Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

225/2010. (12. 21.) Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

225/2010. (XII.21.) határozata

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát 2011. február 1.-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

 

Az Alapító Okirat 8.2.1., Alaptevékenység c. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 8.2.1.    Alaptevékenység:

 

Megnevezés

Szakfeladat száma

8.2.1.1

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

360000

8.2.1.2

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

370000

8.2.1.3

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

381103

8.2.1.4

Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382101

8.2.1.5

Lakó és nem lakó épület építése

412000

8.2.1.6

Út, autópálya építése

421100

8.2.1.7

Híd, alagút építése

421300

8.2.1.8

Bontás

431100

8.2.1.9

Építési terület előkészítése

431200

8.2.1.10

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

493909

8.2.1.11

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Forum Martini)

581400

8.2.1.12

Egyéb kiadói tevékenység

581900

8.2.1.13

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

681000

8.2.1.14

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001

8.2.1.15

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

8.2.1.16

Építményüzemeltetés

811000

8.2.1.17

Zöldterület-kezelés

813000

8.2.1.18

Önkormányzati jogalkotás

841112

8.2.1.19

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

841114

8.2.1.20

Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tev.

841115

8.2.1.21

Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati vál. kapcs. tev.

841116

8.2.1.22

Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.

841117

8.2.1.23

Országos és helyi népszavazáshoz kapcs. tev.

841118

8.2.1.24

Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása

841129

8.2.1.25

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

841133

8.2.1.26

Önkormányzatok, közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841401

8.2.1.27

Közvilágítás

841402

8.2.1.28

Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

841403

8.2.1.29

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841126

8.2.1.30

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841901

8.2.1.31

Központi költségvetési befizetések

841902

8.2.1.32

Finanszírozási műveletek

841906

8.2.1.33

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

841908

8.2.1.34

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai

842155

8.2.1.35

Közterületek rendjének fenntartása

842421

8.2.1.36

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

842541

8.2.1.37

Háziorvosi alapellátás

862101

8.2.1.38

Háziorvosi ügyeleti ellátás

862102

8.2.1.39

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

862231

8.2.1.40

Egyéb máshova nem sorolt járóbeteg-ellátás /Szemészet, Ügyelet/

862240

8.2.1.41

Fogorvosi alapellátás

862301

8.2.1.42

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

869031

8.2.1.43

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

869041

8.2.1.44

Ifjúság-egészségügyi gondozás

869042

8.2.1.45

Idősek nappali ellátása

881011

8.2.1.46

Rendszeres szociális segély

882111

8.2.1.47

Időskorúak járadéka

882112

8.2.1.48

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882113

8.2.1.49

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882114

8.2.1.50

Ápolási díj alanyi jogon

882115

8.2.1.51

Ápolási díj méltányossági alapon

882116

8.2.1.52

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882117

8.2.1.53

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882118

8.2.1.54

Óvodáztatási támogatás

882119

8.2.1.55

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

882121

8.2.1.56

Átmeneti segély

882122

8.2.1.57

Temetési segély

882123

8.2.1.58

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882124

8.2.1.59

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882125

8.2.1.60

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882129

8.2.1.61

Közgyógyellátás

882202

8.2.1.62

Köztemetés

882203

8.2.1.63

Szociális étkeztetés

889921

8.2.1.64

Házi segítségnyújtás (Szent László Völgye Segítő Szolgálat)

889922

8.2.1.65

Családsegítés (Szent László Völgye Segítő Szolgálat)

889924

8.2.1.66

Támogató szolgálat (Szent László Völgye Segítő Szolgálat)

889925

8.2.1.67

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

889942

8.2.1.68

Civil szervezetek működési támogatása

890301

8.2.1.69

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890302

8.2.1.70

Közcélú foglalkoztatás

890441

8.2.1.71

Közhasznú foglalkoztatás

890442

8.2.1.72

Közmunka

890443

8.2.1.73

Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése.   /Martonvásári Napok/

900400

8.2.1.74

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931102

8.2.1.75

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931204

8.2.1.76

Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

931903

8.2.1.77

Köztemető-fenntartás, működtetés

960302

2.) A Képviselő-testület Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az 1.) pont szerinti módosítással az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága Államkincstári Iroda részére a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítások bejegyzését.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, illetve a 3.) pont tekintetében a döntést követő 8 nap