Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a gyepmesteri szolgáltatás szerződésmódosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
2024. évi közmeghallgatás tartásáról
a Képviselő-testület 2024. évi Munkatervéről
Martonvásár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2024. évi rendezvénytervéről, valamint az önkormányzat hivatalos ünnepségeiről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője javadalmazásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a település- és ingatlanüzemeltetési feladatok többletfinanszírozásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél megjelenő kamatnyereség összegének felhasználásáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terv koncepciójának jóváhagyásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi Költségvetési Koncepciójának elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Martonvásár Város településrendezési tervének módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény nyitva tartásának módosításáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásárért Alapítványnak nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martonvásári Polgári Egyesületnek nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Martonvásár Sportjáért Alapítványnak nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
a Tour de Hongrie kerékpáros körversenyhez nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
A Film Mindenkinek Egyesület LEADER projektjének finanszírozásáról
a Szent László Völgye Lovas Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolási határidejének meghosszabbításáról
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
a Forum Martini önkormányzati lap felelős szerkesztői feladataival kapcsolatos döntéshozatalról
védőnők jutalmáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
a ráckeresztúri szennyvíztisztító telep bővítése átvételének tudomásul vételéről, valamint a kapacitásbővítése folytán a bekötési darabszámok módosításáról
a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.-ben lévő üzletrész eladásáról
a helyi adók felülvizsgálatáról
a helyi adóztatásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásár 182/3 hrsz.-ú ingatlanra szolgalmi jogi bejegyzés jóváhagyásáról és településfejlesztési megállapodások megkötéséről
közszolgáltatási szerződések módosításáról
közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról
az iskolatej program folytatásáról
a helyi tömegközlekedés ellátásáról
egyes önkormányzati ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a könyvtári és múzeumi szolgáltatási díjakról
a terembérleti, intézményi bérleti díjakról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének III. módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár, Béke utca 18. szám alatti ingatlan cseréjéről, a 1068/2 hrsz.-ú földrészlet megvásárlásáról és a 1068/3 hrsz.-ú területhez kapcsolódó elővásárlási jogról történő lemondásról
az önkormányzat és intézményei 2023. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének módosításáról
Martonvásár Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 191/2014. (XI.25.) Kt. számú határozat módosításáról
a Martonvásár, 1069/3 hrsz.-ú terület értékesítéséről szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi szerződés megkötéséről
Martonvásár 182/4 és 182/6 hrsz.-ú ingatlanokon lévő visszavásárlási jog törlésére vonatkozó kérelem elbírálásáról
üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében településfejlesztési megállapodás módosításáról
a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
vízmű kút területének megszerzése érdekében településfejlesztési megállapodás módosításának elfogadásáról
üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében településfejlesztési megállapodás megkötéséről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2023. évi beszámoló elfogadásáról
a Nyilas Misi Program folytatásáról és további tehetséges mezőkölpényi tanulók támogatásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2022/2023. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
az óvodavezető bérrendezéséről
Gucsek István alpolgármester célfeladatainak módosításáról
Gucsek István alpolgármester úr érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester célfeladatainak módosításáról
Horváth Bálint alpolgármester úr érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester célfeladatainak módosításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester úr érintettségéről
cafetéria juttatások kiegészítéséről
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terve, a 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terve
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-1-004-01-14) víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
a Martonvásár, Brunszvik út 1/A alatt lévő Egészségház épületében helyiség bérleti szerződés módosításának elfogadásáról
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár II. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről
a köznevelési intézményeket érintő vagyonkezelési szerződés és használati megállapodás elfogadásáról
a 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. szám alatti ingatlan (650/2 hrsz.) használatba adásáról
a védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó költségfelosztási megállapodás elfogadásáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. I. féléves szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolójáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról
a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról
a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
„Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyú vállalkozási szerződés keretében megvalósítandó munkákkal kapcsolatos pótmunkákról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a napirendi pontról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
„Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
„Villamos energia beszerzése 2024” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Képviselő-testület SZMSZ-e egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról