Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

95/2024. (3. 25.) az M7 autópálya fejlesztése miatt szükséges településrendezési eszközök módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

95/2024. (III.25.) határozata

az M7 autópálya fejlesztése miatt szükséges településrendezési eszközök módosításáról

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) 59. § (2) bekezdése alapján Martonvásár Város településrendezési eszközeinek módosítását határozza el az alábbi területeken és az alábbi célból:
 • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított M7 autópálya Budapest és Balatonvilágos, azaz a 16+249 (M0) – 90+603 (Balatonvilágos) km. szelvények közötti szakasz fejlesztése, 2×3 sávra bővítésének megvalósítása érdekében.

 

 1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az I. pontban meghatározott módosítás során Martonvásár Város közigazgatási területén nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, mindezekre és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított tekintettel a településrendezési eszközök módosítása a 419/2021 (VII.15.) Korm. rendelet 66-68. §-ai szerint egyszerűsített eljárásban folytatható le.

 

 1. A Képviselő-testület a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 59. § (2) bekezdése d) pontjában foglaltak teljesítése érdekében a 1. melléklet szerinti feljegyzést megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról elfogadja.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az I. pontban foglaltak végrehajtásához az 2. melléklet szerinti szerződés megkötésére, a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a kapcsolódó dokumentumok aláírására, az V. pontban foglaltak figyelembe vételével.

 

 1. A Képviselő-testület az I. pontban foglalt beruházáshoz kapcsolódóan kéri a tervezés és a végrehajtás során Martonvásár Város részére az alábbiakat megvalósítani:
 • a 7-es főút – Martonvásár (Erdőhát), Kuti András u., Martonvásár (Kismarton) kereszteződésében jelzőlámpás csomópont kialakítása,
 • az autópálya és a 81108 jelű út meglévő különszintű keresztezésénél a jelenlegi jelzőtáblás alcsomópontok körforgalomra történő átépítését, az autópálya bal oldalán lévő körforgalomba a Búza utca bekötésének lehetőségével, valamint ugyanezen különszintű keresztezésnél az autópálya alatti kerékpáros átvezetés biztosítását,
 • az autópálya Budapest felé vezető oldalán a 30+553 és a 29+410 kmsz között zajvédőfal építését.

 

 

A határozat végrehajtásának határideje:2024. december 31.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

 

95/2024. (III.25.) határozat 2. melléklete

 

Finanszírozó szerződés azonosító jele: 2330_Mvásár_059

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

 

Megrendelő:            Martonvásár Város Önkormányzata

                                 Cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

                                 Adószám: 15727433207

                                 Képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester

Finanszírozó:           RODEN Mérnöki Iroda Kft

székhelye:            1089 Budapest, Villám utca 13.

adószáma:            10624672-2-42

cégjegyzék száma: 01-09-160257

számlaszáma:       12010532-00119980-00100005

Telefon / fax:       +36 1 814-9700 / +36 1 814-9703

Képviselő:                       Trenka Sándor és Major Zoltán (önálló cégjegyzésre jogosultak)

Tervező:                  Fehér Vártervező Kft.

székhely:  8000 Székesfehérvár, Rába utca 22.

cégjegyzékszám:  07-09-021464

adószám:  23705445-2-07

bank és számlaszám:CIB BANK Zrt, 10700093-67018231-51100005

képviseli: Ertl Antal

kapcsolattartó, elérhetőségei: Bodó Beáta bodo.beata@feterv.hu; 70/385-0132

 

A Megrendelő, a Finanszírozó és a Tervező a mai napon az alábbi szerződést kötötték:

 

I. Előzmények

Az MKIF Zrt. mint üzemeltető/fejlesztő (Fejlesztő) és a FŐMTERV Zrt.- Roden Kft. Konzorciuma (Konzorcium) Tervezési szerződést kötött az „M7 autópálya 16+249-90+603 km sz. (Érd-Balatonvilágos) közötti szakasz” fejlesztéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervezési munkákra.

A Fejlesztő és a Konzorcium között megkötött Tervezési Szerződés szerint abban az esetben, ha a települések érvényben lévő rendezési tervei nem egyeznek a tervezési feladat tartalmával, a Konzorciumnak gondoskodnia kell a rendezési tervek szükség szerinti módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatos költségek viseléséről.

A nyomvonal változása miatt Martonvásár településrendezési eszközeinek módosítása szükséges.

A településrendezési eszközök módosításának költségviselője a tervezői Konzorcium tagja, a RODEN Kft.

Finanszírozó megkeresésére Megrendelő a szerződéses feladat elkészítésére a Fehér Vártervező Kft-t, mint Tervezőt elfogadta.

II. Tervezési feladat

 1. Szerződés tárgya

A Tervező Martonvásár Város Önkormányzatának az 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § szakaszára alapozott képviselő-testületi döntése alapján a Megrendelő megbízásából, a Finanszírozó finanszírozásával elvállalja:

 

Martonvásár településrendezési eszközeinek módosítását az alábbi projekt megvalósításához szükséges építésjogi háttér megteremtése érdekében.

 

 • Projekt megnevezése: az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.melléklet 1.1.34-38. sorai szerinti az M7 autópálya, Budapest és Balatonvilágos közötti szakasz 2×3 sávra bővítését és a csomópont fejlesztéseket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.
 • Településrendezési eszközök szükséges módosítása: A módosítások kizárólag a fenti projekt által érintett és jogszabályok szerint körülhatárolt vagy előírt területre és munkarészekre készülnek. Ezen belül szükséges a Településszerkezeti terv, valamint a Helyi építési szabályzat módosítása, illetve a Külterületi szabályozási tervlap elkészítése. A feladat nem igényli a Településfejlesztési koncepció módosítását. Az alátámasztó szakági munkarészek a Projekt keretében elkészült szakmai anyag településszerkezetbe illesztésére vonatkoznak.

A településrendezési eszközök módosítása a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra tekintettel a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Elj.R.) 68. § (1) bekezdése aa) pontja szerinti egyszerűsített eljárás keretén belül történik.

2.           Adatszolgáltatás

A Megrendelő az alábbi adatszolgáltatást nyújtja a Tervezőnek:

 • az Elj.R. 59. § (2) bekezdés szerinti képviselő-testületi határozat kivonata;
 • az Önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló helyi rendelete;
 • a hatályos településrendezési eszközök.

A Finanszírozó az alábbi adatszolgáltatást nyújtja a Tervezőnek:

 • útépítéssel és műtárgyaival érintett, illetve kisajátításra tervezett területek digitális földhivatali alaptérképe;
 • tervezett úthálózati elemek tengelyeinek dwg-állománya, a jellemző mintakereszt-szelvényekkel és a védőtávolságok megadásával;

szakmai munkarészek, leírások, különös tekintettel az örökségvédelmi (régészeti), a környezetvédelmi és a vízügyi munkarészekre,

 • környezetvédelmi engedély,
 • Előzetes Régészeti Dokumentáció.

Finanszírozó közlekedés tervezői közreműködést biztosít Tervező részére a településrendezési eszközök alátámasztó munkarészében.

3.           Felek együttműködése

Megrendelő és a Finanszírozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervezővel szorosan együttműködik a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a módosított településrendezési dokumentáció partnerségi egyeztetésének lezárását követően végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészhez benyújtott kérelemmel az Elj.R szerint az az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszeren (a továbbiakban: E–TÉR) és a tervet a záró szakmai véleménnyel elfogadásra a Képviselő Testület elé terjeszti.

A Megrendelő és Finanszírozó a tervezési munkát figyelemmel kísérik, a Tervező kezdeményezése alapján részt vesznek a konzultációkon, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben állást foglalnak, a Tervező részére utasítást adnak. A Tervező a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben köteles állásfoglalást kérni a Megrendelőtől/ Finanszírozótól, különös tekintettel azon kérdések eldöntésére, amelyek a Megrendelőre vagy Finanszírozóra bármilyen előre nem látható kötelezettséget, költséget vagy kockázatot róhatnak, vagy a kivitelezési költségek becsült szintjének jelentős emelkedését idézhetik elő.

Felek rögzítik, hogy a vonatkozó előírások alapján a szerződés azon adatai, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli nem minősülnek üzleti titoknak.

Amennyiben a Megrendelő vagy a Finanszírozó a jelen szerződésből rájuk háruló kötelezettségeket késedelmesen teljesítik, a kapcsolódó tervezési határidők ezzel az időtartammal meghosszabbodnak.

A Finanszírozó és a Megrendelő vállalják, hogy a Tervező hozzájuk továbbított javaslatait felülvizsgálják, véleményezik és 8 napon belül annak dokumentumait, információit a Tervezővel közlik. Az érdemi állásfoglalást az előzőek figyelembevételével a felek közösen alakítják ki.

4.         Alvállalkozók igénybevétele

A Tervező feladatát saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. A Tervező alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.

A Tervező köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben kielégíteni. A Tervező köteles az általa már leszámlázott és a Finanszírozó által kifizetett teljesítés részét képező, szerződésszerű alvállalkozói (rész)teljesítés ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb a Finanszírozó kifizetésétől számított 30 napon belül az alvállalkozójának kifizetni. A Tervező alvállalkozói szerződést a szerződésszerű (rész)teljesítés igazolásától számított legfeljebb 60 napos fizetési határidővel köthet.

5.       Teljesítés, határidők és pénzügyi ütemezés

1.  részhatáridő:  A módosított településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat partnerségi véleményezési anyagának összeállítása.

     Határidő:    a szerződés aláírását és a Megrendelői és Finanszírozói végleges adatszolgáltatások átadását követő 22 hét, várhatóan 2024. szeptember 30.

Tervezési díj:   1.200.000,- Ft+ÁFA, azaz egymillió-kettőszázezer Forint+ÁFA

 

2.  véghatáridő:   Az egyszerűsített véleményezési eljárás lebonyolítása után a beérkezett vélemények alapján átdolgozott, Képviselő-testület által jóváhagyott, végleges tervdokumentáció összeállítása.

     Határidő:    A képviselő-testületi jóváhagyást követően 5 munkanap,

várhatóan 2024. november 30.

Tervezési díj:   1.500.000,- Ft + ÁFA, azaz egymillió-ötszázezer - Ft+ÁFA

 

A Tervezőt az 1. és 2. pontokban részletezett tartalmú tervdokumentációk elkészítéséért mindösszesen 2.700.000,- Ft+ÁFA, azaz kettőmillió-hétszázezer Forint+ÁFA illeti meg.

 

A tervezési díj tartalmazza önkormányzati főépítészi feladatellátás megbízási díját.

A tervezési díj nem tartalmazza a környezeti értékelés készítésének díját, tekintettel arra, hogy a beruházáshoz környezeti hatásvizsgálati dokumentáció (KHT) készül.

Amennyiben a környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek előzetes véleménye alapján  szükségessé válik az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés készítése, azt Tervező további 500.000.- Ft + Áfa összegért vállalja.

 

A tervezési díj nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő eljárási díjak, illetékek összegét, a hiteles földhivatali alaptérkép díját, de ugyanakkor tartalmazza a tervdokumentáción alapuló szerzői jog, a szerzői felügyelet és az adminisztratív munkák ellenértékét is.

Az ÁFA a teljesítéskor irányadó ÁFA törvény rendelkezései szerint kerül felszámításra.

Tervező az elkészült munkarészeket Megrendelő és Költségviselő partner részére adja át közvetlenül vagy postai úton. Felek az átadás-átvételt írásban rögzítik.

A tervdokumentáció Megrendelőnek és Finanszírozónak történő leszállítását követően, Megrendelő 8 munkanapon belül teljesítési igazolást ad ki, vagy hibás teljesítés esetén hiánypótlásra, javításra szólítja fel Tervezőt. Amennyiben a terv hibái miatt a Megrendelő a teljesítést nem ismeri el, Tervező köteles a Megrendelő felhívásától számított 15 napon belül a hibákat kijavítani, a tervet átdolgozni. A tervezési díj csak a terv megfelelősége esetén kerül kifizetésre.

A teljesítés helye Megrendelő és Finanszírozó székhelye. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről Dr. Szabó Tibor polgármester, Finanszírozó részéről Trenka Sándor vagy Major Zoltán jogosult.

A Tervező a Megrendelő és a Finanszírozó hozzájárulásával jogosult a megjelölt határidő előtt teljesíteni.

6.       Fizetési feltételek

A Finanszírozó kijelenti, hogy az Étv. 30/A. § által biztosított jogokkal élve, a települési önkormányzat céljainak megvalósítása érdekében vállalja a tervezési díj, az esetleges felmerülő egyéb költségek, eljárási díjak és illetékek megfizetését.

A Finanszírozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő semminemű költséget nem vállal, ezáltal pénzügyi kötelezettség nem terheli.

A Tervező tudomásul veszi, hogy a településrendezési szerződés teljesítéséről/részteljesítéséről szóló számlát/részszámlát a Finanszírozó nevére köteles kiállítani és székhelyére benyújtani, elektronikus számla esetén a roden@roden.hu e-mail címre elküldeni és fel kell tüntetni a Finanszírozó adószámát is. A nem a fenti helyen benyújtott és nem az előírásoknak megfelelően kitöltött számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Költségviselő partner fizetési késedelme kizárt.

Ha a Finanszírozó részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Finanszírozó köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Tervezőhöz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Finanszírozó általi újbóli kézhezvételétől kell számítani.

A Finanszírozó kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezési díjat a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Tervező számlájára átutalja, továbbá az egyéb felmerülő költséget, díjat és illetéket a megadott határidőkön belül az érintettek részére megfizeti.

Késedelmes díjfizetés esetén a Finanszírozó az elmaradt díj (díjrészlet) alapján számított a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a Tervezőnek.

Ha a Finanszírozó a munkát olyan ok miatt állítja le vagy áll el attól, amely a Megrendelő és a Tervező felelősségi körén kívül esik, az addig elvégzett munkát felmérve a szerződő felek a tervezési munka készültségi fokát közösen határozzák meg. Tervező az erről felvett jegyzőkönyv alapján az abban rögzítetteknek megfelelő számlát nyújt be, melynek kifizetési feltételei megegyeznek a fentiekkel.

7.       Késedelmes és hibás teljesítés, kötbér, elállási jog

Késedelmes (rész)teljesítés esetén Tervező a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5% kötbért köteles fizetni a Finanszírozónak. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó tervezői díjának 20%-a.

Ha a Tervező késedelme bármely kötbérterhes részhatáridő vonatkozásában a 20 napot meghaladja, úgy a Finanszírozó súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, s a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti.

A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül Finanszírozó nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Tervező hibás teljesítéséből eredő jótállási és szavatossági jogai érvényesítéséről sem.

Tervező nem felel a neki fel nem róható késedelemért, így különösen, ha a jóváhagyás, egyéb, Tervezői felelősséget, illetve érdeket nem érintő ok miatt hiúsul meg (pl. lakossági fórum negatív véleménye, vagy más a döntést befolyásoló ellenérdekeltség).

Hibás teljesítés esetén Tervező a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15%, alapja a nettó tervezői díj, mely a Finanszírozó partnert illeti.

A Tervezőnek felróható lehetetlenülés, a Tervező által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Tervező felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Finanszírozó által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Tervező kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 15%, alapja a nettó tervezői díj, mely a Finanszírozó partnert illeti.

Amennyiben a Tervező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő és Finanszírozó jogosult a szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Tervezővel szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Tervező fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt és a Finanszírozó partnert a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

8.       Kijelentések, kellék-, és jogszavatosság

A Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a Feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal.

A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a Feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Tervező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő és a Finanszírozó szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megbízói érdekek érvényesítésével jár el.

A Tervező jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek felhasználását/kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza.

Tervező köteles a tervezési munkát Megrendelő/Finanszírozó utasításai szerint, de a jelen szerződés aláírásakor érvényes építésügyi jogszabályok és szakmai szabályok, szabványok, kötelező műszaki-, illetve hatósági előírások, országos és helyi építési szabályzatok betartása mellett teljesíteni. A teljesítés érdekében a Felek a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban kölcsönös tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak egymásnak, az esetleges akadályok, károk elhárítása érdekében együttműködnek. A Tervező utasítást csak a szerződést aláíró Megrendelő/Finanszírozó partnertől fogadhat el.

A Tervező köteles a tervek készítése során a szükséges egyeztetéseket - amelyre őt jogszabály, hatósági előírás kötelezi, vagy amelyet a Megrendelő külön kér - teljes körűen lefolytatni, az azokról készült egyeztetési jegyzőkönyveket a tervek mellékleteként határidőre leszállítani. Az ehhez szükséges munkaközi tervek biztosításának költségét a tervezői díj tartalmazza.

A terv birtokában az államigazgatási egyeztetést és jóváhagyási eljárást a Megrendelő kezdeményezi és folytatja le, melyben a Tervező szükség szerint közreműködik.

A Tervező jótállási, szavatossági kötelezettsége mind a Megrendelő, mind a Finanszírozó felé fennáll.

A Tervező a teljesítésigazolás kiállításától számított 3 éves jótállást, (várhatóan 2027. december 31.) vállal az általa jelen szerződés alapján elkészített tervmódosítás vonatkozásában.

 

9.       Szerzői jogok

A Finanszírozó a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Tervező felé történő megfizetését követően.

A fentiekre tekintettel a Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Tervező által a szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentáció jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében a Megrendelő azzal a továbbiakban jelen pontban szabályozottaknak megfelelően szabadon rendelkezik.

A jelen szerződés tárgyára tekintettel a Finanszírozó a Megrendelőnek a Tervező által elkészített művek vonatkozásában felhasználási jogot biztosít olyan mértékben, amely a Megrendelő feladatai ellátásához a jelen szerződésben foglaltak teljesítése során, illetve a jövőben szükségesek, összhangban a jelen szerződésben meghatározott feladatokat szükségessé tevő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra vonatkozó előírásokkal.

Tervező az általa rendelkezésre bocsátott dokumentációval, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotással kapcsolatban biztosítja, hogy a Finanszírozó, illetve a jelen szerződésben meghatározottak szerint a Megrendelő további jogdíj fizetése nélkül jogosult a dokumentáció, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásoknak az általa elvégzendő tervezési feladatokhoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására is, illetőleg ezen jogoknak harmadik személy részére történő engedélyezésére, az adott munkarész ellenértékének Tervező felé történő megfizetését követően.

Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Finanszírozó a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható.

Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Finanszírozó a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, – jelen 9. pont 3. és 4. bekezdésében foglaltakon túl – korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá Tervező kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Finanszírozó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.

Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen:

- a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás),

- a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére.

Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.

Tervező csak a Finanszírozó partner előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog átruházásának díját a Tervezői díj tartalmazza.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jogok díját is - a Tervezői díj tartalmazza.

Tervező tudomásul veszi, hogy a rendezési terv módosításnak az Önkormányzati Képviselő-testület által történő elfogadása pillanatától az általa elkészített tervekre a szerzői jogi védelem nem terjed ki.

10.     Szállítandó példányszám és formátum

A Tervező a terveket a tervezésre vonatkozó szabályok, hatósági előírások szerinti tartalommal PDF/A a formátumban adja át a Megrendelőnek és a Finanszírozónak az alábbiak szerint:

A Tervező igény esetén vállalja további, papír alapú példányok plottolását vagy sokszorosítását is, külön megegyezés szerinti térítés ellenében.

 

Véleményezési szakasz:                        pdf/A formátum digitális adathordozó

Hatályosult terv:                                    pdf/A formátum digitális adathordozó

11.       Adatvédelem, vitás kérdések rendezése

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéses időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseit.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az Általános adatvédelmi rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik szerződő Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen Szerződés teljesítéséhez a másik Félnek szükséges.

Felek jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy a személyes adatkezelési tevékenységük megfelel az Általános adatvédelmi rendelet előírásainak, továbbá garantálják az adatvédelmet illetően a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtását, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

E szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok (építésügyi jogszabályok, különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK) előírásai) rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felek jogvita esetén – amennyiben egyeztetésük nem vezetne eredményre – a Polgári perrendtartás (Pp) szerinti Bíróság illetékességét határozzák meg.

 

 

Kelt:    Budapest, 2024. …  …         Martonvásár, 2024.  …  …       Székesfehérvár, 2024.  …  …

 

 

 

 

 

             ……………………………      ……………………………      ……………………………

           Trenka Sándor/Major Zoltán             Dr. Szabó Tibor                           Ertl Antal

                         ügyvezető                             polgármester                             ügyvezető

                         Roden Kft           Martonvásár Város Önkormányzata  Fehér Vártervező Kft.