Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

47/2024. (2. 13.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

47/2024. (II.13.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2024. évi üzleti tervének elfogadásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MVK) legfőbb szerveként eljárva az MVK 2024. évi üzleti tervét jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

2. A Képviselő-testület a Kft. részére az Üzleti terv 2. melléklete szerinti átadott pénzeszközöket biztosítja a 2024. évre Martonvásár Város Önkormányzata és az MVK között fennálló érvényes és hatályos fenntartói és támogatói keretszerződés, valamint az egyes közfeladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződésekben foglalt feladatok ellátásának biztosítása érdekében.

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

47/2024. (II.13.) határozat 1. melléklete

 

 

 

ÜZLETI TERV

2024

 

Tartalom:

                        Bevezetés

                        Célkitűzések

                        Pénzügyi terv

                        Összefoglalás

 

Mellékletek:

 1. MVK 2024 PÉNZÜGYI TERV TÁBLA
 2. MVK 2024 Támogatási ütemterv (Cofog számok szerint)

 

 

 

Martonvásár, 2024. február 02.

 

                                                                                                                            Tóth Balázs

                                                                                              ügyvezető


 

BEVEZETÉS

 

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft, mint Martonvásár Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: MVK) 2021. január 1-én jött létre a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. és a MartonSport Nonprofit Kft egyesülésével.  Alapító okiratában foglaltaknak megfelelően - tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként végzi, amelynek keretében elsődlegesen a helyi lakosság közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat. Nonprofit társaságként, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Az MVK jelenleg minden olyan önkormányzati közfeladatot ellát, amit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2011. évi CLXXXIX.törvény 13. § (1) bekezdésében rögzített ellátható önkormányzati több közszolgáltatási keretszerződés alapján, amik három fő témakörre bonthatóak:

 

 1. Sport jellegű feladatok (ezt a Sport Iroda végzi, más néven MartonSport)
  1. Sportszakmai, városi sportreferensi feladatok ellátása
  2. Utánpótlás nevelési feladatok labdarúgás és kézilabda sportágban
  3. Sportlétesítmények működtetése.

 

 1. Kulturális jellegű feladatok (ezt a Kulturális Iroda végzi, más néven MartonKult)
  1. Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása
  2. Helyi közösségek támogatása, szervezett együttműködés kialakítása,
  3. Kulturális létesítmények üzemeltetése
  4. Piac szervezés és működtetés
  5. Forum Martini szerkesztőbizottságának részeként a lap tartalommal megtöltése
  6. Nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő szervezési feladatok

 

 1. Városüzemeltetési feladatok (Ezt az Üzemeltetési Iroda végzi, más néven MartonGazda)  
 1. Településüzemeltetés körében
  • köztemetők fenntartása,
  • közvilágításról való gondoskodás,
  • helyi közutak karbantartása és tartozékainak fenntartása,
  • közparkok és egyéb közterületek fenntartása;
 2. Környezet-egészségügy körében
  • a települési környezet tisztaságának biztosítása,
  • rovar- és rágcsálóirtás az önkormányzati fenntartású területeken;
 3. Lakás- és helyiséggazdálkodás üzemeltetői feladatai, intézményüzemeltetés;
 4. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, közreműködés a helyi vízkárelhárításban
 5. Közreműködés a helyi katasztrófavédelem, polgári védelem, helyi közfoglalkoztatás feladatállás területén;
 6. A kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
 7. Helyi közösségi közlekedés biztosítása;
 8.  

A Martonvásári Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. az átadott önkormányzati alapfeladatokat mindenkori munkaszervezetével, illetve alvállalkozók igénybevételével látja el a hatályos jogszabályok szerint.

CÉLKITŰZÉSEK

 

A 2024-es előttünk álló évben a külső körülmények hasonlóak lesznek, mint egy évvel korábban. Nem számítunk több nehézségre, de olyan eseményeket sem látunk, ami jelentősen megkönnyíthetné a feladatvégzésünket. Ennek fényében vágunk neki egy új esztendőnek, ahol a társaságunk vonatkozásában az alap működésen felül az alábbiakban megfogalmazott célkitűzéseket tervezzük megvalósítani:

 

 

MVK központi iroda

 1. Pénzügyi terv tartása, feszes, költséghatékony gazdálkodás
 2. Folyamatos, stabil likviditás biztosítása
 3. Tapasztalt személyi állomány megtartása, megbecsülésük további javítása

 

MartonSport

 1. 2024-as TAO pályázataink megtervezése, határidőben történő beadása
 2. A jóváhagyott TAO pályázati kereteink feltöltése
 3. Bérleti bevételi terv maradéktalan megvalósítása
 4. Csapataink taglétszámának növelése, az utánpótlás nevelés stabilitása érdekében
 5. Kézilabda az iskolában programban való részvétel az iskolával együttműködésben

 

MartonKult

 1. Közművelődési megállapodások megkötése, bővítése
 2. Százszorszép átmeneti raktár kialakítása
 3. Ismeretterjesztő előadások bevezetése
 4. BBK kiseszköz állomány felfrissítése, megújítása (abroszok, evőeszközök)
 5. A nagy rendezvények sikeres lebonyolítása
 6. Testvérvárosi kapcsolatok tervezett programjainak szervezése, lebonyolítása
 7. Bérleti és egyéb bevételi lehetőségek aktívabb kihasználása (marketing tevékenység erősítése által) 

 

MartonGazda

 1. Takaros, rendezett városkép fenntartása és erősítése
 2. Új beruházások környezetének rendezése, füvesítése (pl. Szent L., Brunszvik út)
 3. Közreműködés az önkormányzati beruházásokban (Bölcsőde, kerékpárutak)
 4. Hatékony városüzemeltetés
 5. MartonGazda telephelyen útburkolat létesítése
 6. Óvoda fűtésrendszer korszerűsítés (beruházás igényes)

 

 

 

 

PÉNZÜGYI TERV

 

TERVEZÉSI SZEMPONTOK

Az idei üzleti terv tárgyalására az év legelején kerül sor, februárban. Ilyen korai időpontban még nem került elfogadásra üzleti terv. A tavalyi jóváhagyást áprilisban kaptuk meg. A 2024-es naptári év tehát az első olyan év, amikor az üzleti terv tárgyalására az előző év beszámolójának pontos ismerete nélkül kerül sor. Mivel 2024. január 31-ig beérkező 2023-as számlák a könyvelésben az előző évhez tartoznak és  feldolgozásukhoz nem állt rendelkezésre elegendő idő, így a tavalyi év eredményéről még nincsenek pontos információink, így az összehasonlítás vonatkozásában csak közelítő jellegű, várható 2023-as bázisadatokról lehet beszámolni. De ettől függetlenül a 2024-es tervhez szükséges számításokat elvégeztük, melyet jelen előterjesztésben tárunk a képviselő testület elé.

Minden területen a lehető legpontosabban meghatározásra kerültek a feladatellátáshoz szükséges várható kiadások és a lehetséges bevételi források. A tervezésnél kiemelt szempontként jelent meg az, hogy a külső bevételeink (nem önkormányzati pénzeszköz) mértéke növekedjen, ezzel is csökkentve az igénylendő támogatás mértékét. Ezt a vállalkozási bevételeink gyarapításával, az egyéb finanszírozókkal való szerződések felülvizsgálatával és a pályázatok szélesebb körű igénybe vételével érhetjük el. A becsült kiadások és a tervezett bevételek különbsége adja az igényelt összeget, amit a közfeladatellátási szerződésünk értelmében az önkormányzat finanszíroz a társaság számára. Jelen előterjesztést az önkormányzati költségvetéssel összhangban alkottuk meg, és a felügyelő bizottságunk, valamint a belső ellenőrünkkel és könyvvizsgálónkkal is egyeztettük.

A tervezésben idén is a bevett módszert követtük, - ahogy az előző években is. Az önkormányzat kérése szerint számviteli szemléletben terveztünk, a könyvelés struktúrájához és logikájához hasonlóan, de igyekeztünk azt az igényt is fenntartani, hogy maradjon egyszerűen átlátható és közérthető mindenki számára.

 

Tervünk tartalmazza:

 • az új rezsi egységárak alapján számolt közüzemi kiadásokat, figyelembe véve a tavalyi beruházások hozadékát (hőszivattyús és napelemes beruházások), valamint a bevezetett megtakarítási intézkedések kapcsán várható felhasználási szintet.
 • az összes eddig ismert és új helyszínünk fenntartási feladatainak ellátásához szükséges becsült kiadást.
 • A terv tartalmazza a kormány által bejelentett 2023 december 1-től érvényes módosított garantált bérminimum és minimálbér emelés hatásait.
 • A társaságnál alkalmazott január 1-től érvényes béremelés mértékét. 
 • Az új feladatként a Kulturális Iroda feladatkörébe rendelt nemzetközi kapcsolatok szervezésére szánt pénzösszeg egy részét (pontosan 5 millió Ft), egy másik része az önkormányzati költségvetésben van elkülönítve.
 • Két már ismertté vált, nem rendszeres projekt feladatot:
 1. Százszorszép raktár kialakítására (Egészségház tetőterében) 0,5 M Ft
 2. Szent László út parkolóépítések utáni zöldterületek füvesítésére és fásítására 3,0 M Ft.

 

Amit a pénzügyi tervünkben nem szerepel: 

 • Néhány helyszínen a közüzemi számláknál megváltozott a számlafizető, kikerültek a tovább számlázandó tételek közül a Járási Hivatal áram, valamint a Művészeti Iskola épületének gáz számlái, ezeket 2024-től az intézmény fenntartó közvetlenül fizeti, a mi a mérlegfőösszegünket csökkenti és a likviditásunkat segíti.
 • Azon önkormányzati kisebb beruházások, fejlesztések, amikről később születik döntés és a társaság alkalmazottainak igénybevételével kívánunk megvalósítani. Ezeket a kapacitásunk függvényében a prioritások ismeretében és az esetleges forrásigény hozzárendelése után tudjuk megvalósítani.
 • Az épületállomány közüzemi díjai közül az állami támogatási rendszer feltételei miatt az önkormányzati költségvetésbe visszakerült helyszínek finanszírozása. (Közvilágítás, az Óvoda és a Városháza épületének rezsi kiadásai) 
 • A kiemelt rendezvények költségigénye, mert ezen rendezvények pontos bekerülési költsége a pontos program nélkül nem határozható meg. (Pl. Helló Marton)

 

A pénzügyi tervet tartalmazó részletezett főkönyvi táblázat az 1. sz. mellékletben található. Ebben minden céggel kapcsolatos tervezett kiadás és bevétel adatai szerepelnek. Itt a 2024-es tervszámok mellett külön oszlopban láthatóak a 2022-es év TÉNY adatai, a 2023-as év legutolsó TERV adatai, valamint a 2023-as év VÁRHATÓ TÉNY adatai is. Hangsúlyozom, hogy ezek még nem a végleges számok, azokat a későbbiekben, a 2023-as beszámolóban részletezünk. A most ismert várható tény adatokhoz képest némi eltérés a későbbiekben lehetséges, hiszen kiegészülhetnek még az adatok és a könyvvizsgálói ellenőrzés is módosíthatja a végleges számokat.

A legnagyobb változást az előző év tervéhez képest a mérlegfőösszegben lehet felfedezni, hiszen jelentősen (300 millió forinttal) kisebb ez az összeg. Ennek oka, hogy a tavaly tervezett önkormányzati nagy projektek (kerékpár út, orvosi rendelő felújítás) megvalósítását nem társaságunk közreműködésével tervezi lebonyolítani az önkormányzat (az ezekre átadott összegeket tavaly decemberben visszautalásra kerültek az önkormányzat számláira), így a tervezett kiadásaink ennek megfelelően alacsonyabb szinten alakulnak.

Ha a tavalyi várható TÉNY számhoz (610M) hasonlítjuk az idei terv mérlegfőösszegét (570), akkor már azonos nagyságrendet láthatunk. A csökkenés oka a közüzemi díjaink várható kedvezőbb alakulása (új egységárak), illetve az, hogy idén egyelőre nem tudunk olyan nagyobb fejlesztési projektről, mint a tavalyi aszfaltozás, ezért ez a tétel sem szerepel a tervben, így a tavalyi várható tény összeg 93,44 százalékával számolunk mérlegfőösszegben. Ez persze év közben még alakulhat, amennyiben további feladatokat és a hozzá kapcsolódó forrásokat megkapjuk.

A támogatási igény csak az üzemeltetési iroda (MartonGazda) és a Kulturális Iroda (MartonKult) esetében merül fel, a Sport Iroda (MartonSport) működésére továbbra sem merül fel önkormányzati támogatási igény, ahogy az elmúlt években is volt. Ezen a területen (Sport) továbbra is az a cél, hogy a bevételeink (főleg TAO támogatás és bérleti díjak) és a kiadásaink egyensúlyát pozitív eredménnyel sikerüljön megőrizni, oly módon, hogy a sport pályázati önrészeken felül a társaságra nehezedő  értékcsökkenési leírásból adódó eredményrontó tényezőt is képes legyen ellensúlyozni. Ez előző években sikerült, hiszen a három irodából a MartonSport teljesítménye segítette legnagyobb mértékben az eredmény kedvező alakulását. A közfeladat ellátás bevételeit visszaforgatjuk és a feladatok ellátására fordítjuk.  

 

BEVÉTELI TERV

Költségvetésünk tervezése során a közfeladat ellátás és a vállalkozási bevételek együttes mértéke mindösszesen 570.636.007,- forintban került meghatározásra az alábbi fő halmazok szerint:

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzati támogatás aránya növekedett, összegszerűen 18%-ot,  ami az inflációnak, valamint annak a tavalyi döntésnek a hatása, amely miatt a szükségesnél 40 millióval kevesebb önkormányzati pénzeszköz utalás történt a működésre, amit a társaság eredmény tartalékából fedeztünk. Idén az eredménytartalék pontos összege még a véglege beszámoló hiányában nem ismert, így a felhasználása sincs tervben.

A  teljes bevételeink 45%-a érkezik az önkormányzati támogatáson kívülről, egyéb forrásból, főleg TAO pályázatok révén és a vállalkozási bevételeinkből kerül a költségvetésünkbe.

 

KÖLTSÉGTERV

A 2024-as évben a bevételeinknél 793.642,- forinttal kevesebb költséggel kalkulálunk, ennek pontos összege: 569.842.364,- forint.  A főbb részterületek közötti arányok az alábbi ábrán láthatóak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt kettős hatást lehet érzékelni:

 1. A rezsikiadások jelentős csökkenése.  Ennek oka, hogy társaságunk az alábbi helyeken már nem számlafizető: Közvilágítás, Óvoda és Városháza rezsije, a Járási Hivatal áram számla, illetve a Művészeti Iskola gáz számlái tekintetében. Ez természetesen a bevételek közül is hiányzik, viszont a likviditási helyzetünket jelentős mértékben segíteni fogja.
 2. A januártól életbe lépő béremeléssel és a kiadások csökkenésével a kiadások több, mint 50%-át a bérek teszik ki (a bértömeg növekedés 13,5%-os). Hozzá kell tenni, hogy ebben azon megbízási szerződéssel foglalkoztatottak is benne vannak, akiket a sport utánpótlás vonalán TAO pályázatokból finanszírozunk, tehát nem az önkormányzati támogatásból kerül kifizetésre a teljes bér jellegű kiadás.

Fontos megjegyezni, hogy az idei évben is van a feladatkörben némi változás, amire az átadott pénzeszközök vonatkoznak. Hiányzó tételek az 1. pontban említett rezsi kiadások, plusz tételek vonatkozásában a például a nemzetközi kapcsolatok szervezési feladataira vonatkozó 5M forint.

Az önkormányzati támogatás felhasználásának tervezett arányait a közfeladatok között a 2. sz. melléklet mutatja be. Ebben a táblázatban a támogatások tervezett felhasználási ütemezése is látható, ennek alapján pontosan nyomon követhető és utalható a havonta szükséges pénzállomány, feladatonként. A tervezés alkalmával minden hónapra külön határoztuk meg az akkor várható kiadásokat, tehát nem éves összegek 12-ed része, hanem a pontos mennyiség kerül át hozzánk, amivel minden hónap végén el is számolunk. A támogatás havi ütemezési megoszlását ábrázolja az alábbi ábra:

 

 

LIKVIDITÁS

A tavalyi évben jelentős nehézségeket okozott a nagy mértékű rezsi számlák kifizetése, főleg, ha azok a hónap végén váltak esedékessé. 2024-től reményeink szerint ez kisebb mértékben lesz érzékelhető, mert a január 1-től érvényes szerződéseink több helyen kedvezőbb egységárakkal köttettek meg. Az általunk fenntartott önkormányzati épületek nagy részében idén is tőzsdei áras gázszámlákat fizetünk, így a tőzsdei árak alakulása jelentősen befolyásolja a kiadásokat, de szerencsére a terv készítésének időpontja óta folyamatosan kedvezően mozdult el az árfolyam. Jelenleg 120 Ft/m3 körül mozog. A terv egészen 200 Ft/m3 árszintig tartható marad. (Ez volt a koncepció megalkotásának időszakában érvényes árszint) Amennyiben tartósan kedvezőbben alakul az index, az megtakarítást fog eredményezni.

 

EREDMÉNYTERV

A tervezési alapelvünk eddig az volt, hogy nonprofit társaságként a bevételek és kiadások egyensúlyban legyenek és a számviteli eredményünk még a pozitív tartományban maradjon. (Ez a 0 Ft és az 1 millió Ft közötti sávot jelenti) A tervezési alapelv most sem változott, az önkormányzati közfeladat ellátás hiányzó kiadásaira kérjük az önkormányzati átadott pénzeszköz támogatást. A jelen pillanatban tervezett kiadások és bevételek különbözete is ebben a tartományban van, a 2024-es üzleti tervünk 793.642,- forintos pozitív eredménnyel kerül beterjesztésre.

A cég könyveiben a 2023-as évben a várható értékcsökkenési leírás 10 millió forint körül alakul, ami a társaság számviteli eredményét csökkenti (a halasztott bevételek feloldása után). Az idei évre is hasonló mértékkel, pontosan 9,66 millió Ft értékcsökkenéssel kalkulálunk. A kihívás most is az, hogy az értékcsökkenési leírás mértékénél nagyobb bevételt kell realizálni, vagy hogy minél inkább sikerüljön a kiadásainkat mérsékelni, hogy a várható eredményünk minél nagyobb pozitív számot mutasson. Az előző évek tapasztalatai alapján bízunk benne, hogy most is sikerül a tervet meghaladni és jól teljesíteni. 

 A terv alakulását természetesen folyamatosan nyomon követjük, legközelebb a féléves beszámoló alkalmával fogjuk látni a tevékenységünk számviteli eredményeit. 

Az ázsiós tőkeemelésként 2022-ben átadott 80 millió forint is természetesen rendelkezésre áll, de ezt az összeget a napi működésünk kiadásainak fedezeteként nem tervezzük felhasználni, ezt elkülönítve, lekötött tartalékként tartjuk, aminek kamatnyeresége szintén a közfeladat ellátást szolgálja. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS

A fentieket figyelembe véve a 2024-es naptári évre a saját bevételeinken felül 312.442.242,- Ft hiányzik a kiadások teljes fedezetéhez. Mivel idén nincs tervben a társaság eredmény tartalékának felhasználása, így pontosan ezzel megegyező mértékben, azaz 312.442.242,- forintban került meghatározásra a 2024-es évre vonatkozó önkormányzati támogatási igény. Ez az összeg az 1, számú mellékletben több sorban szerepel, az egyéb bevételek külön színnel kiemelt első öt tételének összegével egyezik meg.

Ebből két projektfeladatra van elkülönítve 3,5 millió forint, ami csak idei feladat. (Százszorszép raktár és Szent László fásítás) Ezt levonva megkaphatjuk a rendszeres működésre szükséges 308.942.242,- Ft működési költségvetés igényünket. Ez a tavalyi eredeti, első tervben szereplő igényünknél (265 millió) 16,5%-kal nagyobb összeg, ami nagyjából megfelel az infláció mértékének. (KSH adat: a 2023 éves átlagos infláció 17,6%)

Az előző évek támogatási igényeit az alábbi ábrában egymás mellé helyezve érzékelhető a társaság működésére szánt összegek alakulása.

Az adatok az év végére kialakul TÉNY számok alapján vannak feltüntetve. A 2023-as évben a teljes igényt jelenítettük meg, függetlenül attól, hogy ennél 40 millióval kevesebb került átadásra. A rendszeres feladatok és a projekt feladatok külön választása nem minden esetben egyszerű, de a projektek kiemelése után, a tisztán működési támogatási igények esetén látható a valós tendencia.

Amennyiben a képviselő testület ezt az igényt jóváhagyja, az eddigi évek tapasztalatai alapján remélhető, hogy 2024-ben ismét tud némi nyereséget realizálni a társaság. 

2023-ban az eredmény tartalék felhasználása miatt 40 millióval kevesebb támogatás érkezett az önkormányzattól, -40 millió volt az eredménycél, de a jelenlegi ismereteink szerint várhatóan csak -25,8 milliós negatív eredmény körül zárunk. Ez azt is jelentené, hogy a társaság eredmény tartalékát nem merítjük ki teljes mértékben, a későbbiek során ennek a felhasználása ismételten szóba jöhet.

Kérem a tisztelt képviselő testület tagjait, hogy jelen előterjesztésben foglalt támogatási igény jóváhagyásával tegyék lehetővé a biztonságos és megszokott színvonalú közszolgáltatások megvalósítását.

 

 

/upload/files/03m1_ET_20240213_MVK%20TERV_2024_f%C5%91k%C3%B6nyv.pdf

/upload/files/03m2_ET_20240213_MVK%20t%C3%A1mogat%C3%A1s%20%C3%BCtemez%C3%A9s%202024.pdf