Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

54/2014. (3. 10.) a Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

54/2014. (III.10.) határozata

a Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról

 

 

1.)    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló előterjesztést és a Települési Értéktár létrehozását határozza el és az alábbiak szerinti Települési Értéktár Bizottságot hozza létre:

tagjai:   Gucsek István,

             Miklós Gergely,

             Pletser Tamás.

2.)    A Képviselő-testület a Települési Értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a testület döntéséről a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

A Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 54/2014. (III.10.) határozat melléklete:

 

 

S Z A B Á L Y Z A T

 Települési Értéktár létrehozásáról

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

 

1.A szabályzat célja a települési helyi értékek körének meghatározása, védelme és megőrzése feltételeinek biztosítása.

2. A helyi érték: Martonvásár városa szempontjából meghatározó jelentőségű, a városhoz való tartozást kifejező egyedi szellemi termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet a Települési Értéktár Bizottság (továbbiakban: TÉB) - annak minősít.

A Települési Helyi Értékek Gyűjteménye a TÉB által martonvásári, kiemelkedő helyi jelentőségűnek nyilvánított javak összessége. Ezek körét (felsorolását), fellelhetőségét, bemutatását az egyediségükre, speciális martonvásári kötődésükre, jellemzőire vonatkozó leírással, vagy egyéb dokumentációval együtt a szabályzat függeléke tartalmazza.

 

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG:

 

3. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési értéktár bizottsági teendők ellátásával az erre a célra hozott külön szakmai bizottságot hatalmazza fel.

A bizottság tagjainak száma: 3 fő, munkájába külső szakértőket vonhat be, így például a helyi közművelődési feladatellátás intézményét, továbbá a nemzeti és megyei értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket.

A TÉB megválasztását követő első, alakuló ülésén tagjai sorából megválasztja elnökét.

A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el.

4. A TÉB  feladatkörében eljárva a bizottság elnökének feladata:

§  a bizottság ülésének összehívása, vezetése,

§  a bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás,

§  a bizottság képviselete állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek előtt,

§  a Települési Értéktárba felvett értékekről tájékoztatás a Megyei Értéktár részére.

 

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI:

 

5. A TÉB szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik.

6. A TÉB döntéseit határozati formában alkotja meg. A TÉB határozatképes, ha tagjainak mindegyike jelen van. A döntések elfogadásához az összes tag egybehangzó szavazata szükséges.

7. A TÉB feladata:

§  a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő megismertetéséről való gondoskodás (pl. a gyűjtemény közzététele az önkormányzati honlap útján, az Értéktárba felvett új értékek bemutatása a helyi sajtóban, stb.)

§  a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, a Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása,

§  a döntés a TÉB rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról,

§  félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének,

§  Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattétel.

8. A TÉB működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátásáról a Brunszvik-Beethoven Központ gondoskodik.

9. A TÉB működésének anyagi fedezetét – a TÉB által készített és az Önkormányzat által jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel - az Önkormányzat biztosítja.

 

A JAVASLATTÉTEL ÉS DÖNTÉS SZABÁLYAI:

 

10. Helyi értékké nyilvánításra a Polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni és lehetőség szerint dokumentálni köteles.

A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. Rendelet 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete az irányadó.

11. A beérkezett javaslatot az TÉB vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza. A TÉB dönthet úgy is, hogy a hiányzó dokumentációt maga szerzi be, amennyiben a benyújtott dokumentáció elégséges alapot szolgáltat az eljárás további folytatásához.

12. Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon a TÉB dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.

 

NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL:

 

13. A TÉB által az értéktárba felvett értékek adatait a 114/2013. (VI. 19.) Korm. Rendelet 1. sz. mellékletének II. pontjában írt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve - kell nyilvántartásba venni.

14. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló döntést követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

 

 

Martonvásár, 2014. március 10.

 

                                                                                                      Dr. Szabó Tibor

                                                                                                        polgármester