Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

sportcsarnok kivitelezésére létrejött vállalkozási szerződés módosításáról
a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Fejlesztő Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról
az önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
a „Szép porta” pályázat 2016. évi meghirdetéséről
a Martonvásári Kulturális Egyesületnek nyújtott visszatérítendő önkormányzati támogatás visszafizetési határidejének módosításáról
a polgármester 2016. évi szabadságáról
a polgármester 2016. évi célfeladatairól
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2016. évi rendezvénytervéről
a Képviselő-testület 2016. évi Munkatervéről
központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött együttműködési megállapodás módosításáról
lejárt: 2016. augusztus 14. 23:00
108/2011. (6. 28.) óvodavezető megbízásáról
óvodavezető megbízásáról
a „Szép porta” pályázat 2015. évi meghirdetéséről
Martonvásár, Szent László út 3 számú 471 hrsz-ú társasházi ingatlan és a Fehérvári út 450/1 hrsz (volt tűzoltószertár) ingatlan értékesítéséről és az ahhoz kapcsolódó pályázat kiírásáról
a Képviselő-testület 2016. évi Munkatervéről
a ‘CZIKAJLÓ ÉS TÁRSA’ Bt.-vel kötött háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításáról és kiegészítéséről
támogatás megítélése Tordas község részére az Etyek-Gyúró-Tordas-Martonvásár-Ercsi kerékpárúthoz
a Martonvásári Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárásról
a helyi adórendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról
a Beethoven Általános Iskola felvételi körzetének véleményezéséről
A Martongazda Nonprofit Kft. villamosenergia-beszerzéséről
a „Martonvásárért” Alapítvány beszámolójának és a támogatási maradványösszeg megtartásának elfogadásáról
az Országos Mentőszolgálattal a Martonvásár, Brunszvik út 1. szám alatti ingatlan tekintetében kötött helyiséghasználati szerződés módosítása tárgyában
könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 20/2015 (VII.2.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
a Martonvásár, Szent László út 3. számú 471 hrsz-ú társasházi ingatlan értékesítésére kiírt pályázat ismételt kiírására, és a Martonvásár, Fehérvári út 450/1 hrsz-ú (volt tűzoltószertár) ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
a családsegítő és gyermekvédelmi rendszer 2016. január 1. napján életbe lépő változásaival összefüggésben a családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok további ellátásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. járműbeszerzésének jóváhagyásáról
a köztisztasággal, a hulladékgazdálkodással és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos Kormányhivatali javaslattétel megtárgyalásáról és a vonatkozó önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
a kóbor állatok befogásával, illetve az állati eredetű melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos önkormányzati rendeletek és kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos szerződések felülvizsgálatáról
Martonvásár díszpolgára cím odaítéléséről
lejárt: 2015. szeptember 30. 00:00
134/2015. (6. 30.)
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
„Martonvásárért” kitüntető díj adományozásáról
közterület-felügyelet létrehozásáról
a MartonSport Nonprofit Kft. törzstőkéjének emeléséről
a Brunszvik Teréz Óvoda alapító okiratának módosításáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület részére nyújtott támogatás visszafizetési határidejének módosításáról
21/2010. (XI.02.) önkormányzati rendeletre vonatkozó a törvényességi észrevételről
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézményének működtetéséről
a Martongazda Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóról
a Martongazda Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóról
a Brunszvik-Beethoven Program és Cselekvési Tervről
a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai, FB tagjai, törzstőkéje és tevékenységi köre módosítására, a Kft. Alapító Okirata kiadására
a 2014. évi nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolóról
Helyi Értéktárba felvett értékek bemutatására irányuló pályázat benyújtásáról
a „Martonvásárért” Alapítvány támogatásáról
a MUSTANG Sportegyesület támogatásáról
a Martonvásári Kulturális Egyesület késedelmi kamat fizetési kötelezettségének elengedéséről
a Martonvásári Olimpia Diák-Sportegyesület kiegészítő támogatásáról
Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás megpályázásáról
polgármesteri jutalomkeret felhasználásáról
a Képviselő-testület 2014. évi Munkatervéről
a helyi adók felülvizsgálatáról
helyi tömegközlekedés ellátásáról
iskolatej program folytatásáról
a helyi választási bizottság és szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztásáról
szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztásáról
a Martongazda Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról és közbeszerzési, beszerzési szabályzatának elfogadásáról
a Martonvásár 218 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadásáról
a „Szép porta” pályázat 2014. évi meghirdetéséről és „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje programhoz való csatlakozásról
Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. által „Napelemes rendszer telepítése a martonvásári Polgármesteri Hivatal épületére” címmel benyújtandó pályázat támogatására
A Martongazda Kft. 2014. I. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Martonvásár Város Önkormányzata tulajdonában lévő "Martongazda" Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft. 2014. évi átadási beszámolójának elfogadásáról
az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti feladatainak kiegészítéséről
a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője lemondásának elfogadása, új ügyvezető megválasztása
munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról
A Martongazda Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
A Martongazda Kft. 2013. IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
iskola és sportfejlesztési tevékenységek támogatása
a 2014. évi költségvetési koncepció megalkotásáról, a 2014. évi költségvetési rendelet előkészítésének rendjéről
SzMSz felülvizsgálatának elmulasztására irányuló törvényességi felhívásról
Martonvásár Város Önkormányzatának részvételéről az adósságkonszolidáció 2014. évi ütemében, a víziközmű hitel tőketartozás maradványa tekintetében
a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 33/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra tett intézkedésekről
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról és egyéb szabályairól szóló 7/2010. (II. 3.) önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásra tett intézkedésekről
lejárt: 2014. január 31. 00:00
127/2013. (6. 25.) a Települési Értéktárról
a Települési Értéktárról
lejárt: 2014. január 29. 00:00
202/2013. (12. 3.) közmeghallgatás tartásáról
közmeghallgatás tartásáról
megyei díjakra történő felterjesztésről
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés és a temetőszabályzat módosításáról
Martonvásár Városarculati kézikönyvének módosításáról és kiegészítéséről
A helyi adók felülvizsgálatáról
Az építési telkek minimum árának meghatározásáról
Terembérleti díjak meghatározásáról
A könyvtári díjak meghatározásáról
Önkormányzati honlap hirdetési díjairól
A Képviselő-testület 2013. évi Munkatervéről Képviselő-testületének
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt céljainak meghatározásáról
Az önkormányzat 2013. évi hivatalos ünnepségeiről, rendezvényeiről
Az önkormányzat összesített 2013. évi közbeszerzési tervéről
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás megpályázásáról
pályázat benyújtásáról KEOP-1.2.0/09-11 azonosító számú konstrukcióra
A „Martongazda” Kft. Nonprofit gazdasági társasággá alakításáról
ár- és díjtételek felülvizsgálatáról