Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

55/2024. (2. 13.) közterületen elhagyott járművek elszállítására és őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

55/2024. (II.13.) határozata

közterületen elhagyott járművek elszállítására és őrzésére vonatkozó

 szerződés megkötéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. január 31. napi hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti a Martonvásár város helyi közútjain, közterületein elhagyott, üzemképtelen járművek, elszállítása tárgyában, a Képviselő-testület 129/2021. (V.25.) határozata alapján a Csuka László Fuvarozó Kft-vel (székhelye: 2461 Tárnok, Lukács köz 1.) kötött szolgáltatási szerződést.
  2. A Képviselő-testület a határozat 1.) melléklete szerint elfogadja a Martonvásár Város Önkormányzata és a BER-CAR TEAM Kft. (székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 119., adószáma: 23511226-2-43, képviseli: Kácser József Béláné, ügyvezető) között, a Martonvásár város helyi közútjain, közterületein elhagyott, üzemképtelen járművek, elszállítása tárgyában kötendő szerződést.
  3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) és 2.) pont szerinti szerződések aláírására és a szükséges kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

55/2024. (II.13.) határozat melléklete:

 

SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS

közterületen elhagyott járművek elszállítására és őrzésére

 

amely létrejött egyrészről

 

Martonvásár Város Önkormányzata, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

törzskönyvi azonosító: 727431

adószám: 15727433-2-07

bankszámlaszám: OTP Bank Zrt. 11736082-15727433-00000000

képviseli: Dr. Szabó Tibor, polgármester,

 

másrészről

BER-CAR TEAM Kft., mint közreműködő szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc út 119.

cégjegyzékszám: 01-09-969052

adószám: 23511226-2-43

bankszámlaszám: ERSTE Bank Zrt. 11600006-00000000-50752654

képviseli: Kácser József Béláné, ügyvezető,

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel:

 

1.         ELŐZMÉNYEK

1.1.      A szerződés célja Martonvásár Város közigazgatási területén a helyi közutak rendjének és a közterületek tisztaságának biztosítása, a forgalmi akadályt képező járművek közérdekből való eltávolítása és ezen vagyontárgyak jogi sorsának méltányos és biztonságos rendezése érdekében az üzemképtelen járművek, roncs járművek, elhagyott járművek, illetve közterületen szabálytalanul tárolt járművek, illetve szabálytalanul várakozó járművek elszállításának, visszaszolgáltatásának, állagmegóvásának és őrzésének feladata jelen szerződés tartalmának megfelelően ellátásra kerüljön.

1.2.      A szerződés alapja a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 20. § (1) bekezdése, miszerint a (közterület-)”felügyelő – az üzemben tartó értesítése mellett – elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti”, továbbá (7) bekezdése, melynek értelmében „a felügyelet a kerékbilincs fel- és leszereléséhez, a jármű elszállításához, továbbá az intézkedéssel érintett jármű tárolásához, őrzéséhez és értékesítéséhez – szerződés alapján – közreműködőt vehet igénybe”.

 

2.         A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1.      Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja, a Kftv. alapján, Martonvásár Város Önkormányzatának közigazgatási határán belül található valamennyi helyi közutat, közterületet érintően az üzemképtelen járművek, roncs járművek, elhagyott járművek, illetve közterületen szabálytalanul tárolt járművek, illetve szabálytalanul várakozó járművek (a továbbiakban együtt: jármű/járművek) elszállítását, visszaszolgáltatását, valamint állagmegóvását és őrzését, szükség szerint bontónak történő átadását, bontási igazolás beszerzését.

2.2.      Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy együttműködésük során figyelemmel lesznek a Kftv-ben, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ), a közterület-felügyeleti intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI.26.) BM rendeletben, a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendeletben (a továbbiakban: IRM rendelet), továbbá Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Ör.), valamint jelen szerződés tárgyához kapcsolódó valamennyi más jogszabályban foglaltakra.

2.3.      Szolgáltató kijelenti, hogy a 2.1. pontban rögzített munka elvégzésére jogosult, annak elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel és a szükséges engedélyekkel rendelkezik, továbbá Szolgáltató társaságának tevékenysége nem esik korlátozás alá.

2.4.      Szolgáltató kijelenti, hogy a feladatait megismerte és ajánlatát a megfelelő körültekintéssel, az esetleges technikai körülmények figyelembevételével, a tőle elvárható gondossággal tette meg.

2.5.      Szolgáltató kártérítési felelősséggel tartozik a nem szerződésszerű teljesítésével Megrendelőnek okozott károkért.

 

3.         SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

3.1.      Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás megrendelése a Megrendelő, illetve az általa jelen szerződésben megjelölt vagy külön okiratban meghatalmazott személy írásbeli rendelkezése alapján történhet, melyet telefonos úton is megerősíthet a gyorsabb ügyintézés érdekében.

            Megrendelő a közterület-felügyelő intézkedése alapján elszállíttathatja a járműveket a KRESZ 15. § (9) bekezdésében, 40. § (1)-(3) és (5), valamint (8) bekezdésének b) és c) pontjában, illetőleg az 59. § (1) bekezdésének c)-d) pontjában, illetve (3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá az Ör. 15-16. §-ai esetében (közterület engedély nélküli használata, megszűnt közterület-használati engedély esetében), a Kftv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén.

            Az elszállításról a Megrendelő a jelen szerződésben félként megnevezett Szolgáltató igénybevételével gondoskodik. Szolgáltató a járművek elszállítását munkanapokon vállalja. A járművek elszállítása Szolgáltató részére a közterület-felügyelő által tett értesítéssel kezdődik, melyet a Szolgáltató visszaigazol. A Szolgáltató által vállalt kiállási idő: értesítéstől számított 24 óra.

3.2.      Szolgáltató Megrendelő megrendelésére beszállítja a járművet jelen szerződésben meghatározott telephelyére, ahol azt köteles szakszerűen tárolni és azt a tárolási idő végével az arra jogosultnak átadni.

            A teljesítés helye:

                        Szállítás vonatkozásában (szállítási terület): Martonvásár Város közigazgatási területén Martonvásár Város Önkormányzata kezelésében lévő helyi közutak, közterületek

                        Járművek tárolása vonatkozásában: a Szolgáltató birtokában lévő, általa megfelelően őrzött, a tevékenység végzéséhez megfelelő engedélyekkel rendelkező telephelye, melynek címe: 1214 Budapest, XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 289., telefonszáma: +36-20/951-2273

3.3.      Szolgáltató a járművek IRM rendelet szerinti kiadásának érdekében folyamatos ügyeletet tart fenn. Ügyeleti telefonszáma: +36-20/951-2273. Szolgáltató a feladat ellátását érintő bármely adatának megváltozása esetén, különösen ügyeleti és kapcsolattartási elérhetőségeinek változása esetén, haladéktalanul értesíti Megrendelőt.

3.4.      A Szolgáltató az arra jogosult részére, átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett a járművet kiadja. A jármű kiadását lehetővé kell tenni a bejelentést követő 2 órán belül. 30 percet meghaladó késedelem esetén a jármű birtokosának az IRM rendelet mellékletének 5. pontja szerinti, 50%-kal csökkentett költségeket kell megfizetnie. Az átvevő személynek rendelkeznie kell a kiadás alapjául szolgáló dokumentummal és érvényes, személyazonosításra szolgáló okmánnyal. A járművet csak annak lehet kiadni, aki hitelt érdemlő módon (átutalási bizonylat, csekkszelvény, Megbízó igazolása) bizonyítja, hogy a Megbízó felé az IRM rendelet szerinti költségeket megtérítette. Ezen okiratok hiányában a kiadást meg kell tagadni. A kiadás megtagadásáról Szolgáltató 1 munkanapon belül értesíti Megrendelőt.

3.5.      Bekövetkezett kár mértékének megállapítására szakértőt kell kirendelni, ha a kár összegszerűségét bármely fél vitatja. A szakértő költségét a kár bekövetkezéséért felelős fél viseli.

3.6.      Megrendelő hozzájárul, hogy Szolgáltató jelen szerződésben vállalt feladatait alvállalkozó igénybevételével teljesítse. Amennyiben a Szolgáltató alvállalkozót vesz igénybe, úgy tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit teljes egészében másra nem ruházhatja át. Alvállalkozó igénybevétele esetére a Felek kifejezetten rögzítik, hogy csak a Szolgáltató áll jogviszonyban az alvállalkozókkal és azok tevékenységéért a Megrendelő felé kizárólagosan csak a Szolgáltató felelős. Szolgáltató az általa jogszerűen igénybevett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Az alvállalkozó jogszerűtlen igénybevétele esetén a Szolgáltató felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.

 

4.         A SZOLGÁLTATÓ ÉS MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1.      Szolgáltató intézkedik Megrendelő eseti megrendelése alapján Kftv. 20. § -ban, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 59. §-ban, továbbá az Ör-ben kapott felhatalmazás alapján, Martonvásár város közigazgatási területén szabálytalanul várakozó, illetve közúton jogellenesen tártolt üzemképtelen gépjárművek elszállításáról:

            4.1.1.   Szolgáltató az elszállítást és áthelyezést mindig közterület-felügyelő jelenlétében hajtja végre.

            4.1.2.   A jármű elszállításáról, illetve áthelyezéséről jegyzőkönyv készül, melyet Szolgáltató képviselője aláír. A jegyzőkönyv egyik másodlati példánya Szolgáltatót illeti meg. 

            4.1.3.   Szolgáltató köteles a jármű elszállításával és áthelyezésével kapcsolatos feladatait a munkavédelmi, műszaki, minőségi, biztonsági, és szakmai szabályoknak, a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően végrehajtani. A Szolgáltató vállalja, hogy megfelelő műszaki előírásoknak és szabványoknak megfelelő technológiát alkalmaz minden esetben.

            4.1.4.   Szolgáltató az elszállítást és áthelyezést köteles úgy elvégezni, hogy a folyamatos gyalogos és gépjármű forgalom biztosítva legyen.

4.2.      Szolgáltató köteles az elszállított gépjárművet a gépjármű kiváltásig, illetve a jogszabályban meghatározott 6 hónapos tárolási idő leteltét követően a gépjármű bontásáig vagy értékesítéséig a 1214 Budapest, XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 289. szám alatti telephelyén tárolni, és őrizni.

4.3.      A IRM rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, ha a forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű üzembentartójának megállapításához a jármű egyedi azonosító jelének ismerete szükséges, akkor Szolgáltató vállalja a gépjármű felnyitását, a jármű egyéb azonosító adatainak megismerése céljából. 

4.4.      Szolgáltató köteles haladéktalanul intézkedni az elszállított jármű, a járművet átvenni jogosult (a továbbiakban: jogosult) részére történő kiadásáról, amennyiben jogosult rendelkezik Megrendelő által kiállított hiteles igazolással, mely tartalmazza a jármű beszállításának, kiváltásának idejét, a jármű ismert adatait, továbbá az IRM rendeletben meghatározott elszállítási és tárolási költség összegét és jelen költségek Megrendelő részére történő megfizetésének igazolását.

4.5.      Azon ki nem váltott járműveket, melyek tekintetében a 6 hónapos tárolási idő letelt Szolgáltató autószerelő mester útján átvizsgálja, a jármű értékét felbecsüli, és javaslatot tesz a hulladékká vált jármű bontásra történő átadására, vagy értékesítés kezdeményezésére.

4.6.      Szolgáltató Megrendelő kezdeményezésére köteles intézkedni a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó gépjárművek - a hatályos jogszabályok alapján történő - elbontásáról megsemmisítéséről, szárazra fektetéséről. Szolgáltató köteles a gépjármű elbontásáról bontási igazolást kiállítani, melyet – a gépjármű hatósági jelzésével együtt - átad Megrendelő részére.

4.7.      Szolgáltató köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és saját hatáskörében lehetősége szerint eljárni azok megszüntetésére.

4.8.      Szolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul, írásban (rövid úton) értesíteni, amely a munka eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Szolgáltató felelős az értesítés elmulasztásából eredő minden kárért.

4.9.      Szolgáltató jogosult a beszállított és elbontott járművek alkatrészeit saját használatra értékesíteni.

4.10.    Megrendelő köteles az elszállítás kezdeményezése előtt az elszállítandó jármű tulajdonosának (üzembentartójának) megállapításához és értesítéséhez szükséges jogszabályban meghatározott kötelezettségeket megtenni, figyelemmel a Kftv-ben, illetve IRM rendeletben meghatározott szabályokra.

4.11.    Megrendelő köteles az elszállított gépjármű forgalmi rendszámát és elszállítás helyét Megrendelő honlapján közzétenni.

4.12.    Megrendelő a kiváltott gépjárművekről igazolást állít ki Szolgáltató részére, mely tartalmazza a jármű beszállításának, kiváltásának idejét, a jármű ismert adatait, továbbá az IRM rendeletben meghatározott elszállítási és tárolási költség összegét és jelen költségek Megrendelő részére történő megfizetésének igazolását.

4.13.    Szolgáltató 3.5. pont alapján kiadott javaslata alapján Megrendelő köteles kezdeményezni a 6 hónapon túl tárolt gépjárművek bontásra történő átadását, vagy értékesítését.

 

5.         A SZERZŐDÉS DÍJA, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS ÉS AZ ELSZÁMOLÁS MÓDJA

5.1.      A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szolgáltató teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni. Megrendelő a Szolgáltató teljesítéséről, szerződésszerűnek ítélt teljesítés esetén, teljesítésigazolást állít ki 2 példányban, melyből 1 eredeti példány Szolgáltatót illeti meg. A teljesítésigazolás kiadására Megrendelő részéről a szerződésben megjelölt személy is jogosult. Szolgáltató számla kiállítására és benyújtására kizárólag a szerződésszerű teljesítést igazoló teljesítésigazolás birtokában jogosult. Amennyiben Szolgáltatónak felróható okból a teljesítésigazolás megtagadására kerül sor, jegyzőkönyvet kell felvenni.

            A teljesítés igazolásához Szolgáltató részletesen elszámol a beszállított, illetve felnyitott gépjárművek számával, a kiváltott gépjárművek tárolási és őrzési napjainak számával, továbbá benyújtja a bontársa átadott és elbontott gépjárművek bontási igazolását. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről Martonvásár jegyzője jogosult.

5.2.      Szolgáltató a szerződésben vállaltak teljesítéséért, teljesítésigazolást követően e szerződés 5.4. pontjában meghatározottak szerinti, HUF-ban teljesített díjra jogosult. Szolgáltatót a 5.4. pontban foglaltakon túl egyéb díjazás nem illeti meg.

5.3.      Az elszámolás a Felek között a Szolgáltató kezdeményezésére a Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás szerint kiállított számla alapján, esetenként történik. Szolgáltató a Megrendelő részére a teljesített és a Megrendelő által igazolt szolgáltatásról köteles, a jármű adatait is tartalmazó számlát kiállítani. A Szolgáltató köteles a számla megküldésével együtt továbbítani Megrendelő részére

            5.3.1.   a jármű elszállításáról, átvételéről szóló jegyzőkönyv másolatát,

            5.3.2.   tárolási szolgáltatáshoz kapcsolódóan a jármű átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát vagy a Megbízó ilyen irányú utasítása esetén hivatalos bontó által kiállított „Átvételi igazolást”.

5.4.      Jelen szerződés tárgyát képező megrendelések szerződésszerű teljesítéséért Megrendelő Szolgáltató részére az alábbi díjat fizeti meg:

            5.4.1.   Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, pótkocsi, utánfutó elszállítása:

Szolgáltatói díj ÁFA nélkül:

20.000, -Ft/db

A 27%-os ÁFA összege:

5.400, -Ft

A Szolgáltatói díj ÁFA-val:

25.400, -Ft/db

            5.4.2.   Tehergépkocsi elszállítása:

Szolgáltatói díj ÁFA nélkül:

60.000, -Ft/db

A 27%-os ÁFA összege:

16.200, -Ft

A Szolgáltatói díj ÁFA-val:

76.200, -Ft/db

            5.4.3.   Elszállított jármű tárolási és őrzési díja:

Szolgáltatói díj ÁFA nélkül:

1.200, Ft, /nap/db

A 27%-os ÁFA összege:

324, -Ft

A Szolgáltatói díj ÁFA-val:

1.524, -Ft /nap/db

            5.4.4.   Hatósági jelzés nélkül elszállított jármű felnyitásának díja:

Szolgáltatói díj ÁFA nélkül:

15.000, Ft, /db

A 27%-os ÁFA összege:

4.050, -Ft

A Szolgáltatói díj ÁFA-val:

19.050, -Ft /db

            5.4.5.   Hulladékká vált gépjárművek bontásra történő átadása (bontási díj):

Szolgáltatói díj ÁFA nélkül:

30.000, Ft, /db

A 27%-os ÁFA összege:

10.800 -Ft

A Szolgáltatói díj ÁFA-val:

50.800, -Ft /db

5.5.      A gépjármű bontásának díja magába foglalja a hulladékká vált (elhasználódott) gépjármű, a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján történő bontásának, megsemmisítésének, szárazra fektetésének, valamint bontási átvételi igazolás, illetve bontásról szóló igazolás (a továbbiakban: bontási igazolás) kiállításának költségeit. A bontásra átadott gépjárművek tekintetében Szolgáltató nem számít fel tárolási és őrzési díjat Megrendelő részére.

5.6.      Az 5.4. pontban meghatározott díjak nem vonatkoznak a speciális emelést igénylő 3,5 tonna össztömegnél súlyosabb gépjárművek elszállítására, áthelyezésére. Jelen gépjárművek elszállítását, illetve áthelyezését Szolgáltató esetei ajánlatkérés és megrendelés alapján, külön díjtétel szerint vállalja.

5.7.      Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés ellenértékét költségvetési számláján biztosítja.

5.8.      Megrendelő előleget nem folyósít.

5.9.      Megrendelő a megrendelt szolgáltatások díjait Szolgáltató részére - Szolgáltató szabályszerűen benyújtott és leigazolt számlája alapján - a kiállításától számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Szolgáltató ERSTE Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-50752654 számú bankszámlájára.

5.10.    A számla elektronikusan is benyújtható. Az elektronikus úton benyújtott számlákat a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címre kell megküldeni. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a számla a kiállítástól számított 5 napon belül nem érkezik meg Megrendelőhöz, úgy Megrendelővel a számla esetleges késedelmes kiegyenlítése esetén nem állnak be a késedelmes fizetés jogkövetkezményei.

5.11.    A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató késedelmi kamatként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ban meghatározott késedelmi kamatot számíthatja fel.

 

6.         SZERZŐDÉS HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE, KÖVETKEZMÉNYEK

6.1.      Jelen szerződés mindkét Fél általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és határozatlan időtartamra szól.

6.2.      Felek a szerződést írásban, képviselőik útján, a Ptk-val összhangban, kölcsönös akarattal módosíthatják.

6.3.      Felek jogosultak jelen szerződést közös megegyezéssel, írásba foglalt módon megszűntetni, mely esetben a teljesített szolgáltatások vonatkozásában előzetesen el kell számolniuk egymással.

6.4.      Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, vagy a szerződéstől történő elállásra, ha a Szolgáltató a Megrendelő felszólítására a Megrendelő által kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott póthatáridőn belül. Ebben az esetben Megrendelő jogosult a 6.6. pont szerinti meghiúsulási kötbérre, illetve ezt meghaladó kára megtérítésére is.

6.5.      Jelen szerződést 60 napos felmondási idővel bármelyik fél indokolás nélkül írásban felmondhatja. A felmondás ténye nem mentesíti a Szolgáltatót a felmondás időpontjában már kézhez vett megrendelések teljesítése alól, illetve Megrendelőt a már teljesített megrendelések díjának megfizetése alól. A másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél jogosult a szerződést írásban indokolva, azonnali hatállyal felmondani.

6.6.      Amennyiben a Szolgáltató az eseti megrendelés alapján elvégzendő feladatait a megrendelésben rögzített határidőben nem teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a késedelembe esés napjától számított napi 5.000,-Ft, ugyanilyen összegű kötbért tartozik fizetni a Szolgáltató hibás teljesítés esetén is, a hibás teljesítés napjától annak kijavításáig.

Amennyiben a Szolgáltató neki felróható okból nem teljesít, a kötbér mértéke az eseti megrendelés bruttó vállalkozási díjának 30 %-a (meghiúsulási kötbér).

A Szolgáltató a Megrendelő írásbeli felszólításának átvételét követő 15 napon belül köteles a Megrendelő számlájára átutalni a kötbér összegét, melyről Megrendelő számviteli bizonylatot állít ki.

6.7.      A Szolgáltató szerződésszegést követ el különösen, ha

  • késedelmesen teljesít,
  • hibásan teljesít, mert az általa végzett munka minősége nem felel meg jelen szerződésben foglalt követelményeknek, illetve a rendeltetési célnak,
  • nem teljesít,
  • jelen szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Szolgáltató felelős.

6.8.      Mentesül az érintett szerződő fél a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, illetve kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni.

6.9.      Nem mentesülnek a Szerződő Felek a nem teljesítés, vagy a nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményei alól, ha az ugyan rendkívüli, előre nem látható körülményre vezethető vissza, azonban e körülmények a teljesítést nem hiúsították meg, csupán akadályozták vagy megnehezítették azt.

6.10.    Szolgáltató vállalja, hogy szerződésszegés esetén jelen szerződés 6.6. pontjában meghatározott kötbéreket fizeti Megrendelő számára. A Megrendelő fenntartja a jogot a kötbért meghaladó kárának, valamint a szerződésszegésből eredő egyéb jogai érvényesítésére is.

6.11.    Szolgáltató tudomásul veszi, hogy köteles a Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott kárt (ideértve a személyi sérüléseket és a dologi károkat egyaránt) megtéríteni.

6.12.    A járműhasználat jogszerű akadályozása folytán keletkezett kárért Szolgáltatót nem terheli kártalanítási felelősség.

6.13.    A jármű elszállítása vagy áthelyezése, illetve tárolása során, az abban keletkezett kárért Szolgáltatót kártérítési kötelezettség terheli.

6.14.    Szolgáltató nem sújtható kötbérrel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, vagy hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős (vis maior).

6.15.    Vis maior eseménynek tekintik a Felek azokat a körülményeket, amelyek a Megrendelő és a Szolgáltató akaratán kívül következnek be, nekik nem felróható és általuk el nem hárítható. Ilyen esetek lehetnek például a sztrájk, tűzeset, árvíz, járvány, betegség, szállító gépjármű váratlan meghibásodása. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Szolgáltató tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel. 

6.16.    Vis maiorra a Szolgáltató csak és kizárólag akkor hivatkozhat, ha haladéktalanul értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartalmáról.

6.17.    A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a vis maior esemény a teljesítést nem lehetetleníti el véglegesen, illetve nem hiúsítja meg, jelen szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartalmával meghosszabbodnak. Kivételt képez az az eset, ha a Felek a vis maior esemény jellegére tekintettel másképpen állapodnak meg.

 

7.         VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1.      Szolgáltató az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melynek alátámasztására jelen szerződés aláírását megelőzően átadta Megrendelőnek az erre vonatkozó kitöltött dokumentumot. Tudomásul veszi, hogy mint a szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést felmondja. 

            Felek kijelentik, hogy mindketten belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és egyiküknek sincs olyan jogállása, amely szerint az általános forgalmi adóról szóló törvény 2007. évi CXXVII. törvényben meghatározottak alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.

7.2.      Felek kijelentik, hogy részükről a szerződéskötésnek akadálya nem áll fenn, azt az erre jogosult elfogadta, és az arra felhatalmazott, képviseleti jogosultsággal bíró személy írta alá.

7.3.      Felek a kapcsolattartás érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik meg:

            7.3.1.   Megrendelő által kapcsolattartóként megjelölt személy:

                        7.3.1.1.  Kapcsolattartás, megrendelés:

                                      Név: Tóth Tibor, közterület-felügyelő

                                      Telefon: 36-20/230-2718

                                      E-mail: toth.tibor@martonvasar.hu

                        7.3.1.2.  Teljesítésigazolás:

                                      Név: Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző

                                      Telefon: 36-22/460-233

                                      E-mail: jegyzo@martonvasar.hu

            7.3.2.   Szolgáltató által helyszíni képviselőként, kapcsolattartóként megjelölt személy:

                        7.3.2.1.  Név: Kácser József

                                      Telefon: +36-20/951-2273

                                      E-mail: kacserjozsef@gmail.com

7.4.      Felek kikötik, hogy minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levél, fax, e-mail, stb.) kell történnie.

7.5.      Felek kötelesek a szerződés teljes időtartama alatt együttműködni. Bármely fél kezdeményezheti egyeztetés, megbeszélés tartását. Szolgáltatónak kötelessége, hogy jogszabály alapján írásos jelentést tegyen Megrendelő felé jelen szerződéshez kapcsolódóan a telephelyén tárolt járművekről. Megrendelő Szolgáltató szerződés szerinti tevékenységét bármikor ellenőrizheti, e célból Szolgáltató telephelyére és irodájába beléphet és a kapcsolódó iratokba betekinthet. Szolgáltató az ellenőrzés során köteles együttműködni Megrendelővel.

7.6.      Felek rögzítik, hogy a szerződés keretében elvégzett szolgáltatásoknak meg kell felelniük a hazai és az európai szabványoknak, műszaki normatíváknak és az illetékes hatóságok által támasztott követelményeknek. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben és a szerződéses rendelkezések értelmezésében a Ptk., a 4. pontban hivatkozott, továbbá egyéb – jelen szerződés tárgyához kapcsolódó – hatályos magyar jogszabályok és szakmai előírások rendelkezései az irányadóak.

7.7.      Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan a tudomásukra jutott minden információt, adatot, tényt, bizonylatot, okiratot üzleti titokként bizalmasan kötelesek kezelni, 3. személy tudomására csak a másik fél írásbeli engedélyével hozhatják. Ez a kötelezettség jelen szerződés megszűnése után is fennáll. Felek a fentieket alkalmazottaikkal és alvállalkozóikkal is betartatják.

            Szolgáltatót tevékenysége során minden, a gépjárművek elszállításával, kiváltásával kapcsolatosan tudomására jutott természetes személyre vonatkozó személyes adattal kapcsolatosan teljeskörű titoktartási kötelezettség, valamint a természetes személynek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseinek betartása terheli, minden, a Megrendelővel, illetve az adott objektummal és az ott dolgozó személyekkel kapcsolatos tudomására jutott adatra, információra nézve. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén az abból eredő kárért Szolgáltató teljes anyagi felelősséggel tartozik. Szolgáltató köteles kiemelt figyelmet fordítani az érintett természetes személyek személyes adatinak védelmére.

7.8.      Megrendelő tájékoztatja Szolgáltatót, hogy a Szolgáltató oldaláról kapcsolattartásra megjelölt természetes személy jelen szerződésben rögzített személyes adatainak kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződéskötésre való tekintettel, a szerződés teljesítése érdekében kerül sor, a Megrendelő a Szolgáltatónak a szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben birtokába jutott személyes adatait a GDPR rendelettel összhangban kezeli.

            Tájékoztatja, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos további részleteket a Megrendelő adatkezelési tájékoztatója tartalmaz. Ezen felül további felvilágosítással Megrendelő adatvédelmi tisztviselője tud szolgálni.

            Jelen dokumentumot Megrendelő a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben, valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII:28.) BM rendeletben meghatározott megőrzési idő leteltéig köteles megőrizni.

Az adatkezelés célja a Szerződő Felek közötti kapcsolattartás biztosítása, a szerződésben foglaltak teljesítésének elősegítése. A kapcsolattartóként megjelölt természetes személyeknek a szerződésben szereplő személyes adatai kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez használhatók fel.

            Szolgáltató kijelenti, hogy a kapcsolattartási adatok megadásával kapcsolatosan munkavállalóját tájékoztatta és az adatkezelés jogalapját biztosította.

7.9.      Felek rögzítik, hogy a szerződésből fakad