Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

4/2015. (1. 9.) kormányzati támogatás felhasználásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

                                                Képviselő-testületének

4/2015. (I. 9.) határozata

kormányzati támogatás felhasználásáról

 

 

1.     Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), Magyarország Kormányának 1826/2014. (XII. 23.) határozata alapján biztosított 300 millió forint felhasználását e határozat melléklete szerinti tervezetben foglalt céloknak megfelelően fogadja el.

2.     A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a forrás felhasználási célok tekintetében a kormány nem kezdeményez érdemi változtatást, úgy a szükséges pontosítások mellett az 1.) pontnak megfelelő szerződést aláírja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

4/2015. (I. 9.) határozat melléklete:

 

ADATLAP

 

Az 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozatban támogatott
feladatellátás megvalósításához

 

1.       A TÁMOGATOTT ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

1.1 Önkormányzat neve

Martonvásár Város Önkormányzata

1.2 Önkormányzat címe

 

Martonvásár, Budai út 13. szám

1.3 Önkormányzat adószáma

15727433-2-07

1.4 Kapcsolattartó neve

Bíró László, Gazdasági osztályvezető

1.5 Kapcsolattartó elérhetősége

20/5452065, lbiro@martonvasar.hu

2.     A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1 A támogatásból megvalósítandó feladat megnevezése

 

  1. Önkormányzati tulajdonú Martonsport Nonprofit Kft-nél fejlesztési célú tőkeemelés, TAO támogatásból megvalósuló, az iskolai sport és az utánpótlás-nevelés céljait biztosító beruházások (sportöltöző építés, sportcsarnoképítés, sportpályaépítést megelőző tereprendezés, épületbontás) önrészének biztosítása céljából.
  2. Önkormányzati tulajdonú Martongazda Nonprofit Kft. részére működési célú pénzeszköz átadás, a Város- és intézményüzemeltetési feladatok biztonságos ellátása érdekében.
  3. Áfa kölcsön tőketörlesztés 2015. évi terhe.

2.2 Az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó kiadások tételes felsorolása

1. Fejlesztési célú tőkeemelés: 200.000 E Ft

2.Város- és intézményüzemeltetésre pénzeszköz átadás: 93.840 E Ft

3.Áfa kölcsön tőketörlesztés: 6.160 E Ft

2.3 Kiadásokhoz kapcsolódó dokumentumok körének felsorolása

Önkormányzati határozatok, szerződések, közszolgáltatási szerződések, munkaszerződések, kölcsönszerződés, pénzforgalmi elszámolások, analitikus nyilvántartások, nyilatkozatok, valamint banki, és számviteli bizonylatok.

 

A megvalósítandó feladat részletes leírása:

 

  1. Martonvásári iskolai és utánpótlás-nevelési sportlétesítmények fejlesztése:

Martonvásár Város Önkormányzata 2014-ben létrehozta a Martonsport Nonprofit Kft-t kifejezetten azzal a céllal, hogy a helyi sportélet lehetőségeit, infrastruktúráját támogassa, a "TAO" források felhasználására - pályázatok beadására alkalmas szervezet jöjjön létre. A meglévő labdarúgó és kézilabda nevelőegyesületek jogutódjaként a nonprofit kft. az iskolaépületünk mellett megépítendő tornaterem-kézilabda sportcsarnok forrásaira a Magyar Kézilabda Szövetséghez, valamint a város sportpályáján megépítendő új öltözőépületre  az MLSZ-hez pályázott 2014. áprilisában. A TAO pályázat a bekerülési költségkeret 70 %-ának elnyeréséről szólt. 2014. decemberében mindkét szövetség pozitív döntést hozott, a költségkereteket pedig még év végéig szerződésekkel lefedve feltöltöttük. A támogatást felajánló Hungrana Kft. a sportcsarnok építéséhez és járulékos költségeihez ~433 millió Ft-tal, az öltözőépület megépítéséhez és járulékos költségeihez ~110 millió forinttal járult hozzá. Ezen felül a város sportpályáján egy nagyméretű labdarúgó pálya épül majd szintén TAO forrásból, az Országos Pályaépítési Program keretein belül, melynek TAO forrását szintén a fent említett cég finanszírozza. A támogatásból származtatott önrész biztosítása itt a sportpályaépítés előkészítését jelentő tereprendezéshez szükséges.

A projektek önrész igénye 200 millió Ft, melyet önkormányzatunk a kormányzati támogatás segítségével, tőkeemeléssel kíván finanszírozni.

 

  1. Város és intézményüzemeltetés:

Önkormányzatunk 100%-os tulajdonában lévő Martongazda Nonprofit Kft. által ellátott város és intézményüzemeltetési feladatok tekintetében 93.840 E Ft működési támogatást biztosíthatunk a kormányzati támogatásnak köszönhetően.

E feladatok egyfelől az általános iskola, a művészeti iskola, az egészségügyi és gyermekvédelmi intézmények, a sportlétesítmények, az óvoda, a közművelődési és közgyűjteményi intézmény, valamint a polgármesteri hivatal épületeinek teljes körű üzemeltetésére, működtetésére terjednek ki. Másfelől a városüzemeltetés központi támogatással nem fedezett részének feladataira, nevezetesen: a zöldterületek és az egyéb közterületek rendjének folyamatos kialakítására, fenntartására, a hulladékkezelésre, a közösségi közlekedés vitelére, a köztemető rendezettségének és működtetésének, illetve a közvilágítás folyamatosságának biztosítására terjednek ki.

 

  1. Áfa kölcsön tőketörlesztése:

 

A 2004-2006. években folytatott víziközmű és csatornaépítés beruházás kapcsán felvett áfa kölcsön 2015. évi tőketörlesztésére tervezünk fordítani 6.160 E Ft-ot.

 

 

 

Kelt: …………………………,…………év……….hó………nap

P.H

……………………………………

                                                                                                                                                      Polgármester