Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

214/2017. (9. 26.) az önkormányzat Pályázati Szabályzatának felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

214/2017. (IX. 26.) határozata

az önkormányzat Pályázati Szabályzatának felülvizsgálatáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények Pályázati Szabályzatát – a 74/2013. (IV. 30.) határozatával elfogadott szabályzat módosításával – a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt módon elfogadja.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: gazdasági alpolgármester, jegyző, intézményvezetők

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

214/2017. (IX. 26.) Kt. határozat melléklete:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

 

PÁLYÁZATI SZABÁLYZATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2018.01.01.

 

 


 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), fenntartásában működő intézményei, oktatási, szociális, turisztikai, fejlesztési és egyéb pályázati tevékenységének megerősítése, egységesítése, a teljes körű átláthatóság az önkormányzat és szervezeti egységei, az intézmények közötti együttműködés céljából, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az alábbi Pályázati Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.

 

I. 1.    A Szabályzat hatálya

  1. A pályázati eljárásból adódó jogokat és kötelezettségeket a mindenkor hatályos jogszabályok, e Szabályzat, az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá az egyes pályázatok megvalósítása érdekében kötött szerződések rendelkezései szerint lehet gyakorolni, illetve kell teljesíteni.
  2. A Szabályzat hatálya kiterjed:

I.1.2.1.    az Önkormányzatra, annak hivatalára, fenntartásában működtetett vagy tulajdonában lévő intézményeire, külön rendelkezés szerint többségi tulajdonában álló társaságaira,

I.1.2.2.    az átláthatóság, nyilvántartás céljából az európai uniós, regionális- és ágazati operatív programokra, illetve az egyéb kiírásokra benyújtott pályázatok előkészítésére, kezelésére és nyilvántartására.

 

I. 2.    Általános szabályok

I.2.1.    Az e Szabályzat hatálya alá tartozó szervezetek a vonatkozó jogszabályok, és belső szabályzatok keretei között jogosultak az adott feltételeknek megfelelő pályázatok előkészítésére és azok benyújtására, pályázatokon való részvételre.

I.2.2.    Pályázati tevékenység: minden olyan tevékenység, mely az e Szabályzat hatálya alá tartozó szervezetek által pályázati felhívásra, nem önkormányzati forrásból és nem egyéb szerződésből származó külső forrásokra

  • pályázati anyagot állít össze és nyújt be,
  • pályázati konzorciumot szervez,
  • vagy kifejezi szándékát pályázatban való részvételre (pld. szándéknyilatkozat),
  • a pályázatban foglaltakról szerződést köt,
  • a szerződésben foglalt programot teljesíti, valamint
  • a pályázat lezárásakor beszámolási kötelezettségének tesz eleget,

akár főkedvezményezettként, akár konzorciumi tagként.

I.2.3.    Pályázati eljárás szabályai: az e Szabályzat hatálya alá tartozó szervezet a pályázat előkészítésekor és benyújtásakor az alábbi szempontokat köteles figyelembe venni:

            A pályázat

                I.2.3.1.  kapcsolódik az Önkormányzat céljaihoz, stratégiájához, településfejlesztési koncepciójához,  gazdasági programjához;

                I.2.3.2.   nem vált ki a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a hatályos területfejlesztési jogszabályokban foglaltakkal, önkormányzati célokkal, ellátandó feladatokkal ellentétes hatásokat;

            I.2.3.3.  felmerülő költségei (pld. önrész, gépek, berendezések, létesítmények későbbi üzemeltetési vonzatai, szükséges átalakítások) biztosíthatóak legyenek;

            I.2.3.4.  lehetőség szerint legyen alkalmas önkormányzati költségvetési forrás kiváltására, energia- és/vagy költséghatékonysági szempontok figyelembevételével.

            I.2.3.5.  benyújtása, a pályázaton való részvétel – anyagi kihatásától függetlenül – kötelezettségvállalásnak minősül. Kötelezettségvállalásra a polgármester, illetőleg a pályázó szerv vezetője jogosult. A pályázat benyújtását - költségvetésben nem tervezett forrásigény, infrastruktúrafejlesztést, működési kiadást eredményező, ingatlanfejlesztést megvalósító, utófinanszírozású pályázat esetén - kizárólag a Képviselő-testület engedélyezheti, abban az esetben is, ha a pályázat önerőt nem igényel.

 

 

II. A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEI

 

II. 1.   A pályázó

 

            II.1.1.    A pályázati kiírások alapján a jogosult szervezet alanyi joga az adott feltételeknek megfelelő pályázatok előkészítése és azok benyújtása. A polgármester jóváhagyása mellett jogosult a projektmenedzsment gazdasági alpolgármesterrel egyetértésben történő kiválasztására.

            II.1.2.    Az e szabályzat hatálya alá tartozó szervezet pályázati szándékát írásban, a Szabályzat 1. mellékletének kitöltésével a Polgármesteri Hivatal Városmenedzsment irodájának (a továbbiakban: Városmenedzsment) megküldi.

            II.1.3.    A kedvezményezett köteles gondoskodni a pályázati eljárás és a projekt végrehajtása során keletkező eredeti dokumentáció összegyűjtéséről, nyilvántartásáról és a kiírási feltételeknek megfelelő időtartamban való megőrzéséről. A kedvezményezett a pénzügyi nyilvántartás részére eredeti bizonylatokat, szerződéseket, a pályázat és a projekt szempontjából releváns dokumentáció tekintetében másolati példányt, szükség szerint elektronikusan rögzített dokumentációt ad át. Az önkormányzat, mint kedvezményezett pályázatait – eltérő megállapodás hiányában – a Városmenedzsment kezeli és tartja nyilván.

                II.1.3.     Az e szabályzat hatálya alá tartozó szervezet az elnyert támogatásról vagy a pályázat eredményéről (beleértve az elutasítást vagy a tartalék listára helyezést és annak főbb okait) – annak tudomásulvételét követően – haladéktalanul köteles tájékoztatni a Városmenedzsmentet.

 

II. 2.   A Képviselő-testület

 

            II.2.1.    Az Önkormányzat és intézményei pályázati tevékenységével kapcsolatos feladatkörben a Képviselő-testület dönt:

            II.2.1.1.   az Önkormányzat pályázati tevékenységéről és pályázati szándékáról készült előterjesztések, azok lényegi tartalmi elemének módosítása, és a beszámolók elfogadásáról;

            II.2.1.2.   az önkormányzati stratégiai prioritásoknak megfelelő pályázati szerkezet kialakításáról vagy annak módosításáról;

            II.2.1.3.   az önkormányzati forrást érintő pályázati célú együttműködési (partnerségi, konzorciumi vagy egyéb forma) megállapodás megkötéséről;

            II.2.1.4.   a pályázati önrészek rendelkezésre állásáról;

            II.2.1.5.   jelen Szabályzatba foglalt módon a pályázatokkal kapcsolatos szabályok és eljárási rend meghatározásáról.

   

II. 3.   A polgármester

 

            II.3.1.    A polgármester pályázati tevékenység szervezésével, irányításával, ellenőrzésével összefüggő főbb feladatai és hatáskörei a következők:

            II.3.1.      jogosult az e Szabályzat hatálya alá tartozó szervezetek által benyújtott pályázatok projekt menedzsmentjének jóváhagyására;

            II.3.2.      a Képviselő-testület határozatai alapján gondoskodik az együttműködési megállapodások előkészítéséről és szükség szerint a testület elé terjesztéséről, dönt az önkormányzati forrást nem érintő pályázati célú együttműködési megállapodások megkötéséről, melyről a Képviselő-testület soros ülésén tájékoztatást nyújt, továbbá – a mindenkori vagyonrendeletben foglalt határokon belül – tulajdonosi hozzájárulást ad ki e célból;

            II.3.3.      gondoskodik a pályázati szándékról készült előterjesztések elkészítéséről és a testület elé terjesztéséről.

 

II. 4.   A külső erőforrások bevonásáért felelős gazdasági alpolgármester

 

            II.4.1.    A külső erőforrások bevonásáért felelős gazdasági alpolgármester végzi az e Szabályzat alá tartozó szervezetek és/vagy az Önkormányzat által benyújtani kívánt pályázatok koordinációját, segíti a pályázati tevékenységet, közvetítő szerepet tölt be a testület, a polgármester, a Városmenedzsment, a hivatal, a külső közreműködők és a pályázók között.

            II.4.2.    Közreműködik a Városmenedzsment pályázati tevékenység előkészítésével, lebonyolításával és elszámolásával összefüggő szakmai feladataiban.

            II.4.3.    Felügyeli és koordinálja és irányítja a Városmenedzsment ezirányú tevékenységét, a pályázatok előkészítéséhez kapcsolódó feladatokat.  

 

II. 5.   Városmenedzsment

 

            II.5.      A Városmenedzsment megfelelő szaktudással és tapasztalattal bíró munkatársai működnek közre a fejlesztési igények összegyűjtésében, a pályázati lehetőségek feltárásában, a pályázati anyag összeállításában és a pályázattal érintett projektek lebonyolításában, mely tevékenységüket szaktudásuk szerint, munkaköri feladataik alapján és koordinatív módon látják el. A pályázati projektek előkészítésére, lebonyolítására a gazdasági alpolgármester munkacsoportot hoz létre, melynek tagja – a Városmenedzsment vezetője és adott projekthez kapcsolódóan szakmailag felkészült tagjai, a projekttel érintett intézmény vezetője vagy az általa kijelölt személy, a Pénzügyi iroda egy munkatársa, szükség szerint más, speciális szakértelemmel rendelkező személy. E feladatkörben ellátandó főbb tevékenységi körei:

        II.5.1.      információgyűjtés a pályázati lehetőségekről, az információk elemzése, szelektálása, önkormányzati szintű pályázati ötletek generálása, folyamatos pályázati forrásfigyelés;

        II.5.2.      pályázati lehetőségek honlapon való közzététele, a Szabályzat hatálya alá tartozó szervezetek tájékoztatása a tudomására jutott pályázati lehetőségekről;

        II.5.3.      információszolgáltatás az Önkormányzaton belül és azon kívül, a pályázati információs rendszer kialakítása és működtetése, számítógépes nyilvántartás vezetése a jogszabályokban meghatározott tartalommal, statisztikák készítése;

        II.5.4.      döntések előkészítése a Képviselő-testület számára;

        II.5.5.      kapcsolattartás külső (tanácsadó, pályázatíró, stb.) partnerekkel, a pályázatok minden részletre kiterjedő szervezése, dokumentációk előkészítése, a benyújtani kívánt pályázatok aláírásra való előkészítése;

        II.5.6.      kapcsolattartás konzorciumi és együttműködő partnerekkel;

        II.5.7.      önkormányzati szintű pályázati adatbázis létrehozása, fejlesztése;

        II.5.8.      naprakész nyilvántartások vezetése, a felhasznált pályázati önrész folyamatos nyomon követése, amely felhasznált pályázati önrész pénzügyi adatait a Gazdasági osztállyal egyezteti, azok alakulásáról a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja;

        II.5.9.      szükség esetén pályázati tanácsadás az Önkormányzat fenntartásában működő  intézményeknek;

        II.5.10.    az aktuális pályázati lehetőségekről, pályázatokról tájékoztatást nyújt;

        II.5.11.    az egyes pályázati felhívásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásában segítséget nyújt;

        II.5.12.    az egyes pályázati kiírások, illetve dokumentációk megfelelő értelmezésében segíti a leendő pályázókat vagy a már nyertes pályázatok lebonyolítóit;

        II.5.13.    amennyiben szükséges, közreműködik megfelelő konzorciumi partnerek megkeresésében az egyes intézményi pályázatokhoz.

            II.6.3.    A pályázati dokumentációk előkészítésekor közreműködik a műszaki specifikációkkal járó feladatok elvégzésében/ellenőrzésében.

II-6.4.   Elnyert pályázat esetén koordinálja a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos műszaki teendőket.

 

II.6.    Műszaki iroda

 

         II.6.1.    Közreműködik a pályázatok előkészítésének, műszaki, tervezési feladatainak végrehajtásában.

          II.6.2.   A pályázati szándékot műszaki, építéshatósági szempontból előzetesen véleményezi, szükség szerint nyomonköveti és segíti az engedélyezési eljárások folyamatát.

         II.6.5.    A pályázat megvalósítása során közreműködik a műszaki szempontú ellenőrzésekben, utánkövetési feladatokban.

 

II. 7.   Szervezési iroda

 

            II.7.1.    Döntés-előkészítési feladatai körében adminisztratív, technikai, kommunikációs, személyzeti és szervezési feladatokat lát el az önkormányzati és intézményi pályázatoknál.

            II.7.2.    Ellenőrzi az elnyert pályázatok szerződéseinek tartalmát, a projekt-végrehajtás időtartama alatt képviseli az Önkormányzat érdekeit.

 

II. 8.   Pénzügyi iroda

 

            II.8.1.    Naprakész nyilvántartást vezet a beruházási témákkal és a pályázati projektekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokról és pénzügyi teljesítésekről, szerződésekről.

            II.8.2.    Gondoskodik a pályázatok pénzügyi elszámolásainak és analitikus nyilvántartásainak elkészítéséről, a fejlesztések aktiválásáról, részt vesz a kapcsolódó munkaügyi feladatokban és adatszolgáltatásban.

            II.8.3.    Rendszeresen egyezteti a támogatott beruházások adatait a Pályázati munkacsoport nyilvántartásaival, adatot szolgáltat a támogatott beruházásokból felhasznált pályázati önrész pénzügyi adatairól.

            II.8.4.    Közreműködik a projektekhez kapcsolódó banki feladatok bonyolításában, kapcsolattartásban.

 

II. 9.   A projektmenedzsment

 

            II.9.1.    A projektmenedzsment tagjai lehetnek az Önkormányzat és intézményeinek köztisztviselői, közalkalmazottai, önkormányzati tulajdonban lévő társaságok szakemberei, továbbá külső partner szaktanácsadói, szakemberei szerződéses vagy konzorciumi formában is.

            II.9.2.    A projektmenedzsment tagjainak bérezését, egyéb elszámolását az adott projekt költségvetésének kell tartalmaznia, amennyiben erre a pályázati kiírás lehetőséget biztosít.

            II.9.3.    A projektmenedzsment szakmai irányítója és felelőse a projektet vezető projektmenedzser. Tagjai legalább: a projekt szempontjából releváns szaktudású szakember, mérlegképes könyvelői végzettséggel bíró pénzügyi munkatárs, projekt adminisztrátor.

            II.9.4.    A projektmenedzser feladatai:

                        II.9.4.1.   felel az adott projekt megvalósításáért, szakmai eredményeinek elkészítéséért;

                        II.9.4.2.   elkészíti a projekttervet, amely tartalmazza a tevékenységeket, végrehajtási mérföldköveket és ütemeket, a végrehajtás felelőseit, és a projekt-költségeket;

                        II.9.4.3.   eleget tesz a folyamatos projekt-monitoring és a változáskezelés követelményeinek;

                        II.9.4.4.   a végrehajtás során irányítja a projektmenedzsment tagjait, továbbá kapcsolatot tart fent a külső partnerekkel és a külső erőforrások bevonásáért felelős alpolgármesterrel;

                        II.9.4.5.   ellenőrzi és nyomon követi a megbízási szerződésekben foglaltak szerinti végrehajtást;

                        II.9.4.6.   határidőre kidolgozza a főkedvezményezett jelentési és elszámolási kötelezettségeiről szóló dokumentumokat az Irányító- és Közreműködő Hatóságok felé;

                        II.9.4.7.   negyedévente beszámolót készít a Képviselő-testület részére a projekt előrehaladásáról és aktuális állapotáról, igény szerint tájékoztatást nyújt a projekt előrehaladásáról;

                        II.9.4.8.   a projekt zárásakor gondoskodik az átadás-átvételről, az ehhez kapcsolódó adminisztrációs anyagok elkészítéséről és a projekt értékeléséről;

                        II.9.4.9.   a projektmenedzsert a projekt végrehajtása során, mindenkori jelentési kötelezettség terheli a polgármester, a gazdasági alpolgármester és a Pályázati munkacsoport felé.

 

III. A PÁLYÁZATI RENDSZER MŰKÖDÉSE
 

III. 1. Pályázati információk biztosítása

 

            III.1.1.   A pályázati információk biztosítása érdekében a Városmenedzsment

                        III.1.1.1.  gyűjti és nyilvánosságra hozza a pályázatokkal kapcsolatos, az Önkormányzat és intézményei számára releváns információkat, erről a potenciális pályázót tájékoztatja, a tájékoztatás tárgya minimálisan kiterjed a pályázat megnevezésére, kibocsátó szervére, a megjelenés, benyújtás időpontjára, a támogatás céljára, támogatható tevékenységek körére, a támogatási intenzitásra, a támogatás minimális és maximális összegére, a pályázati dokumentáció elérési helyének megadására;

                        III.1.1.2.  az egyes pályázati kiírások, illetve dokumentációk megfelelő értelmezésében segíti a leendő pályázókat vagy a már nyertes pályázatok lebonyolítóit,

                        III.1.1.3.  amennyiben szükséges, közreműködik megfelelő konzorciumi partner megkeresésében az egyes intézményi pályázatokhoz.

 

III. 2. A pályázatok előkészítése és benyújtása

 

            III.2.1.   A pályázatok előkészítése során tekintettel kell lenni az egyes előkészítési feladatok végrehajtásának határidejére, a véleményeztetési és döntési folyamatok határidőben való lefolytatására, valamint az előzetes költségigények lehetőség szerinti minimalizálására.

            III.2.2.   A pályázati dokumentációkat a pályázatot kiíró hatóság követelményeinek megfelelően, a beadási határidő figyelembevételével kell benyújtani.

            III.2.3.   A pályázati dokumentációk beadásánál törekedni kell azok teljességére, azonban ha a kiíró szerv hiányosságot állapít meg, azt haladéktalanul, a megszabott határidőn belül pótolni kell.

 

III. 3. Korlátozott számú pályázatok benyújtásának szabályai

 

            III.3.1.   Ha adott pályázati forrásnál a beadható pályázatok száma korlátozott és több intézmény pályázna egyazon kiírásra, akkor az érdekegyeztetés és koordináció érdekében a beadási határidő előtt legalább 30 nappal a Városmenedzsment érdekegyeztető megbeszélést szervez az Önkormányzat és az érdekelt felek képviselőinek részvételével.

            III.3.2.   Az érdekegyeztető megbeszélést az Önkormányzat fejlesztési prioritásaiknak megfelelően, az érdekeltek szándékainak figyelembevételével, a konszenzus megteremtésével kell lefolytatni.

 

III. 4. A pályázati tevékenység folyamata

 

            III.4.1.   A pályázati tevékenység munka- és hatásköri elemeit e Szabályzat 2. és 3. melléklete tartalmazza.

            III.4.2.   A pályázati projektek bonyolítása során a jegyző, a pályázó vezetője folyamatba épített ellenőrzést végez. Az uniós támogatások elszámolását, szabályzat- és szerződésszerű teljesítését a jegyző belső ellenőrzés útján legalább 4 évente ellenőrzi. A 200 millió Ft összeget meghaladó, egy éven túl nyúló projekteket a projektzáráskor belső ellenőrzés keretében kell vizsgálni.

 

III. 5. A pályázati dokumentációk aláírása

 

            III.5.1.   A pályázatokkal kapcsolatos dokumentációkat cégszerűen a polgármester, intézményi pályázat esetén az intézmény vezetője és a jegyző vagy az őket hivatalosan helyettesítő személyek írják alá.

            III.5.2.   A dokumentációk véglegezését (cégszerű aláírást) megelőzi a pályázatban közreműködők jóváhagyása (jogi, pályázati, műszaki/szakmai, önkormányzati szempontú ellenjegyzés), melyet az aláírandó dokumentumokon vagy külön íven szignójukkal jeleznek. Szakmai teljesítésigazolásra az alpolgármesterek is jogosultak feladatkörükben, illetőleg a szerződés szerint erre felhatalmazott személy, műszaki ellenőr.

 

III. 6. Adminisztráció

 

            III.6.1.   A projektek megvalósítása során szükséges adminisztrációs tevékenységet alapvetően a projektmenedzsment tagjai végzik a projekt munkatervének, a pályázat mérföldköveinek megfelelően. Az Önkormányzat hivatala az adminisztrációs feladatokban szükség szerint közreműködik, adatot szolgáltat. A hivatal ilyen irányú munkavégzését a Városmenedzsment vezetője koordinálja.

            III.6.2.   Az egyes adminisztrációt érintő kérdésekben a projektmenedzsment tanácsért fordul az Irányító vagy Közreműködő Hatóságokhoz.

 

III. 7.  A pályázatok benyújtásával és lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi – műszaki kérdések

 

            III.7.1.   A pályázatok benyújtásával és megvalósításával kapcsolatos pénzügyi kérdésekben a Polgármesteri Hivatal pénzügyi szabályzatai, kiemelten a „Kötelezettségvállalási szabályzat”, „Gazdálkodási szabályzat”, „Közbeszerzési szabályzat”, valamint a támogató által meghatározott pénzügyi teljesítési feltételek az irányadóak.

            III.7.2.   A pályázat költségvetésének elkészítése a pályázó feladata, melynek elkészítésébe bevonhatja a vele vagy az Önkormányzattal szerződésben álló pályázati tanácsadó partnereket.

            III.7.3.   A pályázatok benyújtásával kapcsolatos adminisztrációs költségeket (pl. sokszorosítási költségek) a Pályázó biztosítja.

            III.7.4.   A pályázatok benyújtásával kapcsolatos egyéb költségek (külső szakértők bevonása, műszaki tervek, engedélyek, stb. költségei) fedezéséről a pályázó gondoskodik azáltal, hogy ezen elszámolható költségeket a projekten belül – a kiírásnak megfelelően - tervezi.

            III.7.5.   A pályázati önrészek biztosítása a Képviselő-testület döntésének megfelelően történik.

            III.7.6.   A pénzügyi jelentések elkészítése, a fejlesztések, beruházások lebonyolítása a projektmenedzsment feladata. A pénzügyi jelentések elkészítésében közreműködik a Pénzügyi iroda.

            III.7.7.   A szükséges közbeszerzési eljárásokat az Önkormányzat „Közbeszerzési szabályzat”-a szerint kell végrehajtani, az abban kijelölt feladat- és hatáskör megosztás figyelembevételével.

            III.7.8.   A projekt megvalósítása során, a pályázatból nem támogatható felmerülő költségek fedezéséről a pályázónak kell gondoskodnia.

 

III. 8. A pályázathoz szükséges vagy pályázatba bevonni kívánt partnerek

 

            III.8.1.   A pályázat szakmai, esetleg pénzügyi megvalósításához szükséges partnerek biztosítása a pályázó feladata. A partnerekkel kapcsolatos feladatokat a pályázó végzi.

            III.8.2.   A Városmenedzsment a szükséges partnerek megkeresésében és kiválasztásában közreműködhet.

            III.8.3.   Külső szervezet megbízása esetén alkalmazni kell a vonatkozó pénzügyi szabályzatban előírtakat, a szerződésben szabályozni kell a feladatellátás rendjét, a kapcsolattartás előírásait, a felelősség meghatározását, az információk átadásának tartalmát, formáját, gyakoriságát és módját.

            III.8.4.   A megbízott külső szervezet a megbízás teljesítése során kellő gondossággal, az önkormányzati érdek teljes körű érvényesítése mellett, a jogszabályi előírások és a szakmai követelmények maradéktalan betartásával, így különösen a megadott határidőben, a formai, szakmai előírásoknak megfelelően köteles teljesíteni. A megbízott felelősséggel tartozik azon kárért, melyet a megbízás megszegésével az Önkormányzatnak okozott, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható,

 

III. 9. A pályázat szakmai kidolgozása és megvalósítása

 

            III.9.1.   A nyertes projektek szakmai megvalósítása a pályázó feladata.

            III.9.2.   A nyertes pályázatok megvalósításához szükséges további megvalósítási szerződések előkészítését a pályázó végzi, a szerződéseket a Városmenedzsment és a Pénzügyi iroda előzetesen véleményezi.

            III.9.3.   Nyertes szerződéssel rendelkező projektek esetén eredménytelen (meghiúsult), vagy részlegesen eredményes teljesítés esetében, a pályázónak az okokról szóló összefoglalót az Önkormányzat részére a Városmenedzsmenthez kell benyújtania. Az összefoglalónak ki kell térni az esetleges visszafizetési kötelezettség paramétereire és teljesítésre is.

 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

            IV.1.     Jelen szabályzat 2018. január 1. napjával lép hatályba.

            IV.2.     Ezen szabályzatot Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2017. (…..) határozatával elfogadta.

            IV.3.     Jelen szabályzat hatályba lépésével Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének tárgyban hozott, 74/2013. (IV.30.) határozatával elfogadott szabályzata hatályát veszti.

 

Martonvásár, 2017. ……………… hó …….nap

 

 

 

                    …………………………….                                       …………………………….

                          Dr. Szabó Tibor                                             Dr. Szabó-Schmidt Katalin

                            Polgármester                                                             jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. melléklet

 

Pályázati szándékbejelentő adatlap

 

1.) A pályázó intézmény

 

Megnevezése:.....................................................................................................................

Címe:...................................................................................................................................

Intézményvezető:................................................................................................................

 

 

2.) A pályázat

 

A projekt pontos megnevezése:..........................................................................................

A pályázati kiírás pontos megnevezése, kódja:..................................................................

.............................................................................................................................................

A pályázni kívánt összeg:....................................................................................................

A pályázati önrész mértéke:................................................................................................

Megvalósulás helyszíne:......................................................................................................

A projekt rövid leírása:.........................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

3.) Kapcsolattartás

 

Kapcsolattartó neve:............................................................................................................

Telefon:................................................................................................................................

E-mail:.................................................................................................................................

Fax:......................................................................................................................................

 

 

 

Kelt, ……………………………………………

 

 

PH.

 

 

Aláírás


2. melléklet                                          A pályázatkészítés feladat- és hatásköri elemei      (D – döntés, K – közreműködő, V – végrehajtó)

 

Feladat

Képviselő-testület

Polgármester

Külső erőforrások bevonásáért felelős gazdasági alpolgármester

Pályázati referens, VM/munkacsoport

Szervezési iroda

Pénzügyi iroda

Műszaki iroda

Projekt menedzsment

Tanácsadó partnercég

                                             Kimenetek (output)

1. Pályázat-figyelés

 

 

D

V

 

 

 

 

K

A pályázatíró- és figyelő nyomon követi a kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket.

2. Tájékoztatás pályázatokról

 

 

D

V

 

 

 

 

 

A pályázatíró- és figyelő tájékoztatása a kiírt pályázatokról az intézményeknek és a testületnek.

3. Döntés pályázat benyújtásáról

D

D

K

V

 

 

 

 

K

Az önkormányzat fejlesztési prioritásainak megfelelő pályázat kiválasztása.

4. Pályázat készítési felelős kijelölése

 

D

K

K

 

 

K

V

K

Pályázat esetén a projektvezető és a projektmenedzsment kijelölése.

5.Tartalmi kidolgozás

 

 

D

V

K

K

K

K

V

A pályázat tartalmi kidolgozása (adatlap, projektterv, költségvetés, megvalósíthatósági tanulmány, engedélyek stb.)

6. Formai kellékek biztosítása

 

 

 

V

K

K

K

 

V

A pályázatokhoz szükséges mellékletek, dokumentumok, tervek, tanulmányok, kimutatások beszerzése, elkészítése.

7. Tartalmi ellenőrzés

 

 

 

V

K

K

 

 

V

A pályázat kiírásnak megfelelő tartalmi ellenőrzése, adatpontosítás.

8. Kiegészítések

 

 

 

V

K

K

 

 

V

A pályázati anyagoknak az ellenőrzések során talált hiányosságainak megszüntetése.

9. Pályázat összeállítása

 

 

 

V

K

K

 

 

V

A pályáz