Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

73/2010. (6. 29.) Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratának 2010. augusztus 1.-i hatályú III. számú módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

73/2010. (VI. 29.) határozata

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratának 2010. augusztus 1.-i hatályú III. számú módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

 

I.

A Képviselő-testület a Beethoven Általános Iskola 82/2009. (V.26.) számú határozatával elfogadott Alapító Okiratát 2010. augusztus 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

Beethoven Általános Iskola

Alapító Okirat

MÓDOSÍTÁSA

- 2010. augusztus 1.-i hatállyal -

 

Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint irányító szerv a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglalt tartalommal 2008. augusztus 1-i hatállyal a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg jogfolytonos működése rögzítése mellett:

 

1. Az Alapító Okirat 10.4. alpontja az alábbiak szerint kiegészül:

10.4. Szakfeladati rend szerinti tevékenységei 2010. január 1.-től:

          

Alaptevékenység:

 

Megnevezés

Szakfeladat száma

10.4.1.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam)

852011

10.4.2.

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelése, oktatása (1.-4. évfolyamon) (organikus eredetű)

(Ezen belül: ép értelmű testi, érzékszervi beszédfogyatékos, integráltan oktatható autista, integráltan oktatható mozgásában akadályozott, integráltan oktatható enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott), organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók.)

(logopédiai szolgáltatás)

852012

10.4.3.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam)

852021

10.4.4.

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam)

(organikus eredetű)

(Ezen belül: ép értelmű testi, érzékszervi beszédfogyatékos, integráltan oktatható autista, integráltan oktatható mozgásában akadályozott, integráltan oktatható enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott), organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók.)

(logopédiai szolgáltatás)

852022

10.4.5.

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911

10.4.6.

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855912

10.4.7.

Általános iskolai tanulószobai nevelés

855914

10.4.8.

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855915

10.4.9.

Iskolai intézményi étkeztetés

562913

10.4.10.

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931204

10.4.11.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841901

10.4.12.

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852000

10.4.13.

M.n.s. egyéb felnőttoktatás

855937

 

           Kiegészítő tevékenység:   

10.4.14.

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

856099

10.4.15.

Munkahelyi étkeztetés

562917

 

Záradék:

Martonvásár Város Önkormányzata a 87/2008. (VI.24.) számú határozattal elfogadott és 34/2009. (III.31.), 82/2009. (V.26.) számú határozatával módosított Alapító Okiratot 2010. augusztus 1. napi hatállyal 73/2010. (VI. 29.) számú határozatával módosította.

 

Martonvásár, 2010. ………………..

 

                Kiss Gábor                                                    Dr. Koltai Gábor

Martonvásár Város Önkormányzata               Martonvásár Város Önkormányzata

              polgármestere                                                        jegyzője

 

II.

A Képviselő-testület a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát az I. pont szerinti módosításával az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak kiadására.

 

 III.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága Államkincstári Iroda részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:  polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: döntést követő 8 nap

 

 

73/2010. (VI.29.) határozat 1. számú melléklete

Beethoven Általános Iskola

Alapító Okirata

a 2010. augusztus 1.-i hatályú módosítással egységes szerkezetben

- melyet a dőlt betűs szedés jelöl -

 

Az Alapító Okirat 3. pontjában megjelölt Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, mint irányító szerv a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében foglalt tartalommal 2008. augusztus 1-i hatállyal a Beethoven Általános Iskola Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg, annak rögzítésével, hogy az Intézmény működése jogfolytonos:

 

 

1.   Az intézmény neve:                                   Beethoven Általános Iskola    

 

2.   Az intézmény székhelye:                           2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. sz.

2.1.   Az intézmény telephelye:                 2462 Martonvásár, Szent László u. 2. sz.         

2.2.       A költségvetési szerv Magyar Államkincstárnál

         vezetett törzskönyvi száma:             639723

2.3.    OM azonosító száma:                      030169            

 

3.   Létrehozásáról rendelkező határozat száma:    Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/1993. (II.22.) számú határozata

 

4.   Az intézmény alapító, fenntartó szerve, székhelye:

 

Az intézmény alapító szerve:                  Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete, székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz.

Az intézmény közös fenntartója:             Martonvásár – Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz.

Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete látja el.

 

5.   Az intézmény irányító szerve:                 Martonvásár Város Önkormányzat Képviselőtestülete

                                                            székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13. sz.

 

6.   Az intézmény típusa:                               közszolgáltató költségvetési szerv: Közintézmény

                                                                     általános iskola

 

6.1.      Általános Iskola évfolyamok száma:          8 (1-8. évfolyamig)

6.2.      Az általános iskolai felvehető legmagasabb tanulólétszám:           700 tanuló

                 

7.   Az intézmény működési területe:            Martonvásár Város és Kajászó Község teljes közigazgatási területe.

 

8.   Az intézmény jogállása:                          Önálló jogi személy. Tevékenységének jellege alapján közszolgáltató, a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint önállóan működő, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság tekintetében részjogkörrel – önálló bérgazdálkodási jogkörrel - rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv, mely önálló bankszámlával nem rendelkezik, gazdálkodása Martonvásár Város Önkormányzata 11996303-06065533-10000001 számú számláján bonyolódik.

Pénzügyi - gazdálkodási feladatait Martonvásár Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.

 

9.   Az intézmény  jogszabály által meghatározott közfeladata:

                                                                    A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LV. tv.  8. § (4) bekezdésében és a „közoktatásról” szóló 1993. évi LXXXIX. tv-ben meghatározott általános iskolai oktatási-nevelési feladatok ellátása.

                                                                      

10.    Az intézmény  alaptevékenysége:                                          

         10.1.        TEÁOR ’08 alapján:   8520’08 Alapfokú oktatás                  

         10.2.        Szakágazati besorolása:          852010 Alapfokú oktatás

         10.3.[1]

10.4. Szakfeladati rend szerinti tevékenységei 2010. január 1.-től:

         Alaptevékenység:

 

Megnevezés

Szakfeladat száma

10.4.1.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam)

852011

10.4.2.

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelése, oktatása (1.-4. évfolyamon) (organikus eredetű)

(Ezen belül: ép értelmű testi, érzékszervi beszédfogyatékos, integráltan oktatható autista, integráltan oktatható mozgásában akadályozott, integráltan oktatható enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott), organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók.)

(logopédiai szolgáltatás)

852012

10.4.3.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam)

852021

10.4.4.

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam)

(organikus eredetű)

(Ezen belül: ép értelmű testi, érzékszervi beszédfogyatékos, integráltan oktatható autista, integráltan oktatható mozgásában akadályozott, integráltan oktatható enyhe értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott), organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók.)

(logopédiai szolgáltatás)

852022

10.4.5.

Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911

10.4.6.

Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855912

10.4.7.

Általános iskolai tanulószobai nevelés

855914

10.4.8.

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

855915

10.4.9.

Iskolai intézményi étkeztetés

562913

10.4.10.

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931204

10.4.11.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841901

10.4.12.

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

852000

10.4.13.

M.n.s. egyéb felnőttoktatás

855937

 

         Kiegészítő tevékenység:

10.4.14.

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

856099

10.4.15.

Munkahelyi étkeztetés

562917

 

11.    Az intézmény vezetője: Az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján 5 évi meghatározott időtartamra Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete – Kajászó Község Önkormányzata Képviselőtestülete előzetes véleményének ismeretében – bíz meg, s gyakorolja tekintetében – a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv-ben és a Társulási Megállapodásban foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat.

         Az intézményt az igazgató képviseli.

A Társulás létrehozása a jelenlegi igazgató vezetői megbízatását – annak lejárati időpontjáig – nem érinti.

 

12.    Az intézmény foglalkoztatottjai:       Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

 

13.    Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: melyre nézve a költségvetési szervet használati jog  illeti meg:

13.1.  A martonvásári 673/1 hrsz-ú, 2462 Martonvásár, Beethoven tér 1. sz. alatt és Szent László u. 2. sz. alatt fekvő általános iskolai 1.-8. évfolyamos tanulók oktatására, - a székhelyintézmény elhelyezésére szolgáló ingatlanok, s az intézményi leltár szerinti ingóságok.

13.2.  A közoktatási intézmény által használt, 13.1. pont szerinti ingatlanok – a bennük lévő berendezések, ingóságok felett Martonvásár Város Önkormányzata rendelkezik azzal, hogy 2008. augusztus 1-i időpontot követően a két Önkormányzat általi közös beruházásból, beszerzésből származó vagyonnövekmény a Martonvásár – Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg.

Az Intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti meg azokat.

Az intézmény a rendelkezésére álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott időre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza.

 

14.    Az Általános Iskola vállalkozói tevékenységet nem folytat.

 

15.    Az intézmény megszüntetése: Az intézmény megszüntetéséről a fenntartó dönt.

 

Záradék:

Martonvásár Város Önkormányzata a 87/2008. (VI. 24.) számú határozattal elfogadott  34/2009. (III.31.), 82/2009. (V.26.) számú határozattal módosított Alapító Okirat módosításáról 73/2010. (VI.29.) számú határozatával döntött, s az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalta.

 

Martonvásár, 2010. ………………..

 

                         Kiss Gábor                                                    Dr. Koltai Gábor

        Martonvásár Város Önkormányzata                     Martonvásár Város Önkormányzata

                        polgármestere                                                         jegyzője

 [1] Hatályát vesztette: 2010. január 1.