Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

228/2018. (12. 18.) a Forum Martini főszerkesztőjének határozatlan időre történő megbízásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

228/2018. (XII.18.) határozata

a Forum Martini főszerkesztőjének

határozatlan időre történő megbízásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat hivatalos lapja, a Forum Martini főszerkesztői feladatainak ellátására Prieger Zsolt József egyéni vállalkozót bízza meg 2019. január 1. napjától, határozatlan időre szóló megbízási szerződés keretében, havi 240.000,- Ft díjazás mellett.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a határozat melléklete szerinti megbízási szerződést aláírja.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 1) pont – azonnal, 2) pont – 2018. december 31.

 

228/2018. (XII..18.) határozat melléklete:

 

Megbízási szerződés

 

Megbízó megnevezése, címe:                      Megbízott adatai:

Martonvásár Város Önkormányzata             Név: Prieger Zsolt József ev.

Székhelye:                                                    Adószám: 68868620-1-42

2462 Martonvásár, Budai út 13.                   Székhely:1143 Budapest, Hungária krt.59. AS 1/A

Törzsszáma: 727431                                   Nyilvántartási szám: 52366923

Korm. funkció: 011130                               Számlaszám: 11100805-73681480-33000001

Kiadásnem: 522011                                     Tel:20/924-9946,

                                                                     E-mail: pzs@animasoundsystem.com

 

Megbízási szerződés, amely létrejött egyrészről a fent nevezett Martonvásár Város Önkormányzata, mint megbízó, másrészről Prieger Zsolt József egyéni vállalkozó, mint megbízott között a mai napon a következő feltételekkel.

 

I. Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízást ad Megbízó részére Martonvásár Város Önkormányzata hivatalos lapja, a Forum Martini főszerkesztői, lapmenedzseri feladatainak ellátására a jelen szerződésben meghatározottak szerint:

 

II. A szerződés tárgya

 1. A Forum Martiniban megjelenő összes írás és képi anyagot egységbe foglalni, azt a lap koncepciójához igazítani.
 2. Kapcsolatot tartani a szerzőkkel, a hivatal és város vezetésével, a helyben működő intézményekkel, a sportszervezetekkel és minden civil szervezettel, ahol olyan információ keletkezhet, amely Martonvásár város lakossága szempontjából közérdekű és releváns lehet.
 3. Egyeztetni Megbízóval a lap készítésével kapcsolatos, rá vonatkozó határidőkről, megjelenéssel kapcsolatos feladatokról. Időben értesíteni Megbízót, a megjelenéssel és tartalommal kapcsolatos eldöntésre váró kérdésekkel kapcsolatban, különös tekintettel az aktuális Forum Martini oldalszámával kapcsolatban.
 4. Intézni a hirdetésekkel kapcsolatos technikai teendőket, kivéve a számlázást, amelyhez Megbízó részére számlázási adatokat, az újság egy példányát és a megrendelés tényét igazoló dokumentumot köteles átadni.
 5. Feladatai közé tartozik továbbá a nyomdai előkészítéssel kapcsolatos minden feladat irányítása és ellenőrzése, figyelembe véve a lap készítésével kapcsolatos peremfeltételeket, a megfelelő tipográfiai, grafikai és lapszerkesztési minőséget megkövetelése. Feladatai közé tartozik a nyomdával való kapcsolattartás, valamint a nyomda által kivitelezett termék, a Forum Martini nyomdai kivitelezésének, minőségének (papír minőség, színhelyesség, nyomás minőség) ellenőrzése.
 6. Amennyiben fentiekben bármilyen, a lap minőségére kiható lényeges hibát észlel, a lapmenedzser feladata haladéktalanul értesíteni Megbízót, egyben megoldási javaslattal élni a probléma megoldása irányában. Megbízó kérésére szóban azonnal, írásban évente köteles beszámolni a Forum Martinival, annak koncepciójával és kivitelezésével kapcsolatos kérdéseiről.
 7. Megbízott köteles minden, a jelen szerződésben esetlegesen fel nem sorolt tevékenységek elvégzésére is, amelyek a szerződés tárgyát képező tevékenységek szakszerű és teljes körű ellátásához a jogszabályok és a szakmai szokások szerint hozzátartoznak, illetve amelyek a Megbízó érdekeinek megóvása érdekében szükségesek.

 

III. A szerződés időtartama

A jelen szerződés 2019. január 1. napjától határozatlan időre jön létre.

 

IV. Megbízási díj

 1. Megbízó a Megbízó részére szerződésszerű teljesítés esetén megbízási díjat (a továbbiakban: megbízási díj) köteles fizetni.

A megbízási díj mértéke havi 240.000,-Ft, azaz kettőszáznegyvenezer forint (a Megbízott nem tartozik ÁFA körbe).

 1. Felek rögzítik, hogy Megbízott a 1. pontban meghatározott megbízási díjon felül semmilyen egyéb ellenérték iránti igényt vagy követelést nem érvényesíthet a Megbízóval szemben a szerződésszerű teljesítéssel összefüggésben.

 

V. Fizetési feltételek

1.    A Megbízott a teljesítés alapján havonta számlát állít ki a teljesített szolgáltatásról.

2.    Ha a Megbízott nem a szerződés szerint állítja ki a számlát, a Megbízó jogosult a számlát az annak kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül visszaküldeni és a számla kiegyenlítését megtagadni anélkül, hogy ez által késedelembe esne. Ebben az esetben a Megbízott nem jogosult a szerződés további teljesítését felfüggeszteni, vagy megszüntetni. A számla visszaküldése esetén a Megbízott köteles a számlát ismételten kiállítani.

3.    Megbízó a Megbízotti díjat a számla kézhezvételét követő 8 napon belül átutalja a Megbízott által megjelölt pénzforgalmi számlaszámra. A számla kifizetésének feltétele a számla, valamint a számlához csatolt - a szerződésszerű teljesítés a jelen szerződés IX. 6.1. pont szerinti szakmai kapcsolattartó igazolása mellett kiállított - Megbízó általi teljesítési igazolás. Megbízó jogosult a teljesítésigazolást visszautasítani. A teljesítésigazolás feltétele a helyi lapnak a Megbízó igényeinek megfelelő megjelenése.

4.    Megbízó amennyiben a Megbízotti díj megfizetésével késedelembe esik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:47., 6:48. és 6:155.§-aiban foglaltak szerinti késedelmi kamatot köteles Megbízott részére megfizetni.

 

VI. Jogok és kötelezettségek

 1. Megbízó képviselője jogosult a Megbízottat közvetlenül utasítani, részére konkrét feladatot meghatározni, mely azonban nem térhet el jelen szerződés II. pontjában meghatározottaktól.
 2. A létrejövő szellemi termék módosítására, tartalmak feltöltésére, változtatására, felhasználására a Megbízón, az általa megjelölt jogosultakon kívül más személynek nincs jogosultsága.
 3. Megbízó köteles a megbízotti tevékenység végzéséhez szükséges információkat a Megbízott rendelkezésére bocsátani.
 4. Megbízó, illetve annak megbízottja igény szerint részt vesz a Megbízott által kezdeményezett, a jelen szerződés teljesítésével összefüggő egyeztetéseken.
 5. Megbízó jogosult a Megbízott munkájának elvégzését, minőségét ellenőrizni.
 6. Megbízó köteles a szerződésszerű teljesítés elfogadására és a vonatkozó megbízási díj megfizetésére.
 7. A Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező feladatot, tevékenységet személyesen köteles teljesíteni, közreműködő személyt nem vonhat be.
 8. A Megbízott köteles a megbízási jogviszony végén írásban beszámolni munkájáról Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének.
 9. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Megbízó erre illetékes szervei a jelen szerződésben foglaltakat és azok teljesülését ellenőrizni, vizsgálni kívánják, úgy abban az esetben Megbízó erre illetékes szervezeti egységeivel együttműködik és számukra a tevékenységük ellátásához szükséges információkat, rendelkezésre bocsátja.
 10. Megbízott teljesítése szerződésszerű, ha az megfelel a jelen szerződésben foglaltaknak, valamint a Megbízó elfogadja a Megbízott által elvégzett munka teljesítését, annak színvonalát.
 11. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a hibás, vagy hiányos munkavégzést, a tény Megbízó általi észlelésétől és annak közléstől számított lehető legrövidebb időn belül kijavítja.
 12. Megbízott szavatolja, hogy az általa elvégzett munka minősége a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt szakmai színvonalnak és követelményeknek megfelel.
 13. Megbízó köteles a szerződés alatt fellépő hiányosságokat a Megbízottnak haladéktalanul tudomására hozni. A Megbízott köteles a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni.
 14. A Megbízott a jelen szerződés tárgyát képező feladatot a Megbízó véleményének, utasításainak figyelembevételével köteles ellátni. A Megbízó részéről véleményezési és utasítási jogkörrel rendelkező személy: Horváth Bálint gazdasági alpolgármester.

 

VII. Szerződésszegés és a szerződés megszűnése

 1. Felek nem sújthatóak kártérítéssel vagy a szerződésnek a mulasztás miatti megszűntetésével, ha a késedelmes teljesítés vis maior következménye. A jelen pont értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Felek érdekkörén kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak. A kötelezetti fél a vis maior tényéről köteles a jogosulti felet értesíteni és tájékoztatni annak az okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a jogosulti fél eltérő írásos utasítást nem ad, a kötelezetti félnek tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, amelyet a vis maior esete nem gátol. Vis maior esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült károkat.
 2. A szerződés rendes felmondás útján 30 napos felmondási idő vagy a felek egybehangzó akarata mellett egyéb meghatározott időpontban szüntethető meg.
 3. Felek jogosultak a jelen szerződést súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani.
  1. Megbízott részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:
 1. szerződéses kötelezettségének Megbízó felszólítása ellenére sem

tesz eleget, illetve szerződésszegő magatartásával Megbízó

felszólítása ellenére sem hagy fel,

 1. szakszerűtlen intézkedéséből kifolyólag a Megbízót igazoltan kár éri,
 2. titoktartási kötelezettség súlyos megszegése,
 3. a másik fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-,felszámolási-, végelszámolási          eljárás indult, vagy egyébként fizetésképtelenné vált,
 4. ha a Megbízott a szerződési idő alatt a feladatot nem a tőle elvárható szakértelemmel hajtja végre.

 

VIII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

 1. Megbízott a szerződés teljesítése neki felróható okból bekövetkező késedelme esetén késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek mértéke az egy hónapra eső ellenérték 1%/nap.
 2. Megbízott a szerződés teljesítése neki felróható okból bekövetkező meghiúsulása esetén a havi szerződéses ellenértéknek megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Megbízó a kötbért meghaladó igazolt kárát is érvényesítheti a Megbízottal szemben.
 3. Szerződésszegés vagy szerződésen kívüli károkozás esetén a szerződésszegő vagy károkozó fél köteles a másik fél kárát a Ptk.-ban előírt módon megtéríteni.
 4. A szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek, valamint a szerzői jogi tárgyú rendelkezések teljesítését, illetve fennállását.

 

IX. Egyéb rendelkezések

 1. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben - ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megbízónál, a Megbízó nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.
 2. Felek tudomásul veszik, hogy a szolgáltatás ellátása során az abban közreműködőket foglalkozási (hivatásbeli) titoktartási kötelezettség terheli e tevékenység végzésének tartama alatt és annak megszűnését követően is minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szerzett tudomást. A tudomásukra jutott minden, a Megbízó és a Megbízott működésével összefüggő ismeret, adat és más információ számukra titoktartási kötelezettséget képez, azokat illetéktelen, kívülálló személyekkel nem közölhetik.
 3. Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható.
 4. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződés feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni.
 5. Képviselők/kapcsolattartók megnevezése:

a./        Megbízó részéről szerződéses kérdésekben szakmai kapcsolattartó személy:

Név: Horváth Bálint

Telefon: 06-20-941 8256

E-mail: horvath.balint@martonvasar.hu

            Megbízó részéről szerződéses kérdésekben szakmai kapcsolattartó személy:

Név: Gucsek István

Telefon: 06-20-941 7968

E-mail: alpolgarmester@martonvasar.hu

A Megbízó részéről kapcsolattartónak megjelölt személy a jelen szerződés bármilyen módon történő módosítására nem jogosult. A Megbízó részéről a szakmai kapcsolattartó

önállóan jogosult a teljesítés igazolás aláírására.

b./        Megbízott részéről kapcsolattartó személy:

                 Név: Prieger Zsolt egyéni vállalkozó

                 Telefon: 06-20-924-9946

                 E-mail: kommunikacio@martonvasar.hu

 1. Felek kötelesek hivatalos értesítéseiket a fenti kapcsolattartó személyeknek a fenti elérhetőségi címére írásban eljuttatni. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős.
 2. A környezeti változásokból eredő esetlegesen felmerülő problémák tekintetében a Megbízott Megbízóval közösen együttműködik a probléma megoldása érdekében.
 3. A jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján, peren kívül kötelesek rendezni.
 4. A jelen szerződés 4 számozott oldalból áll és négy eredeti azonos tartalmú példányban készült.
 5. Jelen szerződésre és a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

 

Felek jelen megbízási szerződést, elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

Martonvásár, 2018. …………..

 

 

       ……………………………                                  ……………………………

                    megbízott                                                             megbízó