Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

56/2024. (2. 13.) a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

56/2024. (II.13.) határozata

a BERCZI-DENT Kft.-vel Martonvásár I. fogorvosi körzetének

ellátására kötött feladat-ellátási szerződésről

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság és az Önkormányzat között -  Martonvásár I. fogorvosi körzetének az alapellátás körébe tartozó fogorvosi feladatok ellátása tárgyában - létrejött hatályos feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítja a szerződésmódosítás mindkét fél által történő aláírásának napjával:

1.) A szerződés 7. pontjában Petrik Tiborné fogászati szakasszisztens nyilvántartási száma „127735” számról „3180553” számra módosul.

2.) A szerződés módosításokkal nem érintett pontjai egyebekben változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

II.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat I. pontjában foglaltakkal egyező szerződést módosító okirat, a határozat 1. mellékletét képező Szerződés, valamint a módosításokkal egységes szerkezetű Szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

56/2024. (II.13.) határozat 1. melléklete:

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

7. számú módosítása

 

egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13.

adószáma: 15727433-2-07

KSH statisztikai jelzőszám: 15727433-8411-321-07

bankszámlaszám: 11736082-15727433

képviseletében eljár: Dr. Szabó Tibor polgármester

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

 

másrészről

Név: BERCZI-DENT Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1.

 

 

cégjegyzékszám: 07-09-034507

 

 

adószám: 26248008-1-07

bankszámlaszám: 12011148-01630185-00100003

képviseli: dr. Berczi Dániel,

mint Megbízott (a továbbiakban: BERCZI-DENT Kft.),

(továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen, időpontban és feltételek mellett:

 

 

 

  1. Előzmények

A Felek között 2018. február 19-én Martonvásár I. fogorvosi körzetében az alapellátás körébe tartozó fogorvosi ellátás biztosítása tárgyában feladat-ellátási szerződés jött létre (a továbbiakban: Szerződés), amely Szerződés módosítására mindezidáig 6 alkalommal került sor, legutóbb 2024. február 1. napján. Ezt követően A BERCZI-DENT Kft. kezdeményezte a Szerződés újabb módosítását, mivel Petrik Tiborné szakasszisztens nyilvántartási számának módosítása vált indokolttá. Az előzőekre tekintettel szükségessé vált a Szerződés módosítása az alábbiak szerint.

 

  1. A szerződésmódosítás tartalma:
    1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7. pontját a következők szerint módosítják:

 „ 7.)  A Megbízott az alapellátás körébe tartozó fogorvosi teendők ellátásához a jogszabályokban meghatározott számú és képesítésű szakdolgozót foglalkoztatja. Az ellátás nyújtásában – heti 30 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Bata Lilla fogászati szakasszisztens (nyilvántartási szám: 291557), valamint – heti 30 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó megnevezése: Petrik Tiborné fogászati szakasszisztens (nyilvántartási szám: 3180553).

 

  1. Egyéb rendelkezések
    1. Jelen szerződésmódosítás a Felek aláírásával lép hatályba. Felek kijelentik, hogy az I. pontban körülírt Szerződés kizárólag a jelen szerződésmódosítással együtt érvényes és annak elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.
    2. Jelen III. pontból álló szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megbízót, 2 példány pedig a BERCZI-DENT Kft. illeti. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

 

Martonvásár, 2024. …………..

 

 .......……………………………….

Martonvásár Város Önkormányzata

           Dr. Szabó Tibor

                 Megbízó

…….………………………………

          BERCZI-DENT Kft.

            Dr. Berczi Dániel

                  

Jogi ellenjegyző:……………………….

Pénzügyi ellenjegyző: ………………….