Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

213/2017. (9. 26.) az előterjesztések készítésének rendjére vonatkozó szabályzatról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

213/2017. (IX. 26.) határozata

az előterjesztések készítésének rendjére vonatkozó szabályzatról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 1/2007. (I. 30.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján - a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Martonvásár Város Önkormányzatának a képviselő-testület és bizottságai elé benyújtandó előterjesztések tervezésének, elkészítésének rendjéről szóló, 203/2013. (XII.3.) határozattal elfogadott szabályzatának jelen határozat 1. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt I. számú módosítását.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

213/2017. (IX. 26.) Kt. határozat 1. melléklete

 

Iktató szám: ……-…./2017.

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának

szabályzata

a képviselő-testület és bizottságai elé benyújtandó előterjesztések tervezésének, elkészítésének rendjéről

(Egységes szerkezetben a Szabályzat I. számú, 2018. január 1-től hatályos módosításával)

 

 

 

                                      Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1.

 

 

 

Záradék:

A 203/2013. (XII.3.) KT határozattal jóváhagyott Szabályzatot Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2017. (……….) KT határozatával módosította (I. számú módosítás).

 

                 ………………………….                                   …………………………

                       Dr. Szabó Tibor                                    Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                         polgármester                                                         jegyző


1.       A Szabályzat hatálya

1.1.    Martonvásár Város Önkormányzatának a képviselő-testület és bizottságai elé benyújtandó előterjesztések tervezésének, elkészítésének rendjéről szóló szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének, illetőleg bizottságainak ülésére napirendet előterjesztő személyekre, szervekre; azaz az előterjesztő személyére, az előterjesztés elkészítésében és az előterjesztés jóváhagyásában közreműködőkre.

1.2.    A Szabályzat minden, az ülések előkészítésében közreműködőre érvényes módon rögzíti, a képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésének menetét, az előterjesztések tervezését, készítését, ellenőrzését, testület vagy bizottság elé terjesztését.

2.       Az előterjesztések köre

  1. Előterjesztésnek minősül:

2.1.1.     minden a munkatervbe felvett és új – tervezett napirenden kívüli – anyag;

2.1.2.     a képviselő-testület vagy a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt rendelet-tervezet, határozat-tervezet, beszámoló és tájékoztató.

  1. A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái:

2.2.1.     beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely szerv tevékenységéről, melyet az arra jogosult határozati formában fogad el, hagy jóvá;

2.2.2.     döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra irányul;

2.2.3.     tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek és mely esetben az előterjesztésnek nem része a határozati javaslat.

  1. Előterjesztés benyújtására jogosult:

2.3.1.     a polgármester, az alpolgármester;

2.3.2.     a témakör szerint illetékes bizottságok elnökei;

2.3.3.     a képviselő-testület tagja;

2.3.4.     a jegyző, aljegyző;

2.3.5.     a Martonvásári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) belső szervezeti egységének vezetői, önkormányzati intézményvezetők;

2.3.6.     felkért előadók, kiemelten az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő cégek vezetői feladatkörükbe tartozóan.

2.4.    Az előre tervezhető előterjesztések:

2.4.1.     Az előre tervezhető előterjesztések a képviselő-testület éves Munkaterve alapján kerülnek napirendre.

2.4.2.     A Munkatervet lehetőleg tárgyévet megelőzően, de legfeljebb tárgyév február 28. napjáig, illetőleg az alakuló ülést követően legkésőbb a ciklusprogrammal egyidejűleg kell előterjeszteni.

2.4.3.     A Munkaterv tervezetét - a jegyző közreműködése mellett - a polgármester állítja össze, a polgármester terjeszti elő és valamennyi bizottság véleményezését követően a képviselő-testület hagyja jóvá. A Munkaterv tervezetének előterjesztésekor a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek a tervezet összeállításánál figyelmen kívül hagyott javaslatokról, valamint azok indokáról. Az előkészítési eljárás során a Munkaterv tervezetével kapcsolatosan javaslatot tehetnek

2.4.3.1.            a települési képviselők,

2.4.3.2.            a bizottságok,

2.4.3.3.            a jegyző,

2.4.3.4.            az önkormányzat részvételével működő társulás elnöke,

2.4.3.5.            a város országgyűlési képviselője,

2.4.3.6.            az önkormányzati intézmények, alapítványok vezetői és az egészségügyi szolgáltatók,

2.4.3.7.            az önkormányzat tulajdoni részesedésével működő cégek vezetői,

2.4.3.8.            a városi közszolgáltatásokat nyújtó szervezetek vezetői,

2.4.3.9.            illetékes rendőrkapitányság vezetője.

  1. A Munkaterv tartalmazza

              2.4.4.1.           az ülésnapok várható időpontját,

              2.4.4.2.            a napirendek címét,

              2.4.4.3.            az előterjesztő nevét,

              2.4.4.4.            az előkészítésért felelős nevét,

              2.4.4.5.            a  napirend tárgyalásához külön meghívandók felsorolását,

              2.4.4.6.            az előzetesen véleményezésre jogosult bizottságok / testületek / szervek megjelölését.

2.4.5.     A Munkaterv jóváhagyását követően annak módosítására; felvett napirend törlésére, illetőleg új napirend felvételére a képviselő-testület és - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a polgármester jogosult.

2.4.6.     Az képviselő-testület által elfogadott Munkatervet írásban meg kell küldeni a 2.4.3.1.-2.4.3.9. pontokban meghatározottaknak. A jóváhagyott Munkatervet közzé kell tenni az önkormányzat hivatalos lapjában (Forum Martini) és a város hivatalos honlapján (www.martonvasar.hu) is.

2.5.    Az előre nem tervezhető előterjesztések:

  1. Az előterjesztések köre a testületi ülésig az év közben felmerülő, Munkatervben nem szereplő előterjesztésekkel bővülhet.
  2. Munkatervben nem szereplő előterjesztés készülhet az önkormányzathoz közvetlenül érkezett információk (ügyfél kérelme vagy a 2.3. pontban megjelöltek javaslata), vezetői értekezleten elhangzottak vagy testületi kezdeményezés alapján.
  3. Az év közben felmerülő előterjesztések ütemezéséről a jegyző és a polgármesteri kabinet javaslatának ismeretében a polgármester dönt, normál ügymenet mellett legkésőbb a testületi ülést megelőző 14. napig, sürgős, határidőhöz kötött esetben a testületi ülés napjáig.

 

3.       Az előterjesztésekre vonatkozó szabályozások

3.1.    Az előterjesztések benyújtásának rendje:

3.1.1.     A képviselő-testületi ülésre az előterjesztést írásban vagy elektronikus úton kell benyújtani.

3.1.2.     Szóbeli előterjesztést, a meghívó kiküldését követően felmerült tárgyban, kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése alapján lehet felvenni a napirendek közé. A határozati javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban került sor.

3.1.3.     A Munkatervben szereplő vagy a soros testületi ülést megelőző 20. napig felmerült tárgyban írásbeli előterjesztést a képviselő-testület ülését megelőző 15. napig lehet benyújtani, de - indokolt esetben, illetve amennyiben az előterjesztés szükségessége ezt követően vált ismertté - legkésőbb a 8., a testületi ülés napjától eltérő napon tartandó bizottsági ülés esetén a 15. napig kell a jegyzőhöz eljuttatni, aki jogszerűségi észrevételt tesz, és gondoskodik valamennyi anyag kiküldéséről. Amennyiben a testületi és bizottsági ülés időpontja egybe esik, a benyújtás időpontja legkésőbb az ülést megelőző 8. nap.

3.1.4.     Halaszthatatlan esetben a polgármester engedélyezheti az előterjesztésnek és az írásba foglalt határozati javaslatnak az ülésen történő kiosztását. Ez esetben törekedni kell arra, amennyiben a technikai feltételek adottak, hogy az előterjesztés áttekintéséhez és megértéhez szükséges anyagot erre alkalmas módon, projektoros vetítéssel vagy egyéb technikai eszköz igénybevételével lehessen bemutatni.

3.1.5.     Az előterjesztés csak az érintett bizottságok véleményének, valamint a jegyző jogszerűségi észrevételeinek ismeretében tűzhető napirendre.

3.2.    A előterjesztés tartalmi és alaki követelményei:

  1. Az előterjesztés első része tartalmazza

3.2.1.1.       a címet vagy tárgyat,

3.2.1.2.       az előzmények ismertetetését, különös tekintettel a tárgykört érintő korábbi képviselő-testületi döntéseket,

                        3.2.1.3.       a tárgykört érintő jogszabályokat,

                        3.2.1.4.       az előkészítésben részt vevők véleményét,

                        3.2.1.5.       mindazokat a tényeket, adatokat, körülményeket, összefüggéseket, amelyek lehetővé teszik a minősítést és a döntést indokolják,

                        3.2.1.6.       a várható hatások ismertetését.

          3.2.2.     Az előterjesztés második része tartalmazza:

                        3.2.2.1.       az egyértelműen megfogalmazott határozati vagy rendeletalkotási javaslatot,

                        3.2.2.2.       a végrehajtásért felelősök megnevezését és a végrehajtás határidejét.

          3.2.3.     Az előterjesztés formáját jelen Szabályzat 1. melléklete tartalmazza

3.3.    Az egyes ülések napirendjeinek, előterjesztéseinek tervezése:

3.3.1.     A tervezett, felmerült előterjesztésekről, soron kívüli testületi, bizottsági ülések megtartásának igényéről a polgármester, az alpolgármester, a kabinetvezető, a Hivatal vezetői valamint az érintett intézményvezetők és az önkormányzati cégek ügyvezetői rendszeresen és szükségszerűen, soros ülés esetén legalább a tervezett testületi ülést megelőző 20. napig, soron kívüli ülés esetén az ülést megelőző legkésőbb 8. napig egyeztetnek. Rendkívüli ülés esetén akár a fentiektől eltérően, a felmerült körülményekhez alkalmazkodva kell előkészíteni a döntéshozatalt.

3.3.2.     A Hivatal, illetőleg érintettségük esetén az intézmények és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok havonta legalább egy alkalommal belső egyeztetést tartanak a szervezetüket érintő aktuális előterjesztések elkészítésében való közreműködésük rendjéről, irányelveiről, illetőleg a hozott döntések végrehajtásában való közreműködésükről, lejárt határidejű döntések végrehajtásáról. A szervezet vezetője a vonatkozó végrehajtási feladatok teljesítéséről a soros testületi ülésekre beszámolót nyújt be elektronikus úton a polgármester részére.

3.3.3.     Az előterjesztés készítési igény felmerülése esetén az előterjesztés készítője e-mailben haladéktalanul jelzi ennek szükségességét a jegyző felé. Ezen tájékoztatás, mivel egyben tervezési és ellenőrzési folyamatok alapjául is szolgál, ki kell, hogy terjedjen tartalmában a következőkre:

              3.3.3.1.     tájékoztassa a Hivatal vezetését arról, hogy adott tárgyban testületi szervhez előterjesztés készül,

              3.3.3.2.     információt adjon a polgármesternek és a jegyzőnek arról, hogy az egyes testületi szervek üléseire milyen tartalmú és mennyiségű előterjesztés készül,

              3.3.3.3.     segítse elő az egyes ülések napirendjeinek összeállítását, szükség esetén ütemezhetővé tegye az előterjesztések tárgyalását,

              3.3.3.4.     már a tényleges munkakezdést megelőzően meghatározhatóak legyenek az előterjesztés készítése során szükséges kommunikációs- és ellenőrzési és véleményezés pontok, az előkészítési folyamat belső határidőinek megjelölésével mindenki számára egyértelműek és tarthatóak legyenek saját munkarészének határidői.

3.3.4.     Az előterjesztési igény bejelentésével egyidejűleg meg kell határozni a következőket:

3.3.4.1.     Előterjesztés tárgya: az előterjesztés pontos tárgyát kell szerepeltetni, mely meg fog egyeznie a testületi meghívón majd megjelenő tárggyal. Általános, nem egyértelműen meghatározható tárgyat nem lehet feltüntetni. /Pl.: Fellebbezések./ Amennyiben az ügy jellege miatt a részletes tárgymegjelölést a testületi szerv meghívóján mellőzni kell, akkor a meghívóra írandó tárgymegjelölésen kívül, megjegyzés formájában kell az azonosító információt feltüntetni. /Pl. hatósági ügy esetén: „Fellebbezések elbírálása lakásfenntartási támogatási ügyekben." Megj: X.Y./

3.3.4.2.     Előterjesztő: feladatkörébe tartozóan az intézményvezető, cégvezető, jegyző, illetőleg a kabinettel, hiányában a polgármesterrel folytatott az előzetes egyeztetés alapján, a 2.3. pont szerinti előterjesztők valamelyike.

3.3.4.3.     Előterjesztést készíti: feladatköre szerint az intézményvezető, cégvezető, illetőleg munkatársai, a jegyző és a Hivatal szervezeti egységeinek vezetői feladatkörükbe tartozóan, munkatársaik szükség szerinti bevonása mellett. A Hivatal segíti a kívülről érkező megkeresések megfelelő formában történő előterjesztését, valamint a képviselő-testületi tagok előterjesztéseinek elkészítését. Az előterjesztés készítője szakmailag felelős az általa készített előterjesztés tartalmáért.

3.3.4.4.     Előterjesztéshez adatot szolgáltat azon szervezet, szervezeti egység, amelynek a tevőleges közreműködése, adatszolgáltatása szükséges az előterjesztés elkészítéséhez. A szükséges előzetes egyeztetések lefolytatásáért az előterjesztés készítője felelős, az előterjesztés jegyző felé történő benyújtását megelőzően.

3.3.4.5.     Az előterjesztést törvényességi ellenőrzésre történő benyújtást megelőzően lássák azon vezetők, hivatali szervezeti egységek, tisztségviselők, véleményezési vagy jóváhagyási jogkörrel rendelkezők, akik az előterjesztés véglegesnek szánt példányát - még a törvényességi vizsgálat előtt- valamilyen szempontból tartalmilag ellenőrzik. A Gazdasági osztály ellenőriz minden olyan előterjesztést, amely költségvetési tételt érint. Az előterjesztés benyújtásakor csatolni kell az előterjesztéshez az előterjesztő jóváhagyását (aláírását vagy e-mail formában történt visszajelzését), mely hiányában előterjesztés nem k