Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

126/2024. (5. 28.) parkolóépítéshez kapcsolódó településfejlesztési megállapodás megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

126/2023. (V.28.) határozata

parkolóépítéshez kapcsolódó településfejlesztési megállapodás megkötéséről

 

 1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a kizárólagos tulajdonát képező Martonvásár 1068/2 hrsz.-ú ingatlanon a jelen határozat 1. melléklete szerinti terveknek megfelelően parkolót építtessen a Revrik Kft. (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5.).
 2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak megvalósításához kapcsolódóan elfogadja jelen határozat 2. melléklete szerinti településfejlesztési megállapodást.
 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.-2. pontban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó dokumentumok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. június 15.

 

126/2024. (V. 28.) határozat 2. melléklete

 

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

amely alulírott napon és helyen létrejött a

 

Név: Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.;

törzskönyvi azonosító szám: 727431

adószám: 15362931-1-07;

képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester

mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a

 

és a

 

Név: Revrik Kft.

székhely: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 5.

cégjegyzékszám: 07-09-025233

adószám: 24980504-2-07

képviseli: Dr. Lengyel Attila, ügyvezető

mint fejlesztő (a továbbiakban: Fejlesztő)

 

és a

 

Név: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 2

cégjegyzékszám: 07-09-024940

adószám: 24901084-2-07

képviseli: Tóth Balázs, ügyvezető

mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató)

(a továbbiakban együtt: Felek)

 

között az alábbi feltételekkel.

 

 1. Előzmények

 

 1. Felek rögzítik, hogy Fejlesztő az Önkormányzat településrendezési és fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében az alábbiak szerint fennálló tények szem előtt tartásával, Martonvásár Város fejlődése és fejlesztése érdekében kötik meg jelen megállapodást.
 2. Felek rögzítik, hogy a 2462 Martonvásár
  1. 1068/2 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű

ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában van, mely ingatlanon az Önkormányzat és a Közszolgáltató között 2020. december 21. napján létrejött közszolgáltatási szerződés alapján Közszolgáltató látja el a hatályos jogszabályok szerinti karbantartási, üzemeltetési feladatokat.

 

 1. A szerződés tárgya
 1. Fejlesztő vállalja, hogy az I.2. pontban rögzített Ingatlanon saját forrásai terhére beruházást végez – a 4. pontban foglaltak figyelembe vétele mellett –, a jelen szerződés mellékletét képező műszaki paraméterek szerint legkésőbb 2026. december 31-ig, az Ingatlanon parkoló létrehozása érdekében. 
 2. Felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti beruházás végrehajtása érdekében Fejlesztő 2024. december 31-ig előzetes költségbecslést készíttet, melyet e határidőig megküld Önkormányzat részére.
 3. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban foglalt beruházáshoz szükséges tervek elkészíttetése, a szükséges engedélyek beszerzése Fejlesztő feladata. A terveket Fejlesztő kizárólag Önkormányzat előzetes írásbeli jóváhagyásával nyújthatja be engedélyezésre.
 4. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban foglalt beruházás végrehajtásához szükséges terveztetés költsége önkormányzatot terheli, melyre vonatkozóan Önkormányzat és a tervező külön megállapodást kötnek egymással.
 5. Tekintettel arra, hogy Fejlesztő Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon hajt végre beruházást Felek rögzítik, hogy Önkormányzat az Ingatlant a beruházás végrehajtása érdekében munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett Fejlesztő rendelkezésére bocsátja, a Fejlesztő által írásban megküldött és Önkormányzattal előzetesen egyeztetett munkakezdési időpontban.
 6. Felek rögzítik, hogy Fejlesztő az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Ingatlanon tulajdont nem szerez az 1. pont szerinti beruházás végrehajtásával, az elkészült beruházási elemeket a működésüket alátámasztó dokumentumok véglegessé válásakor Önkormányzatnak adományozza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2. pontjaiban foglalt feladatainak végrehajtása érdekében.
 7. Felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerint végrehajtott beruházás révén létrejövő parkoló és útterületet közforgalom számára megnyitott területként Fejlesztő üzemelteti határozatlan ideig. Az üzemeltetésről Felek külön megállapodást kötnek a 8. pontban foglalt átadás-átvétel lezárásakor.
 8. Felek rögzítik, hogy Fejlesztő az 1. pont szerinti beruházások végrehajtását követően, az elkészült beruházási elemeket a működésüket alátámasztó dokumentumok véglegessé válásakor átadás-átvételi eljárás lefolytatását rögzítő jegyzőkönyvvel adja át az Önkormányzat részére, melyben rögzítik, és a jegyzőkönyv mellékletévé teszik a beruházási elemek valamennyi műszaki megvalósítási dokumentumát, a garanciális és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat, a kapott engedélyeket, hozzájárulásokat, valamint az elkészült létesítmények Átvevő könyveiben, nyilvántartásaiban való aktiválásához szükséges dokumentumokat, melyekben meghatározásra kerül a beruházás bekerülési értéke az egyes helyrajzi számokra lebontva. Az átadás és a dokumentáció leadásának határideje 2026. december 31.
 9.  Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2. §-a alapján a 4.,6. pontban foglaltak szerinti adomány nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

 

 1. Szerződés megszűnése
 1. Jelen megállapodás megszűnik a Felek ez alapján jelentkező kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével.
 2. Felek jelen szerződéstől az 1. pontban foglalt beruházás megkezdéséig állhatnak el.
 3. Jelen megállapodás bármelyik fél általi felmondása akkor léphet hatályba, és szünteti meg jelen szerződést, ha Felek külön megállapodást kötnek a felmondás időpontjáig jelen megállapodás alapján végrehajtott tevékenységek további sorsáról.
 4. Jelen szerződés csak írásban módosítható.

 

 1. Egyéb rendelkezések
 1. Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba.
 2. Fejlesztő és Önkormányzat jelen szerződés aláírásával egybehangzóan kijelenti, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozása nincs.
 3. Fejlesztő és Önkormányzat aláírásával hozzájárul adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához.
 4. Fejlesztő a II.3., 8. pontban foglalt kötelezettségén túlmenően is köteles a Önkormányzat bármely eseti kérésére, írásban tájékoztatást adni a jelen megállapodásban vállalt feladatai teljesítéséről. A Fejlesztő köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően az Önkormányzat és megbízottjai ellenőrizzék.
 5. Önkormányzat és Fejlesztő kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.
 6. Fejlesztő és Önkormányzat kijelenti, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.
 7. Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősülnek, melyet Fejlesztő külön nyilatkozatban is rögzít, mely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Önkormányzat kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260.§-a értelmében köztartozásmentes adózónak minősül átadja az adóigazolást arról, hogy nincs adó- és járuléktartozása.
 8. A felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességének.
 9. Felek jelen szerződés végrehajtása körében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:

Átvevő részéről: Dr. Szabó Tibor, polgármester

                                               Tel. szám: 06-22-460-004

                                               E-mail cím: polgarmester@martonvasar.hu

Átadó részéről: Dr. Lengyel Attila, vezető tisztségviselő

                                               Tel. szám: xxx

                                               E-mail cím: xxx

 

Felek gondoskodnak arról, hogy a kijelölt kapcsolattartókat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy a jelen Szerződésben megadott személyes adataikat a Felek közfeladat ellátása érdekében történő kapcsolattartás céljából kezelik, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja.

 

Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 15., 16. és 18. cikkével összhangban gyakorolhatja hozzáférési jogát, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen Szerződés előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a támogatott tevékenység egyes részeivel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

 

Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást, amennyiben valamely kapcsolattartóként megjelölt személy a fentiek szerint gyakorolja hozzáférési jogát, kéri a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy tiltakozik azok kezelése ellen.

 1. Jelen szerződés végrehajtása során a szerződés módosítását, teljesedésbe menését, illetve az esetleges elállással kapcsolatos jognyilatkozatokat megtenni, hivatalos írásbeli kapcsolattartás keretében lehet, melyek
  1. a postai úton történő levelezés, melynek keretében a kézhezvétel időpontjának rögzítésével válik hatályossá a Felek közlése egymás irányába.
  2. az e-papír útján történő kommunikáció, melynek keretében a kézhezvétel időpontjának igazolása a letöltési igazoláson rögzített időpont szerint válik hatályos közléssé.
 2. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződésben írt megállapodásuk bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné, érvényesíthetetlenné vagy törvényellenessé válna, a megállapodás többi része akkor is változatlan tartalommal érvényben marad, és a Felek kötelesek a lehető leghamarabb egyeztetést lefolytatni, és jóhiszeműen eljárva elfogadni egy jogszerű rendelkezést, amely a legközelebb áll megállapodásuk céljához, és ugyanolyan gazdasági hatása, illetve eredménye van.
 3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
 4. Martonvásár Város Polgármestere, és Közszolgáltató ügyvezetője Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2024. (….) határozata alapján jogosult a jelen településfejlesztési megállapodás aláírására.
 5. A Fejlesztő kijelenti, hogy az Fejlesztő a cégbírósági nyilvántartásba bejegyezett jogi személy, nem áll csőd-, felszámolási, végrehajtási eljárás alatt, képviselőjének szerződéskötési képességét semmi nem akadályozza, korlátozza.
 6. Jelen szerződés 4 oldalból áll, és egymással megegyező 4 példányban készült, melyből 1 példány Fejlesztőt, két példány Önkormányzatot, 1 példány Közszolgáltatót illeti meg.
 7. A Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő dokumentumot – képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével – jóváhagyólag írják alá.

 

Martonvásár, 2024.

 

 

 

Dr. Szabó Tibor, polgármester                                          Dr. Lengyel Attila, ügyvezető

Martonvásár Város Önkormányzata                                             Revrik Kft.

          Önkormányzat                                                                          Fejlesztő

 

Jogi ellenjegyző:

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:

 

 

Tóth Balázs ügyvezető

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Közszolgáltató képviseletében

 

Mellékletek:

1. számú melléklet: műszaki paraméterek

2. számú melléklet: átláthatósági nyilatkozat

3. számú melléklet: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata