Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásári Járási Hivatal épületét érintő üzemeltetési szerződés felülvizsgálatáról
a Martonvásár, 650/3 hrsz-ú ingatlanon telepített konténeriskola telepítéséről, használatáról
a Martonvásári Sport Klub támogatásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére a „Nyilas Misi Programhoz” nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi részbeszámoló elfogadására és a beszámolási határidő módosítására
a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletre vonatkozó törvényességi felhívásról
a kialakuló Martonvásár, 182/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről, a 182/1 hrsz.-ú ingatlan földhasználattal való megterheléséről, valamint bérleti joggal megterheléséről
a „2462 Martonvásár, Jókai utca (551 hrsz.) Szent László és Deák Ferenc utca közötti szakaszán és Deák Ferenc utca (650/1 hrsz.) Jókai és Széchenyi utcák közötti szakaszán a csatornaépítést követő útkárosodások helyreállításának kivitelezése” című beszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervének megvalósításához szükséges többlet forrás biztosításáról
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terve
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
Dr. Gyulay Gyula Levente képviselő érintettségéről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár, (jelenleg 1715/15 és 1715/16 hrsz. összevonása mellett kialakuló) 1715/15 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
a polgármester 2021. I. féléves munkájának értékeléséről
a polgármester célfeladatairól
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
sírhely újraváltási díj megfizetésétől eltekintéséről
a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület támogatásáról
fogorvosi körzettel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat megtételéről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői megbízására kiírt pályázat elbírálásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
Nemes József képviselő érintettségéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az egészségügyi alapellátás 2020. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület támogatására
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatásáról
Kuna Ferenc képviselő érintettségéről
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
a FODOR-MED és Társai Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Brunszvik Teréz Óvoda gyógypedagógus státuszának létesítéséről
a Martonvásár, 182/1 hrsz-ú ingatlanban található helyiségeket érintő bérleti szerződés megkötéséről
közszolgáltatási szerződés kiegészítésére
Pályázat benyújtásáról ’Külterületi helyi közutak fejlesztése’ címmel kiírt felhívásra
a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról, tervezési szerződés kiegészítéséről
a kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 117/2021. (V.25.) határozat kiegészítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének I. módosításáról
Gucsek István alpolgármester 2021. I. féléves munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester 2021. I. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
a polgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről
a polgármester 2021. évi célfeladatairól
a polgármester 2021. évi szabadságáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések megerősítéséről
a napirendi pontokról
egyes önkormányzati intézmények által biztosított szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó döntés módosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Fejér Megyei Önkormányzat „Járványügyi helyzetben tanúsított helytállásért Díja” kitüntetésre történő felterjesztésről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2020. évi végrehajtásáról
a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
mezőőri beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépésének, és a tíz csoport indításának engedélyezéséről
a Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartásának módosításáról
közterületen elhagyott járművek elszállítására és őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről
a Zöld Erdő Vadásztársaság kérelmének támogatásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról
Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó beszámolójáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójáról
a FODOR-MED és Társai Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Fejérvíz Zrt. közgyűlési anyagainak elfogadásáról
pályázat kiírásáról a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői megbízására
a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról
kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően kötendő szerződésekről
a kialakuló Martonvásár, 1715/15 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Martonvásár, belterület 1244/D helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről
a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) elfogadása
a Gördülő Fejlesztési terv módosításáról
a 14 éven aluli gyermekek táboroztatási költségeire pályázók pályázati kiírásának elfogadásáról
egyes önkormányzati intézmények által biztosított szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozásáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a „Embertársainkért” Alapítvány 2020. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
a „Martonvásárért” Alapítvány 2020. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolójáról
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató(k) által 2020. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról