Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

63/2024. (2. 13.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

63/2024. (II.13.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal


 

63/2024. (II.13.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

12/2023. (I.31.) – a Forum Martini önkormányzati lap megjelenési feladataival kapcsolatos döntéshozatalról – A megbízott főszerkesztő – Mihálovics Zoltán – szerződésben foglaltakat teljesítette, a lap 6 alkalommal megjelent.

37/2023. (II. 14.) határozata - a ’Civil szervezetek pályázatok megvalósításához szükséges támogatásáról’ szóló 23/2022. (II. 15.) határozat második kiegészítéséről (LEADER projektek) –

A Martonvásári Kulturális Egyesület a szerződésben foglaltakat teljesítette. A Szent László sétány 2. szakaszának felújítása megtörtént. Az Egyesület szakmai beszámolója elkészült, azt a képviselő-testület a 2024. februári soros ülésén tárgyalja.

A Martonvásárért Alapítvány a szerződésben foglaltakat teljesítette. A Szent László sétány 3. szakaszának felújítása elkészült. Az Alapítvány erről szóló szakmai beszámolóját a képviselő-testület a 233/2023. (XI. 28.) határozatával elfogadta.

41/2023. (II.15.) – a Forum Martini Polgárőr Egyesület 2023. évi támogatásáról – Az Egyesület a támogatási összeg felhasználásáról beszámolt, azt a képviselő-testület 35/2024. (I.23.) határozatával elfogadta.

52/2023. (III.28.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése kapcsán készített intézkedési terv elfogadásáról – Az intézkedési tervben foglaltak megtörténtek.

53/2023. (III.28.) – a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny megrendezéséhez kapcsolódó támogatásról – A szervező cég a támogatási összeg felhasználásáról beszámolt, azt a képviselő-testület 230/2023. (XI.28.) határozatával elfogadta.

56/2023. (III.28.) – a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.-ben lévő üzletrész eladásáról – Tájékoztattuk a döntésről a megkereső szervet és a Kegyeleti Központ Kft.-t, azóta reagálás nem érkezett.

57/2023. (III.28.) – a Martonvásár, Béke u. 18. szám (448/3 hrsz.) alatti ingatlan értékesítéséről – Az ingatlancsere szerződést a felek aláírták, a költözés hamarosan megtörténik.

108/2023. (V.30.) – az állami tulajdonú, 218 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről – Az ügy folyamatban van az MNV Zrt. válaszát még várjuk.

136/2023. (VI.27.) – az Embertársainkért Alapítvány kérelmének támogatására – Az Egyesület a támogatási összeg felhasználásáról beszámolt, azt a képviselő-testület 30/2024.(I.23.) határozatával elfogadta.

156/2023. (VII.25.) I-IV pontja – „Villamos energia beszerzése 2024” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről – Az ezzel kapcsolatos szerződéseket megkötöttük.

157/2023. (VII.25.) I-IV. pontja – „Földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről - Az ezzel kapcsolatos szerződéseket megkötöttük

201/2023. (XI.7.) – üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében településfejlesztési megállapodás módosításáról – A felek a szerződés módosítást aláírták.

202/2023. (XI.7.) – Martonvásár 182/4 és 182/6 hrsz.-ú ingatlanokon lévő visszavásárlási jog törlésére vonatkozó kérelem elbírálásáról – A visszavásárlási jog törlése megtörtént.

203/2023. (XI.7.) – a Martonvásár, 1069/3 hrsz.-ú terület értékesítéséről szóló pályázati kiírás elbírálásáról, valamint adásvételi szerződés megkötéséről – A REVRIK Kft-vel az adásvételi szerződés aláírásra került, a vevő a vételárat megfizette.

208/2023. (XI.7.) – a Martonvásár, Béke u. 18. szám alatti ingatlan cseréjéről, a 1068/2 hrsz.-ú földrészlet megvásárlásáról és a 1068/3 hrsz.-ú területhez kapcsolódó elővásárlási jogról történő lemondásról – A földhivatali és az MNV ZRt -vel kapcsolatos eljárások még folyamatban vannak.

217/2023. (XI.28.) – közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról – A felek a szerződést aláírták.

223/2023. (XI.28.) – a ráckeresztúri szennyvíztisztító telep bővítése átvételének tudomásul vételéről, valamint a kapacitásbővítése folytán a bekötési darabszámok módosításáról – A bekötési darabszámok átvezetése megtörtént.

225/2023. (XI.28.) – a védőnők jutalmáról –Az érintettek részére a jutalom kifizetésre került

228/2023. (XI.28.) – a Szent László Völgye Lovas Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolási határidejének meghosszabbításáról – A képviselő-testület a beszámolási határidő meghosszabbítását elfogadta, az Egyesület a támogatási összeg felhasználásáról beszámolt, azt a képviselő-testület 32/2024. (I.23.) határozatával elfogadta.

231/2023. (XI.28.) – a Martonvásár Sportjáért Alapítványnak nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról – A képviselő-testület elfogadta az Alapítvány beszámolóját.

232/2023. (XI.28.) – a Martonvásári Polgári Egyesületnek nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról - A képviselő-testület elfogadta az Egyesület beszámolóját.

233/2023. (XI.28.) – a Martonvásárért Alapítványnak nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolójának elfogadásáról - A képviselő-testület elfogadta az Alapítvány beszámolóját.

235/2023. (XI.28.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény nyitva tartásának módosításáról – a Könyvtár nyitva tartása a határozatban foglaltak szerint valósult meg.

243/2023. (XII.13.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terv koncepciójának jóváhagyásáról – A képviselő-testület elfogadta az üzleti terv koncepciót.

244/2023. (XII.13.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nél megjelenő kamatnyereség összegének felhasználásáról – Az összeg beépült az MVK NKft. 2024. évi költségvetésébe.

245/2023. (XII.13.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a település-és ingatlanüzemeltetési feladatok többletfinanszírozásáról – Az összeg út és járda karbantartásra felhasználásra került.

246/2023. (XII.13.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője javadalmazásáról – A munkaszerződés ennek megfelelően módosításra került.

250/2023. (XII.13.) – 2024. évi közmeghallgatás tartásáról – A közmeghallgatás 2024. február 1. napján lezajlott.

19/2024. (I.23.) – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról – A felek a szerződésmódosítást aláírták.

39/2024. (I.23.) – a Fejér Vármegyei Önkormányzat Gróf Klebelsberg Kuno Emlékéremre történő felterjesztésről – A képviselő-testület döntött a jelölt személyéről, a felterjesztés 2024. január 30-án a Fejér Vármegyei Önkormányzat felé megtörtént.

9/2024. (I. 23.) - 16/2024. (I. 23.) - a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. tagjaként a Kft. tartozásainak rendezésére – A Kft. taggyűlésén nem született döntés a tartozások rendezésére, az ingatlan sorsára, illetve a jövőbeli rendezésre vonatkozóan, azonban újraszámolták a szükséges működési hozzájárulás összegét, abban az esetben, ha Velence Városa a tartozás felét megfizeti, amely alapján Martonvásárra az eddigi 5 313 333 Ft összeg helyett 15 421 992 Ft jutna. Kérték, hogy újabb testületi döntés szülessen arról, hogy ezt az összeget megadja-e támogatásként településünk, ugyanakkor Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2024. (I: 23.) határozatában arról döntött, hogy működési támogatást egyáltalán nem nyújt a tartozások rendezésére a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft.-nek.