Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

162/2024. (6. 25.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

162/2024. (VI. 25.) határozata

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadásáról

 

1.)           A Képviselő-testület Martonvásár Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan, 2024. október 1. napi hatállyal közszolgáltatási szerződést köt a Depo Cargo Hungary Kft.-vel (2457 Adony, 2441 hrsz.) a határozat melléklete szerinti tartalommal.

2.)           A Képviselő-testület 2024. évi költségvetésében az általános tartalék terhére a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D. § (8) bekezdése szerinti díjkompenzáció formájában biztosítja az 1.) pont szerinti szerződéshez szükséges többletforrásként a szolgáltatás rendeletben meghatározott díja és bekerülési költsége közötti különbözet összegét.

3.)           A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés aláírására a Depo Cargo Hungary Kft.-vel.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. szeptember 30.

 

162/2024. (VI. 25.) határozat melléklete:

 

Közszolgáltatási szerződés

 

mely létrejött

 

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata, székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. adószám: 15727433-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727431, mint az ellátásért felelős, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)

 

másrészről a Depo Cargo Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 2457 Adony, 2441 hrsz., cégjegyzékszám: 07-09-023348, adószám: 24232784-2-07, számlaszám: 10700268-70033076-50000005, mint szolgáltató, képviseli: Balog Ákos ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató)

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján a jelen szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásával az Önkormányzat Képviselő-testülete 162/2024. (VI.25.) határozata értelmében - a Közszolgáltatót bízta meg.

A felek a Szerződésben - a jogszabályokkal és az önkormányzati rendelettel összhangban meghatározzák a Közszolgáltatót terhelő közszolgáltatási kötelezettség tartalmát, valamint a területi és időbeli hatályát.

Jelen közszolgáltatási szerződésben foglaltak a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kerültek rögzítésre, tekintettel Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 20/2015. (VII.2.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: helyi rendelet), valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben és vonatkozó egyéb hazai jogszabályokban foglaltakra.

 

 1. Az Önkormányzat, mint ellátásért felelős megbízza a Közszolgáltatót Martonvásár város közigazgatási területén lévő, a helyi rendeletben meghatározott ingatlanokon keletkező, ott elkülönítetten és ideiglenesen tárolt települési folyékony hulladék folyamatos begyűjtésével és elszállításával.
 2.  Közszolgáltató a meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2024. október 1. napjától 2027. szeptember 30. napjáig jogosult, illetve kötelezett.
 3. Közszolgáltató a tevékenységét kizárólagos joggal végzi. Közszolgáltató a közszolgáltatási feladat ellátására jogosult alvállalkozót, illetve alvállalkozókat bevonni. A közszolgáltató felelős marad az alvállalkozásokba adott közszolgáltatási feladatok ellátásáért. Az alvállalkozó csak a tevékenység végzéséhez, környezetvédelmi engedéllyel rendelkező, a vonatkozó szakmai előírásoknak minden tekintetben megfelelő vállalkozó lehet. Közszolgáltató rendelkezik, illetőleg vállalja, hogy a szerződés hatályba lépéséig rendelkezni fog a települési folyékony hulladék begyűjtés és szállítás végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedéllyel. A folyékony hulladék elhelyezése a helyi rendeletben meghatározottak szerint a Fejérvíz Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. által üzemeltetett Ráckeresztúri szennyvíztisztító telepen (Ráckeresztúr, 079/4 hrsz.) történhet.
 4. Közszolgáltató vállalja, hogy a település ingatlanain keletkezett és elkülönítetten tárolt folyékony hulladékot (veszélyes hulladéktól mentes kommunális szennyvizet) átveszi, elszállítja és a jogszabályoknak megfelelően kialakított, a Szerződés 3. pontjában meghatározott leürítő helyen. A begyűjtés az ingatlanokhoz menő begyűjtő járattal történik a szolgáltató tulajdonában lévő, erre a célra kialakított zárt rendszerű szippantós tehergépjárművel. Közszolgáltató által a feladat ellátásához biztosítandó gépek, eszközök, berendezések felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.
 5. A szolgáltatás teljesítése során állati eredetű trágyalével, veszélyes hulladékkal vagy veszélyes anyaggal szennyezett folyékony hulladék nem gyűjthető be és nem szállítható el.
 6. Közszolgáltató a szolgáltatást munka/üzemi napokon 7-16 óráig teljesíti. A teljesítés az igénybejelentést követő 48 órán belül történik. Az igénybejelentés a ……………….. telefonszámon történik.
 7. A Közszolgáltatót a szolgáltatás ellátásáért a háztartási szennyvíz elszállításakor az ingatlan tulajdonosától/használójától a helyi rendeletben is meghatározott díj illeti meg. A szerződéskötéskor érvényes szolgáltatási díjat a 2. melléklet tartalmazza.
 8. A helyi rendeletben és jelen szerződésben meghatározott díj különbözetéről Közszolgáltató a számlát Önkormányzat részére állítja ki. Közszolgáltató a számla mögé csatolja az ingatlanok listáját, amelyről a háztartási szennyvizet elszállította, illetve az elszállítás igazolására vonatkozó ingatlantulajdonosi/használói aláírást tartalmazó dokumentumot.
 9. A Közszolgáltató által kiállított számla lakosság által történő kiegyenlítése a szolgáltatás teljesítésekor a helyszínen történik.
 10. Közszolgáltató a települési folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve ha a folyékony hulladékról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján közcsatornába nem engedhető, a tároló hely nem megközelíthető olyan mértékben, hogy a hulladék felszívása műszakilag elvégezhető legyen.
 11. Közszolgáltató a szolgáltatás teljesítése során kiállítja a „Folyékony hulladék elhelyezését igazoló lap”-ot, mellyel dokumentálja és nyilvántartásba veszi a hulladék származási helyét és átvételét.
 12. Az Önkormányzat vállalja, hogy a szolgáltatásban történő változás esetén a település lakosságát helyben szokásos módon tájékoztatja.
 13. A közszolgáltatási feladat ellátását az Önkormányzat saját maga, vagy szakértő útján jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés megállapításait hitelt érdemlően köteles dokumentálni és a Közszolgáltatót tájékoztatni, biztosítva számára az ellenőrzés megállapítására való észrevétel megtételének lehetőségét.
 14. Felek kölcsönösen vállalják, hogy a közszolgáltatási tevékenység végzését akadályozó vagy megnehezítő körülmény felmerülése esetén egymással egyeztetnek, és minden tőlük telhetőt megtesznek a körülmények feltárása és a közszolgáltatás ellátását akadályozó okok megszüntetése érdekében.
 15. A szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. A közszolgáltatási díj megváltozása minden esetben a szerződés módosításának minősül. Felek a szerződés módosítását kezdeményezhetik, ha a szerződés megkötését követően a szerződés kötésekor előre nem látható ok következtében beállt körülményre tekintettel a szerződés a felek bármelyikének lényeges és jogos érdekét sérti, - ideértve, ha a szerződéskötést követően alkotott jogszabály a szerződés tartalmi elemeit valamelyik fél lényeges és jogos érdekének sérelmével járó módon változtatja meg - a módosításban érdekelt fél írásban kezdeményezheti a másik félnél a szerződés módosítását, megjelölve, hogy azt milyen okból és mire vonatkozóan kéri.
 16. A szerződésmódosítási kezdeményezés kézhezvételét követő 10 napon belül a Felek megtárgyalják a szerződés közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét és a szerződést a vonatkozó jogszabályok, valamint a Felek méltányos érdekeinek figyelembevételével, közös megegyezéssel módosíthatják.
 17. Jelen közszolgáltatási szerződés megszűnik ha:
 • a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott szolgáltatási időszak lejár,
 • a Közszolgáltató tevékenység végzésére való jogosultsággal nem rendelkezik, azt a szakhatóság visszavonja,
 • a Közszolgáltató jogutód nélkül megszűnik,
 • azt bármelyik fél a 17.-20. pontban foglaltak szerint felmondja.
 1. A szerződést a felek meghatározott időre kötik és az csak rendkívüli esetben, nyomós indokok alapján, előzetes írásbeli felszólítás és türelmi idő eredménytelen elteltét követően mondható fel.
 2. Az Önkormányzat a szerződést abban az esetben mondhatja fel, ha:
 • a Közszolgáltató a közszolgáltatási feladatának ellátása során a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat vagy a közszolgáltatási feladat végzésével közvetlenül összefüggő, annak folyamatos ellátását meghatározó mértékben befolyásoló hatósági előírásokat súlyosan megsérti és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja.
 • a Közszolgáltató a jelen szerződésben meghatározott lényeges kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsérti és a szerződésszegést az Önkormányzat írásbeli felszólítása ellenére, az abban foglalt határidőre nem orvosolja.
 1. A felmondásra okot adó körülmény beállta esetén az Önkormányzat az oknak és a helyzetnek megfelelő határidő megjelölésével felszólítja a Közszolgáltatót a szerződésszegés megszüntetésére. Amennyiben a Közszolgáltató a felszólításnak a szabott türelmi időn belül nem tesz eleget és a szerződésszegő helyzet továbbra is fennáll, az Önkormányzat jogosult a szerződést felmondani. A Közszolgáltató a felmondó levélben megjelölt határidőn belül köteles a közszolgáltatási tevékenységet abbahagyni.
 2. Közszolgáltató a szerződést abban az esetben mondhatja fel, ha:
 •  az Önkormányzat a szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megsérti és a Közszolgáltató írásbeli felhívása ellenére nem tesz intézkedéseket a jogellenes helyzet megszüntetésére, az adott helyzetnek megfelelő határidővel.
 •  A szerződés megkötésének vagy a közös megegyezésen alapuló módosításának időpontjában a közszolgáltatási jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló körülmények a Közszolgáltató által bizonyítottan és rajta kívül álló okokra visszavezethetően oly mértékben megváltoznak, hogy a szerződésszerű teljesítés a Közszolgáltatótól nem várható el, és a szerződés feltételeinek módosításában a felek nem jutnak közös megegyezésre.
 1. A felmondási idő alatt a Közszolgáltató a szolgáltatást változatlan feltételekkel köteles teljesíteni.
 2. A szerződő felek a szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszegésével és abból eredő következményekkel kapcsolatban felmerült minden jogvitában, beleértve a bármelyik fél által gyakorolt felmondás jogszerűségére vonatkozó vitát is, békés úton egyeztetnek. Amennyiben a tárgyalások a vita felmerülésétől számított 15 napon belül nem vezetnek eredményre, a közszolgáltatási jogviszonnyal összefüggő valamennyi jogvita tekintetében az Önkormányzat székhelye szerinti Bíróság illetékességét kötik ki.
 3. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete, a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései, valamint a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-ai 2012/21/EU bizottsági határozatban foglaltak az irányadóak.

 

Martonvásár, 2024. szeptember …..

 

      &n