Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

114/2016. (7. 12.) közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-velaz önkormányzati sportfeladatok ellátására

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

114/2016. (VII.12.) határozata

közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel

az önkormányzati sportfeladatok ellátására

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, jogszabályban meghatározott sportfeladatok ellátásának magas színvonalú, szakma-specifikus ellátása érdekében a határozat mellékletes szerinti közszolgáltatási keretszerződést köt az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló MartonSport Nonprofit Kft-vel (székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13., adószáma: 24901084-2-07, képviseli: Tóth Balázs, ügyvezető).

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a keretszerződést megkösse, illetőleg annak hatálya alatt, a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - az önkormányzat mindenkori jóváhagyott tárgyévi költségvetése alapján - a tárgyévi eseti finanszírozási szerződéseket aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont – azonnal, 2. pont - folyamatos

Melléklet a 114/2016. (VII.12.) határozathoz:

Szerződés szám:………..

Iktató szám: ……………..

 

Közszolgáltatási keretszerződés

 

amely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár, Budai út 13., törzsszám: 727431; adószám:15727433-2-07) képviseletében Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),

 

másrészről a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2462 Martonvásár, Budai út 13., adószáma: 24901084-2-07, Cg.: 07-09-024940, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-66539696), képviseletében Tóth Balázs ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató)

 

(Önkormányzat és Közszolgáltató együttesen a továbbiakban: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

 

I.            Előzmények

1)           Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pontjában, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: sporttörvény) 55. § (1)-(2) és (6) bekezdéseiben rögzített kötelező feladat (a továbbiakban: közszolgáltatási kötelezettség) ellátásáról részben jelen szerződésben gondoskodik.

2)           E közszolgáltatási feladat nem minősül általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak.

 

II.          Felek nyilatkozatai

1)           Közszolgáltató a szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

a)           Közszolgáltató a magyar jogszabályok szerint létrejött, bejegyzett, az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, önálló jogi személy, ügyletkötési képessége korlátozva nincs;

b)           a Közszolgáltatónak a szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező erejűek;

c)           a szerződés Közszolgáltató általi aláírása és az abban foglalt jogok Közszolgáltató általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Közszolgáltató általi teljesítése nincs ellentétben a Közszolgáltató alapító okiratával, a Közszolgáltató működésére vonatkozó jogszabályokkal és semmilyen, a Közszolgáltató tekintetében kötelező érvényű megállapodással úgy, hogy az veszélyeztetné a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését;

d)           a Közszolgáltató beszerez minden olyan, jogszabály által előírt engedéllyel, amely a közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges;

e)           a Közszolgáltató gondoskodik a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről;

f)            Közszolgáltató ellen nincs folyamatban olyan bírósági vagy közigazgatási eljárás, amely kedvezőtlen elbírálás esetén veszélyeztetné a közszolgáltatási kötelezettség ellátását, ide nem értve a cégbíróság előtti bejegyzési eljárást, amelynek eredménytelensége esetén jelen szerződés automatikusan hatályát veszti.

         2)      Önkormányzat a szerződés keltének napján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

a)           Önkormányzat belföldi önkormányzat, ügyletkötési képessége korlátozva nincs;

b)           az Önkormányzat szerződésben vállalt kötelezettségei jogszerűek, érvényesek és kötelező erejűek;

c)           a szerződés Önkormányzat általi aláírása és az abban foglalt jogok Önkormányzat általi gyakorlása, illetve kötelezettségek Önkormányzat általi teljesítése nincs ellentétben az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatával és az Önkormányzatra vonatkozó jogszabályokkal úgy, hogy az veszélyeztetné a közszolgáltatás ellentételezésének teljesítését.

 

III.         A szerződés tárgya: a közszolgáltatási kötelezettség

1)           Az Mötv. és a sporttörvény alapján az Önkormányzat a helyi sporttal kapcsolatos feladatok ellátásáról, a helyi sport szervezésével és támogatásával kapcsolatos feladatairól, illetőleg azok ellátásának konkrét formájáról, módjáról és mértékéről, a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepciót fogadott el 46/2011. (III.29.) határozatával, amelyben megfogalmazásra kerültek a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében megvalósítandó önkormányzati feladatok. Ennek keretében - az Önkormányzat sport-koncepcionális céljait tekintve – a 2) – 4) pont szerinti célterületek és kapcsolódóan meghatározott feladatok képezik jelen szerződés, egyben a közszolgáltatás tárgyát.

a)           Az Önkormányzat az Mötv. jelen szerződés I. 1) pontjában hivatkozott szakaszában foglalt közszolgáltatási alapfeladataival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére és jogosultságok gyakorlására - a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel a Közszolgáltatót jelöli ki.

b)           Közszolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés és annak aláírása társasági és képviseleti cégszabályait, illetve tudomása szerint harmadik felekkel szemben vállalt kötelezettségeit nem sérti, továbbá megfelel a helyi közszolgáltatás ellátására való jogosultság jogszabályi feltételeinek, melyre tekintettel a feladat ellátását vállalja, a közszolgáltatási szerződést jelen szerződésben meghatározott feltételekkel megköti.

2)           Sportszakmai, városi sportreferensi feladatok:

a)           közreműködés a szervezett sportolás alapjainak biztosításában, saját szervezésben és a helyi egyesületeken keresztül,

b)           a tömegsport lehetőségének színesítése, közreműködés annak biztosításában, a lakosság minél szélesebb körű bevonásával, tájékoztatásával,

c)           közreműködés a diáksport folyamatos működtetésében, ezen belül a hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásának, sportolási lehetőségének biztosításában,

d)           közreműködés az idősek és fogyatékkal élők mozgáslehetőségeinek megszervezésében,

e)           közreműködés az egészségügyi felvilágosító tevékenység megszervezésében, a sportolók orvosi ellenőrzésének biztosításában (sportorvosi vizsgálat szervezése).

a)           sportszakmai felügyelet ellátása,

b)           közreműködés a városi sportkoncepció előkészítésében és végrehajtásában, a kapcsolódó képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előkészítése, a hozott határozatok végrehajtása,

c)           az önkormányzat által nyújtott sportcélú támogatásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása (támogatási szerződések megkötése és az azokhoz kapcsolódó eljárás),

d)           a sport feladatokkal foglalkozó bizottság munkájának segítése információk, dokumentumok, anyagok összeállításával,

e)           városi sportnaptár elkészítése, folyamatos egyeztetés a város sportszervezeteivel, illetve a szakszövetségekkel, a kulturális programokkal való összhang érdekében a BBK-val,

f)            a feladatköréhez kapcsolódóan feladatonként a hozzárendelt költségvetés alakulásának figyelemmel kísérése, a felhasználáshoz kapcsolódó teljes körű ügyintézés,

g)           a szabadidő- és tömegsport, valamint kampányszerű rendezvényekkel kapcsolatos szervezési feladatok,

h)           a sporthoz kapcsolódó civil szervezetek bevonása a városi szabadidős rendezvényekbe, részükre szervezési segítség nyújtása,

i)             közreműködés a legeredményesebb sportolók, csapatok elismerésében, a helyi sportéletben kiemelkedő szerepet játszó személyek elismerésében,

j)             a sport népszerűsítését célzó és területileg kiemelkedő, országos jelentőségű sportrendezvények szervezésében való közreműködés,

k)           saját szervezésű (sport)eseményeken való részvétel díjának meghatározása, belépő jegyek árusítása, részvételi díjak beszedése saját javára,

l)             sportcélú pályázati lehetőségek, források kutatása, bemutatása, pályázatok előkészítésével, benyújtásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, azok koordinálása

m)         kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok ellátása.

         3)      Utánpótlás-nevelési feladatok labdarúgás és kézilabda sportágakban:

a)           népszerűsíti a sportot, adott sportágat a potenciális korosztályban, ösztönzi a jelentkezéseket,

b)           viseli az utazás, a nevezési díjak, a versenybírói és játékengedélyi díjak, valamint a szövetségi tagdíj költségét;

c)           edzőket alkalmaz, szervezi a sportorvosi vizsgálatot;

d)           megvásárolja a szükséges sporteszközöket, sportfelszerelést,

e)           felkutatja az utánpótlás-nevelést segítő pályázati lehetőségeket, előkészíti, koordinálja a pályázatok benyújtását, végrehajtja a kapcsolódó feladatokat

f)            vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat, adatot szolgáltat a jogszabályokban előírt módon.

4)      A közszolgáltatási kötelezettség körébe tartozó sportcélú létesítmények működtetése:

a)           Az Önkormányzat e szerződésben meghatározott közfeladatok ellátása érdekében az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményeket a Közszolgáltató kezelésébe adja az Mötv. 108. §-a és az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése alapján.

b)           A település közigazgatási területén lévő sportlétesítmények működtetése körében:

§  a vonatkozó jogszabályok, a helyi rendeletek, koncepciók alapján, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó tulajdonosi döntéseknek megfelelően fenntartja és üzemelteti e szerződésben meghatározott sportcélú létesítményeket, biztosítja a sportlétesítmények rendjének fenntartását, azok szabályszerű és szakszerű működtetését,

§  a 4) b) alpontban rögzített helyszíneken, nyitvatartási időben a használók, sportolni vágyók rendelkezésére áll, könnyen elérhető sportolási lehetőséget biztosít, különösen a versenysport, utánpótlás nevelés, kiemelten a gyermek- és ifjúsági korosztályok számára;

§  a köznevelési intézményekben bevezetett „mindennapos testnevelés” keretében az általános iskolás tanulók számára a megfelelő minőségű és mennyiségű testmozgás biztosítására – külön megállapodásban rögzített feltételekkel és időbeosztás szerint – rendelkezésre áll, melynek során nem sértheti meg az Önkormányzat és az intézmény fenntartója között az ingatlan működtetésére, az épület használatára kötött szerződésben foglaltakat;

§  a városban működő, az Önkormányzat által támogatott sportegyesületek számára kedvezményesen – külön szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően – helyszínt biztosít;

§  teret biztosít a sportmérkőzések számára, elősegíti a versenyek megrendezését

§  működteti a sportlétesítményekhez csatlakozó kiszolgáló egységeket (öltöző, mellékhelyiség, büfé, stb.)

§  meghatározza a sportlétesítmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, fenntartási feladatokat, végzi a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat (díjak beszedése, ingatlanhasználat irányítása, takarítás, hulladékszállítás, karbantartás, közüzemi díjak rendezése, zöldterület gondozás, stb.), melyet saját munkaszervezetével, illetőleg alvállalkozó bevonása útján biztosít,

§  meghatározza és elvégezteti a szükséges felújítási, beruházási munkákat,

§  felkutatja, előkészíti, koordinálja és végrehajtja a sportcélú létesítményekhez kapcsolódó pályázatokat,

§  tevékenységével érintett létesítményeket (azok helyiségeit, reklám felületeit) az Önkormányzat Képviselő-testületének vonatkozó döntései és bérleti díjakat megállapító polgármesteri utasításban meghatározottak szerint legfeljebb 1 év időtartamra bérbe adhatja, az ebből származó bevételt jelen szerződésben meghatározott alaptevékenységére fordíthatja, továbbá javaslatot tesz a díjak megállapításához.

c)     A 4) a) feladattal érintett sportcélú létesítmények:

                            ba)    Tóth Iván Sportcsarnok (2462 Martonvásár, Szent László út 2.)

Nyitvatartási idő: a közszolgáltató által előre meghatározott, nyilvánosan közzétett időben, esetenként (rendezvényeknek, sorsolásoknak, versenykiírásoknak megfelelően) hosszított nyitva tartással.

                            bb)    Horváth Ottó Sportközpont – Pályák és Sportöltöző (2462 Martonvásár, Sporttelep u. 17.)

Nyitvatartási idő: a közszolgáltató által előre meghatározott, nyilvánosan közzétett időben, esetenként (rendezvényeknek, sorsolásoknak, versenykiírásoknak megfelelően) hosszított nyitva tartással.

    bc)    A 3) pontban rögzített feladati körében, egyeztetés mellett, használhatja a jelen szerződéssel nem érintett, önkormányzati tulajdonban lévő egyéb városi - feladata ellátására, sportcélra alkalmas - létesítményeket, különösen a Martonvásári Beethoven Általános Iskola (2462 Martonvásár, Szent László út 2.) tornatermét iskolai időn túl (hétköznap 16:00 óra után és hétvégén), továbbá a mindenkori városi szabadtéri sportcélú létesítményeket.

        

IV.        A közszolgáltatás ellentételezésének feltételei és módja

1)           A Közszolgáltató az önkormányzati költségvetés tervezéséhez köteles tárgyévi üzleti tervéhez kapcsolódóan finanszírozási koncepciót készíteni, és azt Önkormányzat részére legkésőbb tárgyévet megelőző év november 5. napjáig átadni, amelyben prognosztizálja a felújítási, fenntartási, működési, fejlesztési, dologi és személyi fedezet mértékét a következő évre vonatkozó előzetes (várható) adatok alapján, feladatonkénti bontásban.  Közszolgáltató köteles a tervezetben olyan javaslatokat tenni, amelyek elősegítik a közszolgáltatási kötelezettség minél magasabb színvonalon vagy/és alacsonyabb költségszinten, illetve nagyobb hatékonysággal történő teljesítését.

2)           Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadásáig a közszolgáltatási kötelezettség ellátásának folyamatos biztosítása érdekében Közszolgáltató az előző éves finanszírozási szerződésben meghatározott mértékű – átmeneti – finanszírozásra jogosult.

3)           Közszolgáltató kijelenti, hogy egyfelől a fenti feladatok ellátása során nem tervez és nem érvényesít magasabb árat és nem javasol magasabb díjat, mint ami az adott szolgáltatások esetében a ráfordítás mértékét is tekintve a piacon általában jellemző, másfelől törekszik az inflációkövető, de önköltség szintű ellenszolgáltatási mérték megállapítására.

4)           A Közszolgáltatónak törekednie kell a saját bevételek elérésére; amennyiben az nem, vagy csak korlátozottan érhető el, az Önkormányzat a bevételek és a szükséges ráfordítások különbözetét – mint kompenzációt – biztosítja.

5)           A finanszírozás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.

6)           Az önkormányzati finanszírozás esetében a költségek elismerésének feltétele, hogy igazolt kapcsolat legyen a közszolgáltatási kötelezettség ellátása során végzett tevékenységek és a ráfordítások között. Ezen kapcsolat igazolásának eszközei a pontos költségkalkuláció (elő-, illetve utókalkuláció), költségfelosztás és a bizonylatok.

7)           Amennyiben a Közszolgáltató a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységet, akkor a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre e szerződés keretében nem adható ellentételezés (önkormányzati finanszírozás).

8)           Ha a Közszolgáltató az 5) pontban meghatározott összeget meghaladó ellentételezésben részesül, a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció átvihető a következő évre, és levonható az arra az évre fizetendő ellentételezés összegéből. A Közszolgáltató az ellentételezésről elkülönített elszámolást köteles vezetni.

9)           Az adott évi forrás összegét az 1) pont szerinti, az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott koncepció vagy üzleti terv alapján az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében, mint közfeladat ellátására átadott pénzeszközt tervezi, a Közszolgáltató finanszírozása az Önkormányzat mindenkori tárgyévre vonatkozó költségvetésében foglaltak alapján történik.

a)           Az Önkormányzat finanszírozási kötelezettségét a tervezhető, folyamatos finanszírozást igénylő feladatok vonatkozásában a tárgyévi költségvetési rendeletében jóváhagyott összegnek megfelelően, átadott pénzeszközként teljesíti, mely összeget havonta feladatarányosan, legkésőbb tárgyévben minden hó 5. napjáig átutalja a Közszolgáltató szerződésben meghatározott bankszámlaszámára.

b)           Az előre nem tervezhető költségek vonatkozásában az Önkormányzat és Közszolgáltató jelen szerződés keretében, e szerződésben meghatározott feladatokhoz illeszkedő módon adott feladat ellátásra külön finanszírozási szerződést köt, melyet az Önkormányzat részéről – rendelkezésre álló tartalék forrás esetén, az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően – a polgármester hagy jóvá, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. Az eseti finanszírozási szerződés minimális tartalma: jelen keretszerződésre való hivatkozás, kapcsolódó közszolgáltatás megnevezése, a feladat meghatározása (mennyiségi, minőségi paraméterek), az önkormányzati finanszírozás mértéke és ütemezése, a kifizetés módja és feltételei, egyéb elvárt kötelezettségek, jogok. Az Önkormányzat az eseti szerződés szerint az adott közfeladat ellátásának ellenértékét a szerződés megkötését követő 15 napon belül átutalja a Közszolgáltató megadott számlaszámára. A folyamatos működés érdekében lehetőség van előleg igénybevételére. Az előleget az önkormányzat kérelemre folyósítja.

c)           A finanszírozás alapjául szolgáló egyes feladatok között a jóváhagyott költségek - a felek közös egyetértésével, az Önkormányzat részéről a polgármester előzetes jóváhagyása mellett és utólagos tájékoztatási kötelezettséggel - átcsoportosíthatók.

d)           Átmeneti rendelkezésként jelen szerződés hatályba lépésének évében szükséges, finanszírozással érintett esetleges feladatokra eseti szerződést kell kötni. Működési költségre – utólagos, tételes elszámolás terhe mellett – előleg adható.

e)           Folyamatos finanszírozást igénylő feladatok:

da)    III. 2) pont szerinti feladatkörben:

-      működési költségek (személyi és dologi kiadások),

-      rendszeres éves eseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadások,

-      egyéb előre tervezhető költségek

db)    III. 3) pont szerinti feladatkörben:

-      működési költségek (személyi és dologi kiadások),

-      díjak (nevezési, verseny, stb.),

-      utazási költség,

-      eszközbeszerzés,

-      egyéb előre tervezhető költségek

dc)    III. 4) pont szerinti feladatkörben:

-      működési költségek (személyi és dologi kiadások),

-      általános üzemeltetési költségek (energia, közüzem, őrzés, takarítás, karbantartás, egyéb rendszeres fenntartási feladatok, pályafenntartás egyéb rendszeres költségei),

-      eszközbeszerzés,

-      egyéb előre tervezhető költségek

e)      Eseti finanszírozást megengedő feladatok:

ea)    III. 2) pont szerinti feladatkörben:

-      alkalmi, előre nem tervezhető eseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadások

-      eseti kampányok, kiadványok költségei

eb)    III. 3) pont szerinti feladatkörben:

-      előre nem tervezhető pályázati önrész, előleg

-      előre nem tervezhető eszközbeszerzés, költségtérítés

ec)    III. 4) pont szerinti feladatkörben:

-      előre nem tervezhető eszközbeszerzés,

-      előre nem tervezhető beruházás, felújítás költségei

10)       Közszolgáltató a finanszírozott feladatról, annak befejezésétől számított 45 napon belül, de legkésőbb tárgyévet követő február 15-éig elszámolást készít. A Közszolgáltató minden feladatra vonatkozóan és annak pénzügyi ütemezéséhez igazodóan ajánlatot, illetőleg igény szerint vállalkozói vagy megbízási szerződést készít.

11)       A Közszolgáltató köteles negyedévente írásban beszámolni az Önkormányzat felé a szerződésben foglaltak megvalósulásáról, az ütemtervtől való eltérésről, annak okáról.

12)       Közszolgáltató legkésőbb tárgyévet követő április 30-ig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be Önkormányzat felé tárgyévben önkormányzati támogatással ellátott, statisztikai adatokkal alátámasztott szakmai feladatokról, a támogatás felhasználásáról. Az elszámolásnál be kell mutatnia a különféle tevékenységek számviteli elkülönítését, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségeket és bevételeket, valamint a költségek és bevételek megosztásának módszereit. A költségek és bevételek tevékenységekhez való hozzárende­lésénél vagy tevékenységek közötti megosztásánál alkalma­zott módszerek pontos meghatározása érdekében, a társaságok könyveiben elkülönítetten kell kimutatni a közfeladat ellátás egyes tevékenységeihez fűződő bevételeit és kiadásait, aminek alapján évente meg kell határoznia tevékenységekre vonatkozóan a fajlagos költségét.

 

V.          Felek jogai és kötelezettségei

1)           A Közszolgáltatónak e szerződés keretében nyújtott támogatás közpénznek minősül, melyre vonatkozóan a közpénzek felhasználására, ellenőrzésére, a közzétételi kötelezettségre és az átláthatóság szabályaira vonatkozó jogszabályokat megfelelően alkalmazni kell.

2)           A szerződés hatálya alatt, és a megszűnését követően is mindkét fél köteles titokként kezelni az általa megszerzett információkat, és azokat csak annyiban hozhatják nyilvánosságra, amennyiben az a szerződésben foglalt feladat megvalósításához nélkülözhetetlen, illetve amennyiben ahhoz a másik szerződő fél hozzájárult.

3)           A Közszolgáltató jogai:

a)           jogosult a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése mellett, a meglévő kapacitásainak kihasználásával – az alapító okiratával nem ellentétes módon – vállalkozási tevékenységet folytatni, amely nem veszélyeztetheti a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését.

4)           A Közszolgáltató kötelezettségei:

a)           köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését;

b)           köteles minden olyan engedélyt megszerezni, amely jogszabály előírása alapján a közszolgáltatási tevékenység folytatásához szükséges;

c)           köteles számviteli nyilvántartásaiban és az éves beszámoló részét képező kiegészítő mellékletben a közszolgáltatási tevékenységet és az egyéb (vállalkozási) tevékenységet elkülönítetten kezelni;

d)           köteles gazdálkodását a tőle elvárható gondossággal, a költséghatékonyságot szem előtt tartva folytatni;

e)           köteles törekedni a rendelkezésére álló személyi állomány és eszközök minél hatékonyabb kihasználására;

f)            köteles a közszolgáltatási kötelezettsége körébe tartozó tevékenységek finanszírozására vonatkozó európai uniós, illetve hazai pályázati lehetőségek naprakész figyelésére, a pályázati feltételeknek való megfelelés esetén a pályázatok benyújtására, és az így elnyert forrásokat a közszolgáltatási kötelezettség magasabb szakmai színvonalon történő ellátására fordítani;

g)           nem vállalhat kötelezettséget olyan tevékenység végzésére, illetve nem végezhet olyan vállalkozási tevékenységet, melynek bevételei nem nyújtanak fedezetet e tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségekre;

h)           köteles a közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges tárgyi eszközöknek a megfelelő üzemeltetését és karbantartását biztosítani;

i)             a Közszolgáltató eszközein nem alapítható olyan teher, amely a közszolgáltatási kötelezettség teljesítését veszélyezteti,

j)             a Közszolgáltató köteles a rendelkezésére bocsájtott önkormányzati forrásokkal jogszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen gazdálkodni.

5)           Az Önkormányzat kötelezettségei:

a)           köteles a szerződésben a Közszolgáltató által vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében Közszolgáltatóval együttműködni, így különösen minden olyan rendelkezésére álló információt a Közszolgáltatónak átadni, amely a kötelezettségek teljesítését elősegíti,

b)           köteles a szerződésben rögzítettek szerint Közszolgáltató tevékenységét finanszírozni.

4)           A Felek kötelezettségei:

a)           kötelesek jelen közszolgáltatási keretszerződés hatálya alatt, valamint annak lejártától számított legalább tíz éven át megőrizni azokat az információkat, amelyek a nyújtott ellentételezés mértékét és megfizetésének, valamint felhasználásának módját igazolják.

 

VI.        Közreműködő igénybevétele

1)           Közszolgáltató jogosult arra, hogy a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése érdekében egy vagy több közreműködőt vegyen igénybe, ha ezáltal a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének hatékonysága, illetve minősége javul vagy a költségei csökkennek.

2)           A Közszolgáltató és a közreműködők közötti szerződések rendelkezései nem lehetnek ellentétesek a jelen szerződésben foglaltakkal, valamint a közreműködők igénybevétele nem növelheti a Közszolgáltatónak fizetendő önkormányzati finanszírozást.

3)           A Közszolgáltató az Önkormányzat erre irányuló kérelme esetén, annak kézhezvételét követő 5 napon belül köteles tájékoztatni az Önkormányzatot – a közüzemi szolgáltatók kivételével – a közreműködők köréről, feladataik terjedelméről és velük kötött szerződésben foglalt feltételekről.

4)           A Közszolgáltató a közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.

 

VII.      Egyeztetés, ellenőrzés

1)           Szerződő felek jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. Ennek kapcsán

a)           kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására kell hozniuk azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák vagy befolyásolják;

b)           kölcsönösen, illetve külön-külön is meg kell tenniük azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek.

2)           Önkormányzat kapcsolattartója:

Horváth Bálint alpolgármester,

tel.: +36-20/941-8256, e-mail: horvath.balint@martonvasar.hu

Közszolgáltató kapcsolattartója:

Tóth Balázs ügyvezető,

tel: +36-20/488-5200, e-mail: martonsport@martonvasar.hu

3)           A Felek a szerződéssel összefüggő minden értesítést, közlést írásban kötelesek megtenni.

4)           Az Önkormányzat jogosult – illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles – a Közszolgáltató jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését saját maga vagy szakértő bevonásával – ellenőrizni. Közszolgáltató köteles az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselőivel – ideértve az Önkormányzat által megbízott szakértőket is – együttműködni, számukra minden szükséges információt és tájékoztatást megadni, így különösen a számviteli nyilvántartásaiba betekintést engedni, valamint a közszolgáltatási tevékenységére és a gazdálkodására vonatkozó minden adatot szolgáltatni.

 

VIII.     A szerződés időbeli hatálya és módosítása

1)           Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik azzal, hogy minden évben szükség szerint kötelesek – az esetleges jogszabályi és egyéb változásokra tekintettel – a szerződés tartalmának felülvizsgálatára és aktualizálására.

2)           Jelen szerződés a Felek aláírásával, az aláírás napján lép hatályba. A III. 4) pont szerinti feladat ellátása az adott létesítmény használatba-vételi engedélyének, használatba adásának napjától lép hatályba, melyre vonatkozó dokumentum másolatát jelen szerződéshez függelékként kell csatolni. A III. 4) c) alpont szerinti létesítmények működtetéséhez kapcsolódó üzemeltetési feladatok (ide nem értve a szakmai, fenntartói működés feladatait) 2017. január 1. napján lépnek hatályba.

3)           A szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. Ha jogszabályváltozás miatt a szerződés valamely rendelkezésének módosítása válik szükségessé, akkor a Felek kötelesek arról késedelem nélkül tárgyalásokat kezdeni. Amennyiben a Felek adataiban változás következik be, az adatváltozást írásban kötelesek egymás felé bejelenteni, mely körülmény önmagában nem vonja maga után a szerződés módosításának szükségszerűségét.

4)           Ha a szerződés időtartama alatt olyan, a szerződés megkötésekor előre nem látható, lényeges és tartós változás következik be valamely Fél körülményeiben, amely körülmény az adott Fél jogos érdekeit jelentősen sérti, akkor az érintett Fél kezdeményezésére a Felek kötelesek a szerződés érintett részét újratárgyalni. Nem hivatkozhat a szerződés ezen rendelkezésére az a Fél, aki az adott lényeges körülménybeli változást bizonyíthatóan maga idézte elő.

 

IX.        A szerződés megszűnése és a szerződésszegés

1)           A Felek a szerződést közös megegyezéssel, írásban bármely időpontban jogosultak megszüntetni.

2)           A szerződés bármely fél egyoldalú nyilatkozatával 3 hónapos felmondási idővel, a Felek közötti elszámolást követően szüntethető meg.

3)           Az Önkormányzat a szerződést kizárólag az alábbi esetekben jogosult a Közszolgáltatóhoz címzett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal megszüntetni:

a)           Közszolgáltató az önkormányzati finanszírozást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel;

b)           Közszolgáltató a szerződésben vállalt bármely egyéb kötelezettségét nem teljesíti és mulasztását az Önkormányzat felszólításától számított 15 napon belül nem orvosolja;

c)           Közszolgáltató kérelmet nyújt be csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására önmaga ellen, illetve harmadik személy nyújt be ilyen kérelmet és a Közszolgáltató az Önkormányzat számára kielégítő módon 15 napon belül nem igazolja, hogy az eljárást alaptalanul vagy rosszhiszeműen kezdeményezték.

4)           A Közszolgáltatót nem illeti meg a rendkívüli felmondás joga.

5)           Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel kísérlik meg eldönteni. Az egyeztető tárgyalások eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére a Felek alávetik magukat a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

X.          Záró rendelkezések

1)           Jelen szerződést Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 114/2016. (VII.12.) határozatával fogadta el.

2)           Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Ezen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

 

 

Martonvásár, 2016. július 15.

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

Martonvásár Város Önkormányzata

 

MartonSport Nonprofit Kft.

Önkormányzat képviseletében

 

Közszolgáltató képviseletében

Dr. Szabó Tibor

 

Tóth Balázs

polgármester

 

ügyvezető

 

Jogi ellenjegyző: ………………………….

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………