Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

84/2010. (6. 29.) „Martonvásári Városgazda” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásáról

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

84/2010. (VI.29.) határozata

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító a „Martonvásári Városgazda” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására a határozat melléklete szerint pályázatot ír ki a Fejér Megyei Hírlapban.

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti kiírásra beérkező pályázatok előzetes elbírálására bíráló bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Dr Czikajló Gyula, Gucsek István, Kiss Gábor, Kuna Ferenc , Dr Szabó Tibor.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2010. szeptemberi ülés

 

Melléklet a 82/2010. (VI. 29.) határozathoz

 

II. sz. tervezet

ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSZEMÉLYES KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁRÓL

 

Martonvásár Város Önkormányzata, mint Alapító a „gazdasági társaságokról” szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.), valamint „a közhasznú szervezetekről” szóló 1997. CLVI tv. (továbbiakban: Ksztv.) alapján a „Martonvásári Városgazda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2010. (……..) számú határozata alapján, az alábbiak szerint hozza létre:

 

1.      A Társaság cégneve:                            Martonvásári VárosgazdaKözhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

           

       A Társaság rövidített cégneve: „Martonvásári Városgazda” Nonprofit Kft.

 

2.      A Társaság székhelye:

 

Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

 

3.      A Társaság alapítója:

 
Martonvásár Város Önkormányzata

Székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

 

4.      A Társaság tevékenységi köre:

           

4.1.   Közhasznú tevékenységek:

 

3600’08   Víztermelés, -kezelés, -ellátás (főtevékenység)

3700’08   Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3811’08   Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3821’08   Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3900’08   Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

4110’08   Épületépítési projekt szervezése

4120’08   Lakó- és nem lakóépület építése

4211’08   Út, autópálya építése

4222’08   Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4299’08   Egyéb m.n.s. építés

4311’08   Bontás

4312’08   Építési terület előkészítése

4321’08   Villanyszerelés

4322’08   Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329’08   Egyéb épületgépészeti szerelés

5621’08   Rendezvényi étkeztetés

5629’08   Egyéb vendéglátás

6810’08   Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820’08   Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7112’08   Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7490’08   M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8110’08   Építményüzemeltetés

8129’08   Egyéb takarítás

8130’08   Zöldterület-kezelés

8559’08   M.n.s. egyéb oktatás

8560’08   Oktatást kiegészítő tevékenység

9004’08   Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése

9101’08   Könyvtári, levéltári tevékenység

9102’08   Múzeumi tevékenység

9311’08   Sportlétesítmény működtetése

9329’08   M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

 

4.2.      Üzletszerű gazdasági tevékenységek:

 

7010’08   Üzletvezetés

7021’08   PR, kommunikáció

7022’08   Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

8200’08   Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

8219’08   Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8230’08   Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

 

4.3.   A Társaság a tevékenységi körében megjelölt tevékenységek közül azokat, amelyek külön engedélyhez, bejelentéshez kötöttek, csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában, illetve a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja.

 

         A Társaság Alapítója kijelenti, hogy képesítéshez kötött gazdasági tevékenységet a Társaság csak abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll.

 

4.4.   A Társaság tevékenységét a Ksztv. rendelkezéseinek megfelelően közhasznú jogállású szervezetként gyakorolja, amelynek keretében közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez. Közhasznú szolgáltatásait megkeresés és igény esetén bárki részére lehetővé teszi.

 

4.5.   A Társaság a „közhasznú szervezetekről” szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c.) 3., 9., 20., és 22. pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 

·         tudományos tevékenység, kutatás

·         környezetvédelem

·         közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások

·         a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

 

4.6.   A Társaság kiemelten közhasznú tevékenysége során közreműködik a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott –településrendezés, épített és természeti környezet védelme, lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása – önkormányzati feladatok ellátásában az Alapító Önkormányzat és a Társaság között létrejövő külön közhasznú szerződésben foglaltak szerint.

 

4.7.   A Társaság közhasznú szolgáltatásából a Társaság tagjain kívül más is részesülhet.

 

4.8.   A Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

 

 

4.9.   A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat 4.1. pontja szerinti közhasznú tevékenységére fordítja.

 

4.10.  A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat.

 

5.      A Társaság időtartama és üzleti éve:

 

5.1.      A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre.

 

5.2.      A Társaság határozatlan időtartamra jön létre.

 

5.3.      Az első üzleti év a Társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak.

 

5.4.      A Társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működik. Az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a Társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” toldattal kell jelezni. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzési kérelem benyújtását követően folytathat, a cégbejegyzésig azonban a hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet.

 

6.      A Társaság törzstőkéje:

 

6.1.   A Társaság törzstőkéje 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint, amely teljes egészében készpénzbetét.

 

6.2.   A törzstőke összege az Alapító által biztosított hozzájárulás.

 

6.3.   A törzstőke összetétele:

 

6.3.1.    Pénzbeli hozzájárulás összege:          500.000,-Ft, azaz ötszázezer forint,

                                                                     amely a törzstőke 100 %-a.

6.3.2.    Nem pénzbeli hozzájárulás összege:  0 Ft, azaz nulla forint, amely a

                                                                     törzstőke 0  %-a.

 

6.4. Az Alapító a teljes pénzbeli betétjét köteles jelen Alapító Okirat aláírásától számított 5 banki napon belül a Társaság rendelkezésére bocsátani.

 

7.      Alapítási költségek:

 

         A Társaság alapításával kapcsolatos költségeket az Alapító Önkormányzat viseli. 

 

8.      Az üzletrész, mellékszolgáltatás

 

8.1.   A Társaság törzstőkéje egyetlen üzletrészt képez.

 

8.2.   Az Alapító törzsbetétje szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (a továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére nem köteles.

 

8.3.   Az Alapítót pótbefizetési kötelezettség nem terheli.

 

9.      Az üzletrész átruházása

 

9.1. Az üzletrész szabadon átruházható. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

 

9.2.   Ha az egyszemélyes társaság az üzletrészek felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági szerződésre módosítani.

 

10.    A Társaság taggyűlés:

 

10.1.           Az egyszemélyes társaságnál Taggyűlés nem működik, a Társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító dönt.

 

Az alapítói jogkört a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. tv. – Ötv. – 9.§ (4) bekezdése alapján Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestülete gyakorolja. Az Alapító a „helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LV. tv. – Ötv. – és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelkező mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott eljárási rendben és formában hozza meg döntéseit.

 

Az Alapító ülése nyilvános, azon bárki részt vehet.

 

10.2.  Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 141. § (2) bekezdésében megfogalmazottakon túl:

 

10.2.1.     a 4.6. pontban megjelölt kiemelten közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről szóló külön szerződés jóváhagyása,

 

10.2.2.     döntés olyan hitel, kölcsön felvételéről, vagy a vagyon olyan mértékű megterheléséről, elidegenítésről, illetőleg bármely szerződés megkötéséről, amely értéke meghaladja a törzstőke 50 %-át.

 

10.3.  A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont), élettársa a határozat alapján:

 

10.3.1.   kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

10.3.2.   bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

A 10.3.2. pont esetében nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

10.4. Az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete üléséről az Ötv. 17. § (1) bekezdése szerinti tartalmú jegyzőkönyv készül. Az ügyvezető az Alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), mely tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, a határozat végrehajtásának határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.

 

         Az Alapító döntéseit az érintettekkel az ügyvezető a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti.

 

10.5.  A Társaság a FÓRUM MARTINI Martonvásár Város Önkormányzata hivatalos lapja útján évente egy alkalommal gondoskodik az Alapító döntéseinek, a Társaság működése, szolgáltatásai igénybevétele lehetőségeinek és módjának nyilvánosságra hozataláról.

 

A Társaság, továbbá az Alapító döntéseit saját honlapján az ülést követő 8 munkanapon belül közzéteszi.

 

10.6   Az Alapító jegyzőkönyvei s a döntéseit tartalmazó Határozatok Könyve s valamennyi a Társaság működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba bárki előre jelzett és egyeztetett időpontban a Társaság ügyvezetőjének jelenlétében a Társaság székhelyén betekinthet.

 

10.7.  A Társaság ügyvezetője legalább negyedévente írásban köteles beszámolni a végzett munkájáról Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületének, mint a Társaság Alapítójának.

 

11.    Ügyvezetés, képviselet, cégjegyzés módja

 

11.1.           A Társaság ügyeinek intézését, képviseletét harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az ügyvezető látja el.

 

         Az ügyvezető önállóan jogosult a Társaság képviseletére, cégjegyzésre, szerződések megkötésére, azonban a Gt. 141 § (2) bekezdésében és jelen társasági szerződés 10.2. pontjában foglaltaknak megfelelően.

 

11.2. Az ügyvezetőt az Alapító határozatlan/avagy ………………….-ig terjedő határozott időtartamra választja meg, feladatát munkaviszonyban/avagy megbízási jogviszonyban látja el.

 

11.3. A Társaság ügyvezetője határozatlan/avagy ………………….-ig terjedő határozott időtartamra:

 

…………………….

anyja neve: …………………..

adóazonosító jel száma: ……………….

lakcím: ………………..………………. sz.

 

         Az ügyvezetővel szemben a Gt. 23. §-ában és a „közhasznú szervezetekről” szóló 1997. évi CLVI. tv. 9. § (1) bekezdésében, s jelen társasági szerződés 11.8. pontjában meghatározott kizáró körülmények nem állnak fenn.

 

11.4.           A Társaság ügyeinek vitelére és a Társaság képviseletére az ügyvezető a 11.1. pont szerint önállóan jogosult, de a képviseleti jog gyakorlása körében és az ügyvezetés során tartozik figyelembe venni azokat a korlátozásokat, amelyeket az Alapító határozata megállapít.

 

11.5. A Társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az ügyvezető önállóan gyakorolja.

 

11.6. Az ügyvezető a Társaságtól az Alapító által meghatározott díjazásban részesül, – s költségtérítésben részesülhet – melyet évente a számviteli beszámoló jóváhagyásakor az Alapító felülvizsgál.

 

11.7.  Az ügyvezető feladata különösen:

 

-        A Társaság szakmai irányítása.

-        A Társaság képviselete.

-        A Társaság gazdálkodásának, számvitelének irányítása.

-        Az Alapító döntéseinek nyilvántartása, végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.

-        A Társaság költségvetésének tervezése, mérlegtervezet előkészítése és az Alapító elé való terjesztése, a közhasznúsági jelentés előkészítése, az Alapító elé terjesztése.

-        A felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló információkkal történő ellátása, a könyvvizsgálóval megbízási szerződés megkötése.

-        A Társaság szabályzatainak elkészítése, folyamatos aktualizálása.

-        A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása.

-        A tagjegyzék, a Határozatok Könyve vezetése.

 

11.8.  Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

 

11.8.1.  Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

 

11.8.2.  Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

 

11.8.3.  Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenység főtevékenységként folytatja a Társaság.

 

11.8.4.  Nem lehet ügyvezető a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető tisztségviselő volt.

 

11.8.5.  Nem lehet ügyvezető az a személy, akinek - mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.

 

11.8.6.  Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Társaság ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

11.8.7.  Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

 

11.8.8.  Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

 

11.8.9.  Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.

 

11.9.  Az ügyvezető köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

11.10.Az ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A jogszabályok, az Alapító által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben.

 

11.11.Az ügyvezető felelősségét és működésének - jelen szerződésben nem szabályozott - feltételeit a Gt. és a Ksztv. határozza meg.

 

12.    A cégjegyzés módja:

 

A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomta­tott cégszövege alá nevét a Társaság ügyvezetője önállóan írja a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint.

 

13.    Felügyelő Bizottság

        

13.1.  A Társaságnál az Alapító 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.

 

13.2.  A Felügyelő Bizottság első tagjai ………………….-napjáig terjedő/avagy határozatlan időtartamra:

 

13.2.1.    ………………………

              an.: ………………………….

              ………………………………. sz. alatti lakos

 

13.2.2.    ……………………….

              an.: …………………..

              ……………………………………… sz. alatti lakos

 

13.2.3.    ………………………

              an.: ………………………..

              …………………………………. sz. alatti lakos

 

13.3.     A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a Gt. és Ksztv. szabályai szerint:

 

13.3.1.     Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

 

13.3.2.     Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától feltiltottak, e tilalom hatálya alatt.

 

 

13.3.3.     Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a Társaság.

 

13.3.4.     Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak, közhasznú társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági társaságnál, közhasznú társaságnál vezető tisztségviselő volt.

 

13.3.5.     Nem lehet felügyelő bizottság tagja az a személy, akinek - mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év.

 

13.3.6.     Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

 

13.3.6.1.   A Társaság tagja.

 

13.3.6.2.   A közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.

 

13.3.6.3.   A közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.

 

13.3.6.4.   A 13.3.6.1.-13.3.6.3. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

13.3.7.     A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 

13.3.8.     A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul.

 

13.3.9.     A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket.

 

 

 

 

 

13.3.10.   A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem választható meg.

 

13.4.     A Felügyelő Bizottság a „közhasznú szervezetekről” szóló 1997. évi CLVI. tv. – Ksztv – 7. § (4) bekezdésében foglaltak szerint mindazon ügyekben – a megválasztással kapcsolatos ügyek kivételével – véleményt nyilvánít, melyet a „gazdasági társaságokról” szóló 2006. évi IV. tv. 141. §. (2) bekezdése az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal. Ugyanezen kérdésekben az Alapító ülésein az ügyvezető szintén véleményt nyilvánít, mely írásos vélemények nyilvánosak.

 

13.4.1.     Véleményezési jog gyakorlásához szükséges írásbeli döntés-tervezeteket az Önkormányzat polgármestere köteles az Alapító ülése előtt legalább 10 nappal a Felügyelő Bizottság elnöke, s az ügyvezető részére átadni, aki a Felügyelő Bizottság ülésének összehívásáról gondoskodik. Halaszthatatlan döntés esetén a vélemény beszerzése rövid úton (így különösen: távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, azonban az így véleményt nyilvánító FB, illetőleg ügyvezető 8 napon belül köteles véleményét írásban is a döntést hozó Alapító rendelkezésére bocsátani.

 

13.4.2.     A Felügyelő Bizottság kialakított véleményét az Alapító felé az FB elnöke ismerteti, aki az Alapító – Társasággal kapcsolatos – napirendi pontot tárgyaló ülésein meghívottként tanácskozási joggal vesz részt. Az ügyvezető ugyanezen napirendi pontoknál szintén tanácskozási joggal vesz részt az Alapító ülésein.

 

               Az írásos vélemény nyilvános, azt az Alapító a napirendet tárgyaló üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt – a döntés meghozatalától számított 30 napon belül – köteles a Cégbíróságon a cégiratok között letétbe helyezni.

 

13.5.     A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ, aki irányítja a Felügyelő Bizottság tevékenységét. A Felügyelő Bizottság jogosult, illetőleg köteles vizsgálni a Társaság pénzügyi, gazdasági tevékenységét, véleményezi a költségvetés, a mérleg és a közhasznú jelentés tervezetét.

 

A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról az Alapító dönt. A Felügyelő Bizottság tagjai az Alapító külön döntéséig díjazás nélkül látják el tevékenységüket.

 

13.6.     A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két ülést tart. Az üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt. A Felügyelő Bizottság ülései, s az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

 

13.7.     A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármely tag kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 8 napon belüli intézkedéssel, az ülés 30 napon belüli összehívásával köteles eleget tenni.

Ha az elnök a kérelmének nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

 

13.8.     A Felügyelő Bizottság testületként jár el.

 

 

13.9.     A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha valamennyi tagja, azaz 3 fő jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság tagja nem utasíthatja.

 

13.10.   A Felügyelő Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza meg. A döntés meghozatalához legalább 2 fő „igen” szavazat szükséges.

 

            A Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a döntésnek az érintettekkel való írásbeli – igazolt módon történő – közléséről.

 

13.11.   A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet az Alapító hagy jóvá.

 

13.12.   A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmilag meg kell felelnie a Gt. 146. §-ában előírtaknak azzal, hogy a jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság elnöke és az ülésen jelen lévő valamennyi tagja aláírja.

 

13.13.   A Felügyelő Bizottság döntéseiről a Felügyelő Bizottság elnöke nyilvántartást vezet. Ezen nyilvántartást a Felügyelő Bizottság elnöke kezeli. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tárgyát, tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők, továbbá tartózkodók számarányát, valamint a határozat végrehajtási határidejét és a végrehajtásért felelős személyt.

 

13.14.   Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs aki ülését összehívja, az ügyvezető a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Alapítót, kérve az Önkormányzat Képviselőtestülete összehívását.

 

13.15.   A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 

13.16.   A hatályos törvényi rendelkezéseken túlmenően a Felügyelő Bizottság ok és cél megjelölésével tett írásbeli indítványára az ügyvezető köteles az Alapító Képviselőtestülete az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belül történő összehívását kezdeményezni. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén a Felügyelő Bizottság jogosult az Alapító Önkormányzat Képviselőtestülete összehívásának kezdeményezésére.

 

13.17.   Ha az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.

 

13.18.   A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség megszegését is.

 

13.19.   A Felügyelő Bizottságra, illetve tagjaira, feladat és hatáskörére a Gt. 33. § -
39. §-aiban és az 1997. évi CLVI. tv. 10. § - 11. §-aiban foglaltak az irányadók.

 

 

 

 

 

14.    A Társaság gazdálkodása:

 

14.1.     A Társaság az éves gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel azt 4.1. pontban rögzített közhasznú tevékenységére fordítja.

 

14.2.     A Társaság az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, melyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

 

14.3.     A Társaság a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

14.4.     A Társaság az éves beszámolóját és közhasznú jelentését a tárgyévet követő év április 30-ig készíti el, melyet az Alapító hagy jóvá, s azt követő 15 napon belül a FÓRUM MARTINI, Martonvásár Város Önkormányzata hivatalos lapjában, továbbá 8 munkanapon belül saját honlapján teszi közzé.

 

14.5.     A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

 

-        a számviteli beszámolót,

-        a költségvetési támogatás felhasználását,

-        a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

-        a cél szerinti juttatások kimutatását,

-        a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

-        a Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetőleg összegét,

-        a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

14.6.     A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

 

14.7.     A közhasznúsági jelentés, és az éves beszámoló, befektetések esetén a befektetési szabályzat elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

 

14.8.     A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést bárki a vezető tisztségviselőnél kezdeményezheti.

           

A Társaság éves beszámolója és az Alapító Önkormányzatokkal megkötött külön szerződés a Cégbíróságon is megtekinthető.

 

14.9.     Kérésre a Határozatok Könyvében foglaltakról, illetőleg a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokról a vezető tisztségviselő bárkinek tájékoztatást ad.

 

14.10.   Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

 

            Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

 

 

15.    Könyvvizsgáló

 

15.1.     A Társaságnál állandó könyvvizsgáló működik.

 

15.2.     A Társaság könyvvizsgáló feladatait …………………...-napjáig terjedő időszakra:

 

·    ……………………………….

kamarai nyilvántartási száma: ……………………

székhelye: …………………………………… látja el.

 

A Könyvvizsgálatért felelős személy:

 

·    …………….. bejegyzett könyvvizsgáló

anyja neve: ………………,

………………………. szám alatti lakos

 kamarai nyilvántartási száma: ………………………….

 

A könyvvizsgáló legfeljebb ötévi időtartamra ismételten is kijelölhető.

 

15.3.     Nem lehet a Társaság könyvvizsgálója:

           

15.3.1.        A Társaság tagja, ügyvezetője, Felügyelő Bizottság tagja.

 

15.3.2.     A Társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított 3 évig.

 

15.3.3.     Aki a Társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll és az ilyen személy hozzátartozója, e minőségének megszűnésétől számított 3 évig.

 

15.3.4.     Aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.

 

15.3.5.     A 15.3.1. – 15.3.4. pontban felsoroltak közeli hozzátartozója, élettársa.

 

15.4.        A könyvvizsgáló feladatai:

 

15.4.1.     A Társaság éves beszámolóját, annak jogszabályszerűségét köteles ellenőrizni.

 

15.4.2.     Az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni, abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

 

15.4.3.     Köteles a Társaság számviteli beszámolóját és közhasznú jelentését tárgyaló Alapító ülésein részt venni.

 

15.4.4.     Ha szükséges, tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság ülésein is részt vehet.

 

 

 

 

15.4.5.     Amennyiben megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak a Gt-ben vagy a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapító ülése összehívását kezdeményezni.

              

               Ha az Alapító ülését nem hívják össze, vagy az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.

 

15.5. A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

 

15.6. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Gt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelősségére pedig a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadóak.

 

16.    A Társaság megszűnése:

 

16.1.           A Társaság megszűnik a Gt-ben meghatározott esetekben.

 

16.2.           A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

 

16.3. Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás esetét kivéve -, végelszámolásnak van helye.

 

16.4. Ha a Társaságnak a tartozások kiegyenlítése után marad vagyona, az Alapítót illeti meg, aki azt a 4.1. pontban meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.

 

17.    S