Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
„Kiemelkedő iskolai tehetség” díj odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány támogatásáról
Nemes József képviselő érintettségéről
a "Családi bölcsőde kivitelezése" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásárért Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
ipari, kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról szóló 73/2022. (IV.12.) határozat, valamint a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról szóló 74/2022. (IV. 12.) határozat kiegészítéséről
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató(k) által 2021. évre vonatkozóan készített költségelszámolás elfogadásáról
Önerő rendelkezésre állásának igazolásáról „A külterületi helyi közutak fejlesztése’’ c. projekt (3295350362) kapcsán (VP6-7.2.1.1-21)
a Martonvásári Városi Könyvtár teljes körű állományellenőrzése alatti zárva tartásáról
Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évre vonatkozó beszámolójáról
a közterület-felügyelet munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
mezőőri beszámoló elfogadásáról
a katasztrófa-és polgári védelmi feladatok 2021. évi végrehajtásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról
az „Embertársainkért” Alapítvány 2021. évi működéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány 2021. évi működéséről
az egészségügyi alapellátás 2021. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról
beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
az Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tevékenységéről készült beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár 2021. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a "Martonvásár, Járdafelújítási Munkák 2 részben" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
településfejlesztési megállapodás megkötéséről a 2462 Martonvásár 450/1 és 450/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintően
az önkormányzat 2021. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Rendőrőrs munkatársai részére megítélt céltámogatás beszámolójának elfogadásáról
a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület részére az önkormányzat által 2021. évben nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség támogatásáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
szerződés módosításáról vér-mintavételi hely működtetése tárgyában
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Martonvásár, 1238 hrsz.-ú ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről és a 1240/2, 1240/4 és 1240/13 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről
a civil szervezetek pályázatok megvalósításához szükséges támogatásáról szóló 23/2022. (II.15.) határozat módosításáról
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
a Martonvásár, belterület 498/72 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről
a Martonvásár, belterület 1244/A helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről
a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról
ipari, kereskedelmi, szolgáltató és lakó övezeti ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
településfejlesztési megállapodás megkötésére az INPARK Martonvásár Kft.-vel víz kapacitás biztosítására
a ráckeresztúri szennyvíztisztító mű bővítésének megközelítése érdekében szükséges átjárási szolgalmi jog bejegyzésére szolgáló szerződés jóváhagyásáról
a 2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) elfogadása
a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Településrendezési Eszközök módosításáról
a Martonvásári Polgári Összefogás Egyesület kérelmének támogatásáról
Tóth András Miklósné képviselő érintettségéről
Varga Ferenc képviselő érintettségéről
a Martonvásár, belterület 1058 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről
a Martonvásár Város településtervének elkészítéséről és településképi rendelet felülvizsgálatáról
többletköltség-igény benyújtásáról családi bölcsődei fejlesztéshez
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Beethoven Alapítvány támogatásáról
a 182/1 és 182/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintő szerződések jóváhagyásáról
a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
vagyonnyilatkozatok leadásáról
az önkormányzat által 2021. évben nyújtott szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott 2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Sport Klub részére nyújtott 2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére nyújtott 2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Egyesület támogatásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület 2022. évi támogatásáról
a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére nyújtott 2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
az önkormányzati tisztségviselők és foglalkoztatottak juttatásairól
polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
a polgármester 2022. évi szabadságáról
Gucsek István alpolgármester célfeladatairól
Horváth Bálint alpolgármester célfeladatairól
Dr. Szabó Tibor polgármester célfeladatairól
Gucsek István alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester költségtérítésének megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
közszolgáltatási szerződés módosításáról
Bölcsődei nevelés fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról
a büntetés-végrehajtás helyi intézményének csatornahálózatra történő rákötése érdekében szükséges megállapodás megkötésére
a Martonvásár Térségi Szolgáltatóház Társasház elő-társasház alapító okiratának jóváhagyásáról
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye 2022/2023-as tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2022/2023-as tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetőjének bérrendezéséről