Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

28/2010. (2. 23.) Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratáról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

28/2010. (II. 23.) határozata

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratának 2010. július 1-jei hatályú III. számú módosítására” vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

I.

 

A Képviselőtestület a Brunszvik Teréz Óvoda 22/1993.(II.22.) számú határozatával elfogadott Alapító Okiratát 2010. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat 10.4.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:

10.4.2.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

(A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek.)

(Az intézmény körzetébe tartozó ép értelmű testi, beszéd, érzékszervi sajátos nevelésű, halmozottan fogyatékos gyermekek, integráltan nevelhető autista, integráltan nevelhető enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelését vállalja az óvoda.)

801012

 „

 

II.

A Képviselőtestület a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát az I. pont szerinti módosításával az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak kiadására.

 

 III.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága Államkincstári Iroda részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:  polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: döntést követő 8 nap

 

28/2010. (II. 23.) sz. határozat 1. számú melléklete

 

Brunszvik Teréz Óvoda

Alapító Okirata

a 2010. július 1-i hatályú III. számú módosítással egységes szerkezetben

- melyet a dőlt betűs szedés jelöl -

 

 

Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, mint irányító szerv a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv.
10. § (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglalt tartalommal 2008. augusztus 1-i hatállyal a Brunszvik Teréz Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg jogfolytonos működése rögzítése mellett:

 

1.      Az intézmény neve:                                            Brunszvik Teréz Óvoda

 

2.      Az intézmény székhelye:                                    2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. sz.

 

         Az intézmény  telephelye:                                  2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz.

        

         Az intézmény  törzsszáma:                                 639701

 

OM azonosító száma:                                         030016            

 

3.      Létrehozásáról rendelkező határozat száma:    

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 22/1993.(II.22.) számú határozata

                                                                                  

4.      Az intézmény  alapító, fenntartó szerve, székhelye:

 

Az intézmény  alapító szerve:                 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

 

Az intézmény  közös fenntartója:           Martonvásár – Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

 

Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete látja el.

 

5.      Az intézmény irányító  szerve:                Martonvásár Város Önkormányzat Képviselőtestülete

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

 

6.      Az intézmény típusa:                              Közszolgáltató költségvetési szerv: Közintézmény

                                                                       Óvoda

                                                                      

6.1.    Csoportok száma:                        

·            székhelyintézményben:                      8 csoport

·            tagintézményben:                  2 csoport

 

 

6.2.    Az intézménybe  felvehető legmagasabb gyermeklétszám összesen: 267

·            a székhelyintézménybe:                     224 fő

·            a tagintézménybe:                    43 fő

 

6.3.    Az intézmény  tagintézménye:        2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatti telephelyén a kajászói óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését biztosító kajászói Bóbita Tagóvodát működtet.

 

                  Elnevezése:                                   Brunszvik Teréz Óvoda Bóbita Tagóvodája.  

 

 

7.   Az intézmény működési területe:               Martonvásár Város Önkormányzata és Kajászó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe.

 

 

8.      Az intézmény jogállása:                          Önálló jogi személy. Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében részjogkörrel – önálló bérgazdálkodói jogkörrel – rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv. Önálló bankszámlával nem rendelkezik, gazdálkodása Martonvásár Város Önkormányzata 11996303-06065533-10000001 számú számláján bonyolódik.

        

                                                                       Pénzügyi – gazdálkodói feladatait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.

 

9.      Az intézmény jogszabály által meghatározott közfeladata:

                                                                       A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LV. tv. 8. § (4) bekezdésében és a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv-ben meghatározott óvodai nevelési feladatok ellátása.

 

10.    Az intézmény alaptevékenysége:

 

10.1. TEÁOR ’08 alapján:                     8510’08 Iskolai előkészítő oktatás

 

10.2. Szakágazati besorolása:                 851020 Óvodai nevelés

 

10.3.[1]      

 

10.4. Szakfeladati rend szerinti tevékenységei 2010. január 1-től:

 

Alaptevékenység:

 

Megnevezés

Szakfeladat száma

10.4.1.

Óvodai nevelés, ellátás

851011

10.4.2.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

(A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermek.)

(Az intézmény körzetébe tartozó ép értelmű testi, beszéd, érzékszervi sajátos nevelésű, halmozottan fogyatékos gyermekek, integráltan nevelhető autista, integráltan nevelhető enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek óvodai nevelését vállalja az óvoda.)

801012

10.4.3.

Óvodai, intézményi étkeztetés

562912

10.4.4.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841901

 

Kiegészítő tevékenység:

10.4.5.

Munkahelyi étkeztetés

562917

 

 

11.    Az intézmény vezetője: Az óvodavezető, akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete – Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében – bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat.

 

         Az intézményt az óvodavezető képviseli.

 

         A Társulás létrehozása a jelenlegi óvodavezető magasabb vezetői megbízatását – annak lejárati időtartamáig – nem érinti, változatlanul fennáll.

 

12.    Az intézmény  foglalkoztatottjai:      Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

 

13.    Az intézmény  feladatellátását szolgáló vagyon:

 

13.1.      a martonvásári 650 hrsz-ú, 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3/a. sz. alatt fekvő,

13.2.      a kajászói 626/1 hrsz-ú, 2472 Kajászó, Rákóczi u. 11. sz. alatt fekvő, ingatlanok.

 

A közoktatási intézmény által használt, 13.1. pont szerinti ingatlan – a benne lévő berendezések, ingóságok - felett Martonvásár Város Önkormányzata, a 13.2. pontban szerinti ingatlan – s a benne lévő felszerelések, ingóságok – felett Kajászó Község Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2008. augusztus 1-i időpontot követően a társult önkormányzatok általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Martonvásár – Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg.

 

 

 

14.    Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat.

 

15.    Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetéséről a fenntartó dönt.

 

 

Záradék:

 

Martonvásár Város Önkormányzata a 88/2008. (VI.24.) számú határozattal elfogadott és 34/2009. (III.31.), 83/2009. (V.26.) számú határozatával módosított Alapító Okiratot 28/2010. (II. 23.) számú határozatával módosította – mint III. számú módosítás – , s azzal  egységes szerkezetbe foglalta.

 

Martonvásár, 2010. ……………….

 

 

                      /: Kiss Gábor :/                                              /: Dr. Koltai Gábor :/

        Martonvásár Város Önkormányzata                     Martonvásár Város Önkormányzata

                        polgármestere                                                         jegyzője[1] Hatályát vesztette: 2010. január 1.