Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

153/2024. (6. 18.) „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Kuna Ferenc – igen, Gucsek István – igen, Horváth Bálint – igen, Szigeti Zoltán – igen, Nemes József – igen, Tóth András Miklósné – igen és Dr. Szabó Tibor – igen szavazata mellett, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

153/2024. (VI.18.) határozata

„Földgáz energia beszerzése” tárgyú

közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

I. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az általános felhasználású földgáz energia szállítása ajánlatkérő részére éves fix egységár alapon a 2024. október 1. 06:00 óra és 2025. október 1. 06:00 óra közötti időszakban 727 215 kWh mennyiségben kiírás tekintetében

  1. az alábbi ajánlattevő ajánlata érvényes:

Ajánlattevő neve: CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlattevő székhelye: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.

Ajánlattevő adószáma: 22742933-2-44

  1.  

II. A Képviselő-testület az I. pontban foglaltak alapján az érvényes ajánlattevő ajánlata alapján szükséges fedezetet 18 419 058 Ft + ÁFA összegben biztosítja a 2024.-2025. évi költségvetésében, azzal, hogy a hatályos közszolgáltatási szerződéseknek megfelelő arányban az összeget a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MVK Kft.) részére rendelkezésére bocsátja a 2024.-2025. évi üzleti tervében foglaltaknak megfelelően.

 

III. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az I. pontban foglaltak alapján a „Földgáz energia beszerzése” közbeszerzési eljárás eredményes, az eljárás nyertese CYEB Energiakereskedő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.; adószáma: 22742933-2-44).

 

IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, valamint az MVK Kft. legfőbb szerveként eljárva annak ügyvezetőjét, hogy az I.-III. pontban foglaltak szerint a nyertes ajánlattevővel a jelen határozat melléklete szerinti szerződéseket és azok végrehajtásához szükséges dokumentumokat aláírják.

 

V. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jelen határozat I.-IV pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek, valamint felkéri, hogy az önkormányzat 2025. évi költségvetését az I-IV. pontban foglaltaknak megfelelően készítse elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           I-IV. pont: polgármester, ügyvezető, önkormányzati költségvetési szervek vezetőit

                                                           II.,V. pont: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    I.-IV. pont: 2024.december 31.

                                                           II. pont: 2025. február 15.

                                                           V. pont: 2024. június 30.

 

/upload/files/01_ET_20240618_g%C3%A1zk%C3%B6zbesz_mell%C3%A9klet.docx

/upload/files/01_ET_20240618_g%C3%A1zk%C3%B6zbesz_mell%C3%A9klet2.xlsx