Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

111/2024. (4. 30.) megállapodás megkötéséről jóvátételi program lebonyolítása körében

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

111/2024. (IV. 30.) határozata

megállapodás megkötéséről jóvátételi program lebonyolítása körében

 

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közép-Dunántúli Büntetés-végrehajtási Intézettel kötendő, jelen határozat melléklete szerinti megállapodást jóvátételi program lebonyolítása körében.
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, annak ügyvezetőjét az 1. pontban foglalt megállapodás aláírására.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtási határideje: 2024. május 15.

 

111/2024. (IV. 30.) határozat melléklete

 

MEGÁLLAPODÁS

JÓVÁTÉTELI PROGRAM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

 

amely létrejött egyrészről Martonvásár Város Önkormányzat (székhelye: 2462 Martonvásár Budai út 13. adószám: 15727433-2-07, törzskönyvi azonosító szám: 727431, KSH statisztikai számjel:15727433-8411-321-07, számlaszám: 11736082-15727433. képviseletében: Dr. Szabó Tibor, polgármester - a továbbiakban: Önkormányzat -,

 

másrészről a Közép-Dunántúli Országos Büntetés - Végrehajtási Intézet (2471 Baracska, Annamajor, adószám: 157-52129-2-51, törzsszám: 752127, statisztikai számjel: 15752129-7523 31207, számlavezető bank: MÁK Székesfehérvári Fiókja, pénzforgalmi jelzőszám: 10029008-01393132, képviseletében: Szeidl Tamás bv. ezredes, bv. tanácsos, intézetparancsnok) a továbbiakban: Intézet,

 

harmadrészről a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2462 Martonvásár, Szent László út 2., adószáma: 24901084-2-07, Cg.: 07-09-024940, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-66539696, képviseletében Tóth Balázs ügyvezető) a továbbiakban: Közszolgáltató

 

 - együttesen Felek között - az alábbiak szerint:

 

A megállapodás célja

 

 1. A fogvatartottak körében az önkéntes munkavégzés népszerűsítése, a közösség érdekében végzett jóvátétel biztosítása, az önkormányzati közterületek, temetők gondozása, emlékhelyként történő megőrzése, a fogvatartottak reintegrációja keretében.

 

 1. A megállapodás célja az is, hogy a jóvátétel szimbolikusan is erősítse a fogvatartottak közösségi értékekhez való elköteleződését, tudatosságra és felelősségvállalásra ösztönözzön, fejlessze önértékelését, belső motivációs bázisát, elősegítse az elkövetett bűncselekmény szimbolikus kompenzálásának lehetőségét.

 

 1. Felek előbbi célból kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a közösség érdekében együtt kívánnak működni, valamint mindent megtesznek annak érdekében, hogy az részükről akadálymentesen megvalósuljon és közvetítse azt a célt, amelyre a jelen megállapodás létrejött.     

 

A megállapodás tárgya, jellege, célcsoportja

 

 1. A megállapodás keretében a fogvatartottak önkéntes jelentkezésük alapján, az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeket, temetőket gyomtalanításában, megtisztításában és karbantartásában, emlékhelyek felújításában, karbantartásában működnek közre.

 

 1. A megállapodásban foglaltakat az Önkormányzat, mint helyi közösségi szervezet számára, az Intézetben szabadságvesztésüket töltő férfi, I. és II. kategóriába sorolt fogvatartottak közreműködésével valósítják meg. 

 

A közösségi program megvalósulásának stádiumai

 

 1. A program meghirdetése, jellegének ismertetése a baracskai objektum fogvatartotti körlet épületeinek hirdetőtábláin.

 

 1. A külső helyszínekről szemle lebonyolítása, jegyzőkönyv felvétele, mely az együttműködési megállapodás mellékletét képezik.

 

 1. Az önkéntesen jelentkezők létszámának meghatározása az ide vonatkozó előírások szerint.

 

 1. A bevont fogvatartottak részére csoportos foglalkozás megtartása, a vállalás céljának, tartalmi elemeinek az ismertetésével.

 

 1. A foglalkozás tényének és résztvevőinek rögzítése a nyilvántartásokban.

 

 1. Nyilatkozat kitöltése az önkéntes részvételről. A nyilatkozat a fogvatartott reintegrációs anyagában kerül elhelyezésre.

 

 1. A programban résztvevő személyi állományú tagok speciális eligazítása.

 

 1. A program lebonyolítása az együttműködési megállapodásban rögzített helyeken és időben.

 

 1. A programban önként részt vett fogvatartottak értékelése (véleményekben, egyéniesített programtervben, kategória besorolásban).

 

 1. A jóvátételi programról a média felé történő nyilatkozattétel előtt egyeztetés a BVOP illetékes főosztályával.

 

A közösségi  program lebonyolításának helye és ideje

 

 1. A program lebonyolításának ideje és helyszíne az 1. számú melléklet szerint, amely módosulhat az időjárási, szállítási, munkáltatási és egyéb szervezési-, illetve büntetés-végrehajtási okból úgy, hogy azt a tárgyhónapban be kell fejezni.  

 

A tervezett programban résztvevők köre

 

 1. Bevont fogvatartottak legfeljebb 20 fő.

 

 1. Intézet személyi állományú tagjai minimum 2 fő.

 

 1. Önkormányzat részéről: 1 fő.

 

 1. Kapcsolattartó az Intézet részéről: Magyar Balázs bv. hdgy., beosztás: mb. alosztályvezető

 

 1. Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről: ………………, beosztás: …………….

 

 

A felmerülő biztonsági kockázati tényezők és előírások

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fogvatartott abban az esetben állítható munkába, ha ahhoz előzetesen írásban hozzájárult és az a munkába állítását megelőzően rendelkezésre áll. Amennyiben a fogvatartott akár írásban, akár jegyzőkönyvbe foglalva szóban a hozzájárulását visszavonta, soron kívül intézkedni kell a leváltásáról. Mindezen okokból Intézetet az Önkormányzat és Közszolgáltató felé felelősség nem terheli.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a fogvatartott munkáltatásának előfeltétele a fogvatartottak munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatának elvégzése. A munkavégző képesség felülvizsgálatát az Intézet orvosa a munkaképesség változásakor, a foglalkozás-egészségügyi vagy egyéb vizsgálat során észlelt és dokumentált egészségi állapot megváltozásakor, valamint a fogvatartott és az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató kérésére soron kívül elvégzi. A munkára kijelölést követően a fogvatartott foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának költségét az Intézet viseli.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a fogvatartott más gazdálkodó szervezetnél a törvény értelmében nem végezhet munkát, ha

a) ott a fogva tartás megkezdése előtt öt éven belül a munkavállaló, vezető tisztségviselő vagy tulajdonos volt, üzletrésszel rendelkezett, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állt, illetve e körülmények bármelyike a szabadságvesztés végrehajtása alatt is fennáll,

b) olyan munkakörben foglalkoztatnák, amelyet jogszabály rendelkezése szerint csak büntetlen előéletű személy tölthet be,

c) a hozzátartozójával kerülne alá-fölérendeltségi vagy elszámolási viszonyba.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a munka megkezdése előtt, ideértve a betanulási időszakot is, a fogvatartott részére a munkaköri leírását Közszolgáltató és az Intézet alkalmazottai jelenlétében át kell adni, melynek átvételét a fogvatartott annak másodpéldányán aláírásával ismeri el. A másodpéldányokat a munkáltatási könyv mellékleteként meg kell őrizni és egy példányt a Közszolgáltatónak is át kell adni. Csoportos munkaköri leírás esetében lehetőség van arra, hogy annak átvételét jegyzéken dokumentálják és írják alá a fogvatartottak.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy legkésőbb a szerződés aláírásáig meg kell határozni a munkavégzés körülményeinek munkavédelmi, munkaegészségügyi, kémiai biztonság, tűzvédelmi, foglalkozás-egészségügyi szempontú ellenőrzésének rendjét. Ezzel egyidejűleg rögzíteni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait, a munkavédelemre, kémiai biztonságra vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását és az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítását, amelynek ki kell terjednie a munkafolyamatokra, technológiára, munkavégzésre, munkafeltételekre, szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatásaira. Ez utóbbi szabályok betartásáért és betartatásáért egyedül és kizárólagosan Közszolgáltató a felelős.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy nem köthető szerződés - így nem végezhet munkát sem fogvatartott - nyilvános helyen végzendő szórakoztató- vagy vendéglátó-ipari tevékenységre, szórakoztató- vagy vendéglátó-ipari egységben végzendő munkára, továbbá végelszámolás, felszámolás, csődeljárás, végrehajtási eljárás alatt álló cég munkahelyein végzendő munkára, továbbá olyan tevékenységre, amely negatívan befolyásolja a büntetés-végrehajtás szervezet társadalmi megítélését. A negatív társadalmi megítélés körülményéről Intézet egyoldalúan jogosult határozni és jelen szerződés szerint Önkormányzattal és Közszolgáltatóval szemben jogait gyakorolni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy jelen szerződés abban az esetben köthető, ha az Intézet megbízottja vagy a megbízottak személyes vizsgálatuk után megállapították, hogy a munkahely a szerződésben megfogalmazott feltételeken túl munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi és biztonsági szempontból megfelel a jogszabályi előírásoknak. Felek az erről szóló megállapításokat jelen szerződéshez csatolják. Önkormányzat és Közszolgáltató köteles a megállapítások szerinti állapotot a szerződés hatályáig fenntartani, amennyiben a munkahelyeken olyan változás következik be, amely nem felel meg a szerződésben vagy a megállapításban foglaltaknak, Intézet jogosult a munkáltatást felfüggeszteni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

 1. Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a fogvatartottak és felügyeletüket ellátók részére első alkalommal történő munkába állításuk előtt dokumentált módon munkavédelmi oktatáson vegyenek részt, melyet minden hónap első munkanapján (havonta) dokumentálva meg kell ismételni. Az erről készült iratokat az Intézet részére a következő munkanapon át kell adni.

 

 1. Felek rögzítik, hogy Intézet a fogvatartotti munkaerőt Önkormányzat és Közszolgáltató számára elsősorban segédmunkák elvégzéséhez adja, gép kezelésére fogvatartott nem foglalkoztatható. Jelen pontban foglaltakat Közszolgáltató köteles szigorúan betartani, kizárólagosan és teljes mértékben felel minden olyan kárért, sérelemdíjért, eljárásért, jogkövetkezményekért, amely előbbi előírás megszegéséből ered.

 

 1. A munkavédelmi oktatás dokumentált módon történő megtartását, a védőruházat, illetve védőfelszerelés, védőital biztosítását, a munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzését a BV GEI területileg illetékes tűz- és munkavédelmi vezetője, valamint a gazdasági osztály vezetője ellenőrzi. Az ellenőrzésnél jelen lehet az Önkormányzat és Közszolgáltató képviselője is. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet készítenek el, melyben meghatározzák a hiányosságok megszüntetésének indokoltságát, felelősét, a hiányosság megszüntetésének határidejét. Az intézkedést végrehajtás céljából Önkormányzat és Közszolgáltató részére átadja.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató köteles a gazdasági változást vagy a tevékenységi kör megváltozását Intézetnek bejelenteni, összeférhetetlenség vagy szerződésben rögzített ok esetében a szerződés azonnali hatályú felmondásának lehet helye.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, hogy az Intézet parancsnoka szabályozza a bv. intézet területén és azon kívül történő fogvatartottak tevékenységét, annak előkészítésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint kijelölje e feladatok végrehatásáért felelős személyeket.

 

 1. Felek rögzítik, hogy a fogvatartottak őrzését, felügyeletét, ellenőrzését az Intézet jogosult megtervezni és az ellenőrzés formáját, gyakoriságát, valamint az ellenőrzés végrehajtásáért felelős személyeket meghatározni. Önkormányzat és Közszolgáltató köteles az Intézet által meghatározott ellenőrzések végrehajtását lehetővé tenni, a végrehajtására kijelölt személyek belépését az üzem teljes területére és helyiségeibe engedélyezni, az ellenőrzést végrehajtók számára a kért felvilágosításokat, információkat megadni. Önkormányzat és Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végreható személyek a fogvatartotti munkáltatás vagy a biztonsági előírások súlyos megszegése esetében jogosultak és egyben kötelesek a munkáltatást haladéktalanul felfüggeszteni és a fogvatartotti állomány bevonulásáról intézkedni. Önkormányzat és Közszolgáltató tudomásul veszi és elfogadja, hogy mindezek okán kártérítésre, elmaradt haszon és egyéb költség megtérítésére nem jogosult.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Intézet területén kívül a fogvatartott egyénileg nem foglalkoztatható, törekedni kell az egy helyen történő munkáltatásra. Fogvatartottak munkáltatása biztonsági kerítéssel körülhatárolt helyen valósulhat meg. Csoportokban történő fogvatartotti munkáltatásra abban az esetben kerülhet sor, ha a csoportonként egy-egy foglalkoztatási felügyelő rendelkezésre áll. Önkormányzat és Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az őrzési és ellenőrzési feladatok végrehajtása, valamint a munkavédelmi előírások betartása elsőbbséget élvez, és nem szorulhatnak háttérbe az Önkormányzat és Közszolgáltató oldalán felmerült munka sürgőssége, fontossága és egyéb okok miatt. Amennyiben a fogvatartotti munkáltatás biztonságosan nem hajtható végre, a foglalkoztatási felügyelő köteles arról haladéktalanul jelentést tenni, mely alapján Intézet elrendelheti a munkaterületről történő azonnali bevonulást.     

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató köteles a munkáltatásban érintett fogvatartottak és Intézet szolgálatban lévő személyi állományú tagjai részére a munkavégzés helyétől elkülönült szociális helyiségeket, valamint a munkaközi szünetben a közegészségügyi és élelmiszerhigiéniai minimumkövetelményeknek megfelelő étkezés céljára szolgáló helyiséget biztosítani.  

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató köteles a fogvatartotti munkáltatással érintett telephelyek kapuit folyamatosan zárva tartani, amennyiben a telepet gépjármű elhagyja, távozása előtt a fogvatartottaknál létszámellenőrzést kell tartani. Önkormányzat és Közszolgáltató köteles biztosítani, hogy munkavállalói a fogvatartottakkal semmilyen módon ne érintkezzenek, kivételt képez a munkafolyamatot irányító, kifejezetten ebből a célból jelen lévő munkavállaló, vagy a gépkezelő munkavállaló. Fogvatartottak részére a foglalkoztatási felügyelő tájékoztatásával adható csak a munkavégzéssel kapcsolatos utasítás, közvetlen módon utasítás adására nem kerülhet sor.

 

 1. Felek rögzítik, hogy az Intézet döntése alapján a fogvatartotti tevékenységgel kapcsolatban a veszélyhelyzet idejére jelen szabályoktól szigorúbb előírások alkalmazandók, vagy a fogvatartotti munkák ideiglenes felfüggesztésre is sor kerülhet, melyet Önkormányzat és Közszolgáltató köteles teljes mértékben elfogadni, illetve az előírt járványügyi szabályokat betartani. Mindezek okán Önkormányzat és Közszolgáltató az Intézettel szemben kártérítésre, elmaradt haszon és egyéb költség megtérítésére nem jogosult.

 

A tervezett program eszköz, felszerelés és gépjármű igénye 

 

39.) 1 db 20 fő befogadására alkalmas rabszállító gépjármű, eszközigény az elvégzendő munka jellege és fogvatartotti létszám szerint kerül külön meghatározásra.

     

A Felek jogai és kötelezettségei

 

40.) Intézet vállalja, hogy a megállapodás 1. számú melléklet szerinti meghatározott időben, és meghatározott helyen az Önkormányzat és Közszolgáltató részére igényelt létszámban (legfeljebb 20 fővel) I. és II. kategóriába sorolt férfi fogvatartottak részvételével jelen megállapodás 4.)-5.) pontjaiban foglalt feladatokban jóvátételi program keretében foglalkoztatást szervez. Előzőek végrehajtása az 1. számú mellékletben rögzített helyeken, legfeljebb 1-1 alkalommal kerül sor, a Közszolgáltató műszaki irányítása és ellenőrzése mellett, a tulajdonában álló temetőkben, közterületeken, önkormányzati tulajdonú területeken.

 

41.) Önkormányzat és Közszolgáltató vállalja, hogy a megállapodásban rögzített időpontokat a tervezett megkezdésük előtt legalább 14 nappal írásban megerősíti az Intézet felé. Ezt követően a fogvatartottak létszáma csak rendkívüli esetben módosítható.

 

42.) Önkormányzatnak és Közszolgáltatónak a jóvátételi program keretében végzett fogvatartotti munkáért térítési díjat nem kell fizetnie.

 

43.) A fogvatartottak szállítását az Intézet végzi, költségeit ideértve a felügyeletükre kirendelt személyi állománytagok illetményét, fogvatartottak munkaruházattal felmerült költségeit is az Intézet viseli.

 

44.) A közösségi program keretében végzett munkák az 1. számú mellékletben meghatározott helyszínekre terjed ki. Ezen belül törekedni kell – lehetőség szerint – a területileg koncentrált foglalkoztatásra.

 

45.) A napi foglalkoztatási idő 4, illetve 8 óra, amelybe nem számít bele az étkezésre fordított idő, valamint az előkészítő és befejező tevékenység és szállítás ideje. A kezdés- és befejezés időpontját, a napi foglalkoztatási időt, a megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

46.) A foglalkoztatás zavartalansága érdekében az Önkormányzat és Közszolgáltató kötelessége:

 

 1. a fogvatartottak irányítása, műszaki ellenőrzése, és a munkavédelmi eszközök használatának ellenőrzése, a feladatok végzéséhez szükséges feltételek megállapodás szerinti biztosítása,
 2. az étkezés lehetőségének biztosítása, melyet a foglalkoztatás közben, 20 perc szünettel kell biztosítani,
 3. az étkezés céljára kijelölt helyiség biztosítása,
 4. szociális helyiség (WC, mosdó) biztosítása,
 5. a foglalkoztatási órák (naponként és személyenként) igazolása,
 6. a feladatköröknek megfelelő aktuális munkaköri leírások elkészítése, melyet az Intézet parancsnoka, vagy a műszaki és ellátási osztály vezetője hagy jóvá (a feladatkör leírása a megállapodás mellékletét képezi),
 7. a fogvatartottak foglalkoztatásának szakmai irányítása,

 

 

47.) A fogvatartottak csak csoportosan dolgozhatnak. A Közszolgáltatónak meg kell határoznia, hogy a foglalkoztatás befejezése és a jármű indulása közötti időt a fogvatartottak közösen hol tölthetik el. A kijelölt területet elhagyni tilos! A szállító gépjármű mindvégig a foglalkoztatás közelében kell, hogy tartózkodjon, mert eseménykor a fogvatartottak összevonási helyéül szolgál. Biztonsági kérdésekben a foglalkoztatási biztonsági felelős utasításait be kell tartani!

 

48.) A fogvatartottak foglalkoztatásának szakmai irányításának korlátai: aktív együttműködést tanúsítani – az ellenőrzési jogosultságot szolgálati igazolvánnyal tanúsító személy számára – az Intézet részéről gyakorolt ellenőrzés során. A foglalkoztatás feltételeit az Intézet bármikor jogosult ellenőrizni. A foglalkoztatási biztonsági felelős jogosult az őrzés, felügyelet és ellenőrzés biztonsági szabályait a foglalkoztatási területen a szakutasítások alapján meghatározni. A biztonsági szabályok elsőbbséget élveznek a Közszolgáltató szakmai irányításával, érdekeltségével, előírásaival szemben. A fogvatartottak biztonságos őrzésével kapcsolatban az Önkormányzat és Közszolgáltató a foglalkoztatási biztonsági felelőst nem utasíthatja, feladatellátásában nem akadályozhatja, köteles minden, feladatát érintő döntésről előre tájékoztatni. A foglalkoztatási biztonsági felelős esemény bekövetkezésének elhárítása érdekében jogosult a foglalkoztatás beszüntetését elrendelni.

 

49.) Az Intézet kötelessége:

 

 1. az Önkormányzat és Közszolgáltató által igényelt fogvatartotti létszám biztosítása,
 2. a fogvatartottak munkaruházattal és bakanccsal való ellátása,
 3. a fogvatartottak körletről történő átvétele, szállítás során azok felügyelete,
 4. a fogvatartottak foglalkoztatása alatti felügyelete,
 5. az ebéd biztosítása, hideg élelem formájában.

 

A tervezett program végrehajtásával kapcsolatos feladatok

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató a fogvatartottakkal kapcsolatba kerülő dolgozóival ismerteti és betartatja a bv. által előírt magatartási szabályokat (2. sz. melléklet).

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató köteles a vele munkaviszonyban álló dolgozóit kioktatni arra vonatkozóan, hogy a fogvatartottakkal és a büntetés-végrehajtással kapcsolatban tudomásukra jutott értesüléseket, adatokat sem a munkaviszony tartalma alatt, sem azt követően az irányítással, felügyelettel megbízott, valamint az ellenőrzést végző személyeken kívül mással nem közölhetik.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató kötelezi magát, hogy az általa alkalmazni kívánt személyek minden tekintetben megfelelnek jelen megállapodás kritériumainak. Önkormányzat teljes felelősséget vállal az általa foglalkoztatottakért.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató vállalja, hogy a szakmai irányítása alatt foglalkoztatott fogvatartottak a kijelölt terület önkényes elhagyása vagy más rendellenes magatartás esetén a mellékelt magatartási szabályok szerint jár el.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az Intézetnek jelen megállapodásban vállalt kötelezettsége kiegészítő tevékenység, ezért az Intézet rajta kívülálló büntetés-végrehajtási ok miatti szerződésszegése nem vonhat maga után kártérítési igénybejelentést. A fogvatartott fegyelmi vétségének elkövetéséről az Önkormányzat és Közszolgáltató az Intézetet azonnal telefonon, a következő nap végéig írásban tájékoztatja.

 

 1. Amennyiben a foglalkoztatást olyan ok akadályozza, amely miatt a foglalkoztatás végzése szünetel:

 

a)  előre bejelentett ok esetén annak időpontjáról az Önkormányzat és Közszolgáltató értesíti az Intézetet. A fogvatartottak a foglalkoztatást akadályozó ok megszűnéséig nem vonulhatnak ki.

 

b)  váratlanul kialakult ok esetén az Önkormányzat és Közszolgáltató haladéktalanul értesíti a bekövetkezett eseményről az Intézetet és intézkedik a fogvatartottak azonnali visszaszállításáról.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató képviselőjének vagy tevékenységének megváltoztatásáról köteles az intézetet 8 napon belül értesíteni. Amennyiben a változások következtében az Intézet a büntetés-végrehajtási jogszabályok alapján összeférhetetlenséget észlel, vagy kizáró körülmény áll fenn, a megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja.

 

 1. Felek rögzítik, hogy szerződő fél nem lehet az, aki egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott. A szerződő félnek átlátható szervezetnek kell lennie, és meg kell, hogy feleljen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezet követelményeinek, továbbá jelen megállapodásnak meg kell felelnie az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. 23-25/A. § előírásainak (kizáró körülmények). Önkormányzat és Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy az együttműködési megállapodás érvényességéhez szükséges a 2011. évi 41.§ (6) bekezdésében foglaltaknak való megfelelése, ennek érdekében az átláthatósági nyilatkozatának a megtétele, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

 1. Az étkezés céljára kijelölt helyiségnek meg kell felelnie a közegészségügyi és élelmiszer higiéniai minimum követelményeknek. A foglalkoztatás helyén fogvatartotti étkezésre nem kerülhet sor.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató vállalja, hogy fogvatartottak jelenlétében alkalmazottai a mobil telefonkészülékeiket nem használják, illetve biztosítja, hogy a telefonkészülékekhez a fogvatartottak ne férjenek hozzá.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató a foglalkoztatás helyén köteles a szervezett foglalkozatás végzésére vonatkozó munkabiztonsági előírások betartására, ill. biztosítására, jogosult annak ellenőrzésére, valamint a vagyon védelmével/megóvásával kapcsolatos ellenőrzések végrehajtására. Önkormányzat a vagyon védelmének megóvásával kapcsolatos ellenőrzési jogosultságát a működési körében foglalkoztatott elítélteknél a foglalkoztatási felügyelők esetében nem gyakorolhatja.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató a foglalkoztatás végzésére alkalmatlan állapot gyanúja esetén köteles haladéktalanul az Intézetet az érintett személyről értesíteni, a szükséges intézkedéseket (foglalkoztatás megtagadása, vagy felfüggesztése) megtenni és az eseményről másnap, írásban a 06-22-454-066 telefaxon tájékoztatást adni. Hasonlóan köteles eljárni, ha a vagyonvédelmi vizsgálaton jogosulatlanul birtokban tartott vagy a biztonsági előírásokat sértő, tiltott tárgyat talál.

 

Kizáró okok és összeférhetetlenség

 

 1. Önkormányzatnál és Közszolgáltatónál nem vehet részt a programban az a fogvatartott, aki:

 

a) ott a fogvatartás megkezdése előtt öt éven belül a munkavállaló, vezető tisztségviselő vagy tulajdonos volt, üzletrésszel rendelkezett, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állt, illetve e körülmények bármelyike a szabadságvesztés végrehajtása alatt is fennáll,

b) olyan munkakörben foglalkoztatnák, amelyet jogszabály rendelkezése szerint csak büntetlen előéletű személy tölthet be,

c) a Bv. tv. 3.§ 10. pontja szerinti hozzátartozójával kerülne alá-fölérendeltségi vagy elszámolási viszonyba,

d) a jóvátételi programra nem önként jelentkezett,

e) a részvételre vonatkozó nyilatkozatot nem írta alá (3. sz. melléklet),

f) a jóvátételi programhoz igazodó egészségügyi alkalmassági követelményeknek nem felel meg,

g) a III., IV. vagy V. kategóriába soroltak,

h) ellene büntetőeljárás van folyamatban. 

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató köteles a kizáró ok fenn álltát - tudomásszerzését követően - késedelem nélkül az Intézet tudomására hozni.

 

 1. A programban résztvevő fogvatartottak az Önkormányzaton és Közszolgáltatón kívül más jogi személynél nem végezhetnek munkát, a munkaerő-kölcsönzés tilos.

 

A program lebonyolítása alatt bekövetkezett eseményhez kapcsolódó intézkedésekről

 

 1. Amennyiben a szállítás során a szállításban részvevők olyan eseményt észlelnek, amelyre az intézkedés elmulasztása a Btk. 166.§-ba ütköző bűncselekményt (Segítségnyújtás elmulasztását) valósítana meg, a szállítmányvezető köteles a tőle elvárható intézkedéseket megtenni úgy, hogy azzal a büntetés-végrehajtási feladatának ellátását ne veszélyeztesse. A nem tervezett megállást, illetve a meghatározott útvonaltól való eltérést haladéktalanul jelenteni kell az útba indító bv. szervnek és indokolt esetben az illetékes rendőrkapitányságnak. A szállítást végző gépjármű üzemképtelenné válása esetén a gépjárművezető jelenti az eseményt a szolgálatban lévő biztonsági tisztnek és utasításai szerint jár el. Az üzemképtelen vagy sérült gépjárműből csak a szállított személyek életének és testi épségének megóvása, a balesetet szenvedettek ellátása érdekében lehet kiszállni, illetve ha a továbbszállításra alkalmas gépjármű megérkezett. A helyszínére történő kiérkezés után a szállítójármű helyben marad. Bármely esemény bekövetkezése esetén a szállítójármű a fogvatartottak összevonására is szolgál. A foglalkoztatási biztonsági felelős bármely esemény bekövetkezésekor jelentési kötelezettségét elsődlegesen az Intézet szolgálatban lévő biztonsági tisztjének teszi meg és utasításai szerint jár el.

 

 1. Biztonsági szemle és biztonsági vizsgálatok rendje: Ellenőrzési tervnek megfelelően a hétvégi ellenőrzéssel megbízott vezető feladata a tevékenység ellenőrzése. A műveleti csoportosok bármely alkalommal biztonsági vizsgálatot hajtanak végre a helyszínen. A bizottság a biztonsági szemlét a Biztonsági Szabályzatban foglaltak szerint hatja végre.

 

 1. Helyi adottságokból adódó egyéb kérdések: Önkormányzat és Közszolgáltató alkalmazottjai, illetve megbízottjai kötelesek teljesíteni és betartani a foglalkoztatási felügyelő által meghatározott, szóban közölt utasításait a magatartási és biztonsági szabályokra vonatkozóan.

 

Munkavédelem és kártérítés

 

 1. A program végrehajtása érdekében a fogvatartottak alkalmassági vizsgálatát az Intézet végzi el.

 

 1. Közszolgáltató a foglalkoztatás jellegének megfelelően elvégzi a fogvatartottak, valamint a felügyeletüket ellátó intézeti dolgozók munkavédelmi és tűzvédelmi oktatását. Az oktatás tényét dokumentálja. A munkavédelmi oktatást, a védőfelszerelés (védőruha, védőital) biztosítását, ezek betartásának ellenőrzését az Intézet és Közszolgáltató közösen képviselőjük részvételével (munka- és tűzvédelmi előadók, felelősök és az Intézet gazdasági vezetője) hajtják végre. A munkavédelmi szemlén feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet vesznek fel, melyben meghatározzák a hiányosságok megszüntetésének okát, felelősét, a hiányosság megszüntetésének határidejét. Az intézkedést végrehajtás és tájékoztatás céljából a Közszolgáltató is megkapja.

 

 1. Közszolgáltató köteles - a foglalkoztatás jellegétől függően – munkaeszközöket, szerszámokat és egyéni védőfelszerelést, időjárástól függően védőitalt térítésmentesen biztosítani.

 

 1. A munkavédelmi szemlebizottság összetételére és rendszerességére jelen megállapodásban írt rendelkezések az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a szemlék végrehajtására a munkavédelmi előírások, a Biztonsági Szabályzat az irányadóak. A munkavédelmi szemle tapasztalatait a külső munkahelyek ellenőrzésének naplójában kell rögzíteni. Hiányosságok észlelése esetén külön intézkedési tervet kell készíteni határidő és felelősök meghatározásával, amelyről az Önkormányzatot és Közszolgáltatót is tájékoztatni kell. Az előzetes helyszíni szemle végrehajtására a hatályos BVOP utasítás az irányadó.

 

 1. Önkormányzat és Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a szükséges szociális létesítmények használatát (öltöző, fürdő) a fogvatartottak részére térítésmentesen biztosítja.

 

 1. A munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok alapján az Intézet és az Önkormányzat és Közszolgáltató munkavédelmi kötelezettségeit írásban rögzítik (4. sz. melléklet).

 

 1. A fogvatartottat ért baleset esetén a Közszolgáltató haladéktalanul értesíti az Intézetet. A balesetet a Közszolgáltató - az Intézet megbízottjával (tűz- és munkavédelmi vezetőjével) együtt - kivizsgálja és a vizsgálati jegyzőkönyv 1 példányát megküldi az Intézetnek. A fogvatartottat ért balesetből származó kártérítést a Közszolgáltató átvállalja, ha az a Közszolgáltató hibájából vagy részére felróható okból következett be. Amennyiben a baleset bekövetkezésében a Közszolgáltató felróható magatartása nem állapítható meg és az Intézetet a bíróság kártérítés megfizetésére kötelezi, a kártérítési összeget 50%-ban a Közszolgáltató, 50%-ban az Intézet viseli. Közszolgáltató vállalja, hogy amennyiben a fogvatartott az Intézettel szemben bíróság előtt kártérítési igényt érvényesít, úgy a perben az Intézet mellett kötelezően részt vesz. Ugyanez az előírás vonatkozik a fogvatartottakat a foglalkoztatással összefüggésben ért egyéb károk esetére is.

 

 1. Az Intézet gondoskodik róla, hogy a fogvatartottak a Közszolgáltatótól átvett eszközökkel elszámoljanak.

 

 1. Az Önkormányzatnál és Közszolgáltatónál kárt okozó fogvatartottak tartozásáról a Közszolgáltató név szerinti kárjelentést készít és a fogvatartott által átvett anyagok bizonylatával együtt átadja az Intézetnek. Az Intézet a kártérítési ügyet kivizsgálja, amennyiben azt jogszerűnek találja, kártérítési eljárás lefolytatása után a fogvatartottat az okozott kár megtérítésére kötelezi, és a kár összegét a jogszabályban előírt módon a letéti pénzéből levonja. Ha a kár teljes összegének levonására nincs lehetőség, az Intézet a Közszolgáltatót erről értesíti.

 

 1. A tevékenységi körében harmadik személynek okozott kárt a Közszolgáltató köteles megtéríteni, amennyiben a fogvatartott vétlen a károkozásban. A fogvatartott vétkessége esetén a kár azon részét, amely a kárt okozó fogvatartott révén nem térül meg, 50%-ban a Közszolgáltató, 50%-ban az Intézet viseli.

 

 1. A fogvatartottaknak okozott, illetve a fogvatartottak által okozott kár kivizsgálását végző bizottság:

 

                      Önkormányzat részéről: eseti jelleggel történik a bizottság kijelölése

                      Közszolgáltató részéről: eseti jelleggel történik a bizottság kijelölése

                      Intézet részéről:              eseti jelleggel történik a bizottság kijelölése

 

Vegyes rendelkezések

 

 1. Felek jelen megállapodásukat az aláírás napjától kezdődően határozatlan időtartamra hozzák létre. Felek megállapodásukat a program lebonyolításáig kívánják fenntartani, amelynek értelmében az Intézet rendkívüli felmondási jogát abban az esetben gyakorolja, ha előre nem látható okból a vállalt kötelezettségeit nem képes teljesíteni, vagy az Önkormányzat és Közszolgáltató a megállapodásban vállalt és előírt kötelezettségeinek felhívás ellenére sem tesz eleget.

 

 1. A megállapodáshoz mellékelt magatartási és biztonsági szabályok, valamint a munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségek, a munkaköri leírásban foglaltak be nem tartása a megállapodás felbontását eredményezheti, továbbá a szabályok megszegéséből eredő kárért az Intézetet felelősség nem terheli.

 

 1. Az együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok, utasítások, intézkedések az irányadók.

 

 1. Felek rögzítik, hogy az együttműködési megállapodás a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) jóváhagyása nélkül nem jöhet létre, így minden előzetes jognyilatkozat, egyeztetés, írásbeli vagy szóbeli tájékoztatás vagy közlés az erről szóló értesítésig hatálytalan (felfüggesztő feltétel).

 

 1. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő vitáikat elsősorban közösen rendezik, megegyezés hiányában – perértéktől függően - a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességében állapodnak meg

 

Felek az együttműködési megállapod&a