Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. eszközei amortizációs kulcsainak és maradványértékeinek változásáról
a „Martonvásár Tűzoltószertár építése I. ütem” építési munkáiról szóló beszerzési eljárás lezárásáról
vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadásáról
megállapodások megkötéséről a szennyvíztisztító beruházás kapcsán
a Martonvásár, belterület 1077/6 helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Emlékezés tere 2.) ingatlan egy részére vonatkozó bérleti díj csökkentéséről
a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására
a képviselők 2021. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozásról
az önkormányzati tisztségviselők és foglalkoztatottak juttatásairól
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntések meghozataláról
a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének hasznosításáról
a Képviselő-testület 2022. évi Munkatervéről
2022. évi közmeghallgatás tartásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2022.évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének III. módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár, 0119 hrsz.-ú ingatlanból 10.071 (+/- 5 négyzetméter) négyzetméternyi terület értékesítéséről szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Zöld Erdő Vadásztársaság részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
Tóth András Miklósné érintettségéről
a Rákóczi Szövetség részére 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak, Martonvásár városa közbiztonsága érdekében teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról
a MÖTE-vel való együttműködés kibővítéséről
a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatáról a Martonvásár Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2015. (IV.1.) ör. rendelet vonatkozásában
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
a gyepmesteri szolgáltatási szerződés módosításáról
az iskolatej program folytatásáról
a helyi tömegközlekedés ellátásáról
egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a múzeumi és könyvtári díjakról
a temetői díjak felülvizsgálatáról
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
közterület átnevezéséről
a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) módosítása
termőföld vásárlásáról
a Ráckeresztúri szennyvíztelep bővítésével kapcsolatos döntések meghozataláról
a Településszerkezeti Terv módosításáról
a Településrendezési Eszközök állami főépítészi eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2022. évi rendezvénytervéről, valamint az önkormányzat hivatalos ünnepségeiről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 projekt azonosító számú, a „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító programja” projekt közbeszerzési műszaki/szakmai tartalmának jóváhagyásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. szerződéseinek jóváhagyásáról
a Martonvásár, 182/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről és drogéria/kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas felépítmények építéséről, valamint a Martonvásár 182/1 hrsz.-ú ingatlanon felépült Térségi Szolgáltatóház földszinti helyiség bérléséről szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi és földhasználati (elő)szerződés megkötéséről
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Ráckeresztúr, 079/5 helyrajzi számú ingatlan 1000/8700 részének megvásárlásáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2021. évi beszámoló elfogadásáról
ingyenesen tulajdonba kapott ingatlan felhasználási céljainak kiegészítésének kezdeményezéséről
a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
a Településrendezési Eszközök tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
közszolgáltatási szerződések módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. pénzügyi szabályzatainak elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról
út, járda karbantartási költségvetési előirányzat megemeléséről
könyvvizsgálói szerződés megkötéséről
a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület támogatásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. első félévi beszámolójáról
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár 2020. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásári Járási Hivatal épületét érintő üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról
a Martonvásár, 650/3 hrsz-ú ingatlanon telepített konténeriskola telepítéséről, használatáról
a Martonvásári Sport Klub támogatásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására és a beszámolási határidő módosítására
a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletre vonatkozó törvényességi felhívásról
a kialakuló Martonvásár, 182/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről, a 182/1 hrsz.-ú ingatlan földhasználattal való megterheléséről, valamint bérleti joggal megterheléséről
a „2462 Martonvásár, Jókai utca (551 hrsz.) Szent László és Deák Ferenc utca közötti szakaszán és Deák Ferenc utca (650/1 hrsz.) Jókai és Széchenyi utcák közötti szakaszán a csatornaépítést követő útkárosodások helyreállításának kivitelezése” című beszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervének megvalósításához szükséges többlet forrás biztosításáról
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terve
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
Dr. Gyulay Gyula Levente képviselő érintettségéről