Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

166/2018. (9. 25.) együttműködési megállapodás megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás létesítése és üzemeltetése kapcsán

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

166/2018. (IX. 25.) határozata

együttműködési megállapodás megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás létesítése és üzemeltetése kapcsán

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elektromobilitás helyi fejlesztése és szélesebb körű elterjesztése érdekében együttműködik az e-Mobi Nonprofit Kft-vel. Az együttműködés keretében a saját tulajdonában lévő Kodály Z. utcai parkoló funkciójú közterületből 4 db kialakított parkolóhelyet (hrsz. 177) térítésmentesen felajánl az e-Mobi Nonprofit Kft. számára elektromos töltőoszlop telepítése és üzemeltetése közhasznosítási céllal.

2.)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglalt együttműködés és térítésmentes területhasználat megvalósításához kapcsolódó, a határozat melléklete szerinti dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos

 

166/2018. (IX.25.) határozat melléklete:

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

amely létrejött egyrészről

a Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

törzsszám: 727431

adószám: 15727433-2-07

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester

mint Használatba adó (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Használatba adó),

 

másrészről

az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.

cégjegyzékszám: 01-09-281052

adószám: 25539431-2-41

képviseli: Dr. Ugron Gáspár Gábor

mint Használatba vevő (a továbbiakban: e-Mobi Nonprofit Kft. vagy Használó) között,

(a továbbiakban külön-külön „Fél” együtt: „Felek, vagy „Szerződő Felek”) között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

 

I. Preambulum

 1. Az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes közfeladatokat az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló 443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-ában foglalt kijelölés alapján az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. A 100% állami tulajdonban álló e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére, a kormány által az 1487/2015. (VII.21.) Kormányhatározattal elfogadott Jedlik Ányos Terv végrehajtására jött létre. Legfontosabb feladata, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2014/94EU irányelvében előírtak kapcsán szakmailag hatékonyan támogassa az elektromobilitás hazai fejlesztését és széleskörű elterjesztését. Szerepet vállal a piaci szereplők összehangolásában, kiemelt szerepet tölt be az e-mobilitás hazai elterjedéséhez kapcsolódó közvélemény formáló feladatok megvalósításában. Ennek részeként tevékenyen részt vesz közhasználatra felajánlott elektromos töltőoszlopok közterületen, illetve közforgalom számára könnyen megközelíthető magánterületen történő telepítésében.
 2. Az Használatba adó támogatja az elektromobilitás lakosság körében történő elterjedését, ezért jelen megállapodás keretében szándékában áll együttműködni az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel az elektromobilitás elősegítése érdekében.

 

II. Megállapodás tartalma

 1. Az e-Mobi Nonprofit Kft. a vonatkozó jogszabályok teljes körű betartása mellett elektromos töltőoszlopokat kíván telepíteni a Használatba adó tulajdonában álló ingatlan közforgalom által könnyen megközelíthető részén. Az elektromos töltőoszlopok telepítéséhez a Használatba adó ezúton is hozzájárul.
 2. Felek megállapodnak, hogy Használatba adó használatba adja az alábbi koordináták alatt található, jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező vázrajzon pontosan megjelölt területet elektromos töltőoszlop és kiszolgáló területének működtetése céljából. Használó jogosult a használatába adott területen elektromos töltőoszlopot elhelyezni működtetni, az ehhez szükséges forgalomtechnikai jelzéseket kihelyezni.

 

Ssz.

Cím (Ir. sz.; város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Területnagyság

m2

Szélességi koordináta

Hosszúsági koordináta

1.

2462 Martonvásár, Kodály Zoltán utca

177. hrsz.

 

 1. Használatba adó a II/2. pontban írt közterület használatát Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdése alapján térítésmentesen biztosítja Használó részére, figyelemmel arra, hogy Használó által végzett tevékenység közösségi célt szolgál, az támogatandó, elősegíti a település lakosságának elektromobilitását. Felek megállapodnak, hogy Használó saját költségén telepíti és működteti a töltőoszlopo(ka)t és viseli azok fenntartásával járó valamennyi költséget.
 2. A Használó tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás kizárólagosan az II/2. pontban megjelölt helyekre és tevékenységekre ad a számára terület-használati lehetőséget.
 3. A telepítési munkálatokat Használó kizárólag a szükséges engedélyek és hozzájárulások birtokában kezdheti meg. A Használatba adó vállalja, hogy a töltőoszlop(ok) telepítéséhez szükséges engedélyek megszerzéséhez minden segítséget és támogatást megad, a hálózat kiépítéséhez, a töltőállomás telepítéséhez szükséges munkaterületet biztosítja, a szükséges nyilatkozatokat, vezetékjog, valamint ahhoz kapcsolódó használati jog létesítése esetén az ingatlannyilvántartási bejegyzéshez szükséges engedélyt kiadja a Használó részére.
 4. Felek rögzítik, hogy a Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján nincs szükség településképi eljárás lefolytatására.
 5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Használó által telepített töltőoszlopok a Használó kizárólagos tulajdonában maradnak.
 6. Felek rögzítik, hogy a terület-használati hozzájárulás csak akkor érvényes, ha a Használó eleget tesz a közreműködő hatóságok, illetve jogosultak hozzájárulásában foglalt előírásoknak. Az engedélyek megszerzése a Használó kötelezettsége, amihez a Használatba adó a jelen megállapodás aláírásával a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
 7. A terület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, esetleges tisztán tartás stb.) megfizetése a Használó kötelezettsége. Ennek teljesítése érdekében a Használó köteles a valamennyi szükséges megállapodást megkötni és hatályban tartani.
 8. Felek rögzítik, hogy Használót terheli a felelősség az általa a jelen Megállapodás értelmében létesített összes berendezés biztonságáért.
 9. Használó vállalja, hogy az általa telepített töltőoszlopokat a Megállapodás ideje alatt működőképes állapotban saját költségén fenntartja, valamint elvégzi azok karbantartását és javítását.
 10. A II/3.pontban írt terület ügyfélforgalom számára nyitva álló területnek minősül, így a Használatba vevő által nyújtott elektromos töltőállomás üzemeltetés szolgáltatás felhasználói, illetve Használatba vevő az üzemeltetési tevékenység ellátáshoz szükséges munkavállalói, megbízottai, tisztségviselői a jelen megállapodás tárgyát képező területre Használatba adó külön hozzájárulása nélkül is beléphetnek.

Felek rögzítik, hogy Használatba vevő a jövőben a saját tulajdonában álló elektromos gépkocsi töltőállomás üzemeltetési jogosultságát harmadik személyre átruházhatja, amely ügylet a közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény hatálya alá tartozhat, így az üzemeltetésre jogosult harmadik személy kiválasztására is a vonatkozó közbeszerzési szabályok szerinti kerülhet sor. A fentiekre tekintettel felek már most rögzítik, hogy az elektromos gépkocsi töltőállomás mindenkori üzemeltetőjét Használatba adó a jelen megállapodás tárgyát képező területre az üzemeltetési szerződés teljesítése céljából köteles beengedni, illetve használatba Vevő jogosult az üzemeltetőt Használatba adó hozzájárulása nélkül is beengedni.

 1. A Használatba adó szavatolja, hogy a használatba adott területek vonatkozásában harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, mely a Használó jelen megállapodásból eredő jogainak gyakorlását korlátozza vagy kizárja.
 2. A Használatba adó a II/2. pontban írt területeket érintő átépítésről, forgalmi rend változásról már annak tervezése során tájékoztatja, valamint a tervezési eljárásba bevonja Használót, továbbá a kivitelezés megkezdéséről Használatba adó legalább 60 nappal korábban értesíti Használót.

 

III. Megállapodás hatálya

 1. Felek a Megállapodást a hatálybalépéstől számított 10 éves határozott időre kötik, melyet Használatba adó vagy Használó egy alkalommal további 5 évre meghosszabbíthat.
 2. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás módosítását kizárólag abban az esetben tekintik joghatályosnak, ha arra írásban, aláírásra jogosult képviselőik útján kerül sor.
 3. Felek megállapodnak, hogy a határozott idő alatt a megállapodást rendes felmondással megszüntetni nem lehet.
 4. Azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak kizárólag súlyos szerződésszegés esetén van helye.
 5. A határozott idő letelte előtt 90 nappal Felek kötelesek egyeztetni a megállapodás esetleges meghosszabbításának kérdéséről.

 

IV. Harmadik személyek

 1. A jelen területhasználati megállapodás tárgyát képező terület ügyfélforgalom számára nyitva álló területnek minősül, így a Használatba vevő által nyújtott elektromos töltőállomás üzemeltetés szolgáltatás felhasználói, illetve Használatba vevő az üzemeltetési tevékenység ellátáshoz szükséges munkavállalói, megbízottai, tisztségviselői a jelen megállapodás tárgyát képező területre Használatba adó külön hozzájárulása nélkül is beléphetnek.
 2. Felek rögzítik, hogy Használatba vevő a jövőben a saját tulajdonában álló elektromos gépkocsi töltőállomás üzemeltetési jogosultságát harmadik személyre átruházhatja, amely ügylet a részleteitől – különösen a becsült értékétől – függően a közbeszerzésekről szóló CXLIII. törvény hatálya alá tartozhat, így az üzemeltetésre jogosult harmadik személy kiválasztására is a vonatkozó közbeszerzési szabályok szerinti koncessziós eljárásban kerülhet sor. A fentiekre tekintettel felek már most rögzítik, hogy az elektromos gépkocsi töltőállomás mindenkori üzemeltetőjét Használatba adó a jelen megállapodás tárgyát képező területre az üzemeltetési szerződés teljesítése céljából köteles beengedni, illetve használatba Vevő jogosult az üzemeltetőt Használatba adó hozzájárulása nélkül is beengedni.

 

V. Felek együttműködése, kapcsolattartás

 1. Felek jelen Megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében folyamatosan együttműködnek, és egymás tevékenységét elősegítik. A sikeres teljesítés érdekében a Felek valamennyi - a Megállapodást érdemben érintő – kérdésben kölcsönösen tájékoztatják egymást a megjelölt kapcsolattartókon keresztül.

A Használatba adó részéről kijelölt személy a Megállapodás tartalmával és teljesítésével kapcsolatos kérdésekben:

Név:                Horváth Bálint

Beosztás:         alpolgármester

E-mail cím:      horvath.balint@martonvasar.hu        

Tel.:                 06 …./…………….    

A Használatba vevő részéről kijelölt személy a Megállapodás tartalmával és teljesítésével kapcsolatos kérdésekben:

Név:                Dékány Géza 

Beosztás:                                

E-mail cím:      dekany@e-mobi.hu   

Tel.:                 06 30/928-6322         

 1. Felek vállalják, hogy amennyiben a kapcsolattartásra kijelölt személyében, vagy bármely elérhetőségében változás következik be, arról haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást, a kapcsolattartó személy megváltozott adatainak, elérhetőségeinek megjelölésével.

 

 1. Titoktartás
 1. Bizalmas Információk: Mindegyik Fél beleegyezik, hogy bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy megbízottai, alkalmazottai, tisztségviselői bizalmasan kezeljék a másik Fél által átadott minden olyan információt, dokumentációt, adatokat és/vagy know-how-t, amelyeket írásban bizalmasnak minősítettek, beleértve az üzleti titoknak minősített dokumentációt és adatokat, és beleértve a Megállapodást is („Bizalmas Információ”), és nem adja át harmadik félnek, vagy nem használja fel a Bizalmas Információt, vagy annak bármely részét a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Felek beleegyeznek, hogy saját szervezetükön belül olyan szintre fogják korlátozni azon személyek számát, akiknek a Bizalmas Információ átadásra kerül, ami a legminimálisabban szükséges ahhoz, hogy a Megállapodás szerinti kötelezettségeiket teljesíteni tudják.
 2. A Használatba vevő tájékoztatja a Használatba adót, hogy a Megállapodás tárgyához illetve teljesítéséhez kapcsolódóan Használatba vevő által átadott valamennyi dokumentum, információ és tájékoztatás Bizalmas Információ titokban maradásához alapos érdeke fűződik, Használatba vevő hozzájárulása nélküli nyilvánosságra hozataluk a Használatba vevő jogos pénzügyi, gazdasági piaci érdekét sérti, veszélyezteti, így a jelen Titoktartás fejezetben rögzítetteket Szerződő Felek a Megállapodás lényeges elemeként határozzák meg. 
 3. A Felek kötelesek biztosítani, hogy a Bizalmas Információkat megismerő harmadik felek betartsák a Megállapodásban foglalt titoktartási rendelkezéseket.
 4. A Felek titoktartási kötelezettsége a Megállapodás megszűnését követően időkorlátozás nélkül fennáll.
 5. A Titoktartás fejezetben rögzített korlátozások nem vonatkoznak vagy megszűnnek vonatkozni a Bizalmas Információ bármely olyan részére:
 1. amely a titoktartási kötelezettség megszegésén kívül álló okokból került nyilvánosságra;
 2. amely az azt megszerző Fél vagy annak megbízottja, alkalmazottja, tisztviselője, részvényese tulajdonában volt a Bizalmas Információ átadásakor;
 3. amelyet a Fél jóhiszeműen megszerzett egy olyan harmadik féltől, amely jogosult volt annak átadására;
 4. amelyet a vonatkozó jogszabályi vagy hatósági előírások szerint ki kellett adni, így különösen:
  1. amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 5. szerinti közérdekű adatnak minősül
  2. amely az Infotv. 3. § 6. szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősül
  3. amelynek kiadására a Fél közigazgatási hatóság döntése, vagy – belföldi vagy nemzetközi – olyan megkeresése alapján köteles, amelynek teljesítése – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések vagy nemzetközi viszonossági gyakorlat alapján – nem tagadható meg
  4. amelynek kiadására a Fél bíróság döntése, vagy olyan – belföldi vagy nemzetközi – megkeresése alapján köteles, amelynek teljesítése – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések vagy nemzetközi viszonossági gyakorlat alapján – nem tagadható meg
  5. amelyet bíróságnak vagy hatóságnak nem minősülő harmadik személy részére a Fél bármely jogszabályi rendelkezés alapján köteles kiadni
  6. amelyet a Fél bármely jogszabályi rendelkezés alapján köteles bármilyen felületen megjeleníteni, nyilvánosságra hozni
  7. amelyet a Fél megbízottja, alkalmazottja vagy tisztségviselője, vagy bármely olyan természetes személy, akire jelen Titoktartási fejezet hatálya kiterjed tanúként való meghallgatása során a vonatkozó eljárási jogszabály szerint köteles feltárni
  8. amely szükséges ahhoz, hogy a Fél, a fél megbízottja, alkalmazottja vagy tisztségviselője, vagy bármely olyan személy, akire jelen Titoktartási fejezet hatálya kiterjed, jogszabály alapján esetlegesen felmerülő feljelentési vagy egyéb bejelentési kötelezettségét teljesítse

 

VII. Vegyes rendelkezések

 1. A Megállapodás mindkét fél aláírásával lép hatályba. Amennyiben a Felek nem egy időben írják alá a Megállapodást, abban az esetben a Megállapodás hatályba lépésének napja a Megállapodást utoljára aláíró aláírásának napja.
 2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
 3. Ha a Megállapodás egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a Megállapodás egészét. A Megállapodás érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak és kikényszeríthetők. Az érvénytelen rendelkezések helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Megállapodást a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.
 4. Szerződő Felek a közöttük esetlegesen előadódó jogvitát megkísérlik peren kívül, egyeztetés útján rendezni, ennek sikertelensége esetére kikötik a Polgári perrendtartás szerinti hatáskörrel rendelkező rendes bíróság illetékességét.

 

Jelen Megállapodás 7 (hét) oldalból és 7 (hét) fejezetből áll, melyet 1 (egy) melléklet egészít ki, illetőleg 4 (négy) eredeti példányban készült, melyekből 2 (kettő) példány illeti meg Használatba adót és Használót.

 

A Megállapodást a Szerződő Felek elolvasták, az abban foglaltakat mindenre kiterjedően megismerték, annak tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen értelmezték, megértették, magukra nézve kifejezetten elfogadták.

 

……………, 2018. ……………. hó …..napján

 

 

 

___________________________________

Martonvásár Város Önkormányzata

Használatba adó képviseletében

Dr. Szabó Tibor

Polgármester

_____________________________________

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.

Használó képviseletében

Dr. Ugron Gáspár Gábor

Ügyvezető Igazgató