Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

71/2018. (3. 27.) a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő együttműködési megállapodás megkötéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

71/2018. (III.27.) határozata

a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel történő

együttműködési megállapodás megkötéséről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város kulturális életének fejlesztése, a programok és a kínálat színesítése, a város biztonságosabbá tétele érdekében együttműködési megállapodást köt a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti együttműködési megállapodás aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, BBK igazgató

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

A 71/2018. (III.27.) határozat 1. melléklete:

Együttműködési megállapodás

 

mely létrejött egyrészről:

Martonvásár Város Önkormányzata

képviseli:         Dr. Szabó Tibor, polgármester;

székhelye:       2462 Martonvásár, Budai út 13.;

törzsszáma:     727431

adószáma:       15727433-2-07;

számlaszáma: 11736082-15727433-00000000

(a továbbiakban: Önkormányzat),

 

valamint másrészről:

Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel

képviseli:        Dr. Pimper László, elnök

székhelye:       2462 Martonvásár, Gábor Áron utca 52.

adószáma:       18943344-1-07

számlaszáma: 10403174-50526874-80901005 K&H Bank Zrt.

Bírósági nyilvántartási száma: 07-02-0003131

(a továbbiakban: Feladatellátó)

 

harmadrészről

Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

székhelye: 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.

képviseli: Pfiffer Zsuzsanna igazgató

adószám: 15793298-2-07

bankszámlaszám: 11736082-15793298-00000000 OTP Bank Nyrt

(a továbbiakban: BBK)

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi helyen és időben. Felek a települést érintő közművelődési és kulturális feladatokban, azok szervezésében való együttműködés céljából az alábbiakról állapodnak meg:

 

1.       A megállapodás tárgya

1.1.       Önkormányzat megbízza a Feladatellátót – tevékenységi körét érintően, az önkormányzat és intézményei rendezvényei vonatkozásában - az alábbi közművelődési és egyéb, az Feladatellátó alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátásában való részvétellel, aki a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal a jelen megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására, a város – Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. §-a szerinti - közművelődési színterein, az Ör. 3. § a), b), e) j) pontjai szerinti, valamint egyéb önkormányzati feladatok ellátása körében.

1.1.1. Közreműködés, az Önkormányzat fenntartásában működő, közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv formájában működő intézménnyel, a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központtal (a továbbiakban: BBK) együttműködve, az Ör. szerinti, fent hivatkozott feladatok ellátásában, részvétel, különösen:

·   a hagyományos – legfeljebb évi 2 - nagyrendezvényeken való részvétellel, illetve azokon való közreműködéssel, az ünnepek színvonalának, biztonságának emelésében,

·   a településen közreműködik a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában az önkormányzat és intézményei rendezvényei vonatkozásában,

·   a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 11996. évi XXXI. törvény 33/E.-33/F. §-ai alapján tűzoltási és mentési a szaktevékenység végzésére irányuló megállapodást köt legkésőbb 2018. december 31-ig és tart fent jelen megállapodás hatálya alatt a hivatásos tűzoltósággal Martonvásár területére vonatkozóan, mely megállapodást az aláírást követően soron kívül megküld az Önkormányzatnak,

·   az Önkormányzat képviselő-testületét – a Feladatellátó évértékelő közgyűlése keretében – rendszeresen tájékoztatja előző évi tevékenységéről,

·   díjmentesen közreműködik a BBK Központ éves munkatervében rögzített rendezvények mindegyikén, de legfeljebb 5 alkalommal az ott meghatározott időpontban és tartalommal,

·   az Önkormányzat intézményeiben, létesítményeiben tartandó Tűzriadó-terv gyakorlatok előkészítésében és lebonyolításában közreműködik,

·   díjmentesen igény szerint, az alaptevékenységének megfelelő szakmai támogatást nyújt az Önkormányzat munkájához előzetes felkérés alapján.

1.2.       Önkormányzat és a BBK a Feladatellátó közművelődési és egyéb feladatához, alaptevékenységéhez kapcsolódóan vállalja, hogy

1.2.1. a BBK épületét és/vagy udvarát (2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.) térítésmentesen biztosítja évi 3 alkalommal a Feladatellátó részére,

1.2.2. a megállapodás időtartama alatt az Ör. 7. § (3) bekezdése szerinti előnyt biztosítja a közművelődési feladatellátást biztosító szervezetrendszer finanszírozási sorrendjének kialakítása során,

1.2.3.a BBK épületben, előzetesen egyeztetett időpontokban, évi legfeljebb 12-15 alkalommal oktatásra, megbeszélésre, egyeztetésre, felügyeleti ellenőrzésre alkalmas helyiséget biztosít térítésmentesen a Feladatellátó részére,

1.2.4. az Önkormányzat szükség szerint lehetőséget biztosít a Feladatellátó tűzoltási és mentési alaptevékenységére történő felkészüléshez szükséges helyismereti foglalkozások és gyakorlatok megszervezésére az Önkormányzat létesítményeiben,

1.2.5. támogatja a Feladatellátót jelen megállapodás szerinti feladatainak ellátáshoz szükséges és egyéb pályázatainak benyújtása és megvalósítása során.

1.2.6. az Önkormányzat a BBK útján kettő darab simkártyát használatra átad az egyesület vezetőjének a megállapodás időtartamára,

1.2.7. az Önkormányzat és a BBK tudomásul veszi, hogy a Feladatellátó által vállaltak teljesítése során a Feladatellátó vállalt tevékenységi területén jelentkező tűzoltási és mentési feladatellátás elsőbbséget élvez.

1.2.8. a BBK éves munkatervében – a Feladatellátóval előzetesen egyeztetve - rögzíti, az együttműködési alkalmak számát, időpontját, a Feladatellátó által elvégzendő éves vállalásokat.

1.2.9.a Feladatellátó által szervezett rendezvényeket szükség szerint, előzetes egyeztetést követően bútor- és eszközhasználattal támogatja a BBK,

1.3.    Feladatellátó – a jelen megállapodás 1.1.1. pontjában foglaltakon túl - a közművelődési feladatellátás keretében

          1.3.1. díjmentesen biztosítja az igénybevevők részére az általa szervezett informális képzéseken, tanácsadáson, szakmai beszélgetésen, közösségi akciókon való részvételt, információs anyagokat,

          1.3.2. térítésért igénybe vehető szolgáltatásként biztosíthatja a tanfolyamokon való részvételt.

1.4.    A felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében

          1.4.1. együttműködve mindent megtesznek azért, hogy a Feladatellátó a feladatellátás céljából állami- és egyéb pályázati, szponzorálási, illetve egyéb anyagi vagy természetbeni támogatásokhoz jusson,

          1.4.2. a Feladatellátó által a működés során termelt bevételre sem az Önkormányzat, sem a BBK nem tart igényt, a működési költségek és vállalt feladatellátása fedezetére a Feladatellátónál hagyja.

 

2.       A megállapodás időbeli hatálya