Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a napirendi pontokról
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
a 2017. évi önkormányzati ünnepség- és rendezvényterv jóváhagyásáról
a Magyar Népdal Napja 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról
a Képviselő-testület 2016. évi Munkatervéről
a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére 2015. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Rákóczi Szövetség részére 2016. évben nyújtott önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről
polgármester II. féléves munkájának értékeléséről
polgármester érintettségéről
a 2016. évi kormányzati támogatás felhasználásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2016. I.-XI. havi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról
a 2016. évben történt beruházások eredményeképpen épületfeltüntetéssel és földhasználattal kapcsolatos szerződés megkötésére
a Képviselő-testület 2017. évi Munkatervéről
közmeghallgatás tartásáról
Martonvásár Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Tankerületi Központ között köznevelési intézmények működtetésének átadás-átvétele tárgyában kötendő megállapodás és vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
közterület filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására
a Fejér Megyei Kormányhivatal egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló javaslatáról
iskolatej program folytatásáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
a helyi adórendelet felülvizsgálatáról, az adómértékek módosításának szükségességéről
az adóhatóság 2016. évi beszámolójáról
a Településszerkezeti Terv módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervéről
Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének harmadik negyedévi teljesítéséről
Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a martonvásári állami fenntartású köznevelési intézmények állami vagyonkezelésbe adásához kapcsolódó átadás-átvételi megállapodás és vagyonkezeléséi szerződés megkötéséről Martonvásár Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között
a Martonvásár Római Katolikus Plébánia részére vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról
a Martonvásár Római Katolikus Plébániával haszonkölcsön szerződés kötéséről
a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítására” témájú kiírásra (HIM-HF16)
felhatalmazás megadásáról módosított konzorciumi szerződés aláírására a KEHOP csatorna-beruházás kapcsán
a településrendezési eszközök módosítása során a véleményezési szakasz lezárásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a 39 M Lövész Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról
az ülés napirendjéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
zárt ülés napirendjéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
a Településszerkezeti Terv módosításáról
a 2006. évben befejezett csatornázási munkákkal összefüggő burkolatkárosodások miatti infrastruktúra-fejlesztésről
a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület TAO önrész iránti kérelmének jóváhagyásáról
a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak hazánk és állampolgáraink védelmében a déli határszakaszon teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról
a Martonvásári Mentőállomás részére eszközállomány használatba adásáról
a Martonvásár, belterület 533 helyrajzi számú ingatlanon fennálló Martonvásár Város Önkormányzata javára bejegyzett építési tilalom megszüntetéséhez való hozzájárulásról
az Érd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról
Martonvásár város környezeti állapotáról szóló 2016. évi lakossági tájékoztató elfogadásáról
Javaslat pályázat benyújtására az EFOP-3.3.2-16 kódszámú kiírásra
a MartonSport Nonprofit Kft. Alapító okiratának módosításáról
a képviselő-testület SzMSz-ének egyes kormányzati funkciókat tartalmazó 1. függelékének módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
képviselő érintettségéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
zárt ülés napirendjéről
a Mirrotron Kft. helyi fejlesztési projektjének támogatásáról
a Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről
MLSZ-szel kötött együttműködési megállapodás és vállalkozási szerződés módosításáról
a MartonSport Nonprofit Kft. törzstőkéjének emeléséről
sportcsarnok kivitelezésére létrejött vállalkozási szerződés módosításáról
BBK igazgatójának bérrendezéséről
a Brunszvik Teréz Óvoda óvodavezetőjének bérrendezéséről
pénzeszköz elkülönítéséről ingatlanvásárláshoz
a martonvásári 1246 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának szándékáról
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer fejlesztési terve, a 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terve
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (23-04659-1-004-00­05, 22-02015-1-001-00-12, 22-04659-1-001-00-02, 22-21005-1-001-00-00, 22-15198-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
az ülés napirendjéről
szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztásáról
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
határozata zárt ülés napirendjéről
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
a Brunszvik Teréz Óvoda vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról
kitüntető díjak, díszpolgári cím adományozásáról
zárt ülés napirendjéről, jegyzőkönyvvezető és -hitelesítő személyéről
pályázat benyújtásáról a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Martonvásár Város Önkormányzata csatlakozásáról a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programhoz
a Martonvásári Kulturális Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása a Magyar Népdal Napjának szervezésére
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
behajthatatlanná minősített követelésekről szóló beszámoló elfogadásáról