Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

57/2024. (2. 13.) a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár II. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

57/2024. (II.13.) határozata

a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár II. fogorvosi körzetének

ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között - Martonvásár II. fogorvosi körzetének az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában – létrejött, hatályos feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja a szerződésmódosítás mindkét fél által történő aláírásának napjával:

1.) A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.) A rendelés ideje:

Hétfő 8:00 – 14:00

Kedd 13:00 – 19:00

Szerda 8:00 – 14:00

Csütörtök 8:00 – 14:00

Péntek 8:00 – 14:00

 

Iskolafogászat: péntek 8:00 – 14:00

 

Rendelkezésre állási idő: rendelési időn belül

2.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat, a határozat 1. mellékletét képező Szerződés, valamint a módosításokkal egységes szerkezetű Szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

57/2024. (II.13.) határozat 1. melléklete:

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester,

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

 

másrészről

Név: BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.

 

 

cégjegyzékszám: 07-09-034507

 

 

adószám: 26248008-1-07

bankszámlaszám: 12011148-01630185-00100003

képviseli: dr. Berczi Dániel,

mint Megbízott (a továbbiakban: BERCZI-DENT Kft.),

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett:

 

 

 

I.                          Előzmények

A Felek között 2023. március 1-jén Martonvásár II. fogorvosi körzetében az alapellátás körébe tartozó fogorvosi ellátás biztosítása tárgyában feladat-ellátási szerződés jött létre (a továbbiakban: Szerződés), amely Szerződés módosítására mindezidáig 1 alkalommal került sor, legutóbb 2023. szeptember 26. napján. Ezt követően A BERCZI-DENT Kft. kezdeményezte a Szerződés újabb módosítását dr. Veréb Attila, személyes feladatellátásra kötelezett orvos rendelési idejének változása miatt. Az előzőekre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása az alábbiak szerint.

 

II.                A szerződésmódosítás tartalma:

2.1.            Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3. pontját a következők szerint módosítják:

3.) A rendelés ideje:

Hétfő                             8:00 – 14:00

Kedd                           13:00 – 19:00

Szerda                           8:00 – 14:00

Csütörtök                      8:00 – 14:00

Péntek                           8:00 – 14:00

 

Iskolafogászat: péntek   8:00 – 14:00

 

Rendelkezésre állási idő: rendelési időn belül

 

III.             Egyéb rendelkezések

3.1.            Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba. Felek kijelentik, hogy az I. pontban körülírt Szerződés kizárólag a jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és annak elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.

3.2.            Jelen III. pontból álló szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megbízót, 2 példány pedig a BERCZI-DENT Kft. illeti. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

 

Martonvásár, 2024. …………..

 

 .......……………………………….

Martonvásár Város Önkormányzata

           Dr. Szabó Tibor

                 Megbízó

…….………………………………

          BERCZI-DENT Kft.

            Dr. Berczi Dániel

                  

 

Jogi ellenjegyző:……………………….

Pénzügyi ellenjegyző: ………………….