Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

testvértelepülés támogatásáról
napirendi pontok, jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető elfogadása
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
lejárt: 2011. december 31. 23:00
187/2011. (12. 13.) helyi adók felülvizsgálata
helyi adók felülvizsgálata
lejárt: 2011. december 31. 23:00
188/2011. (12. 13.) rendelet hatályba lépése
rendelet hatályba lépése
Rózsa utca minimális telekszélességéről
Hulladékudvar területét érintő területcseréről szóló 145/2011. (IX. 27.) sz. határozat módosítása
napirendi pontok, jegyzőkönyv hitelesítő, jegyzőkönyvvezető elfogadása
az alakuló ülés napirendi pontjairól
szavazatszámláló bizottság megválasztása alpolgármester választásához
alpolgármester megválasztásáról
polgármesteri kabinet működéséről
a vörös iszap szennyezés károsultjainak megsegítéséről
a polgármester illetményének megállapításáról
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
a polgármester bejelentése összeférhetetlenség tárgyában
Forum Martini főszerkesztője lemondásának elfogadásáról
napirendi pontok-, zárt ülés elfogadása
a közművelődés terén végrehajtható integrációs lehetőségekről
„Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói pályázata tárgyában
Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 1224. hrsz – ú ingatlan területcsere ügyében
egyes önkormányzati utak felújítása tárgyában
„Martonbrikett” Kft. tevékenységi körének bővítése
„Martonbrikett” Kft. Felügyelő Bizottsága összetételének módosítása
lejárt: 2011. december 31. 23:00
199/2010. (11. 2.) energetikai fejlesztés
energetikai fejlesztés
lejárt: 2011. december 31. 23:00
202/2010. (11. 11.) napirendi pont elfogadása
napirendi pont elfogadása
lejárt: 2011. december 31. 23:00
204/2010. (11. 11.) napirendi pont elfogadása
napirendi pont elfogadása
lejárt: 2011. december 31. 23:00
207/2010. (11. 30.) napirendi pontok
napirendi pontok
az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési terve
intézkedési terv elfogadása közművelődési feladatellátás ellenőrzése alapján
lejárt: 2011. december 31. 23:00
215/2010. (11. 30.) közmeghallgatás tartásáról
közmeghallgatás tartásáról
a Leader Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesületbe való delegálásról
tájékoztató lejárt határidejű határozatokról, pályázatokról
Polgármesteri Hivatal tetőtéri aljbetonozása
lejárt: 2011. december 31. 23:00
222/2010. (12. 21.) napirendi pontok
napirendi pontok
a 2011. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről
Folyószámla hitelkeret igénylése
Építési telkek minimum árának meghatározásáról
Talajterhelési díj meghatározásáról
lejárt: 2011. december 31. 23:00
231/2010. (12. 21.) Vízdíjak meghatározásáról
Vízdíjak meghatározásáról
Üzlethelyiségek bérleti díjának meghatározásáról
bodajki társulás megszüntetéséről
támogatás csángó fesztivál rendezéséhez
az Érdi Tűzoltóság támogatásáról
Iskolatej program folytatásáról
a Klubházvezető vezetői megbízásának meghosszabbításáról
a Könyvárvezető vezetői megbízásának meghosszabbításáról
megyei díjakra történő felterjesztésről
polgármester személyes érintettsége
Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójáról
közszolgáltatási keretszerződés megkötéséről a MartonSport NpKft-vel az önkormányzati sportfeladatok ellátására
kormányzati támogatás felhasználásáról
a Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése vizsgálásra
Jogi- és Ügyrendi Bizottság felkérése 1223/3 hrsz-ú ingatlan árverésére
esetleges brikett üzem működtetésről
Brunszvik Teréz Óvoda személyi juttatásokról
lejárt: 1970. január 01. 01:00
83/2010. (6. 29.) *
*
lejárt: 1970. január 01. 01:00
86/2010. (6. 29.) *
*
lejárt: 1970. január 01. 01:00
61/2010. (4. 22.) *
*
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről
az Önkormányzat 2018. évi éves rendezvénytervének, ünnepségeinek jóváhagyásáról
a képviselő-testület SzMSz.-ének egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2017. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata és költségvetési szervei közbeszerzési szabályzatáról
a„Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
megvalósításra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről és felhatalmazó nyilatkozat megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására a ’Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program’ kapcsán (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. I. félévi beszámolójáról
az önkormányzat Pályázati Szabályzatának felülvizsgálatáról
az előterjesztések készítésének rendjére vonatkozó szabályzatról
a Brunszvik Teréz Óvoda Továbbképzési Programjának meghatározásáról
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ keretein belül működő könyvtárral kapcsolatos intézkedési tervről
a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról
további szavazatszámláló bizottsági tagok választásáról
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018 évi üzleti tervéről
a „Beethoven Általános iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a háziorvosi rendeléssel kapcsolatos helyettesítésről
a közterület-felügyelet 2017 májusa – 2018 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal munkarendjének módosításáról
az „ Ifjúsági park kialakítása, Emlékezés tere locsolóhálózatának kiépítése vállalkozási szerződés keretében” közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
az „Útépítési munkálatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalra
az „Egészségház bővítése és átalakítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozatalról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
Többlet-önerő biztosításáról a Magyar Kézilabda Szövetség „Országos Tornaterem Felújítási Programjában” támogatott tornaterem felújításhoz
a Martonvásár, külterület 025/27 hrsz-ú (új helyrajzi száma: 1796) ingatlan belterületbe vonásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2018. évi V. Magyar Népdal Napja megvalósításához
együttműködési megállapodás megkötéséről az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel martonvásári elektromos autó töltőállomás létesítése és üzemeltetése kapcsán
Hozzájárulás a MartonSport Nonprofit Kft. által megpályázandó OVI-SPORT pálya kialakításához
Önerő rendelkezésre állásának igazolásáról a "Külterületi utak fejlesztése és gépbeszerzés Martonvásáron és Válon" c. projekt (1824357127) kapcsán (VP6-7.2.1-7.4.1-16)
a MartonSport Nonprofit Kft. 2018. I. féléves beszámolójáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2018. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról