Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

112/2024. (4. 30.) A Martonvásári Fúvószenei Egyesület LEADER projektjének finanszírozásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

112/2024. (IV. 30.) határozata

A Martonvásári Fúvószenei Egyesület LEADER projektjének finanszírozásáról

 

 

1.)        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Martonvásári Fúvószenei Egyesület 3452391739 sz. támogatói okirattal rendelkező elnyert LEADER projektjéhez 9.855.625 Ft visszatérítendő támogatást biztosít annak előfinanszírozására.

2.)        A visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje az egyesület által benyújtott záró kifizetési kérelmet követő 180. nap.

3.)        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltak szerinti támogatással kapcsolatos szerződést és egyéb dokumentumokat aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

Szerződés száma: ……/2024

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

(székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester)

(a továbbiakban: Támogató),

másrészről a

Martonvásári Fúvószenei Egyesület

(2462 Martonvásár, Szent László út 2.)

képviseli: Bártol Zsófia elnök

(a továbbiakban: Támogatott)

- együttesen Felek között az alábbi helyen és időben a következők szerint részletezett tartalommal:

 

A Támogatott adatai:

Pontos címe:

2462 Martonvásár, Szent László út 2.

Törvényes képviselőjének neve, beosztása:

Bártol Zsófia elnök

Adóhatóságnál bejelentett bankszámlaszáma és számlavezető pénzintézetének neve:

10403174-50526566-53891007

K&H Bank

Adóigazgatási azonosító száma:

18497063-1-07

Telefon száma:

20 824 5071

E-mail címe:

kunazsofi@gmail.com

Bírósági végzés és nyilvántartási száma:

Pk.63440/2002/2

 

  1. Támogató a Támogatottat a 3452391739 projektazonosító számú LEADER projektjének (hangszerek és informatikai eszközök) előfinanszírozása vonatkozásában támogatja.

 

2. A támogatás formája, összege, forrása

2.1.   Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatottnak az elnyert 1.1 pontban szereplő LEADER pályázat előfinanszírozására 9.855.625,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt Martonvásár Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése általános tartaléka terhére a Támogatott által a jelen szerződés 1.1. pontjában foglalt célok megvalósításához.

 

3. A támogatás folyósításának módja

3.1.   A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott K&H Banknál vezetett, jelen szerződés bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára.

3.2.   A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára utalt összegért a Támogató irányában – a jelen szerződéssel összefüggésben – feltétel nélkül, teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

3.3.   A támogatás ütemezése: A támogatási összeg legkésőbb 2024. május 10. napjáig kerül átutalásra a Támogatott bankszámlájára.

                                                        

4. A szerződés teljesítésével összefüggésben eljáró személyek:

A Felek a szerződésszerű teljesítés elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

 

a) Támogató képviseletében:      Dr. Szabó Tibor polgármester

b) Támogatott képviseletében:    Bártol Zsófia, elnök

 

A jelen Megállapodásban megadott személyes adatokat a Használó a megállapodás végrehajtása céljából kezeli, mely adatkezeléshez Tulajdonos hozzájárul, összhangban az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Felek tudomásul veszik, hogy az érintett a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. Az adatok kezelése jelen szerződés előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a tevékenységre vonatkozó dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

 

5. A támogatás felhasználásának feltételei, beszámolási kötelezettség

5.1.   Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra, illetőleg feladatok finanszírozására használhatja fel.

5.2.   A támogatás felhasználásának

         kezdő időpontja: 2023. július 1.

         végső határideje:   az 1.1. szerinti projekt záró kifizetési kérelmének benyújtását – mely napról Támogatott a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának benyújtott záró kifizetési kérelem és a záró szakmai beszámoló másolatának 3 napon belül történő megküldésével  Támogatót értesíti – követő 105. nap.

5.3.   Támogatott a visszatérítendő támogatás teljes összegét a Támogatott által benyújtott záró kifizetési kérelmét követő 180 napig, de legkésőbb 2025. december 31. napjáig köteles Támogató 11736082-15727433-00000000 bankszámlájára visszafizetni.

5.4.   A felhasználást dokumentáló számláknak, bizonylatoknak, egyéb okiratoknak a felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek kell lennie.

5.5. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott támogatást jogszabályi előírásoknak, a jelen szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használja fel.

5.6. Támogatott köteles Szakmai és Pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: elszámolás) készíteni a Támogató számára. Az elszámolás benyújtási határideje az 5.2. szerinti végső határidő.

5.7.   Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.

5.8.   Támogatott köteles a Támogató bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen szerződésben vállalt feladatai teljesítéséről.

5.9. A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők. Ennek megfelelően rá kell vezetni az alábbi mondatot minden egyes benyújtott, a visszatérítendő támogatás tekintetében nyújtott támogatás terhére elszámolandó számla és kifizetési bizonylat másolatára, amelynek eredeti példánya a LEADER támogatás szerinti elszámolási záradékot tartalmazza: „Elszámolva a Martonvásár Város Önkormányzata által megítélt támogatás terhére.”.

 

5.10. Az elszámolás elkészítésének és átadásának határidejét a Támogatott írásbeli kérelme alapján a Támogató különösen indokolt esetben, kivételesen meghosszabbíthatja.

5.11. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat 100 %-os visszafizetési kötelezettség terheli a felszólítást követő 15 napon belül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. §-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően.

5.12. Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval előzetesen jóváhagyatni.

5.13. A támogatási összeg nem teljes körű és szerződés szerinti felhasználása esetén a Támogatottnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik az 5.11. pont szerinti feltételek mellett.

5.14. A visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékként a Támogatott fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kiállítását, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt írja elő Támogatott részére.

5.15. A belföldi kiküldetések pénzügyi elszámolásához célmagyarázat is szükséges, mely indoklást tartalmaz az utazások okáról. Ez kerüljön feltüntetésre a kiküldetési nyomtatványon.

 

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése

6.1.   A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.

  1. .  Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy

a.)     megkeresésének soron kívül eleget tenni,

b.)     részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

c.)     kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

d.)     az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.

 

7. A szerződés megszűnése

7.1.   A szerződés megszűnik a felek jelen szerződés alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével, illetve a Támogatott jelen szerződés súlyos szerződésszegése esetén a Támogató szerződéstől való elállásával, vagy azonnali hatályú felmondásával, továbbá a támogatási szerződés Támogató által történő rendes felmondásával.

7.2.   Támogató a szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 82. §-ában foglaltak szerint, ha a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen, ha:

a.)     a kapott támogatást a Támogatott nem e szerződésben meghatározott célra használja fel, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott feladatokat valósítja meg;

b.)     a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;

c.)     a Támogatott a jelen támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzését akadályozza, vagy meghiúsítja, illetve az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem bocsátja rendelkezésre;

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1.   Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozása nincs.

8.2.   Támogatott aláírásával hozzájárul adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához, tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, és a támogatás visszakövetelhető, visszatartható.

8.3. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződésben foglalt, általa megadott adatok, információk és csatolt dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.

8.4. Támogatott kijelenti, hogy jelen szerződéssel támogatott tevékenységére vonatkozóan korábban Martonvásár Város Önkormányzatától kapott támogatást, melyről határidőben benyújtotta beszámolóját. Jelen szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozóan ezzel egyidejűleg máshonnan támogatásban nem részesül.

8.5. Támogatott kijelenti, hogy a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.

8.6. Támogatott kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

8.7. Támogatott kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

8.8.   Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét teljesíti, és vállalja, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait e rendeletben, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti.

8.9. Támogatott az 5.13. pontban foglalt biztosítékot legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítania, és annak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

8.10. Támogatott a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal

 

            rendelkezik                                                                nem rendelkezik.

 

8.11. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességének.

8.12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog szabályai az irányadóak, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 11/2015. (IV. 29.) számú önkormányzati rendelet.

8.13. Jelen szerződés mindkét fél részéről történt aláírásával a keltezésben megjelölt időpontban lép hatályba.

8.14.    A szerződés 3 db eredeti, egymással megegyező példányban készült, amelyből a Támogatónál 2 példány, a Támogatottnál 1 példány marad.

 

 

Felek a szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2024. május „…………”

 

 

………………………………………….

Támogató

 

 

 

 

………………………………………….

Támogatott

(cégszerű aláírás, bélyegző lenyomat)

 

 

………………………………………….

Támogató részéről pénzügyi

és jogi ellenjegyző