Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

178/2019. (8. 13.) Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként m

Dr. Szabó Tibor megállapította, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással: Horváth Bálint – igen, Farkas Erzsébet – igen, Dr. Gyulay Gyula – igen, Kuna Ferenc – igen, Szigeti Zoltán – igen,Varga Ferenc – igen és Dr. Szabó Tibor - igen szavazata mellett, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

178/2019. (VIII.13.) határozata

Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás

eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) elfogadja Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződésnek a határozat melléklete szerinti módosítását, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

  1. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt szerződésmódosítás pénzügyi fedezetét, a nettó 3.876.000,- HUF + ÁFA összeget Martonvásár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében a BMÖGF/1162-1/2018. számú támogatói okirattal Önkormányzatunk részére nyújtott 400.000.000,- Ft-os kormányzati támogatás terhére biztosítja

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – 2019.08.21.

                                                                       2. pont – szerződés szerint

178/2019. (VIII.13.) határozat melléklete:

„Vállalkozási szerződés

  1. sz. módosítása

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.    
adószám: 15727433-2-07                  
számlavezető:  OTP Bank Nyrt          
számlaszám: 17736082-15727433-10160002                      

Telefon: +36 22/460-004       

E-mail: jegyzo@martonvasar.hu
képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.                                    

Telefon: +36 22/460-004                  

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu          

mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

SHS-ÉPÍTŐ Tervező és Kivitelező Kft

székhely: 8000 Székesfehérvár, Szárcsa utca 13. 

adószám: 12727489-2-07

MKIK szám: FE 1272489

számlaszám: 10201006-50245701

képviseli: Halenár István ügyvezető

Képviselő elérhetősége: 8000 Székesfehérvár, Kinizsi utca 2.

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó) (Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban: Felek)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

 

1. ELŐZMÉNYEK

A Megrendelő és Vállalkozó eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2019. július 12-én szerződést kötöttek az alábbi tárgyban: „Az 1078. hrsz. ingatlan használatbavételéhez szükséges építési-kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási szerződés keretében” (a továbbiakban: Projekt). A szerződéskötést követően a Vállalkozó megkezdte a teljesítést, melynek során az alábbiakat észlelte:

A kivitelezés során feltárásra került egy meglévő szennyvíz és egy ivóvíz vezeték, melyeket a közműtérképek nem tartalmaztak. Ezek láthatóan igen elavultak és rossz állapotúak. A kivitelezés során többletsúly kerül a vezetékek vonalára, de állapotuk miatt ettől függetlenül is reális az esélye, hogy megsérülnek, és a kivitelezés befejezését követően okoznak problémát és utólagos cseréjük  jelentős többletköltséget.

 

A fenti körülményekből adódó munkák elvégzésére a Vállalkozó pótmunka ajánlatot nyújtott be, melyet a Megrendelő a műszaki ellenőr felülvizsgálatát követően elfogadott.

 

  1. A MÓDOSÍTÁS JOGALAPJÁNAK VIZSGÁLATA

 

A Felek egybehangzó véleménye alapján a szerződés a Kbt.141.§ (2)-(3) bekezdése alapján módosítható. A hivatkozott jogszabályhelyek rendelkezései szerint:

„(2) A szerződés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

 

(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

 

A Megrendelő nemzeti eljárásrendben a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt eljárást folytatott le. Az eredeti szerződéses érték nettó 25.845.643,- HUF. A szerződésmódosítás eredményeként a szerződéses ellenérték nettó 3.876.000,- HUF összeggel növekszik, azaz az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A fent ismertetettek szerint a szerződésmódosítás tárgyát képező építési munkák az eredeti szerződés részét képező térburkolás alatt, illetőleg azzal párhuzamosan készülnek el, az eredeti szerződés részét képező térburkolási munkák elvégzésének, és a meglévő épületek állagvédelmének feltétele, hogy a szerződésmódosítás műszaki tartalma megvalósuljon. Az eredeti szerződés vonatkozásában a Szerződéses Ár és azzal összefüggésben a szerződés műszaki tartalma változik, az egyéb szerződéses feltételek nem, így a szerződés jellege egyáltalán nem módosul. A Megrendelő a módosítással növelt Szerződéses Ár becsült értékként való figyelembevétele esetén is jogszerűen alkalmazhatta volna a Kbt.115.§ szerinti eljárásfajtát.

 

  1. A szerződés módosuló rendelkezései

A Felek a szerződés 3.1. pontját az alábbi tartamúra módosítják:

 

  1. A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

 

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 29.721.643 forint, azaz nettó huszonkilencmillió-hétszázhuszonegyezer-hatszáznegyvenhárom forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke.

 

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

 

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

 

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

 

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti Szerződéses Ár a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében foglalt műszaki tartalom megvalósításának az ellenértékét is tartalmazza.

 

A szerződésmódosítás 1. sz. melléklete annak a szerződésmódosításhoz való fizikai csatolása nélkül is a szerződésmódosítás, így a szerződés elválaszthatatlan részét alkotja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szerződésnek a jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

 

  1. sz. melléklet a szerződésmódosítás műszaki tartalmára vonatkozó tételes árazott költségvetés

 

A felek jelen szerződésmódosítást elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a szerződésmódosítás őket illető példányainak az átvételét aláírásával elismeri és nyugtázza).

 

Kelt: Martonvásár, ………………………                   Székesfehérvár, ……………………… 

 

MEGRENDELŐ

VÁLLALKOZÓ

 

 

Jogi ellenjegyzés: Miklósné Pető Rita aljegyző ………………………………….

 

Pénzügyi ellenjegyzés: Bíró László gazdasági igazgató…………….…………………”