Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

134/2024. (5. 28.) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

134/2024. (V.28.) határozata

az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről,

a szociális ellátásokról szóló beszámolóról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről, valamint a települési támogatások rendszeréről szóló 2023. évi beszámolót jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja
  2. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent László Völgye Segítő Szolgálat vezetőjének 2023. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok teljesítéséről szóló beszámolóját jelen határozat 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

134/2024 (V.28.) határozat 1. melléklete:

 

A) A jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok,

ellátások teljesítéséről szóló 2023. évi beszámoló:

 

1. A jegyzői hatáskörbe tartozó pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a törvényben meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek, ha megfelel a Gyvt. 21/C. §-ában foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek) igénybevételére.

 - a jogosultsági feltételek megállapítása esetén évente két alkalommal (tárgyév augusztus, illetve november hónapjában), alapösszegű pénzbeli támogatásra jogosult. Az alapösszegű támogatás 2023. évben alkalmanként 6.000.- Ft /gyermek volt. Azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek tekintetében, akiknél a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet is fennállt, 6500.- Ft emelt összegű támogatás került kifizetésre. Az alapösszegű és emelt összegű támogatás összegét – a jelenleg hatályos szabályoknak megfelelően – a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. A jogosultság megállapítása jövedelemhatárhoz - az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének (továbbiakban: nyugdíjminimum) 135%-hoz, egyedülálló szülők esetében illetve a nyugdíjminimum 145%-hoz - kötött, továbbá a család vagyoni helyzetét is vizsgálni szükséges.

A 2022. szeptember 9. napján kihirdetett, a veszélyhelyzet ideje alatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeinek egyes szabályaitól való eltérésről szóló 344/2022. (IX.9.) számú Korm. rendelet (2022. május 25- től) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén irányadó jövedelmi értékhatártól való pozitív irányú eltérést határoz meg, egyebekben az általános szabályok alkalmazandók továbbra is. E rendelet értelmében 2022. május 25. napjától az egyedülálló szülők esetében az öregségi nyugdíjminimum 180%- hoz, egyéb esetben pedig az öregségi nyugdíjminimum 165%- hoz kötött a jogosultság megállapítása.

A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt – tartásra köteles – hozzátartozó havonta a nyugdíjminimum legkisebb összege 22 %-ának megfelelő mértékű pénzbeli ellátást kap, ha nyugellátásban, vagy a jogszabályban felsorolt egyéb járandóságban részesül. Pénzbeli ellátás a 2023. évben nem került megállapításra, illetve folyósításra, tekintettel arra, hogy a családba fogadó gyámok vonatkozásában nem állt fenn a tartási kötelezettség.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok száma emelkedett a tavalyi évhez képest. Ebben szerepet játszott a veszélyhelyzet ideje alatt megemelt egy főre jutó jövedelemhatár, melye intézkedés jelenleg is hatályban van.

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők (2023. december 31. adatok szerint):

Ø    támogatásra jogosultak száma 2023-ban: 20 fő (2022-ben: 15 fő)

Ø    családok száma 2023- ban: 10 (2022- ben: 9)

Ø    kiskorú gyermekek száma 2023- ban: 19 fő (2022- ben: 14 fő)

Ø    ebből 0-5 év közötti 2023- ban: 5 fő (2022- ben: 4 fő)

Ø    ebből 6-17 év közötti 2023- ban: 14 fő (2022- ben: 10 fő)

Ø    1 személy saját jogán volt jogosult igénybe venni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményeket. 2023- ban.

 

b) Gyermekétkeztetés

A Gyvt. jelenleg hatályos 21. §-a alapján természetbeni ellátásként a gyermek részére életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére abban az intézményben, ahol napközben gondozása, nevelése, oktatása zajlik.

A gyermekétkeztetést vállalkozási szerződés keretében továbbra is a HPM Plus Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja a Martonvásár közigazgatási területén lévő közintézmények részére, az étkeztető saját maga által biztosított főzőkonyha igénybevételével.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenesen étkeztek az óvodában, az iskolában pedig 50%-os kedvezményben részesültek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról a nevelési- oktatási intézmények minden esetben határozat formájában értesülnek. A jogosultság megszűnését követően az új jogosultság megállapítása nem automatikus, azt a szülőnek kérelmeznie kell.

 

c) Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. §-a alapján 2016. évtől kormányzati döntés eredményeképpen lehetőség nyílt a szünidei gyermekétkeztetésre (napi egyszeri déli meleg főétkezés), mely a gyermekek által ingyenesen vehető igénybe. A központi költségvetés azoknak a gyermekeknek az esetében finanszírozza meg teljes egészében a szünidei gyermekétkeztetést, akik hátrányos helyzetűek vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. A „csupán” rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetében az önkormányzat saját döntésétől függően, saját költségvetés terhére biztosíthatja ezt.

 

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek törvényes képviselőit minden esetben írásban tájékoztattuk a gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről. A tájékoztató levélben feltüntetésre került a szünet időtartama, amely időszakra a szünidei gyermekétkeztetést biztosítottuk, valamint a főzőhely pontos címe és étel átvételének időintervalluma, módja. Az étkeztető helyben fogyasztást biztosítani nem tud, ezért az igénylők  az ételt az elvitelre alkalmas tárolóedényben vihetik el. Ezzel egyidejűleg tájékoztattuk szintén írásban a család- és gyermekjóléti szolgálatot arról, hogy mely törvényes képviselők részére került megküldésre a tájékoztatás. Az igényléshez szükséges nyilatkozatokat a törvényes képviselők többsége nem juttatta vissza a meghatározott időpontig, annak ellenére sem, hogy a Szent László Völgye Segítő Szolgálat családgondozói az értelmezésben és kitöltésben segítséget nyújtanak. A szünidei étkezést igénylők száma a korábbi évekhez hasonlóan nagyon alacsony. Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve elmondható, hogy a rövidebb időtartamú szünetek (tavaszi, őszi, esetenként a téli) időszakában egyáltalán nem élnek az ingyenesen biztosított étkezés lehetőségével a törvényes képviselők. Az indokok között leggyakrabban az szerepel, hogy mindenképpen főz a család többi tagjának is, illetve az, hogy el kell menni az ételért a főzőhelyre. Mindemellett fontosnak tartom megemlíteni, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül biztosítja.

 

A szünidei gyermekétkeztetést igénybevevők száma 2023. évben jelentősen megemelkedett az előző évekhez k&e