Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

46/2024. (2. 13.) Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

46/2024. (II. 13.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2020. (V. 26.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési szabályzatot (a továbbiakban: Közbeszerzési szabályzat) az alábbiak szerint módosítja 2024. február 14-i hatállyal:

 

1.) A Közbeszerezési szabályzat II. 16. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„16. Összeférhetetlenség

 

16.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró, általa a közbeszerzési eljárásba, vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy (a továbbiakban együttesen: eljáró személy), a jelen szabályzat 2. mellékletének megfelelően köteles nyilatkozni, hogy vele szemben fennáll-e a Kbtv. 25. §-a szerinti összeférhetetlenség.

 

16.2. Az eljáró személy az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozatát köteles a tevékenysége megkezdése előtt megtenni, annak aláírását megelőzően nem jogosult az eljárásban részt venni. A nyilatkozat megtételére az eljáró személy minden eljárási szakaszt megelőzően köteles, így az eljárás előkészítése, ajánlatok és részvételi jelentkezések bírálata, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala.

 

16.3. Az eljáró személyek összeférhetetlenségi nyilatkozatáról, a könnyebb átláthatóság érdekében, a jelen szabályzat 3. melléklete szerinti nyilvántartás vezetése ajánlott.

 

16.4. Amennyiben az összeférhetetlenség az eljárás során következik be, akkor az eljáró személy haladéktalanul, írásban köteles az ajánlatkérővel ennek tényét közölni.

 

16.5. A fentieken túl az eljáró személy köteles a Kbtv. összeférhetetlenségre vonatkozó szabályainak betartására.”

 

2.) A Közbeszerzési szabályzat kiegészül

a) 2. melléklettel jelen határozat 1. melléklete szerint,

b) 3. melléklettel jelen határozat 2. melléklete szerint.

 

3.) A Közbeszerzési szabályzat egyéb rendelkezéseit jelen módosítás nem érinti.

 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Közbeszerzési szabályzat, jelen határozat 1.-3.) pontja szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét adja ki.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

46/2024. (II.13.) határozat 1. melléklete – Közbeszerzési szabályzat 2. melléklete:

 

2. számú melléklet

 

Összeférhetetlenségi nyilatkozat közbeszerzési eljárásban

 

 

Közbeszerzési eljárás megjelölése:

Nyilatkozó személy neve, születési dátuma:

Nyilatkozó személy Martonvásár Város Önkormányzatánál/Polgármesteri Hivatalánál betöltött szerepe:

Nyilatkozó személy közbeszerzési eljárásban betöltött szerepe:

A fent megjelölt közbeszerzési eljárás következő szakában való részvétel:

  • Eljárás előkészítés
  • Ajánlat és részvételi jelentkezés bírálata
  • Közbeszerzési eljárás eredményéről szóló döntés

A közbeszerzési eljárás szakaszának kezdete/várható kezdete:

Kijelentem, hogy az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésit ismertette, és ezek tudatában teszem meg nyilatkozatom.[1]

Nyilatkozom, hogy az érintett közbeszerzési eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetetlenség, funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdekeim nincsenek.

Vállalom, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás bármely szakaszában összeférhetetlenség vagy annak kockázata a nyilatkozat megtételét követően merül fel, haladéktalanul, írásban bejelentenem az Ajánlatkérő részére.

Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra jutott információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen illetéktelen személynek, szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően tudomására nem hozom.

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá.

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen nyilatkozatom során megadott adataimat az Ajánlatkérő a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelje.

 

Kelt:

 

                                                                                                                                            

                                                                              Nyilatkozó aláírása[1] Kbt. 25. § (4) Összeférhetetlenség áll fenn akkor, ha az ajánlatkérő részéről az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont vagy az eljárás eredményét befolyásolni képes személy – ide értve a közbeszerzési szolgáltatót, valamint az általa foglalkoztatottakat is – közvetve vagy közvetlenül olyan pénzügyi, gazdasági vagy egyéb személyes érdekeltséggel rendelkezik, amely úgy tekinthető, hogy befolyásolja funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlását.

(5) Vélelmezni kell, hogy fennáll a (4) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, ha a (4) bekezdés szerinti személy

a) a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként részt vesz vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz;

b) *  a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként részt vevő gazdasági szereplő tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy alkalmazottja; vagy

c) az a) vagy a b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.