Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

199/2018. (11. 27.) a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIII. számú módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

199/2018. (XI.27.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. Alapító Okiratának XIII. számú módosításáról

 

 

I.

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogkörében, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló legfőbb szerv eljárva, a Martongazda Nonprofit Kft. 2014. december 16-án kelt Alapító Okiratának 15.1. és 15.2. pontját hatályon kívül helyezi, egyben az új 15.1. és 15.2. pontját az alábbiak szerint állapítja meg (a módosítást félkövér dőlt betű jelzi):

 

15.1.       A Társaság könyvvizsgálója:

                          Név: Lauf-Audit Könyvelő- és Könyvvizsgáló Kft.

                        Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 7. 1/5.

                          Adószám: 25298079-2-20

                          Cégjegyzékszám: 20-09-074690

                          Kamarai nyilvántartási száma: 001465

                          A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve: Borsosné Pál Ildikó

                          Kamarai nyilvántartási száma: 000970

15.2.         A megbízatás kezdő időpontja: 2018. november 27.

                 A megbízatás lejárta: 2019. május 31.

 

 

II.

 

A Képviselő-testület az Alapító Okirat I. pontban foglalt módosításával az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglalja, és felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, valamint az I. pont szerint döntést tartalmazó alapítói határozat aláírására.

 

III.

 

A Képviselő-testület felkéri a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Székesfehérvári törvényszék Cégbíróságához a változásbejegyzési kérelmet jogi képviselő útján nyújtsa be.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:          I-II. pont tekintetében a polgármester,

                                                                       a III. pont tekintetében az ügyvezető.

A határozat végrehajtásának határideje: I-II. pont tekintetében azonnal,

                                                                       a III. pont tekintetében 30 napon belül.

 

….. /2018. (IX.27.) határozat melléklete:

 

Alapító Okirat

,a XII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglaltan

-mely változást a dőlt betűs szedés jelöli -

Az Alapító a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatása céljából a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A Társaság cégneve, székhelye.

1.1.   A Társaság cégneve: Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Martongazda Nonprofit Kft.

1.2.   A Társaság székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

1.3.   A cég e-mail elérhetősége: martongazda2011@gmail.com

         A Társaság elektronikus kézbesítési címe: ugyvezeto@martongazda.hu

1.4.   A Társaság honlapja: martongazda.hu

 

2. A Társaság alapítója

Cégnév (név): Martonvásár Város Önkormányzata

Székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz.

Képviseletre jogosult neve: Dr. Szabó Tibor polgármester

Anyja születési neve: Katona-Hlaszták Rozália

Lakcím: 2462 Martonvásár, Dr. Gyulay Gyula utca 9. sz.

3. A Társaság tevékenységi köre(i)

3.1. Főtevékenység:                            8130’08 Zöldterület-kezelés

 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 0210’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

                                                            0220’08 Fakitermelés

                                                            0240’08 Erdészeti szolgáltatás

                                                            1610’08 Fűrészárugyártás

                                                            1629’08 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

                                                            4613’08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme

                                                            4671’08 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme

                                                            4673’08 Fa-, építési anyag-, szaniteráru nagykereskedelme

                                                            4778’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

                                                            4941’08 Közúti áruszállítás

3600’08 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

3700’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

3811’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3821’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

3900’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

4110’08 Épületépítési projekt szervezése

4120’08 Lakó- és nem lakóépület építése

4211’08 Út, autópálya építése

4222’08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése

4299’08 Egyéb m.n.s. építés

4311’08 Bontás

4312’08 Építési terület előkészítése

4321’08 Villanyszerelés

4322’08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

4329’08 Egyéb épületgépészeti szerelés

4931’08 Városi, elővárosi, szárazföldi személyszállítás

4932’08 Taxi személyszállítás

4939’08 Egyéb szárazföldi személyszállítás

5621’08 Rendezvényi étkeztetés

5629’08 Egyéb vendéglátás

6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7010’08   Üzletvezetés

7021’08   PR, kommunikáció

7022’08   Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7112’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

8110’08 Építményüzemeltetés

8129’08 Egyéb takarítás

8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

8559’08 M.n.s. egyéb oktatás

8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

9004’08 Művészeti létesítmények működtetése

9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 

9102’08 Múzeumi tevékenység

9311’08 Sportlétesítmény működtetése

9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

3312’08 Ipari gép, berendezés javítása

3314’08 Ipari villamos gép, berendezés javítása

3320’08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4221’08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

4331’08 Vakolás

4332’08 Épületasztalos-szerkezet szerelése

4333’08 Padló-, falburkolás

4334’08 Festés, üvegezés

4339’08 Egyéb befejező építés mns.

4391’08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

4399’08 Egyéb speciális szaképítés mns.

4942’08 Költöztetés

7111’08 Építészmérnöki tevékenység

7120’08 Műszaki vizsgálat, elemzés

8121’08 Általános épülettakarítás

8122’08 Egyéb épület-, ipari takarítás

8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

8220’08 Telefoninformáció

9524’08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása

9603’08 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

 

3.3.       A Társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.

 

3.4.       A Társaság a tevékenységi körében megjelölt tevékenységek közül azokat, amelyek külön engedélyhez, bejelentéshez kötöttek, csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában, illetve a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja.

 

             A Társaság Alapítója kijelenti, hogy képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll.

 

3.5.       A Társaság tevékenységét nonprofit gazdasági társaságként gyakorolja, amelynek keretében elsődlegesen a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez, üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.

 

3.6.       A Társaság a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – továbbiakban: Mötv. – 13. § (1) bekezdés 1., 2., 5., 14. és 18. pontjaiban meghatározott az alábbi önkormányzati feladatok megvalósítását végzi Martonvásár Város Önkormányzata Képviselőtestületével kötött közszolgáltatási szerződések alapján:

 

•           településfejlesztés

•           köztemető kialakítása, fenntartása

•           közvilágításról való gondoskodás

•           helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása

•           közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

•           környezet közegészségügy körében: köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása

•           a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.

•           helyi közösségi közlekedés biztosítása

 

3.7.       A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okirat 3.1. és 3.2. pontjában foglaltak szerint meghatározott tevékenységére fordítja.

 

3.8.       A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

 

3.9.       A Társaság célja a 3.6. pontban nevesített önkormányzati feladatok költséghatékony megvalósítása minden lehetséges anyagi erő, támogatás bevonásával és pályázati lehetőség felhasználásával.

4. A Társaság működésének időtartama és üzleti éve

A társaság időtartama: határozatlan.

 

A Társaság üzleti évei a mindenkori naptári évvel azonosak.

 

5. A Társaság törzstőkéje

5.1. A Társaság törzstőkéje 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100% százaléka.