Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

226/2018. (12. 18.) megállapodás fogorvosi rendelőhelyiség költségeinek megosztásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

226/2018. (XII.18.) határozata

megállapodás fogorvosi rendelőhelyiség költségeinek megosztásáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az egészségügyi alapellátás körében fogorvosi feladatok ellátására szolgáló fogorvosi rendelőhelyiség használatáról és az ahhoz kapcsolódó költségek megosztásáról - megállapodást köt Tordas Község Önkormányzatával és a Martongazda Nonprofit Kft.-vel a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2018. december 31.

 

226/2018. (XII.18.) határozat melléklete:

 

MEGÁLLAPODÁS

FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁHOZ

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13.; törzsszám: 727431; adószám: 15727433-2-07; képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester), továbbiakban: Bérbeadó,

 

másrészről Tordas Község Önkormányzata (2463 Tordas, Szabadság út 87.; törzsszám: …; adószám: …; képviseli: Juhász Csaba polgármester), továbbiakban: Bérlő

 

harmadrészről Martongazda Nonprofit kft. (2462 Martonvásár, Budai út 13.; adószám: 22717728-2-07 ; képviseli: dr. Király Gabriella ügyvezető), továbbiakban: Ingatlan-üzemeltető

 

között a fogorvosi alapellátás biztosításának a tárgyában az alábbi helyen, időben és feltételek mellett:

 

  1. A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában lévő fogorvosi feladatok ellátásához szükséges felszereltségű 20,7 m2 rendelőhelyiséget és az ahhoz kapcsolódó 10,3 m2 váró, 4,8 m2 raktár és 6,3 m2 kiegészítő helyiségeket. A bérlet tárgyát képező ingatlan címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27.

 

  1. A Bérlő a fogászati alapellátási kötelezettségét a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BERCZI-DENT Kft., székhelye: 5712 Szabadkígyós, Iskola utca 4/2.); fióktelep: 2462 Martonvásár, Budai út 27.; adószáma: 26248008-1-04; képviseli: dr. Berczi Dániel ügyvezető) megkötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja. A fogorvosi tevékenységet a Tordas község területén állandó lakcímmel rendelkezők jogosultak igénybe venni.

 

  1. A Bérbeadó a bérlet tárgyát képező helyiségeket, jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban biztosítja. A Bérlő és a Bérbeadó megállapodik abban, hogy a bérlemény használatával kapcsolatban felmerült, a felek által egyeztetett és elfogadott költséget, az ellátás során keletkező veszélyes hulladék ártalmatlanításának költségét, a gáz és villamos energia költségét, valamint a közmű és kommunális szolgáltatások (ivóvíz, szennyvíz, hulladékszállítás) költségét, a takarítás és a takarítószerek költségét, a karbantartási és állagmegóvási kiadások költségét 30%-ban a Bérlő, 70%-ban a Bérbeadó egymás között megosztja és viseli.

 

  1. A Felek között a bérlemény használatával kapcsolatban felmerült költségek elszámolására negyedévente utólag kerül sor, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig. A fizetési kötelezettség teljesítésére vonatkozó számlát az Ingatlan-üzemeltető állítja ki és a Bérlő azt 15 napon belül kiegyenlíti. Ingatlan-üzemeltető a negyedévente kiállításra kerülő számla mellé csatolja az ingatlan jelen szerződés 3. pontja szerint üzemeltetési tevékenysége körében felmerült számlák másolatait, a takarítás és a karbantartási feladatok munkadíját munkaórák szerint számolja el. Egy fő takarítói, illetve egy fő karbantartói munka díja 3310,- Ft + Áfa/óra, amennyiben a karbantartási feladatot saját munkavállalóival látja el. Amennyiben ehhez szolgáltatót kell igénybe vennie, úgy a szolgáltató által kiállított számla összege kerül megosztásra a jelen szerződés 3. pontja szerint. Ebben az esetben a karbantartást végző szolgáltató által kiállított számla másolatban csatolásra kerül a jelen pont szerinti negyedéves elszámoláshoz.

 

  1. Megállapodás megszűnése:
  1. határozott idő, azaz  öt év elteltével, vagy
  2. a Bérlő és a BERCZI-DENT Kft. között megkötött feladat-ellátási szerződés megszűnésével egyidejűleg,
  3. a TOP-4.1.1-15-FEI-2016-00021 Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében megvalósuló, 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatt épülő egészségház végleges használatbavételi engedélyének megadását követő 60. napon;

kivéve, ha a Felek azt közös akarattal meg nem hosszabbítják.

 

  1. A Felek között a megállapodásból eredő jogvita eldöntésére kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak.

 

  1. Jelen megállapodás kizárólag közös akarattal és írásban módosítható.

 

Martonvásár, 2018. december …

 

 

                Dr. Szabó Tibor                                                                                           Juhász Csaba

  Martonvásár Város polgármestere                                                                Tordas Község polgármestere

                     Bérbeadó                                                                                                      Bérlő

 

Dr. Király Gabriella

ügyvezető

Martongazda Nonprofit Kft.