Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

megállapodás megkötéséről víziközmű elemek kiépítése tárgyában a MIRROTRON Kft.-vel
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
vagyonnyilatkozatok leadásáról
a Beethoven Alapítvány részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester úr érintettségéről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület 2023. évi támogatásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közművelődési és közgyűjteményi szakmai tevékenységről szóló beszámolójának elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület 2023. évi támogatásáról
a ’Civil szervezetek pályázatok megvalósításához szükséges támogatásáról’ szóló 23/2022. (II. 15.) határozat második kiegészítéséről
a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés 1. számú módosításának elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntés meghozataláról
a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetőjének bérrendezéséről
az önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi Közzétételi Költségvetésének (koncepciótábla) elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
településfejlesztési megállapodás megkötéséről a Martonvásár 1544 hrsz.-ú ingatlant érintően
a Gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Egyesület részére nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
az Embertársainkért Alapítvány támogatási szerződése elszámolási időszakának meghosszabbításáról
a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány részére, a finnországi Tamperében a Nemzetközi Folklór és Táncfesztiválon való részvételre nyújtott 2022. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére - a karmester és szakmai vezető díjazására - átadott 2022. évi önkormányzati támogatás pénzügyi és szakmai elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére nyújtott 2022. évi egyedi önkormányzati támogatás pénzügyi és szakmai elszámolásának elfogadásáról
Gucsek István alpolgármester célfeladatairól
Gucsek István alpolgármester úr érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester úr érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester célfeladatairól
a polgármester 2023. évi szabadságáról
Dr. Szabó Tibor polgármester úr érintettségéről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye 2023/2024. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2023/2024. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetéről
a Forum Martini önkormányzati lap megjelenési feladataival kapcsolatos döntéshozatalról
Bérleti szerződések, megállapodások módosításainak jóváhagyásáról
a Fejérvíz Zrt. közgyűlési anyagaival kapcsolatos döntéshozatal
a 2021.-2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) lezárására
kötöttvevős ingatlanértékesítési pályázat kiírásáról, településfejlesztési megállapodás megkötéséről vízgazdálkodási terület megszerzése érdekében
megállapodás módosításáról fogorvosi rendelőhelyiség bérlésére
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár II. fogorvosi körzet ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi Költségvetési Koncepciójának elfogadásáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
víziközmű műtárgyak, valamint ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
a Martonvásár, 693 hrsz.-ú ingatlant érintően Dr. Jellinek Kingával kötött bérleti szerződés módosításáról
a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanon történő helyszín bérléséhez kapcsolódó bérleti díj módosításáról
a képviselők 2022. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
„Földgáz energia beszerzése” (20 m3 alatti kapacitást lekötő intézményekre)" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
hőszivattyú beszerzési eljárás lezárásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2023. évi rendezvénytervéről, valamint az önkormányzat hivatalos ünnepségeiről
a Képviselő-testület 2023. évi Munkatervéről
2023. évi közmeghallgatás tartásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
„Gáz beszerzése Martonvásáron” (20 m3 feletti kapacitást lekötő intézményekre)" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
Horváth Bálint alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Dr. Szabó Tibor polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester úr érintettségéről
Gucsek István alpolgármester úr érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester úr érintettségéről
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
a Martonvásári Kertbarát Egyesület kérelmének és az Orbán szobor felállításának támogatásáról
a Szent László Völgye Lovas Egyesület támogatásáról
Varga Ferenc képviselő úr érintettségéről
a Martonvásár, 1243/F hrsz.-ú ingatlant érintően Toporán Miklósnéval kötött bérleti szerződés újra megkötéséről
az iskolatej program folytatásáról
a helyi tömegközlekedés ellátásáról
egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a múzeumi belépődíjakról
a temetői díjak felülvizsgálatáról
a Fejér Megyei Kormányhivatal települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2016. (VII.13.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett javaslatának megtárgyalásáról
a helyi adóztatásáról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének III. módosításáról
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
Nemes József képviselő érintettségéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Martonvásár közigazgatási területén közvilágítás részleges korszerűsítéséről
a Rákóczi Szövetség részére 2022. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
Martonvásár, (jelenleg 1238 hrsz. összevonása mellett kialakuló) 1240/2, 1240/4 és 1240/13 hrsz.-ú terület megvásárlásáról szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi szerződés megkötéséről
a ráckeresztúri szennyvíztelep bővítésével összefüggő telekalakítások pénzügyi elszámolásáról, nyilvántartási érték meghatározásáról, valamint a szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése folytán a bekötési darabszámok módosításáról
az Önkormányzati tulajdonú épületeken napelemes rendszerek elhelyezéséről, bővítéséről
projektmegvalósítási szerződések elfogadásáról
fenntartói és támogatói keretszerződés módosításának elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
a Településszerkezeti Terv módosításáról