Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

169/2019. (8. 13.) "Játszótér kivitelezése vállalkozási szerződés keretében" c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Horváth Bálint – igen, Farkas Erzsébet – igen, Dr. Gyulay Gyula – igen, Kuna Ferenc – igen, Szigeti Zoltán – igen,Varga Ferenc – igen és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

169/2019. (VIII.13.) határozata

"Játszótér kivitelezése vállalkozási szerződés keretében"

c. közbeszerzési eljárást lezáró döntésről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.13.) számú önkormányzati rendelet a TOP-2.1.2 - Zöld Város projektben a Beruházások/Ingatlanok beszerzése, létesítése során lévő előirányzat terhére a szükséges fedezetet, azaz nettó 38.974.026,- Ft összeg és 10.522.987,- Ft Áfa összeg fedezetét biztosítja.
  2. Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat/Ajánlatkérő) Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslatára – az Önkormányzat hatályos közbeszerzési szabályzatának (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat) II/7. pontja alapján - a polgármester által 2019. július 5-én indított "Játszótér kivitelezése vállalkozási szerződés keretében" című közbeszerzési eljárás lezárásaképpen az alábbi döntéseket hozza:
  1. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes:

Valensis Kft., 2473 Vál Kossuth Utca 13.

  1. "Játszótér kivitelezése vállalkozási szerződés keretében" című közbeszerzési eljárás eredményes.
  2. Az eljárás nyertese az alábbi ajánlattevő:

Valensis Kft., 2473 Vál Kossuth Utca 13.

  1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Közbeszerzési Szabályzat II/10. pontja alapján a jelen határozat 2. pontja szerinti eredményt tegye közzé, és a szükséges értesítéseket küldje ki az érintetteknek.
  2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy határozat 2/c. pont szerinti nyertes Ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó, a közzétett és nyilvános közbeszerzési dokumentáció részét képező vállalkozási szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1.-2., 4. pont – polgármester

3. pont - jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1-2. pont – azonnal

                                                                       3. pont – Kbt. által meghatározottak szerint

4. pont – 2019. augusztus 26.