Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

100/2024. (4. 23.) Velencei Szakorvosi Rendelőintézet elnevezésű új költségvetési szerv közös alapítására vonatkozó megállapodás elfogadása

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

100/2024. (IV. 23.) határozata

Velencei Szakorvosi Rendelőintézet elnevezésű új költségvetési szerv közös alapítására vonatkozó megállapodás elfogadása

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján megállapodik a közös alapításban résztvevő önkormányzatokkal a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet megnevezésű költségvetési szerv közös alapításában s az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XI.31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak szerinti megállapodás - továbbiakban: Megállapodás - megkötéséről a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

 

Amennyiben Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járóbeteg szakellátási feladat ellátását önként vállalt feladatként vállalja s a közös alapításban ezen önkormányzatok, avagy bármelyik önkormányzat részt kíván venni s erre vonatkozó határozatot hoz, úgy a Megállapodásban, mint alapító szervek rögzítendők, a Megállapodás 1.1. és 1.2. pontjában foglaltak értelemszerű módosításával.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására és felkéri a jegyzőt annak végrehajtása körében szükséges intézkedések megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtási határideje: folyamatos

 

100/2024. (IV. 23.) határozat 1. melléklete:

 

 

MEGÁLLAPODÁS

 

a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet új önkormányzati költségvetési szerv közös alapításáról és fenntartásáról.

 

mely létrejött:

 

Velence Város Önkormányzata - székhelye: 2481 Velence, Tópart u. 26. sz., törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 727529, KSH statisztikai jel száma: 15727529-8411-321-07, adószáma: 15727529-2-07, képviseli: Gerhard Ákos Emőd polgármester -, mint alapító szerv -,

 

Pázmánd Község Önkormányzata - székhelye: 2476 Pázmánd, Fő u. 80. sz., törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 362995, KSH statisztikai jel száma: 15362993-8411-321-07, adószáma: 15362993-2-07, képviseli: Böjte Richárd polgármester -, mint alapító szerv -,

 

Sukoró Község Önkormányzata - székhelye: 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/A. sz, törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 727628, KSH statisztikai jel száma: 15727622-8411-321-07, adószáma: 15727622-2-07, képviseli: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester –, mint alapító szerv -

 

Martonvásár Város Önkormányzata - székhelye: 2462 Martonvásár        , Budai út 13. sz., törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 727431, KSH statisztikai jel száma: 15727433-8411-321-07, adószáma: 15727433-2-07, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester –, mint alapító szerv -,

 

Zichyújfalu Község Önkormányzat – székhelye: 8112 Zichyújfalu, Kastély kert 1. sz., törzskönyvi nyilvántartási száma (PIR): 727673, KSH statisztikai jel száma: 15727677-8411-321-07, adószáma: 15727677-2-07, képviseli: Füzesiné Kolonics Ilona polgármester -, mint alapító szerv, továbbiakban együttesen: alapító szervek/avagy alapító önkormányzatok –

 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

 

 1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban: Áht. – 8. § (2) bekezdése szerint helyi önkormányzati költségvetési szervet a helyi önkormányzat másik önkormányzattal közösen is alapíthat.

 

 1. Az alapító önkormányzatok az 1.1.1. – 1.1.5. pontban nevesített határozataikkal döntöttek arról, hogy a járóbeteg szakorvosi ellátás feladatellátást önként vállalt feladatokat el kívánják látni s a szakorvosi járóbeteg ellátás feladat teljesítésére az Áht. 11/A. § - 11/F. § szabályai szerinti eljárás lefolytatása keretében újonnan alapítandó költségvetési szervet alapítanak, mint a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. általi feladatot átvevő költségvetési szervet.

 

 1. Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 26/2024. (I.29.) és 27/2024. (I.9.) határozata.
 2. Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete: …/2024. (III….) határozata
 3. Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 20/2024. (II.13.) határozata.
 4. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 17/2024. (I.23.) határozata.
 5.  Zichyújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 15/2024. (II.15.) határozata.

 

 1. A Nonprofit Kft. tagi önkormányzatai köréből az 1.2.1. – 1.2.3. pontban nevesített önkormányzatok képviselő-testületei alábbi határozataikkal döntöttek arról, hogy a járóbeteg szakorvosi ellátást önként vállalt feladatként nem látják el, ezáltal a költségvetési szerv közös alapításában nem vesznek részt:

 

 1. Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2024. (I.15.) határozata.
 2. Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 5/2024. (I.19.) határozata.
 3. Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 5/2024. (I.17.) határozata.

 

 1. Az alapító önkormányzatok kölcsönösen tényként rögzítik, hogy a Nonprofit Kft. tulajdonában álló vagyon az Áht. 11/B. § (2) bekezdése alapján ingyenesen száll át a tulajdonosi joggyakorló 1.1. és 1.2. pontban nevesített önkormányzatok tulajdonába, melynek mértéke megegyezik az átvétel időpontját megelőző napon a Nonprofit Kft. hatályos társasági szerződésében a tagi önkormányzatok üzletrészeinek %-os arányával.

 

 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet – továbbiakban: Ávr. – 4. §-a rendelkezése szerint az Áht. 8. § (2) bekezdése szerinti közös alapításról az alapító szerveknek megállapodást kell kötniük, mely megállapodás – továbbiakban: Megállapodás - kötelező tartalmát a 4. § (1) bekezdés a)-e) pontjai határozzák meg. Az alapító önkormányzatok az Ávr. kötelezően előírt megállapodási tartalmat ennek megfelelően határozzák meg.

 

 1. Ávr. 4. § (1) bekezdés a) pontja: az alapítás költségeinek forrása alapítók szerint:

 

Az új költségvetési szerv közös alapításában résztvevő önkormányzatok, mint alapítók együttesen, egymás között egyenlő arányban megosztva viselik az alapítás felmerülő költségeit.

 

 1. Ávr. 4. § (1) bekezdés b) pontja: a folyamatos működtetés, üzemeltetés feltételei, ezen belül az alapítók hozzájárulásának aránya, mértéke, éves megállapításának módja:

 

4.1.    A költségvetési szerv 2481 Velence, Balatoni út 65. szám alatti Velencei Egészségügyi Központ Társasház megnevezésű ingatlanban nyer elhelyezést s az ingatlanban lévő szakorvosi járóbeteg-ellátáshoz s az alapító okiratában foglalt alaptevékenységeihez kapcsolódó ingatlan- és ingó vagyon vonatkozásában az Áht. 11/B. §-a alapján megkötendő vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint jogosult. Ezen vagyonkezelési szerződés megkötésében a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. valamennyi tagi önkormányzata részt vesz.

 

4.2.    A költségvetési szerv gazdálkodásának biztosítására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel – NEAK - kötött finanszírozási szerződés szolgál, melyen túlmenően felmerülő működési költségeket az alapító önkormányzatok viselik oly módon, hogy annak mértéke Pázmánd Község Önkormányzata, Sukoró Község Önkormányzata, Martonvásár Város Önkormányzata és Zichyújfalu Község Önkormányzat esetében olyan %-os arányú, mely a feladat-átadás időpontjában a Nonprofit Kft. társasági szerződésében meghatározott üzletrész %-os mértéke, mely az Intézmény elhelyezését szolgáló, az önkormányzatokat illető tulajdoni hányadaikkal is azonos. Jelen megállapodás elfogadás időpontjában ezen mérték önkormányzatonként 0,0405%.

 

A többlet működési költségek körében a további költségeket Velence Város Önkormányzata alapító viseli.

 

4.2.1.   Az alapító önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézményt érintő jövőbeni fejlesztések, beruházások tekintetében külön egyedi megállapodást kötnek a felmerülő költségek viselésének biztosításáról és arányairól.

 

4.2.2.   Az Intézmény éves költségvetés tervezetének előkészítése körében az irányító szervként kijelölt önkormányzat polgármesteri hivatala a költségvetés tervezetét megküldi az alapító önkormányzatok részére jelölve a költségvetési évre vonatkozó működési költségeik összegét. Az alapító önkormányzat képviselő-testülete a tervezet vonatkozásában a működési költség biztosítására kötelezettséget vállal, mely határozat kivonatát az irányító szerv részére megküldi. Ezen eljárás mellőzhető, ha többlet működési költség biztosítására vonatkozó igény nem merül fel.

 

 1. Ávr. 4. § (1) bekezdés c) pontja: irányítási jogok gyakorlásának módja, esetleges megosztása, vagy valamely alapító szerv részére történő kizárólagos biztosítása:

 

5.1.    Az alapító önkormányzatok a költségvetési szerv irányító szervének Velence Város Önkormányzata Képviselő-testületét jelölik ki.

 

5.2.    A költségvetési szerv fenntartói azonosak az alapító szervekkel.

 

5.3.    Az Áht. 9. §-ában meghatározott költségvetési szerv irányítása körébe tartozó hatáskörök gyakorlása tekintetében az alapítók az alábbiakban állapodnak meg:

 

5.3.1.   Áht. 9. § a) pontja szerinti, a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskört – továbbiakban együttesen: alapítói jogok – az alapító önkormányzatok közösen gyakorolják.

 

A költségvetési szerv magyar államkincstár kötelezően alkalmazandó formanyomtatványán nem jelölendő, hogy a költségvetési szerv milyen módon gazdálkodik. Az alapító önkormányzatok jelen Megállapodással megállapodnak abban, hogy az új költségvetési szerv gazdálkodásának módja önálló, azaz gazdasági szervezettel rendelkező. Megállapodnak továbbá abban, hogy a költségvetési szerv gazdálkodása módjának módosítására az irányító szervként kijelölt Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult, mely módosítás a tárgyévet követő költségvetési év január 1.-napjával léphet hatályba.

 

            A költségvetési szerv alapító okiratához, annak módosításához, avagy megszüntetéséhez kapcsolódó törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzési, változásbejegyzési, törlési kérelem benyújtása érdekében az iránytó szervként kijelölt Velence Város Önkormányzata polgármestere jár el.

 

5.3.2.   Az Áht. 9. § b) pontja szerinti, a költségvetési szerv szervezeti és működés szabályzatának jóváhagyására vonatkozó hatáskört az irányító szervként kijelölt Velence Város Önkormányzata gyakorolja.

 

5.3.3.   Az Áht. 9. § c) pontja alapján, a költségvetési szerv vezetésére kinevezés, vagy megbízás adása, a költségvetési szerv vezetőjének felmentése, vagy vezetői megbízás visszavonása – és ha a törvény, vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a költségvetési szerv vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása hatáskört:

 

 1. A kinevezés, avagy megbízás, felmentés, vagy vezetői megbízás visszavonása munkáltatói jogkört: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. – 19. § a) pontjában foglaltak szerint – az alapító önkormányzatokkal előzetesen egyeztetve – az irányító szervként  kijelölt Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja.
 2. Az Mötv. 19. § b) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogkört az irányító szervként kijelölt önkormányzat polgármestere gyakorolja.

 

 1. Az Áht. 9. § d) pontja szerinti, a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése, vagy megbízásának visszavonása hatáskör gyakorlása az 5.3.3. pontban foglaltak szerinti módon történik.

 

 1. Az Áht. 9. § e) pontja szerinti, a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése hatáskör gyakorlására a kijelölt irányító szerv jogosult.

 

 1. Az Áht. 9. § h), i) és j) pontja szerinti egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére, vagy mulasztás pótlására, a kötelezés jelentéstételre, vagy beszámolóra, továbbá a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint az Áht. c) – i) pontja szerinti irányítási hatáskörök gyakorlásához szükséges törvényben meghatározott személyes adatok kezelése hatásköröket a kijelölt irányító szerv gyakorolja.

 

 1. Az Áht. 9/A. § (2) bekezdése értelmében az irányítási hatáskör gyakorlója/gyakorlói az irányított költségvetési szerv hatáskörét nem vonhatja el és döntését nem változtathatja meg.

 

 1. Ávr. 4. § (1) bekezdés d) pontja: a közös működtetés megszűnésének, megszüntetésének szabályai:

 

6.1.    Az alapítói jog gyakorlására jogosult szervek közös megegyezéssel jelen Megállapodás általuk meghatározott időpontban történő megszüntetésében megállapodhatnak. Tekintve, hogy ezen megállapodásuk a közösen fenntartott  költségvetési szerv alapító okirata 2. és 3., továbbá 5. pontjának módosítását is igényli, - melyről még közösen kell alapítói jogkörükben a döntést meghozni -, annak időpontját oly módon állapítják meg, hogy a törzskönyvi bejegyzés lehetséges legyen, avagy a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzés időpontjával szűnik meg a közös fenntartás.

 

6.2.    A 6.1. pontban foglaltakon túlmenően, ha bármely alapító szerv a közös alapításban nem kíván részt venni, úgy a többi alapító szervvel közösen megállapodhat, mely eljárásra a 6.1. pontban foglaltak irányadók.

 

6.3.    Ha és amennyiben bármelyik alapító önkormányzat a szakorvosi járóbeteg ellátást önként vállalt feladatként a jövőre nézve már nem vállalja, úgy ezen döntéséről szóló határozatát a többi alapító önkormányzat részére igazolt módon megküldi s az abban foglalt időponttal az alapító önkormányzatok képviselő-testületei módosítják a költségvetési szerv alapító okiratát.

 

6. 4.   Az alapító önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a 6.3. pontban foglalt esetben a költségvetési évet megelőzően legalább három (3) hónappal korábban döntésüket meghozzák, mely döntésük a következő költségvetési év január 1.-jei kezdő hatálytól érvényesül.

 

 1. Ávr. 4. § (1) bekezdés e) pontja szerint jogszabályban foglalt egyéb kérdésekről rendelkezés:

 

7.1.    Az alapító önkormányzatok jelen Megállapodás jóváhagyásával egyidejűleg döntenek a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet megnevezésű költségvetési szerv alapító okiratának elfogadásáról.

 

7.2.    A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzési kérelmét az irányító szervként kijelölt Velence Város Önkormányzata polgármestere nyújtja be.

 

          A törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez szükséges a költségvetési szerv vezetőjének megbízásáról történő döntés a költségvetési szerv alapítási időpontjával kezdődő hatállyal, mely a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. általi új költségvetési szerv részére történő feladat-ellátás átadás időpontjáig – 2024. június 14.-napjáig – határozott időtartamra szól.

 

          Az alapító önkormányzatok képviselő-testületei jelen Megállapodás 5.3.3.1. pontjában foglalt előzetes egyeztetés körében megállapodnak abban, hogy Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Megállapodás 5.3.3.1. pontjában foglalt irányító szervi hatáskörében ezen költségvetési szerv vezetői megbízását Samu Kristóf 1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 139. 1/3. szám alatti lakos, a Nonprofit Kft.-vel jelenleg egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatott részére adja meg.

 

7.3.    Az alapító önkormányzatok rögzítik, hogy a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a feladat-átadás időpontjában egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók, egészségügyben dolgozók jogviszonya tekintetében az Áht. 11/F. § szerinti jogállás változás nem történik azon tényre figyelemmel, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése szerint az új költségvetési szerv önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónak minősül.

 

          Az alapító önkormányzatok a Megállapodás 5.3.3.1. pontjában foglalt előzetes egyeztetés körében megállapodnak abban, hogy az új költségvetési szerv magasabb vezetői megbízását legfeljebb 5 év határozott időtartamra az 5.3.3.1. pontban foglalt irányító szervi hatáskörében Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Egyed Péter, a Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetője részére adja meg, akinek ügyvezetői tisztsége 2024. június 14.-napjával megszűnik, az egészségügyi szolgálati jogviszonya fennállása mellett.

 

 1. Az alapító önkormányzatok jelen Megállapodást az alábbi határozataikkal fogadták el, mely a utolsóként jóváhagyó képviselő-testület határozata meghozatalának napján lép hatályba.

 

8.1.    Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2024. (….) számú határozat.

8.2.    Pázmánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete …. /2024. (….) számú határozat.

8.3.    Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2024. (…..) számú határozat.

8.4.    Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2024. (…..) számú határozat.

8.5.    Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2024. (….) számú határozat.

 

A Megállapodást, mely …. oldalból, 8 pontból áll, s hét (7) eredeti példányban készült az alapító önkormányzatok törvényes képviseletében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzatok akaratával megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

 

Velence, 2024. április „    „

 

            Velence Város Önkormányzata,                     Pázmánd Község Önkormányzata,

          mint alapító szerv képviseletében:                     mint alapító szerv képviseletében:

 

                  /: Gerhard Ákos Emőd :/                                         /: Böjte Richárd :/

                           polgármester                                                      polgármester

 

           Sukoró Község Önkormányzata,                  Martonvásár Város Önkormányzata,

          mint alapító szerv képviseletében:                     mint alapító szerv képviseletében:

 

        /: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva :/                              /: Dr. Szabó Tibor :/

                           polgármester                                                      polgármester

 

 

Zichyújfalu Község Önkormányzata,

mint alapító szerv képviseletében:

 

/: Füzesiné Kolonics Ilona :/

polgármester

 

 

 

 

Záradék:

 

A Megállapodás 8. pontjában felsorolt képviselő-testületi határozatok a Megállapodás elfogadását s annak aláírására az önkormányzat polgármestere felhatalmazását tartalmazzák.

 

 

            /: Dr. Matus-Borók Dóra Lilla :/                         /: Dr. Berzsenyi Orsolya :/

              Velencei Polgármesteri Hivatal                   Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal

                               jegyzője                                                            jegyzője

 

 

                         /: Szűcs Ágnes :/                                    /Dr. Szabó Schmidt Katalin :/

             Pázmándi Polgármesteri Hivatal                     Martonvásári Polgármesteri Hivatal

                                   jegyzője                                                          jegyzője