Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

223/2018. (12. 18.) A Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIV. számú módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

223/2018. (XII.18.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIV. számú módosításáról

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. 2014. december 16-án kelt Alapító Okiratát 2018. december 18-dikai hatállyal - a Ptk. 3:189. § és 3:183. §-ában foglaltakra tekintettel - a következő új 6.3. egészíti ki, a jelenlegi 6.3. pont számozása pedig 6.4. pontra változik és szövege az alábbiak szerint módosul (a módosításokat félkövér dőlt betű jelzi):

6.3.    Az Alapító jogosult a veszteség fedezésére pótbefizetési kötelezettséget előírni. A pótbefizetési kötelezettség előírására évente egy alkalommal kerülhet sor, és nem haladhatja meg naptári évente a Húszmillió forintot.

6.4       Az Alapítót fentieken túl egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli.”

 

II.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának, Bíró Lászlónak 2019. január 1-jei hatállyal történt lemondását ezennel tudomásul veszi, ezzel Bíró László felügyelő bizottsági tagsága 2019. január 1-jén megszűnik.

 

III.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. 2014. december 16-án kelt Alapító Okiratának 14.3. pontját 2019. január 1-jei hatállyal a következők szerint állapítja meg (a módosítást félkövér dőlt betű jelzi):

 

„14.3.  A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Horváth Bálint

Anyja születési neve: Dr. Porvay Judit

Lakcím: 2462 Martonvásár, Ady Endre utca 3.

A megbízatás határozatlan ideig szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. január 01.

 

Név: Varga Ferenc

Anyja születési neve: Kiss Ilona

Lakcím: 2462 Martonvásár, Rózsa u. 19.

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2013. január 29.”

 

IV.

A Képviselő-testület felkéri a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságához a változásbejegyzési kérelmet jogi képviselő útján nyújtsa be.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:        I-III. pont tekintetében a polgármester,

                                                                                              a IV. pont tekintetében az ügyvezető.

A határozat végrehajtásának határideje: I-III. pont tekintetében azonnal,

                                                                                              a IV. pont tekintetében 30 napon belül.