Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

szabványos közvilágítás biztosításáról
a Martonvásár, 1715/1 (telekosztást követően várhatóan 1715/14) hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról, valamint bérleti szerződés megkötéséről
az I/10 jelű Martonvásár ivóvíz-szolgáltató rendszer fejlesztési terve, a 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervről
az X /l., X/2., X/3., X/4., X/5. jelű, Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (23-04659-1-004-00­05, 22-02015-1-001-00-12, 22-04659-1-001-00-02, 22-21005-1-001-00-00, 22-15198-1-001-00-13) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítására
óvodai működést érintő ingatlanhasználati megállapodás megkötéséről
a Tó-CooP Zrt.-vel haszonkölcsön szerződés megkötéséről
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének módosításáról
egyes vagyontárgyak térítésmentes átadásáról, haszonkölcsönbe adásáról
a Mezőkölpényi Református Egyházközség részére 2016. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás elszámolásának elfogadásáról
a jövőben az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő Martonvásár, 1715/1 hrsz-ú beépítetlen terület megosztását követő 9.404 négyzetméter alapterületű ingatlanrésznek értékesítéséről
a Fejér Megyei Kormányhivatal egészségügyi alapellátásokkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára irányuló javaslatáról
Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadására
az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
sportcsarnok kivitelezésére létrejött vállalkozási szerződés módosításáról
a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
az önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a „Szép porta” pályázat 2016. évi meghirdetéséről
a Martonvásári Kulturális Egyesületnek nyújtott visszatérítendő önkormányzati támogatás visszafizetési határidejének módosításáról
a polgármester 2016. évi szabadságáról
a polgármester 2016. évi célfeladatairól
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2016. évi rendezvénytervéről
a Képviselő-testület 2016. évi Munkatervéről
központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról
lejárt: 2016. augusztus 14. 23:00
108/2011. (6. 28.) óvodavezető megbízásáról
óvodavezető megbízásáról
a „Szép porta” pályázat 2015. évi meghirdetéséről
Martonvásár, Szent László út 3 számú 471 hrsz-ú társasházi ingatlan és a Fehérvári út 450/1 hrsz (volt tűzoltószertár) ingatlan értékesítéséről és az ahhoz kapcsolódó pályázat kiírásáról
a Képviselő-testület 2016. évi Munkatervéről
a ‘CZIKAJLÓ ÉS TÁRSA’ Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról és kiegészítéséről
támogatás megítélése Tordas község részére az Etyek-Gyúró-Tordas-Martonvásár-Ercsi kerékpárúthoz
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a helyi adórendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetének véleményezéséről
A Martongazda Nonprofit Kft. villamosenergia-beszerzéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány beszámolójának és a támogatási maradványösszeg megtartásának elfogadásáról
az Országos Mentőszolgálattal a Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti ingatlan tekintetében kötött helyiséghasználati szerződés módosítása tárgyában
könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 20/2015 (VII.2.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
a Martonvásár, Szent László út 3. számú 471 hrsz-ú társasházi ingatlan értékesítésére kiírt pályázat ismételt kiírására, és a Martonvásár, Fehérvári út 450/1 hrsz-ú (volt tűzoltószertár) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
a családsegítő és gyermekvédelmi rendszer 2016. január 1. napján életbe lépő változásaival összefüggésben a családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok további ellátásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. járműbeszerzésének jóváhagyásáról
a köztisztasággal, a hulladékgazdálkodással és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos Kormányhivatali javaslattétel megtárgyalásáról és a vonatkozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
a kóbor állatok befogásával, illetve az állati eredetű melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos önkormányzati rendeletek és kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos szerződések felülvizsgálatáról
Martonvásár díszpolgára cím odaítéléséről
lejárt: 2015. szeptember 30. 00:00
134/2015. (6. 30.)
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
közterület-felügyelet létrehozásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. törzstőkéjének emeléséről
a Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosításáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület részére nyújtott támogatás visszafizetési határidejének módosításáról
21/2010. (XI.02.) önkormányzati rendeletre vonatkozó a törvényességi észrevételről
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményének működtetéséről
a Martongazda Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóról
a Brunszvik-Beethoven Program és Cselekvési Tervről
a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai, FB tagjai, törzstőkéje és tevékenységi köre módosítására, a Kft. Alapító Okirata kiadására
a 2014. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolóról
Helyi Értéktárba felvett értékek bemutatására irányuló pályázat benyújtásáról
a „Martonvásárért” Alapítvány támogatásáról
a MUSTANG Sportegyesület támogatásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület késedelmi kamat fizetési kötelezettségének elengedéséről
a Martonvásári Olimpia Diák-Sportegyesület kiegészítő támogatásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás megpályázásáról
polgármesteri jutalomkeret felhasználásáról
a Képviselő-testület 2014. évi Munkatervéről
a helyi adók felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
a helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztásáról
szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról és közbeszerzési, beszerzési szabályzatának elfogadásáról
a Martonvásár 218 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
a „Szép porta” pályázat 2014. évi meghirdetéséről és „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje programhoz való csatlakozásról
Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. által „Napelemes rendszer telepítése a martonvásári Polgármesteri Hivatal épületére” címmel benyújtandó pályázat támogatására
A Martongazda Kft. 2014. I. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő "Martongazda" Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi átadási beszámolójának elfogadásáról
az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti feladatainak kiegészítéséről
a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadása, új ügyvezető megválasztása
munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
A Martongazda Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Martongazda Kft. 2013. IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
iskola és sportfejlesztési tevékenységek támogatása
a 2014. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a 2014. évi költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről
SzMSz felülvizsgálatának elmulasztására irányuló törvényességi felhívásról
Martonvásár Város Önkormányzatának részvételéről az adósságkonszolidáció 2014. évi ütemében, a víziközmű hitel tőketartozás maradványa tekintetében
a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 33/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra tett intézkedésekről
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb szabályairól szóló 7/2010. (II. 3.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra tett intézkedésekről
lejárt: 2014. január 31. 00:00
127/2013. (6. 25.) a Települési Értéktárról
a Települési Értéktárról
lejárt: 2014. január 29. 00:00
202/2013. (12. 3.) közmeghallgatás tartásáról
közmeghallgatás tartásáról
megyei díjakra történő felterjesztésről
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról