Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

110/2024. (4. 30.) a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

110/2024. (IV.30.) határozata

a Martonvásár 1220/3 hrsz.-ú ingatlanhoz kapcsolódó bérleti szerződés elfogadásáról

 

 

1.)    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1220/3 hrsz.-ú ingatlan Magyar Telekom Távközlési Nyrt. általi bérléséhez hozzájárul és a Magyar Telekom Távközlési Nyrt.-vel egyeztetett ajánlatot elfogadja.

2.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban megjelölt bérlővel a bérleti szerződést a jelen határozat melléklete szerinti alapvető tartalommal megkösse.

3.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozatban foglaltakkal összhangban, annak végrehajtásához kapcsolódó szükséges jognyilatkozatok megtételére és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont- azonnal

2-3. pont – 2024.05.31.

 

Állomásnév: Martonvásár 3

Szerződésszám:

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

 

Név: Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószám: 15727433207,

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester

mint bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó)

 

másrészről

 

a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928, adószám: 10773381-2-44, statisztikai számjel: 10773381-6110-114-01, számlaszám: BNP PARIBAS   13100007-02506810-01723489, képviseli: dr. Farkas Orsolya más munkavállaló és Hagara Marianna más munkavállaló), mint bérlő (továbbiakban: Bérlő)

(együttesen Felek)

 

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

 

 

ELŐZMÉNY

 

A Szerződő Felek megállapítják, hogy Martonvásár Város Önkormányzata, a Fejérvíz Zrt. és Bérlő jogelődje között a Martonvásár belterület 1220/3 hrsz. alatt felvett, természetben a 2462 Martonvásár Kolozsvári u. 21. szám alatt található ingatlan egy részére bérleti szerződés jött létre 2008. szeptember 30. napján, mobiltelefon bázisállomás üzemeltetéséhez szükséges távközlési berendezések elhelyezése és üzemeltetése céljára.

Felek rögzítik, hogy a közöttük, illetve Bérlő jogelődje között létrejött bérleti szerződés 2023. szeptember 30. napján lejárt. Felek megkezdték a tárgyalásokat az új szerződés megkötéséről a lejárat előtt, azonban a lejáratig nem született megegyezés, a Bérlő a bérleményt tovább használta, így annak jogcím nélküli használója volt jelen szerződés hatályba lépési időpontjáig. A jogcím nélküli használat idejére Bérlő időarányos bérleti díjat fizet Bérbeadó részére.

Bérbeadó kijelenti, hogy az ingatlanon található vízmű üzemeltetését továbbra is a Fejérvíz Zrt. látja el. Felek megállapodnak, hogy az üzemeltetéssel és bejutással kapcsolatosan Bérlő külön megállapodást köt a Fejérvíz Zrt.-vel.

Felek megállapítják, hogy a korábban 2008. szeptember 30-án megkötött bérleti szerződés – és annak valamennyi időközben létrejött módosítása – 2023. szeptember 30. napján szűnt meg, míg jelen bérleti szerződés hatálya 2023. október 01. napjával kezdődik a fent meghatározott ingatlan vonatkozásában.

Felek rögzítik, hogy Bérlő jelenleg is birtokban van és a Bérbeadó biztosítja a folyamatos használatot.

 

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

1.1.    Bérbeadó kijelenti, hogy tulajdonát képezi a Martonvásár belterület 1220/3 hrsz. alatt felvett, természetben a 2462 Martonvásár Kolozsvári u. 21. szám alatt található ingatlan, melyet jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező térképmásolat jelöl, amely egyben a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi. Bérbeadó az e pontban meghatározott ingatlanon fennálló tulajdonjogát az illetékes ingatlan-nyilvántartás által kiállított, 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolattal igazolja, amely egyben a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi. Bérbeadó kijelenti, hogy a tárgyi ingatlan legalább olyan mértékig per- és tehermentes, hogy az nem gátolja a Bérbeadást.

1.2.    Bérbeadó jelen bérleti szerződéssel – a …………………….. számú önkormányzati határozat alapján - bérbe adja, Bérlő bérbe veszi az 1.1. pontban meghatározott ingatlan (földhivatali bejegyzés szerinti jellege, művelési ága: kivett vízmű) víztorony, illetve a mellette lévő földterület közösen kijelölt 25 m2 alapterületű részét (továbbiakban: Bérlemény).

  1. Bérlő jogosult az 1.2. pontban meghatározott területen a bérlet időtartama alatt a már kiépített bázisállomást annak tulajdonosaként működtetni, a szükséges fejlesztéseket elvégezni, a telepített berendezések üzemeltetésére, karbantartására, cseréjére, bővítésére, a berendezéseket összekötő kábelezés, rádiós, villamos és adatátviteli (optikai) kábel elhelyezésére, cseréjére, átépítésére, szükség szerinti új nyomvonalon történő kiépítésére. Emellett Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő elvégezze a jelen lévő eszközök cseréjét, karbantartását, biztonságos üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat.

 

2. BÉRLETI DÍJ

 

  1. A bérleti díj kölcsönösen kialkudott éves összege 1.500.000 Ft + áfa / év, azaz egymillió-ötszázezer forint plusz általános forgalmi adó / év, amelyre vonatkozóan Bérbeadó Bérlő részére ingatlan-bérbeadás jogcímen állít ki számlát. A Bérbeadó számlakiállításra és az áfa áthárítására (felszámítására) akkor kötelezett, ha a bérbeadásra az Áfa tv. szerint az általános szabályok szerinti adózást választotta. Amennyiben a Bérbeadó adószámmal rendelkezik és a bérbeadási tevékenységét az Áfa tv. fő szabálya szerint „áfamentesen” végzi, akkor számlakiállításra nem kötelezett (de kiállíthat), az elszámoláshoz elegendő a számviteli bizonylat. (Amennyiben a Bérbeadó adószámmal nem rendelkezik, úgy az áfa és a számlakiállítási kötelezettség fel sem merülhet.)

Bérbeadó tudomással bír arról, hogy a bérleti szerződés időszakában hatályos adójogszabályok vonatkoznak rá. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy ezen jogszabályok esetleges változásai a jelen bérleti szerződés vonatkozó részeinek automatikus módosulását vonják maguk után.

  1. Számlázás és fizetési esedékesség

Felek megállapodnak abban, hogy féléves időszakokra bontva a Bérbeadó évente 2 (azaz kettő) számlát állít ki Bérlőnek. Bérlő jelen szerződés 2.4 és 2.5. pontjában meghatározott esedékességgel és módon köteles megfizetni Bérbeadó részére a bérleti díjat a szerződés lejártáig az alábbiak szerint.

 

Számla

Időszak

Számla benyújtásának határideje

Számla pénzügyi teljesítésének határideje

1.

az év első napja (január 1.) félév utolsó napjáig (június 30.)

legkésőbb tárgyév március 31-e

A számla kézhezvételétől számított, jelen szerződés 2.5 pontjában meghatározott határidő

2.

a félév első napja (július 1.) félév utolsó napjáig (december 31.)

legkésőbb tárgyév szeptember 30-a

A számla kézhezvételétől számított, jelen szerződés 2.5 pontjában meghatározott határidő

 

Bérbeadó vállalja, hogy számláját mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően állítja ki és küldi meg Bérlő részére.

  1. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj felszámítás jogosultságának kezdete 2023. október 01.

A 2023. október 01.-től 2023. december 31.-ig tartó időszakra Bérbeadó a bérleti díjról időarányosan állít ki számlát a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül.

Bérbeadó jogosult minden év január 1-jén – első alkalommal 2025 év január 1-jén – a KSH által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex mértéke alapján a bérleti díjat automatikusan megemelni.

2.4  Bérbeadó a 2024 január 1. napjától esedékes bérleti díjról a számlát a jelen szerződés 2.2 pontjában rögzítettek szerint félévente küldi meg Bérlő részére:

Bérbeadó a számlát az alábbi névre és címre köteles kiállítani:

Magyar Telekom Nyrt.

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Adószám: 10773381-2-44

 

A számla benyújtásának módjai:

Elektronikus számla esetén (minősített elektronikus aláírással ellátott e számla): eszamla.mt@telekom.hu

(Az elektronikus számlázásra vonatkozó részletes tájékoztató (technikai lépések, email küldési cím) elérési útja:

https://beszerzes.telekom.hu/beszerzes/portal/objects-beszerzes/doc/eszamla.pdf

Eredetileg papír alapú számla szkennelt PDF formában elektronikus küldése email-en (minősített aláírás nélküli számla, amelynek postai úton történő megküldése nem szükséges) az alábbi mail címre:

szamla.tavnyomtatas@telekom.hu

Ebben az esetben egy email egy számlát és annak mellékletét tartalmazhatja.

Papír alapú számla esetén postai úton:

Magyar Telekom Nyrt.

          Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 380

Bérbeadó a számlán köteles feltüntetni a helyszín nevét (Martonvásár 3), a szerződés első oldalán a bal felső sarokban található szerződésszámot és a bérleti időszakot, amelyre az esedékes bérleti díjat követeli. Amennyiben Bérbeadó nem tünteti fel a számlán a fent leírt szükséges adatokat, Bérlő jogosult a számlát visszaküldeni azzal a hivatkozással, hogy azonosítatlan számla. A fenti esetben Bérbeadó nem jogosult késedelmi kamat felszámítására.

2.5     Felek a számla teljesítési időpontjánál a szerződés időtartama alatt hatályos Áfa törvény szabályai szerint járnak el.

Bérbeadó tudomással bír arról, hogy az Áfa törvény főszabálya értelmében mentes az adó alól az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása és haszonbérbeadása.

A belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy főszabály szerint adómentes ingatlan-bérbeadását adókötelessé teszi. E választásától a választása évét követő ötödik adóév végéig nem térhet el. A választás éve az az adóév, amelyre vonatkozóan első ízben alkalmazza az adóalany az általános szabályok szerinti adózást.

Bérbeadó tudomással bír arról, hogy a bérleti szerződés alapján fizetett díj tekintetében a hatályos jogszabályok szerint járnak el. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy ezen jogszabályok esetleges változásai a jelen bérleti szerződés vonatkozó részeinek automatikus módosulását vonják maguk után.

Bérbeadó vállalja, hogy számláját mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően állítja ki és küldi meg Bérlő részére.

A díjfizetés a Bérbeadó által kibocsátott számla kézhezvételétől számított 60. (hatvanadik) napon átutalással történik a Bérbeadó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736082-15727433 bankszámlaszámára.

Bérlő a bérleti díjat a vonatkozó bérleti díj számla/számviteli bizonylat igazolt kézhezvételét követően esedékességkor, a számla beérkezési dátumától függően banki átutalással egyenlíti ki, a Bérbeadónak a vonatkozó számlán feltüntetett számú bankszámlájára.

Amennyiben a fizetési határnap munkaszüneti napra, ünnepnapra, vagy bankszüneti napra esik, akkor a pénzügyi teljesítés határnapja a következő banki munkanap. A pénzügyi teljesítés napja a Bérbeadó bankszámláján történő jóváírás napja.

 

3. SZERZŐDÉS HATÁLYA

 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést 2023. október 01-től számítva 5 (azaz öt) év határozott időtartamra kötik. Amennyiben Bérlőnek nincs közüzemi, bérleti díj elmaradása, úgy kérelmére a bérleti idő további 5 évre meghosszabbítható. A bérleti idő meghosszabbítását a Bérlőnek kell kezdeményezni a bérleti idő lejártát megelőzően legalább 2 hónappal. A szerződés újbóli meghosszabbításhoz a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.

 

4. BÉRBEADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

4.1.    Amennyiben az 1.3. pontban megjelölt berendezések, eszközök (bázisállomás) átépítése a hatályos jogszabályok alapján építési engedély köteles tevékenységnek minősül, Bérbeadó kifejezetten hozzájárul ahhoz, valamint az engedélyezési dokumentáció megküldését követően kiadja az eljáráshoz szükséges tulajdonosi engedélyt, illetve hozzájáruló nyilatkozatot, hogy Bérlő a berendezések, eszközök (bázisállomás) átépítéséhez az építési engedélyezési, valamint a bázisállomás megépítését követően a has