Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

227/2018. (12. 18.) a közétkeztetési szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

227/2018. (XII.18.) határozata

a közétkeztetési szerződés módosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a közétkeztetési szolgáltatás nyújtására irányuló vállalkozási szerződés határozat melléklete szerinti 4. számú módosítását, legfeljebb az EKR000866442018 EKR azonosítószámú, eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően aláírt vállalkozási szerződés hatálybalépésének napjáig történő meghosszabbítását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

227/2018. (XII.18.) határozat melléklete:

 

Vállalkozási szerződés

4. számú módosítása

 

amely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár Budai út 13., képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester ) – a továbbiakban: Megrendelő;

 

másrészről a HPM PLUS Kft. (2030, Érd, Kaktusz u. 32/b., képviseli: Martonosi Tamás ügyvezető) - a továbbiakban, mint: Vállalkozó;

 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon:

 

Előzmények: A felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2013. november 15. napján közétkeztetési szolgáltatás nyújtására Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre, melyet a felek jelen módosítás megelőzően 3 alkalommal – 2013.11.15. napján, 2017.12.05. napján és 2018. 02.13. napján - módosítottak.

 

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.1. Vállalkozó a szerződéskötéstől számított 3 hónap időtartamra vállalja a közétkeztetéssel kapcsolatos feladtok ellátását, de legfeljebb addig az időpontig, amíg az EKR000866442018 EKR azonosítószámú, „Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére közétkeztetési szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően aláírt vállalkozási szerződés hatályba lép.”

2. Felek rögzítik, hogy a szerződés minden más rendelkezése változatlan formában érvényes.

3. A jelen szerződésmódosításban foglaltakat 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás, annak mértéke nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)-(3) bekezdéseibe.

 

A jelen Vállalkozási szerződésmódosítást a Felek erre jogosult és felhatalmazott képviselői, elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

 

Martonvásár, 2018. ……………

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata                                           HPM PLUS Kft.

    Dr. Szabó Tibor polgármester                                               Martonosi Tamás ügyvezető

                Megrendelő                                                                        Vállalkozó