Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

74/2010. (6. 29.) Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testülete

74/2010. (VI. 29.) határozata

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 2010. augusztus 1.-i hatályú módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket hozza:

 

I.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 2010. augusztus 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

Polgármesteri Hivatal

Alapító Okirat

MÓDOSÍTÁSA

- 2010. augusztus 1.-i hatállyal -

 

Az Alapító Okirat 7. pontjában megjelölt Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint irányító szerv a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés g.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 2010. augusztus 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiakban állapítja meg jogfolytonos működése rögzítése mellett:

 

1. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul, továbbá a „Szakfeladat számok”, az „Alaptevékenység”-ek köre kiegészül az alábbiak szerint:

8.      A költségvetési szerv alaptevékenysége:          

         8.1.       Szakágazati besorolása:                              841105       Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 38.§.(1) bekezdésében, valamint az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §-ában meghatározott feladatok ellátása.

a.)           Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, önkormányzati képviselők segítését, a vezetést segítő törzskari funkciókat, valamint a bér-, munkaszervezési, és igazgatási teendőket.

b.)             Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.

c.)             Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket, és gondoskodik e döntések végrehajtásának megszervezéséről.

 

8.2.       Szakfeladat számok:

               8.2.1.          Alaptevékenység:

 

 

Megnevezés

Szakfeladat száma

8.2.1.1

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360000

8.2.1.2

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

8.2.1.3

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

381103

8.2.1.4

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101

8.2.1.5

Lakó és nem lakó épület építése

412000

8.2.1.6

Út, autópálya építése

421100

8.2.1.7

Híd, alagút építése

421300

8.2.1.8

Bontás

431100

8.2.1.9

Építési terület előkészítése

431200

8.2.1.10

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493909

8.2.1.11

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Forum Martini)

581400

8.2.1.12

Egyéb kiadói tevékenység

581900

8.2.1.13

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

681000

8.2.1.14

Zöldterület-kezelés

813000

8.2.1.15

Önkormányzati jogalkotás

841112

8.2.1.16

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

841114

8.2.1.17

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

841115

8.2.1.18

Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati vál. kapcs. tev.

841116

8.2.1.19

Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.

841117

8.2.1.20

Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tev.

841118

8.2.1.21

Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása

841129

8.2.1.22

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841133

8.2.1.23

Önkormányzatok, közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841401

8.2.1.24

Közvilágítás

841402

8.2.1.25

Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

8.2.1.26

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841126

8.2.1.27

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841901

8.2.1.28

Központi költségvetési befizetések

841902

8.2.1.29

Finanszírozási műveletek

841906

8.2.1.30

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

842155

8.2.1.31

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842541

8.2.1.32

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai /Szemészet, Ügyelet/

851967

8.2.1.33

Háziorvosi alapellátás

862101

8.2.1.34

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862102

8.2.1.35

Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás

862240

8.2.1.36

Fogorvosi alapellátás

862301

8.2.1.37

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869031

8.2.1.38

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869041

8.2.1.39

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869042

8.2.1.40

Idősek nappali ellátása

881011

8.2.1.41

Rendszeres szociális segély

882111

8.2.1.42

Időskorúak járadéka

882112

8.2.1.43

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882113

8.2.1.44

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882114

8.2.1.45

Ápolási díj alanyi jogon

882115

8.2.1.46

Ápolási díj méltányossági alapon

882116

8.2.1.47

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882117

8.2.1.48

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882118

8.2.1.49

Óvodáztatási támogatás

882119

8.2.1.50

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882121

8.2.1.51

Átmeneti segély

882122

8.2.1.52

Temetési segély

882123

8.2.1.53

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882124

8.2.1.54

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882125

8.2.1.55

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882129

8.2.1.56

Közgyógyellátás

882202

8.2.1.57

Köztemetés

882203

8.2.1.58

Civil szervezetek működési támogatása

890301

8.2.1.59

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890302

8.2.1.60

Közcélú foglalkoztatás

890441

8.2.1.61

Közhasznú foglalkoztatás

890442

8.2.1.62

Közmunka

890443

8.2.1.63

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése.   /Martonvásári Napok/

900400

8.2.1.64

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931204

8.2.1.65

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

931903

8.2.1.66

Köztemető-fenntartás, működtetés

960302

 

8.2.2. Kisegítő tevékenység:

8.2.2.1

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001

8.2.2.2

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

 

A kisegítő tevékenysége felső határa a szerv kiadásaiban: 10 %.

 „

 

Záradék:

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapító Okiratot 2010. augusztus 1. napi hatállyal 74/2010. (VI. 29.) számú határozatával módosította.

 

Martonvásár, 2010. ………………..

 

                Kiss Gábor                                                    Dr. Koltai Gábor

Martonvásár Város Önkormányzata          Martonvásár Város Önkormányzata

              polgármestere                                                        jegyzője

 

II.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az I. pont szerinti módosításával az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak kiadására.

 

 III.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága Államkincstári Iroda részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:  polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: döntést követő 8 nap

74/2010. (VI. 29.) határozat 1. számú melléklete:

                 Polgármesteri Hivatal   

Alapító Okirat

a 2010. augusztus 1-i hatályú módosítással egységes szerkezetben

-melyet a dőlt betűs szedés jelöl -

 

1.       A költségvetési szerv megnevezése:                       Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal

 

2.       A költségvetési szerv székhelye, címe:                   2462 Martonvásár, Budai út 13.

 

3.       A költségvetési szerv illetékességi területe:       

­   Martonvásár Város közigazgatási területe

­   az Okmányiroda tekintetében országos működési területre kiterjedő feladatok és megállapodásban foglaltak szerint: Baracska, Gyúró, Tordas, Kajászó

­   az építéshatósági ügyek, szemészeti és hétvégi ügyeleti ellátás tekintetében: Baracska, Gyúró, Kajászó, Tordas közigazgatási területe

­   szabálysértési ügyek tekintetében: Gyúró, Kajászó, Tordas közigazgatási területe

­   Művészeti Iskolai oktatási ügyek tekintetében: Ráckeresztúr, Vál közigazgatási területe

 

4.       A költségvetési szerv alapító és fenntartó szerve:  Martonvásár Város Önkormányzata

          Székhelye:                                                            2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

 

5.       Az alapítás – működés – időpontja:                      1990.

 

 

6.       A költségvetési szerv típusa:                                  közhatalmi költségvetési szerv:

                                                                                       polgármesteri hivatal

 

7.       A költségvetési szerv irányító szerve:                    Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

          Székhelye:                                                            2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

 

8.               A költségvetési szerv alaptevékenysége:       

 

         8.1.      Szakágazati besorolása:                       841105     Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

A „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 38.§.(1) bekezdésében, valamint az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 66. §-ában meghatározott feladatok ellátása.

 

a)      Ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, önkormányzati képviselők segítését, a vezetést segítő törzskari funkciókat, valamint a bér-, munkaszervezési, és igazgatási teendőket.

b)     Előkészíti és végrehajtja a testületi szervek önkormányzati döntéseit, a polgármester irányítása és a jegyző operatív vezetése mellett.

c)      Ellátja a központi állami szervek megbízásából az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok végrehajtásaként az államigazgatási feladatokat, előkészíti döntésre az államigazgatási ügyeket, és gondoskodik e döntések végrehajtásának megszervezéséről.

                    

8.2.      Szakfeladat számok:

 

            8.2.1.        Alaptevékenység:

 

 

Megnevezés

Szakfeladat száma

8.2.1.1

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360000

8.2.1.2

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

8.2.1.3

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

381103

8.2.1.4

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101

8.2.1.5

Lakó és nem lakó épület építése

412000

8.2.1.6

Út, autópálya építése

421100

8.2.1.7

Híd, alagút építése

421300

8.2.1.8

Bontás

431100

8.2.1.9

Építési terület előkészítése

431200

8.2.1.10

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493909

8.2.1.11

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Forum Martini)

581400

8.2.1.12

Egyéb kiadói tevékenység

581900

8.2.1.13

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

681000

8.2.1.14

Zöldterület-kezelés

813000

8.2.1.15

Önkormányzati jogalkotás

841112

8.2.1.16

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

841114

8.2.1.17

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

841115

8.2.1.18

Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati vál. kapcs. tev.

841116

8.2.1.19

Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.

841117

8.2.1.20

Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tev.

841118

8.2.1.21

Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása

841129

8.2.1.22

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841133

8.2.1.23

Önkormányzatok, közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841401

8.2.1.24

Közvilágítás

841402

8.2.1.25

Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

8.2.1.26

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841126

8.2.1.27

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

 

841901

8.2.1.28

Központi költségvetési befizetések

841902

8.2.1.29

Finanszírozási műveletek

841906

8.2.1.30

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

842155

8.2.1.31

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842541

8.2.1.32

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai /Szemészet, Ügyelet/

851967

8.2.1.33

Háziorvosi alapellátás

862101

8.2.1.34

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862102

8.2.1.35

Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás

862240

8.2.1.36

Fogorvosi alapellátás

862301

8.2.1.37

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869031

8.2.1.38

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869041

8.2.1.39

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869042

8.2.1.40

Idősek nappali ellátása

881011

8.2.1.41

Rendszeres szociális segély

882111

8.2.1.42

Időskorúak járadéka

882112

8.2.1.43

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882113

8.2.1.44

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882114

8.2.1.45

Ápolási d