Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

szerződés megkötéséről vér-mintavételi hely működtetése tárgyában
szerződés megkötéséről foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítására
a Martongazda Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2019. I-III. negyedéves szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
az önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár VárosÖnkormányzata2020. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
A napirendi pontokról
A jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár, Váci Mihály utcai közművesítéssel összefüggő feladatokhoz kapcsolódó településfejlesztési megállapodásról
szennyvízhálózattal kapcsolatos négyoldalú megállapodás megkötéséről
a Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi körzetéről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2020.évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár, 448/3 helyrajzi számú ingatlan hasznosításáról
az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodásról
a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a „Térségi szolgáltatóház kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a Martonvásár, belterület 1243/F helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Orgona utca 14.) ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a képviselők 2019. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
Horváth Bálint alpolgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
polgármester tárgyévi munkájának értékeléséről
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásáról
likviditási hitel felvételéről
Martonvásár, 220 hrsz-ú ingatlanból 714 m2 ingatlanrész megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
a Martonvásár közigazgatási területén működő közterületi térfigyelő rendszer kameráinak elhelyezkedéséről
a helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról
a Településrendezési Terv teljes eljárással történő módosításáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
az SZMSZ egyes függelékeinek elfogadásáról
Horváth Bálint alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Horváth Bálint alpolgármester illetményének megállapításáról
Horváth Bálint alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester illetményének megállapításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester idegennyelv-tudási pótlékának megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor költségtérítésének megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményének megállapításáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Fejér Megyei Kormányhivatal „a Képviselő-testület alakuló ülésére vonatkozó” javaslatának megtárgyalásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazására tett észrevételekről
a „Közterület rehabilitáció Martonvásár” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról
a „Martonvásár - Útépítési munkák 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a „Martonvásár-Lakóutcák burkolatfelújítása 4 részben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
az önkormányzat és intézményei 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkaszerződés módosításáról
a Martonvásár, 1378 helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló „C típusú sportpark kivitelezéséhez” kapcsolódó vállalkozási szerződésről
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Horváth Bálint alpolgármester 2019. évi célfeladatairól
a polgármester 2019. évi célfeladatairól
az önkormányzati tisztségviselők cafetéria juttatásáról
a polgármester 2019. évi szabadságáról
Dr. Szabó Tibor polgármester érintettségéről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület támogatásáról
a Martonvásári Rendőrőrs eszközbeszerzésének támogatására
a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott önkormányzati támogatások elszámolásának elfogadásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak díjazásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XVI. számú módosításáról
Gucsek István alpolgármester érintettségéről
a kulturális feladatellátás átszervezéséről
a Dr. Jellinek és Társa Bt.-vel Martonvásár Város közigazgatási területén házi gyermekorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a BERCZI DENT Kft.-vel az egyetlen körzetnek minősülő, Martonvásár Város közigazgatási területén fogorvosi ellátást érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a Fodor-MED és Társai Bt.-vel a Martonvásár Város közigazgatási területén található 1. számú egészségügyi körzetet érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
a KARDIO-KONZULENS Bt.-vel a Martonvásár Város közigazgatási területén található 2. számú egészségügyi körzetet érintő egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról és térítésmentes használati szerződés megkötéséről
iskolatej program folytatásáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a mezőőri járulék felülvizsgálatáról
az adórendeletek felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
a 2019. évi helyi adóztatásról szóló beszámolóról
a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával kapcsolatos Martonvásár, 1236/1 hrsz-ú ingatlant érintő használati megállapodás megszüntetéséről
Martonvásár, 1222/1 és 1223/6 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására kiírt pályázat elbírálásáról, valamint adásvételi (elő)szerződés megkötéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
a Képviselő-testület 2020. évi Munkatervéről