Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

210/2010. (11. 30.) a Martonbrikett Kft. Javadalmazási Szabályzatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

210/2010. (XI.30.) határozata

a Martonbrikett Kft. Javadalmazási Szabályzatáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonbrikett Kft. javadalmazási szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti szabályzat aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

 

 

210/2010. (XI.30.) határozat melléklete:

 

MARTONBRIKETT Kft.

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI

 SZABÁLYZATA

 

 

I. fejezet

 

Személyi és tárgyi hatály

 

Személyi hatály

 

 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kft.
  1. az ügyvezetőjére [Gt. 22. § (2) bekezdés b)], (továbbiakban: Vezető) és
  2. más vezető állású munkavállalóira [Mt.188.§(1) bek., Mt. 188/A § (1) bek.] (továbbiakban: Vezető állású munkavállaló)
  3. felügyelőbizottság elnökére és tagjaira.

 

 1. A szabályzat tárgyi hatálya a szabályzatban nevesített javadalmazási formákra és módokra, továbbá a javadalmazáshoz kapcsolódó teljesítménykövetelmények kimunkálására terjed ki.
 1. A jövedelemnél kiterjed
  1. Vezetők javadalmazására;
  2. a felügyelőbizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjára;
  3. a Vezető állású munkavállalói munkabérre
 2. A juttatások körében a szabályzat kiterjed
  1. az egyéb juttatásokra.
 3. A jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjára, mértékére és elveire, annak rendszerére, ezen belül különösen
 1. végkielégítés mértékére,
 2. felmondás esetén járó juttatásokra.

 

 

II. fejezet

Hatásköri szabályok

 

 1. A szabályzat elfogadása a Kt. 5.  (3) bekezdésével összhangban – a társaság legfőbb (alapító) szerve a képviselő-testület (továbbiakban: képviselő-testület) hatáskörébe tartozik, a Vezető és a felügyelőbizottság javaslattételi, illetve véleményező tevékenysége mellett.

 

 1. A Vezető díjazását, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai tiszteletdíját a képviselő-testület  határozza meg.

 

 1. A társaság Vezető állású munkavállalói [Mt. 188.§(1) bek., Mt. 188/A § (1) bek.] tekintetében a Vezető minősül a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

 

 1. Mindazon javadalmazási ügyekben, amelyekre a szabályzat kifejezett rendelkezést, szabályozást nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

 

III. fejezet

 

A javadalmazás módjának, mértékének főbb elvei

 

 1. A szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem befolyásolhatják károsan a társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.

 

 1. A javadalmazási formáknak és módoknak igazodniuk kell a tevékenység jellegéhez.

 

 1. A javadalmazási módok és formák kialakításában, bevezetésében és változtatásában érvényesíteni kell a fokozatosság elvét.

 

 1. A javadalmazás mértékének kialakításakor a következő elveket, követelményeket kell érvényesíteni:
 • az azonos elbírálás,
 • az átláthatóság,
 • a társaságon belüli arányosság,
 • a felelősséggel való arányosság,
 • a létrehozott, az elért eredménnyel való arányosság,
 • a hatékonysággal való arányosság,
 • a többlet teljesítménnyel, a többleteredménnyel való arányosság
 • a célhoz, és célértékhez kötött tényleges teljesítménnyel való arányosság,
 • a versenytársakhoz viszonyított arányosság,
 • a minimálbérhez viszonyított arányosság,
 • az inflációval való arányosság,
 • pályázatokon való részvétel, az elnyert pályázatokon szerzett pénzeszközök,
 • a társaság tevékenységéhez kapcsolódó üzletvitelben szerzett jártasság, tapasztalat.

 

 1. A Vezető a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a Ptk. megbízási jogviszonyra irányadó szabályok szerint ill. az Mt. 188.§ (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése szerinti munkaviszony alapján láthatja el vezetői feladatait.

 

 1. A köztulajdonban álló gazdasági társaság a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti Vezetőjének és Vezető állású munkavállalójának e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a mindenkori minimálbér tízszerese lehet

 

 1. A társaság felügyelőbizottsága évente értékeli a szabályzat rendelkezéseinek érvényesülését, melyről a képviselő-testületnek – az éves beszámolóval egyidejűleg – beszámol.

 

IV. fejezet

 

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak

javadalmazása

 

 1. A felügyelőbizottság elnöke legfeljebb a mindenkori minimálbér négyszeresének megfelelő összegre jogosult – a képviselő-testület ezzel ellentétes döntésének hiányában. A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

 

 1. A felügyelőbizottság elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. [Kt.6.§ (3) bek.]

 

 1. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött Vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban. [Kt.6§ (4) bek.]

 

 1. Amennyiben egy természetes személy több köztulajdonban álló gazdasági társaságnál tölt be Vezető tisztségviselői megbízatást, ill. felügyelőbizottsági tisztséget, úgy azt köteles bejelenteni a képviselő-testületnek.

 

V. fejezet

 

A Vezetők és Vezető állású munkavállalók javadalmazása

 

 1. A Vezető munkabérét munkaviszonyának létesítése alkalmával a képviselő-testület határozza meg.

 

 1. A gazdasági társaság Vezetői munkajogi jogviszonyon alapuló bérezésének arányban kell állnia különösen: a Vezető munkavégzésével, a felelőssége mértékével, a gazdasági társaság előző éves gazdasági eredményével, a rábízott vagyon nagyságával és a gazdálkodó szervezet által foglalkoztatottak létszámával.

 

 1. A Vezető állású munkavállaló személyi alapbérét a Vezető állapítja meg, melyről a Felügyelő Bizottság véleményét ki kell kérni.

 

V. fejezet

 

Teljesítményhez kötött juttatások (jutalom ,prémium)

 

A Vezető teljesítményhez kötött juttatását a munkaszerződésben kell rögzíteni. Ilyen juttatást a társaságnál, működésének első 12 hónapjában nem lehet megállapítani.

 

VI. fejezet

 

Végkielégítés

 

A Vezetőt és a Vezető állású munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya – alkalmatlanság kivételével – a munkáltató rendes felmondása (határozatlan idejű munkaviszony esetén) vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg. Nem jár végkielégítés a Vezető állású munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül és akkor sem, ha munkaviszonyát rendkívüli felmondással szűntetik meg. A végkielégítésre való jogosultság tekintetében a Vezető állású munkavállalók esetében az Mt-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el.

 

Felmondási idő

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg. [Kt.7§(2).]

 

VII. fejezet

 

A szabályzat időbeli hatálya,

átmeneti rendelkezések

 

A szabályzat 2010. november 1.-én lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépést követő időszakban megkötött szerződések esetében kell alkalmazni.

 

 

Martonvásár , 2010. november 30.

 

 

..……………………………………                        …………………………………..

           Dr. Szabó Tibor                                                        Dr. Koltai Gábor

             Polgármester                                                                    jegyző                      

           

 

 

Záradék:

A szabályzatot a képviselő-testület a …/2010. (XI.30.) Önk. számú határozatával elfogadta, és felkéri az ügyvezetőt, hogy azt 30 napon belül a cégiratok közé helyezze letétbe.