Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

101/2024. (4. 23.) a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratának elfogadása

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

101/2024. (IV. 23.) határozata

a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet önkormányzati költségvetési szerv alapító okiratának elfogadása

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet költségvetési szerv Alapító Okiratának elfogadására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:

 

1.    Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete „az államháztartásról” szóló
2011. évi CXCV. törvény 8 §-a alapján a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet Alapító Okirata tartalmát a határozat 1. mellékletében foglalt szövegezéssel állapítja meg,
és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

2.    Amennyiben Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nadap Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járóbeteg szakellátási feladat ellátását önként vállalt feladatként vállalja s a közös alapításban ezen önkormányzatok, avagy bármelyik önkormányzat részt kíván venni, erre vonatkozó határozatot hoz, a közös alapításra vonatkozó Megállapodást elfogadja az új költségvetési szerv alapító okiratával együtt, úgy az Alapító Okirat 2.2. pontjában mint alapító szervek, 3.2. pontjában mint fenntartók, 4.5. pontjában pedig mint működési terület által érintett települések rögzítendők.

 

3.    A Képviselő-testület felkéri az irányító szervként kijelölt Velence Város Önkormányzata Polgármesterét, hogy az Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében az alapításban résztvevő alapító önkormányzatok képviselő-testületei döntései meghozatalát követő 8 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstár részére kérve az Alapító Okirat bejegyzését.

 

4.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: 2024. május 31.

 

101/2024. (IV. 23.) határozat 1. melléklete:

 

Okirat száma:…………………./2024.

Alapító okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 1. A költségvetési szerv
  megnevezése, székhelye, telephelye
  1. A költségvetési szerv
   1. megnevezése: Velencei Szakorvosi Rendelőintézet
   2. rövidített neve: VSZR
  2. A költségvetési szerv
   1. székhelye: 2481 Velence, Balatoni út 65.
 2. A költségvetési szerv
  alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
  1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2024. május 14.
  2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
   1. megnevezése: Velence Város Önkormányzata
   2. székhelye: 2481 Velence, Tópart utca 26.
   3. megnevezése: Pázmánd Község Önkormányzata
   4. székhelye: 2476 Pázmánd, Fő utca 80.
   5. megnevezése: Sukoró Község Önkormányzata
   6. székhelye: 8096 Sukoró, Óvoda utca 2/A.
   7. megnevezése: Martonvásár Város Önkormányzata
   8. székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
   9. megnevezése: Zichyújfalu Község Önkormányzata
   10. székhelye: 8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1.
 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
  1. A költségvetési szerv irányító szervének
   1. megnevezése: Velence Város Önkormányzata Képviselő-testülete
   2. székhelye: 2481 Velence, Tópart utca 26.
  2. A költségvetési szerv fenntartójának
   1. megnevezése: Velence Város Önkormányzata
   2. székhelye: 2481 Velence, Tópart utca 26.
   3. megnevezése: Pázmánd Község Önkormányzata
   4. székhelye: 2476 Pázmánd, Fő utca 80.
   5. megnevezése: Sukoró Község Önkormányzata
   6. székhelye: 8096 Sukoró, Óvoda utca 2/A.
   7. megnevezése: Martonvásár Város Önkormányzata
   8. székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
   9. megnevezése: Zichyújfalu Község Önkormányzata
   10. székhelye: 8112 Zichyújfalu, Kastélykert 1.
 4. A költségvetési szerv tevékenysége
  1. A költségvetési szerv közfeladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a szakorvosi járóbeteg-ellátás.
  2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

862200

szakorvosi járóbeteg-ellátás

 
 1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
 • Járóbetegek gyógyító szakellátása: A szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás hátteret igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása.
 • Járóbetegek rehabilitációs szakellátása: A sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységén túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatás terápiával, a gyógyászati segédeszköz ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása.
 • Járóbetegek gyógyító gondozása: A fekvőbeteg ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával összefüggő feladatok ellátása.
 • Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások: Az önállóan nem más funkció keretében végzett klinikai laboratóriumi, kórszövettani, mikrobiólógiai vizsgálatokkal összefüggő mintavételi feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: a járóbeteg ellátás keretében végzett laboratóriumi szolgáltatások.
 • Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások: Az önállóan, nem más funkció keretében végzett képalkotó diagnosztikai vizsgálatokkal összefüggő feladatok ellátása. Nem ebbe a funkcióba tartozik: a járóbeteg ellátás keretében végzett képalkotó diagnosztikai szolgáltatások.
 • Fizikoterápiás szolgáltatás: Az orvosi-, szakorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humánegészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

 

A költségvetési szerv alaptevékenységét a székhelyén végzi.

A székhelyen működik a Járóbeteg Szakrendelő.

 1. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

3

072220

Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

4

072230

Járóbetegek gyógyító gondozása

5

072240

Járóbetegek egynapos ellátása

6

072410

Otthoni (egészségügyi) szakápolás

7

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

8

072430

Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás

9

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

10

074053

Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei

11

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

12

075010

Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

 
 1. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Velence Város, Pázmánd Község, Sukoró Község, Martonvásár Város és Zichyújfalu Község közigazgatási területe, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ és/vagy más illetékes hatóság vonatkozó határozatában – akár szakmaspecifikusan – meghatározott közigazgatási terület. Szabad kapacitása mértékéig biztosíthat ellátást más közigazgatási területről jelentkezőknek is.
 2. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv szabad kapacitásának hasznosítása érdekében az alapfeladataival nem összeférhetetlen, alaptevékenysége gyakorlásának, illetve az ebből eredő kötelezettséget teljesítésének veszélyeztetése nélkül, haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból más jogi személy, vagy magánszemély részére vállalkozási tevékenységet folytathat. Az ebből származó eredményt a költségvetési szerv teljes egészében, az alapító okiratának meghatározott alaptevékenysége ellátásához használja fel. A vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában 30%.
 1. A költségvetési szerv szervezete és működése
  1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legfeljebb 5 év határozott időtartamra egészségügyi szolgálati jogviszonyban magasabb vezetői megbízással bízza meg, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet alapján.

A költségvetési szerv vezetője felett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 19. § a) pontjában foglalt munkáltatói jogokat Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Mötv. 19. § b) pontjában foglalt egyéb munkáltatói jogokat Velence Város Önkormányzata Polgármestere gyakorolja.

 1. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

egészségügyi szolgálati jogviszony

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény

2

szabadfoglalkozású jogviszony

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény

3

egyéni egészségügyi vállalkozó

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

4

társas vállalkozás tagja

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

5

önkéntes segítői jogviszony

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

6.

egyéni cég tagja

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

7

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

8

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi II. törvény

 
 1. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2024. május 14.-napjától kell alkalmazni.

Kelt: Velence, „időbélyegző szerint”

P.H.

                 Gerhard Ákos Emőd                

polgármester

P.H.

Böjte Richárd

polgármester

P.H.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva

polgármester

P.H.

Dr. Szabó Tibor

polgármester

P.H.

Füzesiné Kolonics Ilona

polgármester