Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

82/2024. (3. 25.) közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

82/2024. (III.25.) határozata

közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a gyermekétkeztetés tárgyában a HPM Plus Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019. február 28-án kötött közétkeztetési szolgáltatási szerződést 2024. április 1. napi hatállyal a határozat 1. melléklete szerint módosítja.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2024. április 1.


 

82/2024. (III. 25.) határozat 1. melléklete:

 

Vállalkozási szerződés

9. számú módosítása

 

amely létrejött

egyrészről Martonvásár Város Önkormányzata (2462 Martonvásár Budai út 13., adószáma: 15727433-2-07, képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő);

másrészről a HPM PLUS Kft. (2030, Érd, Kaktusz u. 32/b., adószáma: 13617981-2-13, képviseli: Martonosi Tamás ügyvezető), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó);

 (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon, a Felek között 2019. február 28. napján közétkeztetési szolgáltatás nyújtására létrejött Vállalkozási szerződés (EKR azonosító: EKR000866442018, a továbbiakban: Szerződés) alábbiak szerinti módosítására 2024. április 1-jei hatállyal:

 

1. A Szerződés 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„2.1. Vállalkozó 2024. augusztus 31-ig vállalja a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátását.”

 

3. Jelen vállalkozási szerződésmódosítás 2024. április 1. napjától lép hatályba.

 

4. Jelen Szerződés módosítás a Szerződés egyéb pontjait nem érinti, azok továbbra is érvényben maradnak.

 

5. Felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)-(3) bekezdéseibe, továbbá, hogy Dr. Szabó Tibor polgármester felhatalmazással rendelkezik Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete …/2024. (III. 25.) határozata alapján jelen szerződésmódosítás aláírására.

 

A jelen Vállalkozási szerződésmódosítást a Felek erre jogosult és felhatalmazott képviselői, elolvasás és egyező értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

 

Martonvásár, 2024. március …….

 

                 ……………………………                                   ..………………………….

        Martonvásár Város Önkormányzata                                HPM PLUS Kft.

               Dr. Szabó Tibor polgármester                               Martonosi Tamás ügyvezető

                             Megrendelő                                                          Vállalkozó

 

Jogi ellenjegyző: 2024. …… …… - …………………

 

Pénzügyi ellenjegyző: 2024. …… …… - ………...….