Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

218/2018. (12. 18.) A martonvásári 1045 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

218/2018. (XII.18.) határozata

a martonvásári 1045 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – kizárólag a jelen pont a) és b) alpontjaiban jelzett terhek fenntartása mellett, egyebekben - per-, teher- és igénymentesen megvásárolja 12.000.000,- Ft vételáron a Martonvásár, 1045 hrsz-ú, természetben Martonvásár, Rákóczi Ferenc utca 20. szám alatti, Therese Marie Gaszt és Kusz Attila közös osztatlan tulajdonában álló, jelenleg

  1. Gángó Ferencné holtig tartó haszonélvezeti jogával (tulajdoni lapon III/2. alatt bejegyzett),
  2. az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. vezetékjogával (tulajdoni lapon III/3., III/4. alatt bejegyzett), valamint
  3. a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. javára 78.917,- Ft és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási joggal

terhelt ingatlant.

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti ingatlanvásárlás fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tárgyévi többletbevétel terhére határozza meg.

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.), illetve 2.) pontban foglaltaknak megfelelően az adásvételi szerződést megkösse.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal