Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

195/2017. (9. 5.) a„Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

195/2017. (IX. 5.) határozata

a„Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása” című

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára Martonvásár Város Önkormányzata nevében – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontjával összhangban - a polgármester által 2017. augusztus 3-án indított a „Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása”című közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:

            1.1 Az Ajánlatkérő az alábbi ajánlatokat érvényesnek hirdeti ki:

 1. Horváth Építőmester Zrt., 6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.
 2. INTERÉP 2000 Kft., 1078 Budapest, Cserhát utca 22. tetőtér 625.
 3. SEC-COM-LINE Kft., 1196 Budapest, Árpád u. 66/b.

1.2. Az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

1.3 Az eljárás nyertesének a Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6.) ajánlattevőt nyilvánítja.

2.)        A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 1. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.

3.)        A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy határozat 1.3 pont szerinti nyertes Ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó szerződést a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal megkösse.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:          1. pont – polgármester

2. pont - jegyző

                                                                       3. pont- polgármester          

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal

2. pont – azonnal

                                                                       3. pont - 2017. szeptember 30.

 


 

195/2017. (IX. 5.) határozat melléklete:

 

Vállalkozási szerződés (tervezet)

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.           
adószám: 15727433-2-07                            
számlavezető:  B2 Takarék Szövetkezet              
számlaszám:57800040-10055551                             

Telefon: +36 22/460-004             

E-mail:jegyzo@martonvasar.hu                             
képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                              

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.                                                     

Telefon: +36 22/460-004                             

E-mail:polgarmester@martonvasar.hu                               

 

 mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

név:                                                      Horváth Építőmester Zrt.

székhely:                                            6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.

adószám:                                           ……………………

MKIK szám:                                       ................................

számlaszám:                                     …............................

képviseli:                                            ................................

Képviselő elérhetősége:             ................................

 

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

1. ELŐZMÉNYEK

 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő  […][…][…][1]napján megküldött ajánlattételi felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része, a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása”tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a […][…][…][2] napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek a jelen Szerződést kötik a Kbt. 131. §-a alapján.

 

1.2.        A szerződő felek jelen vállalkozási Szerződést a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő Ajánlata szerint kötik meg.

 

1.3.        A Megrendelő nem teszi lehetővé a Vállalkozó számára a Szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. A Megrendelő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevőként és a közös ajánlattevőként szerződő Vállalkozó(k) tekintetében is kizárja. (Kbt.35.§ (9) bekezdés)

 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

2.1.        A Megrendelő az ajánlattételi felhívása és kapcsolódó Ajánlati Dokumentáció alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig nyertes Ajánlata alapján elvállalja a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzésétMartonvásár területén az alábbi helyen: hrsz. 650/3. A Vállalkozó köteles a Projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák megvalósítását a közbeszerzési dokumentumokban megadottak szerint elvégezni, valamint az egyéb vállalkozói kötelezettségeket teljesíteni, melyek a jelen szerződésben és a közbeszerzési dokumentumok bármely részében előírásra kerültek.

 

A jelen Szerződésben foglaltak alapján a megvalósítandó kivitelezési munkák részletes leírását (vállalt építőipari kivitelezési tevékenység pontos meghatározását, az építési munkaterület pontos körülírását, az építményre, építési tevékenységre vonatkozó követelmények, mennyiségi és minőségi mutatók meghatározását), Vállalkozó egyéb kötelmeit a közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó nyertes Ajánlata tartalmazza.

 

Vállalkozó feladata a kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és gyártmánytervek, továbbá a tényleges megvalósulásának megfelelő, módosítást is tartalmazó megvalósulási tervdokumentáció elkészítése is.

 

2.2.        A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés helyszínét, környezetét, továbbá a kivitelezéssel kapcsolatos összes körülményt, feltételt, előírást, a közbeszerzési eljárás során neki átadott műszaki dokumentációt, az annak részeként rendelkezésre bocsátott terveket és követelményeket az ajánlattételét megelőzően részletesen megvizsgálta, ezek alapján a vállalkozás tárgyát részleteiben megismerte, ajánlatát az ezekben foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására tette, illetve jelen Szerződés keretében az azokban foglalt munkálatok teljes körű megvalósítására vállalkozik.

 

2.3.        A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően,  határidőben elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni, jótállási, szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni.

 

3. A VÁLLALKOZÓI  DÍJ

 

3.1          A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

 

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó  251.841.000.-forint, azaz nettó kettőszázötvenegymillió-nyolcszáznegyvenegyezer forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

 

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

 

3.2.        A Szerződéses Ára Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljes költségét fedezi, tartalmazza a teljes műszaki tartalom megvalósításához szükséges  kivitelezési munkák közvetlen és közvetett költségét, beleérve az anyag biztosításának a teljes költségét is, a felmerülő költségek vállalkozói fedezetét, a vállalkozás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő minden díjat, illetéket, biztosítást, bármiféle dokumentáció költségét, bérleti díjakat (gépek, eszközök, irodák raktárak, stb), organizációs költségeket, a felvonulási-, vagyon- és munkavédelmi költségeket, az átadás-átvételi eljárás feltételei biztosításának és lebonyolításának a költségeit, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, a vállalkozási tevékenység során keletkező hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó költségeket, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételek betartásához, teljesítéséhez szükségesek. A Szerződéses Áron felül a Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez közvetlenül, vagy közvetetten végzett tevékenységéért díjazásra nem jogosult.

               

3.3.        A Szerződéses Ár tartalmazza továbbá az ideiglenes melléklétesítmények kiépítésének, és azok üzemeltetésével összefüggő mindazon közüzemi díjak (energia) összegét is, amelyeket a munkaterület átadásától a teljesítés szerződésszerű átadásáig terjedő időtartam alatt a Vállalkozó köteles viselni.

 

 1. A Vállalkozó többletmunkáért nem jogosult külön díjat felszámítani. Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során felmerülő többlet munká(ka)t külön térítés nélkül elvégzi, annak elvégzésének ellenértékét külön nem érvényesítheti, mivel a Szerződéses Ár átalányáron  került meghatározásra. Többletmunka alatt a Felek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244.§ (1) bekezdésében meghatározott fogalmat értik.

 

 1. A Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott díjon felül egyéb jogcímen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

 

3.6.        Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződéses Árat a fentiek tudatában alakította ki.

 

4. TELJESÍTÉSI VÉGHATÁRIDŐ

 

4.1.        A teljesítés legkésőbbi határideje: a kivitelezésre alkalmas munkaterület átadását követő315. nap.

 

Kivitelezésre alkalmas a munkaterület, ha az a kivitelezés biztonságos megkezdésére alkalmas, azon harmadik személynek további kötelezettségei nincsenek az alkalmassá tételhez. Vállalkozó a Megrendelő által felajánlott munkaterületet 8 napon belül köteles átvenni.

 

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. A megvalósulási tervdokumentációnak része  különösen, de nem kizárólagosan a  lefektetett közművezetékek geodéziai bemérése is.

 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

 

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

4.3.        A Megrendelő előteljesítést elfogad.

 

5. FINANSZÍROZÁSI  ÉS FIZETÉSI  FELTÉTELEK

 

5.1.        A kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

 

5.2.        Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

 

 1. A Megrendelő a teljesítés igazolásánál és a kifizetéseknél  a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint az (5)-(6) bekezdése szerint jár el.
 2. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30). Korm. rendelet 32/A.§ (1) és (3) bekezdés rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

 

5.3.        Fizetési ütemezés:

 

 1. Vállalkozó a Kbt.135.§ (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igénybe vételére jogosult. Az előleg kifizetése a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) bekezdés rendelkezései szerint - legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül- történik. Az előleg visszafizetésének ütemezése: az egyes számlákból az adott számlának a Szerződéses Árhoz viszonyított arányának megfelelően kerül levonásra.

 

 1. A Megrendelő három részszámla és a végszámla kiállítására ad lehetőséget. A Megrendelő számlázási lehetőséget legalább 25%-os, legalább 50%-os, legalább 75%-os és 100%-os megvalósult készültség esetén biztosít, azaz a Vállalkozónak a megadott készültségi fok elérésekor, illetve választása szerint azt követően van számlázási lehetősége. 100%-os készültségnek a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása minősül. Vállalkozó számláit teljesítésarányosan nyújthatja be, azaz a részszámla összegét a Megrendelő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

 

 1. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § értelmében a Megrendelő és a Vállalkozó között, valamint a Vállalkozó és alvállalkozója között kifizetés csak 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő adóigazolás benyújtása után történhet vagy amennyiben az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozás mentes adózói adatbázisban.

 

 1. Jelen beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontja hatálya alá esik.

 

 

5.4. A Vállalkozó által benyújtott részszámlák, illetve végszámla ellenértékét a Megrendelő teljesíti a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés rendelkezési szerint, a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással.

 

 1. A Megrendelő,  amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni (322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (1) bekezdés):

a) a Vállalkozóként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes Vállalkozóként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozóként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóknak;

e) a Vállalkozóként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) a Vállalkozóként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy a Megrendelőként szerződő fél megállapíthassa, hogy a Vállalkozóként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

g) a Vállalkozóként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozóként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;

h) ha a Vállalkozóként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

 

 1. Mivel az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a Megrendelő, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az 5.5. pontban foglaltakat a Kbt.135.§ (5) bekezdésben meghatározottak szerint.

 

 1. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések alkalmazásával (6:155. § (1) bekezdés) meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult, a fizetési késedelem felmerültétől számolva, valamint jogosult a fizetési késedelmen alapuló követelésének behajtásával kapcsolatos költségek megtérítését is kérni a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak szerint. Felek a megrendelői késedelem jogkövetkezményeinek meghatározásakor tekintetbe vették, hogy megrendelő szerződő hatóság, míg vállalkozó nem tekinthető jelen Szerződéses jogviszonyában szerződő hatóságnak.

 

 1. A  VÁLLALKOZÓ  FELADATAI,  KÖTELEZETTSÉGEI

 

6.1.        A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát jelen Szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, környezetvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályok, szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, határidőre, hiba – és hiánymentesen elvégzi, a Létesítményt teljes körűen és hibamentesen megépíti, az építéshez szükséges anyagokat biztosítja és a Létesítményt megvalósítja. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalanul, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, mindenkori engedélyeknek, valamint  határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a megvalósításhoz kapcsolódó valamennyi munkát elvégzi.

 

A Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése szerint megfelelő mennyiségű anyagot, berendezést szolgáltasson a Szerződés alapján elvégzendő munka megvalósításához, valamint a munka megvalósításához szükséges személyi állomány a munkák ütemezésének megfelelően rendelkezésre álljon. Így a Vállalkozónak rendelkeznie kell az építési munkák tartalmának megfelelő szakterületeken a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező személyekkel, akkor is, ha a Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárásban az adott felelős műszaki vezetői szakterületre vonatkozóan alkalmassági előírás nem szerepelt.

 

A Vállalkozó köteles a beépített anyagok és berendezések használati utasításait és ezek teljesítmény nyilatkozatait a Megrendelő részére szolgáltatni, ezen dokumentumokat a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Megrendelő képviselőjének átadni.

 

A Megrendelő kivitelezési dokumentációt bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, mindazonáltal a Vállalkozó kötelessége minden olyan terv elkészítése, engedély, jóváhagyás, hozzájárulás beszerzése, mely a kivitelezési dokumentáció körébe nem tartozik, ugyanakkor a Létesítmény megvalósításához szükséges.

 

Így Vállalkozó kötelessége a

- a kiviteli tervezés körébe nem tartozó - adott esetben - szükséges részlet- és gyártmánytervek elkészítése

- megvalósulási tervek elkészítése (melyeket 2 pld. papír és 2 pld. digitális példányban kell átadni Megrendelő részére, a digitális állomány formátuma: DOC, XLS és/vagy PDF);

 

6.2.        A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet szerint köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan elektronikus építési naplót vezetni. A Vállalkozó alvállalkozóinak e-alnapló vezetési kötelezettségeiért a Megrendelő irányába a Vállalkozó felel, függetlenül attól, hogy az e-alnapló vezetési kötelezettséget a Vállalkozó átvállalta-e, vagy sem. Az elektronikus építési naplót a jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi kellékek szerint kell vezetni.

 

6.3.        A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés idejére megszervezni a saját igényének megfelelő infrastruktúrát (elektromos energiát), valamint egyéb kommunális és szociális ellátást, melyek költsége teljes mértékben a Vállalkozót terheli.

 

Vállalkozó az ideiglenes melléklétesítmények körében az esetlegesen szükségessé váló közüzemi szolgáltatások igénybevételére ideiglenes mérőhely kialakításával az illetékes közüzemi szolgáltatóval szerződést köt.

 

6.4.        A Vállalkozónak tájékoztatással és megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy az építkezés területére illetéktelen személy kerüljön, illetve balesetet szenvedjen. A munkaterületek körülhatárolásáról, lezárásáról, a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó köteles a közútkezelői hozzájárulásban foglalt előírásokat betartani.

 

6.5.        A Vállalkozó köteles a munkaterületet biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően rendszeresen gondoskodni. A Vállalkozó az átadott munkaterületen köteles gondoskodni a vagyonvédelemről, a környezet védelme és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés szintén a Vállalkozó kötelme.

 

Vállalkozó a munkavégzés során köteles a már elvégzett munkák állagmegóvásáról gondoskodni. A vállalkozási tevékenységre visszavezethető állagromlások, károsodások elhárítása a Vállalkozó feladata, amelyeket térítésmentesen köteles végrehajtani.

 

6.6.        A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre és saját alkalmazottaira, alvállalkozóira vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (különösen zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi és egyéb előírások betartásáról, illetve betartatásáról. Ezen kötelezettségek be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.

 

6.7.        A Vállalkozó köteles betartani a vonatkozó, adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok, utasítások betartására.

 

6.8.        A Vállalkozó a kivitelezés befejezésekor köteles a munkaterületet eredeti állapotának megfelelően helyreállítani, eltávolítani minden hulladékot (bontott anyagot), saját vagy alvállalkozói tulajdonát képező eszközöket, gépeket, szerszámokat, anyagokat és köteles a munkaterületet a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg biztonságos, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Megrendelőnek átadni.

 

A Vállalkozó az általa vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat saját költségén köteles a műszaki átadás-átvételig kijavítani.

               

6.9.        A Vállalkozó a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapján kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

 

6.10.      A Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Kbt. 136.§ (1) bekezdése b) pontja alapján a Vállalkozó köteles tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és vállalja, hogy a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

 

6.11.      A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

 

6.12.      A szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden olyan feladat elvégzése és annak költsége, melyet a Szerződés vagy jogszabály nem kifejezetten Megrendelő kötelezettségei közé sorol, a Vállalkozó feladatainak körébe tartozik.

 

6.13.                      A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon a Megrendelő teljes körű, területi és időbeni korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a Szerződéses Ár magában foglalja.

 

6.14. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási és szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen.

 

A vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező építési munka a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban, a Vállalkozó ajánlatában, valamint a kivitelezési tervdokumentációban meghatározott követelményeknek megfelelően kerül elvégzésre, illetve átadásra, és az a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas.

 

6.15.      A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28.§-ában foglaltakat a Megrendelő és a Vállalkozó a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseivel összhangban alkalmazhatják. A felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek a jogszabályban meghatározottak szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.

 

6.16.      Az organizációval kapcsolatos összes feladat – az esetlegesen szükséges hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatása– Vállalkozó kötelezettsége és költsége (beleértve az esetleges közterület-foglalási engedélyt, útvonal engedélyt, stb.). Vállalkozó feladata továbbá a felvonulási útvonalak kialakítása, az azzal kapcsolatos engedélyezési és forgalomtechnikai feltételek biztosítása, valamint minden a szerződés tárgyát képező beruházáshoz kötődő engedélyekben, szakhatósági hozzájárulásokban előírt feltételek maradéktalan teljesítése és annak költségeinek viselése. A kivitelezési folyamat során biztosítani szükséges az iskola rendeltetésszerű személy- és járműforgalmának folyamatos fenntartását, különös tekintettel a közösen használt útszakaszra. Az anyagok, eszközök mozgatását úgy kell végrehajtania, hogy a szállítás során felhasznált utak és azok műtárgyai sérülést ne szenvedjenek, az előidézett környezetkárosodásért, vagy szennyezésért a Vállalkozót terheli a felelősség.

 

6.17.      Az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek, a jelen Szerződés elválaszthatatlan részének tekintendők. Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles a teljesítést az értékelés körébe vont szakember(ek) többlet szakmai tapasztalatára az ajánlatában tett megajánlásra tekintettel végezni.

 

                Az eljárást megindító felhívás III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember neve: …………., többlet szakmai tapasztalata .... (hónap)[3]

               

Az eljárást megindító felhívás III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember neve: …………..többlet szakmai tapasztalata .... (hónap)[4]

 

Az eljárást megindító felhívás III.1.3. M.2.3. pont szerinti szakember neve: …………. többlet szakmai tapasztalata .... (hónap)[5]

 

6.18..     Vállalkozó köteles a heti rendszerességű kooperációs megbeszéléseken részt venni.

 

 1. A  MEGRENDELŐ  FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI

 

7.1.        A Megrendelő köteles a  munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Köteles az elektronikus építési naplót készenlétbe helyezni. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az elektronikus építési  naplót és abban az átadást – az időpont, a tevékenység és a munkaterület megjelölésével – rögzíteni kell. A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely(ek) tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza.

 

7.2.        A Megrendelő helyszíni képviselőjeként a Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr jár el, aki ellátja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ szerinti vonatkozó feladatokat.

 

 1. A Megrendelő vagy a nevében eljáró műszaki ellenőr a Szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 138.§ (2)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

 

 1. Megrendelő köteles a jelen Szerződésnek megfelelő vállalkozói díjat a jelen Szerződésben foglaltak szerint megfizetni.

 

8. ALVÁLLALKOZÓ  IGÉNYBEVÉTELE

 

 1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a Szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a Szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. A Vállalkozó az általa a jelen Szerződés teljesítése érdekében megkötött alvállalkozói szerződésekben köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

 

 1. A Kbt. 138. (2) bekezdése értelmében a Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65.§(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

 

 1. A Vállalkozó a teljesítés során köteles a Kbt.65.§ (9) bekezdésében foglaltak szerint eljárni, amennyiben a Kbt.65.§ (9) bekezdésével érintett körben a jelen Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás során az alkalmassága igazolásához kapacitást biztosító más szervezetre támaszkodott. A Megrendelő a Kbt.65.§ (9) bekezdés szerinti ellenőrzési kötelezettségének a Szerződés teljesítése során eleget tesz.

 

 1. Amennyiben a Megrendelő a jelen Szerződés megkötését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás során élt a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel, akkor a Vállalkozó alvállalkozót a teljesítésbe a közbeszerzési eljárás során közölt vonatkozó korlátozás figyelembevételével vonhat be.

 

 1. A Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

 

 1. A Kbt. 138.§ (4) bekezdése alapján az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt.76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

 

8.7.        A Szerződés teljesítésében bármilyen formában résztvevő, illetve abban közreműködő személyekért, így különösen az alvállalkozók tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.

 

9. ÁTADÁS-ÁTVÉTELI  ELJÁRÁSOK

 

9.1.        Munkaterület átadás-átvétele

 

A munkaterület átadás-átvételi eljárást a Felek a jelen szerződés 4.1. pontjában foglaltakkal összhangban bonyolítják le. A munkaterület átadás-átvétel tényét a Felek a Megrendelő által előzetesen készenlétbe helyezett e-naplóba rögzítik.

 

9.2.        Műszaki átadás-átvételi eljárás

 

.              Vállalkozó a kivitelezés befejezését a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett megkezdését megelőzően legalább 8 nappal korábban, az e-naplóba történő bejegyzéssel köteles írásban készre jelenteni a Megrendelőnek. A műszaki átadás-átvétel előkészítése a Vállalkozó feladata.

                              

                A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjára az alábbi dokumentumokat köteles a Megrendelő részére átadni:

 

 • megvalósulási tervdokumentáció: a jelen szerződés alapján ténylegesen megvalósult állapot műszaki terveit, egyéb dokumentumait, (műszaki leírás, jegyzőkönyveit, méretkimutatásait stb.) kivitelezési terv szinten, minden oldal cégszerűen aláírva.
 • kivitelezői nyilatkozatot (termékfelelősség vállalási nyilatkozattal együtt),
 • e-naplóba feltöltött felelős műszaki vezetői nyilatkozat másolatát,
 • teljesítmény nyilatkozatokat a kivitelezett munkákról és szerkezetekről,
 • műbizonylatokat, minőségtanúsításokat, minden termék szabványossági minősítő irat vagy alkalmazási engedélyét,
 • nem szabványosított anyagok és termékek műbizonylatait, megfelelőségi igazolásait, a felhasznált anyagok biztonsági adatlapjait,
 • az elkészült munkákra vonatkozó minőségvizsgálati, megfelelőség-igazolási, minőségtanúsítási jegyzőkönyveket, szakvéleményeket,
 • minden olyan levelezési, jegyzőkönyvi másolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban információkkal bír esetleges későbbi vitáknál, vagy az üzemeltetés során,
 • Jogszabály, kötelező műszaki előírás vagy szabvány által előírt dokumentumot
 • jótállási jegyeket

 

                A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr az építési munkák befejezését követően a Vállalkozó előzetes készre jelentése alapján  az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésben szereplő napra kitűzi és lefolytatja a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, mely szerint az átvételi eljárás időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. Ezen időtartam alatt a Szerződő Felek az alábbiak szerint járnak el a műszaki átadás-átvételi eljárás és a teljesítésigazolás kiállítása érdekében.

 

 • A kitűzött határnapon a munkaterület bejárása és a hibajegyzék felvétele megkezdődik. A hibajegyzék felvételére a Megrendelőnek illetve képviselőiknek mindösszesen 5 nap áll a rendelkezésére. A hibajegyzék elkészültét követően a tételes jegyzék a Vállalkozónak átadásra kerül, aki a hibák kijavítását haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére álló legfeljebb 23 napalatt a hibákat kijavítja és erről a Műszaki ellenőrt értesíti.
 • A hibajegyzék alapján elvégzett javításokat a Megrendelő képviselői és a Műszaki ellenőr áttekinti és amennyiben a javításokat megfelelőnek találja az elkészült építési munkát átveszi és a teljesítés igazolást a jelen szerződésben  feltételek teljesítése esetén kiállítja. A Megrendelőnek erre 2 nap áll a rendelkezésére.

 

 

                Amennyiben a fent rögzített legfeljebb30 nap alatt az átadás-átvételi eljárás nem zárul le sikeresen, a Vállalkozó hibajavításra vonatkozó kötelezettségének nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése miatt, úgy a jelen szerződés  szerinti - a végteljesítési határidőre vonatkozó- késedelmi kötbérfizetési kötelezettség beáll. Megrendelő a műszaki átadás-átvételt nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba merül fel.

 

                A műszaki átadás-átvétel lezárásának feltétele az építési munkák előírt minőségű, maradéktalan teljesítése.

 

                A Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.

 

                Ha a Létesítmény a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljes mértékben, hiba- és hiánymentesen elkészült, Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a munka befejezéséről, melyet Vállalkozó is aláír.

 

                A teljesítés igazolás kiadása feltételét képezi a vállalkozói végszámla benyújtásának.

               

 

10. KÁRFELELŐSSÉG ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

 

10.1.      A Vállalkozó felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a Szerződés tárgyát képező munkavégzés során a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okozott.

 

10.2.      A Vállalkozó a Szerződés megkötése napjától kivitelezési tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére köteles kivitelezői építési-szerelési felelősségbiztosítást (CAR) kötni vagy meglévő biztosítását a jelen Szerződésben foglalt építési munkákra kiterjeszteni. A harmadik félnek okozott károkra vonatkozóan legalább 70.000.000,- HUF/év és legalább 5.000.000,- HUF/káresemény összegű biztosítással kell a Vállalkozónak rendelkeznie.

 

A fedezetre szóló felelősségbiztosításnak teljes körűen ki kell terjedni a Vállalkozó tevékenységéből eredő, harmadik személynek okozott károkra.

 

10.4.      A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás megkötését, illetve jelen Szerződés tárgyára történt kiterjesztését legkésőbb a szerződéskötés napján, és annak hatályosságát a Szerződés hatálya alatt a Megrendelő felszólítására igazolni. A vonatkozó kötvények Megrendelő részére történő bemutatására a szerződéskötés időpontjától számított 35 napon belül kell sor kerüljön. A biztosítás fennállását, érvényességét a Megrendelő jelen Szerződés hatálya alatt, akár a díjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor vizsgálhatja.

 

10.5.      Az előírt felelősségbiztosítás fenti határidő előtti megszűnése, megkötésének vagy kiterjesztésének elmulasztása, valamint Megrendelő részére történő bármikori bemutatásának megtagadása, a Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondási ok.

 

A biztosítás hiánya esetén a Megrendelő belátása szerint – az azonnali hatályú felmondás jogának gyakorlása helyett dönthet úgy, hogy a biztosítást saját javára és a vállalkozó költségére megköti.

 

11. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

11.1.      A Vállalkozó szavatol az általa felhasznált anyagok anyaghibától és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a közbeszerzési dokumentumoknak, valamint a vonatkozóengedélyeknek és a kiviteli dokumentációnak megfelelően  végzi el.

 

11.2.      A Vállalkozó jótállási kötelezettségként köteles a korlátlan, igény és szükség szerinti rendelkezésre állást biztosítani. Vállalkozó a Létesítmény  vonatkozásában a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kezdődően60 hónapjótállást vállal.

 

11.3.      A jótállási és szavatossági felelősség keretében a Vállalkozó köteles a Megrendelő, által közölt hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott – a hibajavítás megkezdésétől számolt - ésszerű határidőn belül kijavítani. Az ésszerű határidő nem lehet kevesebb, mint a kijavításhoz szükséges időtartam. Vállalkozó köteles a hibajavítást a megrendelői bejelentést követően, a hiba jellegének megfelelő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 8 (nyolc) napon belül megkezdeni.

 

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hibabejelentés időpontjának azt tekintik, amikor Vállalkozó írásban (e-mail-t is ideértve) értesülést szerzett a hibáról. Amennyiben Vállalkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Megrendelő minden további felszólítás vagy értesítés nélkül jogosult a javítási munkákat Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni.

 

12. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

 

12.1.      Jóteljesítési biztosíték

 

A jóteljesítési biztosíték a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka, a Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek teljesítését biztosítja. A jóteljesítési biztosítéknak rendelkezésre kell állnia, illetve lehívhatónak kell lennie a  sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától a jótállási kötelezettség végéig. A biztosíték összege a jótállás 1-24. hónapjában a Szerződéses Ár  5%-ának megfelelő forint összeg, azt követően a jótállás végéig a Szerződéses Ár 2%-ának megfelelő forint összeg.

A jóteljesítési biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

               

A szolgáltatott biztosíték meg kell feleljen a jelen Szerződés, valamint a közbeszerzési dokumentumok vonatkozó rendelkezéseinek.

 

 12.2.     Késedelmi kötbér

 

Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés  4.1. pont szerinti határidő tekintetében olyan okból, amiért felelős késedelembe esik, akkor késedelmi kötbér fizetésére köteles a Ptk.6:186.§ (1) bekezdése alapján. A kötbér napi összege a Szerződéses Ár 0,5 %-ának megfelelő forint összeg. Amennyiben a nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettsége a teljesítési határidő vonatkozásában a 20 késedelmes napnak megfelelő összeget eléri, az ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani vagy attól elállni és teljesítés elmaradása miatti kötbér követelésére.

 

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani, figyel