Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
Nemes József képviselő érintettségéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az egészségügyi alapellátás 2020. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület támogatására
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatásáról
Kuna Ferenc képviselő érintettségéről
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
a FODOR-MED és Társai Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Brunszvik Teréz Óvoda gyógypedagógus státuszának létesítéséről
a Martonvásár, 182/1 hrsz-ú ingatlanban található helyiségeket érintő bérleti szerződés megkötéséről
közszolgáltatási szerződés kiegészítésére
Pályázat benyújtásáról ’Külterületi helyi közutak fejlesztése’ címmel kiírt felhívásra
a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról, tervezési szerződés kiegészítéséről
a kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 117/2021. (V.25.) határozat kiegészítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról
Gucsek István alpolgármester 2021. I. féléves munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester 2021. I. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
a polgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről
a polgármester 2021. évi célfeladatairól
a polgármester 2021. évi szabadságáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések megerősítéséről
a napirendi pontokról
egyes önkormányzati intézmények által biztosított szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó döntés módosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Fejér Megyei Önkormányzat „Járványügyi helyzetben tanúsított helytállásért Díja” kitüntetésre történő felterjesztésről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2020. évi végrehajtásáról
a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
mezőőri beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépésének, és a tíz csoport indításának engedélyezéséről
a Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartásának módosításáról
közterületen elhagyott járművek elszállítására és őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről
a Zöld Erdő Vadásztársaság kérelmének támogatásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról
Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó beszámolójáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójáról
a FODOR-MED és Társai Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Fejérvíz Zrt. közgyűlési anyagainak elfogadásáról
pályázat kiírásáról a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői megbízására
a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról
kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően kötendő szerződésekről
a kialakuló Martonvásár, 1715/15 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Martonvásár, belterület 1244/D helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről
a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) elfogadása
a Gördülő Fejlesztési terv módosításáról
a 14 éven aluli gyermekek táboroztatási költségeire pályázók pályázati kiírásának elfogadásáról
egyes önkormányzati intézmények által biztosított szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozásáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a „Embertársainkért” Alapítvány 2020. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
a „Martonvásárért” Alapítvány 2020. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolójáról
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató(k) által 2020. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft Kulturális Iroda Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház 2021. évi rendezvénytervének felülvizsgálatáról és a 2021. évi szolgáltatási tervvel történő módosításáról, kiegészítéséről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
a „Martonvásár közigazgatási területén 485815 azonosító számú BMÖFT/334-10/2020 támogatás keretében megvalósuló Fehérvári és Budai úti járdaszakaszok felújítása, kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről
a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról
a közmeghallgatás megtartásának új időpontjáról
a Martonvásár, belterület 1244/F helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részéről történő, a Martonvásári Városi Könyvtár eszközfejlesztését célzó a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat benyújtását támogató hozzájárulásról
együttműködési megállapodás megkötéséről a kialakítandó martonvásári bölcsődének a TOP Plusz forrásaiból történő továbbtervezéséről
a ’Pályázat benyújtásáról ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések’ címmel kiírt helyi felhívásra’ szóló 131/2018. (VI. 26.) határozat módosításáról
egyes gyermekétkeztetéssel kapcsolatos járulékos költségek vállalásáról
átmeneti korlátozó intézkedések feloldásáról
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a MartonSport Nonprofit Kft. mint átvevő társaság, a Martongazda Nonprofit Kft. mint a beolvadó társaság és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint a beolvadás után változatlan formában tovább működő jogutód társaság 2020. XII. 31-i fordulónapra elkészített végleges vagyonmérlegei, vagyonleltárai elfogadásáról
a Martonvásár, belterület 1518 helyrajzi számú ingatlanon fennálló Martonvásár Város Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez való hozzájárulásról
háziorvosi praxisok támogatásáról
átmeneti korlátozó intézkedések meghosszabbításáról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
a FODOR-MED és Társai Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a civil szervezetekkel való 2020-as évi együttműködésről szóló beszámolója elfogadásáról
a 2020. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi kulturális, közművelődési és közgyűjteményi szakmai tevékenységről szóló beszámolójának elfogadásáról
az önkormányzat által 2020. évben nyújtott szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
„Martonvásár Civil Közösségéért” kitüntetés odaítéléséről
„Év Vállalkozója” kitüntetés odaítéléséről
„Év Fiatal Példaképe” kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Szolgálatában” kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Sportjáért” kitüntetés odaítéléséről