Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. első félévi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet II. módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
megvalósításra vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről és felhatalmazó nyilatkozat megadásáról közbeszerzési eljárás lefolytatására a ’Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program’ kapcsán (KEHOP-2.1.2-15-2017-00014)
a Mirrotron Kft.-vel kötendő adásvételi és bérleti szerződésről
a„Járási Hivatal épületében lévő infrastruktúra kiváltása” című közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
hozzájárulás a művészeti iskola épületét érintő rekonstrukciós és fejlesztési feladatok elvégzéséhez
a mezőkölpényi tehetséges tanulók támogatásáról
a Százszorszép Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mezőkölpényi közösség támogatásához
Pályázat benyújtásáról „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” címmel kiírt felhívásra
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének módosításáról
a Tó-CooP Zrt.-vel haszonkölcsön szerződés megkötéséről
a Martonvásár, 1715/1 (telekosztást követően várhatóan 1715/14) hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról, valamint bérleti szerződés megkötéséről
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer fejlesztési terve, a 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (23-04659-1-004-00­05, 22-02015-1-001-00-12, 22-04659-1-001-00-02, 22-21005-1-001-00-00, 22-15198-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
közterületek elnevezéséről szóló 80/2017. (III.28.) határozata módosításáról
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ előfinanszírozási kérelme elbírálásáról a 2017.évi Magyar Népdal Napja megvalósításához
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Mezőkölpényi Református Egyházközség kérelmének elfogadásáról
polgármester I. féléves munkájának értékeléséről
a polgármester érintettségéről
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás Inter-Ambulance Zrt. általi NEAK finanszírozásának igényléséről
Pályázat benyújtásáról a ’Helyi identitás és kohézió erősítése’ címmel kiírt felhívásra
a kommunikációs feladatok átszervezéséről
a Százszorszép Alapítvány részére támogatás nyújtása a Mezőkölpényben tartandó tánctábor megvalósítására
a Százszorszép Alapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás elszámolásáról
a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról és támogatási szerződés módosításáról
egyes vagyontárgyak térítésmentes átadásáról, haszonkölcsönbe adásáról
a KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési szerződés megkötéséről
az Ercsi-Sinatelep, Madách Imre u. 1. 3029 helyrajzi számú ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről
a jövőben az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú beépítetlen terület megosztását követő 9.404 négyzetméter alapterületű ingatlanrésznek értékesítéséről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás i szerződés módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet I. módosításának előkészítéséről
Martonvásár 2016. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásár 0235/30 hrsz alatti szántóföld adásvételével kapcsolatos Nemzeti Agrárkamara állásfoglalása elleni kifogásról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
szabványos közvilágítás biztosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2017. I.-III. havi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
az Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről készített beszámolójának elfogadásáról
a közterület-felügyelet 2016. évi működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról
a 2016. évi mezőőri feladatok elvégzéséről szóló beszámolóról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi beszámolójáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2016. évi beszámolójáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület támogatására
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításról
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításáról
Martonvásár, 1069 hrsz-ú ingatlan egyes részeinek megvásárlásról
településfejlesztési megállapodás megkötéséről
a Martonvásári utak fejlesztése I. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött Támogatási szerződés módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
településfejlesztési megállapodással kapcsolatos feladatok lezárásáról, telekalakításról és telekmegosztásról szóló szerződés megkötéséről
a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával összefüggésben ingatlan használatba adásáról
a Martonvásár, 1719 hrsz. alatti ingatlan törzsvagyoni besorolásának megszüntetéséről
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
önkormányzati feladat-ellátás átszervezéséről
a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról és támogatási szerződés módosításáról
a „Martonvásárért Alapítvány” kérelme alapján támogatási összeg felhasználásáról
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról
a BOÉR-DENT Bt-vel kötött fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. cafeteria szabályzatáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2017 évi üzleti tervéről
a MartonSport Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról
a 2016. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló beszámoló elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
fióktelep biztosításához szükséges szerződés megkötéséről a Mirrotron Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft-vel
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a civil és sportszervezetek részére történő pályázati keretösszeg megemeléséről
telephely bejegyzéshez való hozzájárulásról