Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

Gucsek István alpolgármester 2021. I. féléves munkájának értékeléséről
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester 2021. I. féléves munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
a polgármester 2020. II. féléves munkájának értékeléséről
a polgármester 2021. évi célfeladatairól
a polgármester 2021. évi szabadságáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntések megerősítéséről
a napirendi pontokról
egyes önkormányzati intézmények által biztosított szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozására vonatkozó döntés módosításáról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Fejér Megyei Önkormányzat „Járványügyi helyzetben tanúsított helytállásért Díja” kitüntetésre történő felterjesztésről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
az Értéktár Bizottság 2020. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2020. évi végrehajtásáról
a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
mezőőri beszámoló elfogadásáról
a Brunszvik Teréz Óvodában a maximális csoportlétszám átlépésének, és a tíz csoport indításának engedélyezéséről
a Brunszvik Teréz Óvoda nyári zárva tartásának módosításáról
közterületen elhagyott járművek elszállítására és őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről
a Zöld Erdő Vadásztársaság kérelmének támogatásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadásáról
Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó beszámolójáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójáról
a FODOR-MED és Társai Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Fejérvíz Zrt. közgyűlési anyagainak elfogadásáról
pályázat kiírásáról a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetői megbízására
a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról
kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően kötendő szerződésekről
a kialakuló Martonvásár, 1715/15 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
a Martonvásár, belterület 1244/D helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről
a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) elfogadása
a Gördülő Fejlesztési terv módosításáról
a 14 éven aluli gyermekek táboroztatási költségeire pályázók pályázati kiírásának elfogadásáról
egyes önkormányzati intézmények által biztosított szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozásáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a „Embertársainkért” Alapítvány 2020. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
a „Martonvásárért” Alapítvány 2020. évi működéséről készült beszámoló elfogadásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolójáról
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató(k) által 2020. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft Kulturális Iroda Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház 2021. évi rendezvénytervének felülvizsgálatáról és a 2021. évi szolgáltatási tervvel történő módosításáról, kiegészítéséről
bizottsági taggal szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
a „Martonvásár közigazgatási területén 485815 azonosító számú BMÖFT/334-10/2020 támogatás keretében megvalósuló Fehérvári és Budai úti járdaszakaszok felújítása, kivitelezése” tárgyú beszerzési eljárást lezáró döntésről
a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról
a közmeghallgatás megtartásának új időpontjáról
a Martonvásár, belterület 1244/F helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részéről történő, a Martonvásári Városi Könyvtár eszközfejlesztését célzó a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat benyújtását támogató hozzájárulásról
együttműködési megállapodás megkötéséről a kialakítandó martonvásári bölcsődének a TOP Plusz forrásaiból történő továbbtervezéséről
a ’Pályázat benyújtásáról ’Az életminőség javítását és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló közösségi fejlesztések’ címmel kiírt helyi felhívásra’ szóló 131/2018. (VI. 26.) határozat módosításáról
egyes gyermekétkeztetéssel kapcsolatos járulékos költségek vállalásáról
átmeneti korlátozó intézkedések feloldásáról
a Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről
a MartonSport Nonprofit Kft. mint átvevő társaság, a Martongazda Nonprofit Kft. mint a beolvadó társaság és a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. mint a beolvadás után változatlan formában tovább működő jogutód társaság 2020. XII. 31-i fordulónapra elkészített végleges vagyonmérlegei, vagyonleltárai elfogadásáról
a Martonvásár, belterület 1518 helyrajzi számú ingatlanon fennálló Martonvásár Város Önkormányzata javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez való hozzájárulásról
háziorvosi praxisok támogatásáról
átmeneti korlátozó intézkedések meghosszabbításáról
a Martonvásár, 1220/3 hrsz-ú ingatlant érintő, Vantage Towers Zrt.-vel kötendő bérleti szerződésről
a FODOR-MED és Társai Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a civil szervezetekkel való 2020-as évi együttműködésről szóló beszámolója elfogadásáról
a 2020. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi kulturális, közművelődési és közgyűjteményi szakmai tevékenységről szóló beszámolójának elfogadásáról
az önkormányzat által 2020. évben nyújtott szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
„Martonvásár Civil Közösségéért” kitüntetés odaítéléséről
„Év Vállalkozója” kitüntetés odaítéléséről
„Év Fiatal Példaképe” kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Szolgálatában” kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Sportjáért” kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jólétéért” kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Kultúrájáért” posztumusz kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jövő Nemzedékéért” kitüntetés odaítéléséről
„Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről
„Martonvásár díszpolgára” cím odaítéléséről
a Martonvásár, 182 hrsz-ú ingatlant érintően kötendő szerződésekről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének V. módosításáról
a Martonvásár, 606 hrsz-ú ingatlan megosztásáról és átminősítéséről
átmeneti korlátozó intézkedések meghosszabbításáról
telephely létesítéséhez való hozzájárulásról szóló 61/2021. (III. 9.) határozat módosításáról
telephely létesítéséhez való hozzájárulásról
átmeneti korlátozó intézkedések bevezetéséről
Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
Martonvásár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek, valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak elfogadásáról
a Revrik Szolgáltató Kft.-vel kötött településfejlesztési megállapodás 3. számú módosításáról
a Fejérvíz Zrt. ázsiós alaptőke emeléséről
a "Városüzemeltetési telephely kialakítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött vállalkozási szerződés módosításáról
Igényelt és jóváhagyott többlettámogatás közti különbözet fedezetének biztosításáról az egészségház kialakításával kapcsolatos projektben (TOP-4.1.1-15)
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: CSAPÓ TAMÁS
vagyonnyilatkozat-tétel személyenkénti teljesítésének igazolásáról: DR. FODOR TAMÁS