Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

az alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
az alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményéről és költségtérítéséről
a polgármester érintettségéről
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
az önkormányzat által 2016. évben nyújtott szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak hazánk és állampolgáraink védelmében a déli határszakaszon teljesített szolgálatukért történő jutalmazás elszámolásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Bicske Város Önkormányzatával a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetése tárgyában kötött megállapodás módosításáról
a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás elszámolásáról
a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
az önkormányzat fenntartásában lévő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ feladatellátását segítő pályázatok (EFOP) benyújtásáról
Pályázat benyújtásáról a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címmel kiírt felhívásra
a Martonvásár, belterület 1071 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására
a Martonvásár, 1245 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének kibővítéséről
a Martongazda Nonprofit Kft. üzemetetésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról
az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2016. évi ellátásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2016. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült beszámolóról
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet felülvizsgálatáról
az önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről a Nemzeti Fejlesztési Programirodával és támogatási kérelem benyújtásáról egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására kiírt felhívásra (KEHOP-2.1.2)
közművelődési megállapodások megkötéséről
az ülés napirendjéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
a Fejér Megyei Önkormányzat díjaira történő felterjesztésről
a napirendi pontokról
hitelesítő személyéről
a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról és támogatási szerződés módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2016. (X.11.) határozatának módosításáról
képviselők 2016. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
egyes önkormányzati feladatok átszervezéséről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról, egyes hivatali feladatok átszervezéséről
Pályázat benyújtásáról ’A vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése’ címmel kiírt felhívásra
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásár, belterület 1243/F helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Orgona utca 14.) ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről
a napirendi pontokról
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
a 2017. évi önkormányzati ünnepség- és rendezvényterv jóváhagyásáról
a Magyar Népdal Napja 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról
a Képviselő-testület 2016. évi Munkatervéről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére 2015. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség részére 2016. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
polgármester II. féléves munkájának értékeléséről
polgármester érintettségéről
a 2016. évi kormányzati támogatás felhasználásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2016. I.-XI. havi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
a 2016. évben történt beruházások eredményeképpen épületfeltüntetéssel és földhasználattal kapcsolatos szerződés megkötésére
a Képviselő-testület 2017. évi Munkatervéről
közmeghallgatás tartásáról
Martonvásár Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Tankerületi Központ között köznevelési intézmények működtetésének átadás-átvétele tárgyában kötendő megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
közterület filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására
a Fejér Megyei Kormányhivatal egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló javaslatáról
iskolatej program folytatásáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a helyi adórendelet felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
az adóhatóság 2016. évi beszámolójáról
a Településszerkezeti Terv módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a martonvásári állami fenntartású köznevelési intézmények állami vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezeléséi szerződés megkötéséről Martonvásár Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között
a Martonvásár Római Katolikus Plébánia részére vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról
a Martonvásár Római Katolikus Plébániával haszonkölcsön szerződés kötéséről
a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására” témájú kiírásra (HIM-HF16)
felhatalmazás megadásáról módosított konzorciumi szerződés aláírására a KEHOP csatorna-beruházás kapcsán
a településrendezési eszközök módosítása során a véleményezési szakasz lezárásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a 39 M Lövész Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
az ülés napirendjéről
hitelesítő személyéről