Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
a Martongazda Nonprofit Kft 2017. évi üzleti tervéről
a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
az önkormányzati energiafelhasználás 2016. évi alakulásáról
a katasztrófa- és polgári védelmi feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített költségelszámolás elfogadásáról
óvodai működést érintő ingatlanhasználati megállapodás megkötéséről
a tordasi Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona kitagolásával összefüggésben ingatlan felajánlására
Martonvásár közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és egyes elnevezések megszüntetéséről, valamint az aktív közterület elnevezések egységes szerkezetbe foglalásáról
Martonvásár Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatáról
a Településrendezési Terv módosításáról
a gyermekétkeztetés térítési díjai 2017. évi megállapításának jóváhagyásáról
Martonvásár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
az ülés napirendjéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
"Év Vállalkozója Martonvásáron" kitüntetés odaítéléséről
Év Fiatal Példaképe kitüntetés odaítéléséről
Martonvásár Szolgálatában kitüntetés odaítéléséről
Martonvásár Sportjáért kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jólétéért„ kitüntetés odaítéléséről
"Martonvásár Kultúrájáért" kitüntetés odaítéléséről
„Martonvásár Jövő Nemzedékéért„ kitüntetés odaítéléséről
„Pro Urbe – Martonvásár Városáért” kitüntető cím adományozásáról
„Martonvásár díszpolgára” cím odaítéléséről
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület részére támogatás nyújtása működésének átmeneti fenntartása céljából
az Embertársainkért Alapítvány alapító okiratának módosításáról
a Százszorszép Alapítvány részére támogatás nyújtása a mezőkölpényi vendégek kulturális programjának megvalósítására
az ülés napirendjéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos ügyben elsőfokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyásáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Martongazda Nonprofit Kft Javadalmazási szabályzatának felülvizsgálatáról, FEB elnök díjazásáról
az alpolgármester érintettségéről
vételi ajánlattétel a Martonvásár 1063 helyrajzi számú, Budai út 2. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
határozatok végrehajtásáról, pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, aktuális pénzügyi helyzetről, adóbevételekről, polgármester szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról
a polgármester 2016. évi célfeladatairól
a polgármester 2017. évi szabadságáról
Horváth Bálint alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
az alpolgármester érintettségéről
Gucsek István alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
az alpolgármester érintettségéről
Dr. Szabó Tibor polgármester illetményéről és költségtérítéséről
a polgármester érintettségéről
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
az önkormányzat által 2016. évben nyújtott szociális – és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról
a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak hazánk és állampolgáraink védelmében a déli határszakaszon teljesített szolgálatukért történő jutalmazás elszámolásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Bicske Város Önkormányzatával a kárpátaljai magyar fiatalok magyarországi üdültetése tárgyában kötött megállapodás módosításáról
a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás elszámolásáról
a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
az önkormányzat fenntartásában lévő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ feladatellátását segítő pályázatok (EFOP) benyújtásáról
Pályázat benyújtásáról a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címmel kiírt felhívásra
a Martonvásár, belterület 1071 helyrajzi számú ingatlant a HÉSZ alapján terhelő elővásárlási jogról történő lemondásra, illetőleg annak a továbbiakban is történő fenntartására
a Martonvásár, 1245 hrsz. alatti ingatlan közterület jellegének megszüntetéséről
a helyi közösségi közlekedés menetrendjének kibővítéséről
a Martongazda Nonprofit Kft. üzemetetésében lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok állapotáról
az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok 2016. évi ellátásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. 2016. évi közszolgáltatási tevékenységéről készült beszámolóról
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet felülvizsgálatáról
az önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének előkészítéséről
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
Konzorciumi együttműködési megállapodás megkötéséről a Nemzeti Fejlesztési Programirodával és támogatási kérelem benyújtásáról egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására kiírt felhívásra (KEHOP-2.1.2)
közművelődési megállapodások megkötéséről
az ülés napirendjéről
hitelesítő személyéről
jegyzőkönyvvezető személyéről
a Fejér Megyei Önkormányzat díjaira történő felterjesztésről
a napirendi pontokról
hitelesítő személyéről
a 39M Lövész Egyesület kérelmének elbírálásáról és támogatási szerződés módosításáról
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2016. (X.11.) határozatának módosításáról
képviselők 2016. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
egyes önkormányzati feladatok átszervezéséről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról, egyes hivatali feladatok átszervezéséről
Pályázat benyújtásáról ’A vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése’ címmel kiírt felhívásra
a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosításáról
a napirendi pontokról
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről
a jegyzőkönyvvezető személyéről
a Martonvásár, belterület 1243/F helyrajzi számú (természetben Martonvásár, Orgona utca 14.) ingatlan bérleti szerződésének megkötéséről