Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

116/2018. (5. 29.) a közterület-felügyelet 2017 májusa – 2018 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

116/2018. (V.29.) határozata

a közterület-felügyelet 2017 májusa – 2018 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, tapasztalatairól szóló beszámolóról

 

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közterület-felügyelet 2017 májusa – 2018 áprilisa közötti időszakra vonatkozó működéséről, végzett tevékenységéről és tapasztalatairól szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat mellékélete szerinti tartalommal elfogadja.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri Gucsek István alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a soros ülésre, a közterület-felügyelet eddigi működéséből levonható tapasztalatok alapján, szükség szerint készítse elő felülvizsgálatra Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletének a közösségi együttélés alapvető szabályaira vonatkozó rendelkezéseit, illetőleg egyéb szabályozók elfogadását.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           1. pont – polgármester, 2. pont – ált. alpolgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje:    1. pont – azonnal, 2. pont – 2018 júniusi soros ülés

 

116/2018. (V.29.) határozat melléklete:

 

Beszámoló

a közterület-felügyelet működéséről Martonvásár városban

 a 2017. május – 2018. április időszakra vonatkozóan

 

Az előző évet folytatva, kiegyensúlyozottabban, immáron lényegesen nagyobb helyismerettel, rálátással és tapasztalattal tudtam folytatni a jelen beszámolóval érintett időszakot.

 

a) Közlekedési szabályszegések:

Az elmúlt egy év alatt, Martonvásáron sokat javult a közlekedési morál, vagy legalábbis jobban figyelnek a gépjárművezetők, hogy hol és hogyan álljanak meg, parkoljanak, gépjárműveikkel. Sokkal belátóbbak, megértőek, és ilyen esetekben én is csak figyelmeztetést alkalmazok intézkedésként.

Nem látok javulást a kötelező haladási irány és a behajtási szabályszegésekkel kapcsolatban. Az ilyen szabályszegéseket elkövető gépjárművezetők időnként nem akarják tudomásul venni a kihelyezett közúti jelzést adó táblákat. A megkérdezettek nyolcvan százaléka, kérdésemre, hogy miért hajtott be, azt feleli, hogy tudja és látta is a táblát, de nem vesz róla tudomást, vagy helyben lakására hivatkozik.

2017. december 11. napján a Martonvásári Polgármesteri Hivatal megbízási keret-megállapodást kötött a Kamion Segély Kft-vel tilosban parkoló vagy elhagyott járművek elszállításra vonatkozóan, amellyel kapcsolatban ezidáig intézkedés nem történt, nem volt szükséges. E tekintetben két eshetőséget kell átgondolnia a képviselő-testületnek: a hatályban lévő 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosítását az elszállítással kapcsolatban, annak helyi viszonyokra megállapítható kereteit, vagy az 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendelet megalkotását a várakozási területek tekintetében.

 

b) Közterületek rendben tartása és tűzgyújtás:

Nagyobb odafigyelést tapasztalok az ingatlantulajdonosok részéről a közterületek rendbetartásával kapcsolatban. Egyre kevesebb figyelmeztetést kell érvényesítenem. Általánosságban elmondható, hogy az első figyelmeztetés után, az ingatlantulajdonosok gondoskodnak az ingatlanaik előtti közterület nyírásáról, rendbe tételéről.

Tűzgyújtással kapcsolatban, sokan nem helyesen értelmezik a rendeletben foglaltakat, és ezért gyakran olyan időpontokban égetik a száraz hulladékot, amikor egyébként tilos. Ha járőrözés közben ilyen cselekményt látok, megkezdem az intézkedést. Általában egy figyelemfelhívás, tájékoztatás a helyes időpontról elég szokott lenni. Lakossági bejelentéseket is kapok tűzgyújtással kapcsolatban, ilyenkor is a fent említettek szerint járok el. Nem volt még olyan esetem, amikor szigorúbb intézkedés vált volna szükségessé ilyen típusú ügyben.

 

c) Járőrözések:

Járőrözéseimet a város területére kiterjedően, naponta egy helyen többször is megjelenve, valamint külön jegyzői és polgármesteri utasításban leírtaknak megfelelően végzem.

Szabálytalanság vagy jogsértés esetén az annak megfelelő mértékű intézkedést alkalmazom. Törekszem arra, hogy a legenyhébb szankciót alkalmazzam. Ezzel az a célom, hogy a szabálytalan cselekedet ne ismétlődjön meg a későbbiekben. Természetesen, ha ez nem mutatkozik elégségesnek, akkor szigorúbb fellépést alkalmazok.

Járőrözéseimmel kapcsolatban elmondható:

 • A reggeli órákban, igyekszem megjelenni az iskola, és az óvodák környékén, valamint a Budai - Deák Ferenc utak kereszteződésében lévő gyalogátkelőnél is.
 • A téli hónapokban nem tudtam megjelenni mindenhol, de most a motorkerékpárral mobilabban tudok közlekedni. A barátságosabbra fordult időjárás hatására, délutánonként, hétvégeken, egyre többen sétálnak a parkokban, tereken, igyekszem mindenfelé megjelenni.
 • Egyre többen érkeznek az MTA területére is. Jelzést kaptam, hogy a hétvégeken szúrópróbaszerű ellenőrzések váltak szükségessé a parkjaink és az azokon elhelyezett tárgyak védelme érdekében, valamint a gépjárművel történő szabályos parkolások felügyelésével kapcsolatban. Ennek érdekében aljegyző asszonnyal és polgármester úrral egyeztetve hivatali munkaidőm meghatározásának megváltoztatását kezdeményezi aljegyző asszony a képviselő-testületnél.

A közterület-felügyelő szolgálaton kívüli idejét a rendőrség állományában dolgozókéhoz hasonló kötött, szigorú jogszabályi rendelkezések nem írják körül, azonban jellemzően, a joggyakorlatot áttekintve szolgálaton kívül nem járhat el a közterület-felügyelő, legfeljebb kizárólag annyiban, amennyiben másik közterület-felügyelő munkáját kénytelen azonnali közbeavatkozással segíteni. A közterület-felügyelet feladatköreit és munkavégzésének rendjét szolgálati szabályzat rendezheti vagy a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (7) bekezdése alapján a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában, illetőleg - a szabályzattal együtt elfogadott - hivatali ügyrendben határozhatja meg a felügyelet szervezeti formáját, a felügyelet, illetőleg a felügyelő feladatait. A felügyel feladatait beosztása szerint látja el.

 • Az elmúlt évekhez hasonlóan most is alkalmazkodom a hétvégi sport rendezvények időpontjaihoz. Ellenőrzéseket végzek a szabályos parkolás biztosítása érdekében.
 • Továbbra is részt veszek, és jelenlétemmel biztosítom a városi ünnepségek, és a különböző rendezvények zavartalan lebonyolítását.

 

d) Közterület-használat:

Közterület engedély nélküli használatával kapcsolatban is vannak esetek, amiket viszonylag gyorsan meg lehet oldani. Általában építési anyagokat, építési törmeléket, konténert tárolnak az ingatlan tulajdonosok az ingatlanuk előtti közterületen. A legtöbb esetben, intézkedésként csak tájékoztatnom kell az ügyfeleket a helyi rendeletünkben leírtakról.

 

e) Együttműködés:

 • Havonta legalább egyszer, ha a szolgálati beosztása engedi, közös járőri tevékenységet végzek a helyi körzeti megbízottal. Ilyenkor a felügyelői munkát részesítjük előnyben, persze a kirívó rendőrségi ügyeket sem hanyagolva. Legtöbb esetben a rendőrség gépjárművével végezzük a járőrözést.
 • Közös járőrözést végzek a polgárőrség lovas tagozatának tagjaival is. Ezeket a járőrözéseket általában a délutáni, illetve hétvégi időpontokban szoktuk végrehajtani. Ilyenkor telefonon bejelentkezünk a Gárdonyi Rendőrkapitányság ügyeleteséhez. Ellenőrzéseinket javarészt a peremterületeken végezzük. Figyelünk az esetleges falopásokra, terménylopásokra, szemetelésre.
 • A keddi napokon közös járőrözést végzek a műszaki ügyintéző és mezőőr kollégákkal. Az ellenőrzések célja, a közös feladatok hatékony megoldása, egymás segítése az esetlegesen felmerülő problémáknál. Ezen kívül, ha a munkafeladatom megkívánja, napi szinten tartom a kapcsolatot a fent említett társszervekkel.
 • Sajnos az elmúlt évben, igyekezetem és személyes próbálkozásaim ellenére, lanyhult az együttműködés a polgárőrség részéről (kivéve annak lovas tagozata), melynek okát közvetlenül nem ismerem. A korábbi évben támogatták munkámat, azonban elmondható, hogy a 2018-as évben szinte semmilyen segítséget, támogatást és együttműködést nem kapok részükről, melyet azért hiányolok, mert célját tekintve a polgárőrség feladata is hasonló, mint a közterület-felügyelőé csak más jogszabályi keretekkel, korlátokkal.
 • A munkám során, illetve az elvégzett feladatokról negyedéves beszámolót készítek a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága felé, az általam alkalmazott, foganatosított intézkedések mennyiségére, milyenségére, illetve az alkalmazott kényszerítő eszközökre is kiterjedően.

 

f) Adatok, végrehajtás, bírságok további jogi sorsa:

 • 2017. május hónaptól, 2018. április hónapig a munkám során 195 darab figyelmeztető cédulát osztottam ki Martonvásár területén, különböző szabálytalanságok miatt. Ez a szám magasabb, mint a tavalyi évben (lásd lábjegyzetben), mely részben annak is köszönhető, hogy az idei évben jelen beszámolóval érintett időszakban számos építkezés kezdődött meg városunkban, a forgalmi rend több helyen megváltozott, és ezt nehezen vették tudomásul elsősorban az itt lakók. Ezek közt a szabálytalanságok közt egyebekben szerepel a gépjárművel elkövetett kisebb fokú szabályszegés, közterület jogtalan használata, tiltott helyen való dohányzás, valamint a közösségi együttélés szabályainak a megsértése.

Az intézkedéseim során, kényszerítő eszközök alkalmazására nem került sor. Bár sokszor vannak kiélezettebb helyzetek, ilyenkor igyekszem jobb belátásra bírni a jogsértőt és elbátortalanítani az esetlegesen meggondolatlan cselekedeteitől, illetőleg szükség esetén rendőri segítséget hívok. A beszámolóval érintett időszak végére érve szeretném elmondani, hogy tapasztalataim szerint a lakosság és az idelátogatók is alkalmazkodtak a megváltozott közlekedési helyzetekhez, elvárásokhoz, és a közterület-felügyelet működéséhez. A közlekedési morál javuló tendenciát mutat.

 

 • A szabálysértési, szabályszegési ügyekben kiszabott helyszíni számának és összegének alakulása 2017/2018. évben adott időszakban:[1]

bírságösszegek

a) közlekedési szabályszegés miatt kiszabott helyszíni bírság (48 db):

480.000,- Ft

- ebből helyben vagy későbbiekben külön eljárás (4 alkalom) alapján befizetett:

360.000,-Ft

- ebből szabálysértési feljelentés történt 12 alkalommal:

120.000,-Ft

b) helyi rendelet alapján kiszabott bírságok (9 db):

85.000,- Ft

- ebből befizetett (5 db):

45.000,-Ft

Összesen befizetett helyszíni bírság összeg:

405.000,- Ft

Az táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a bírság-befizetési ráta 71,68 %-os volt a

 tárgyidőszakban.

____________ 1

 

 

 

A rendelkezésünkre álló jelenlegi jogértelmezés szerint – kiemelve a jogértelmezésben fellelhető ellentmondásokat - a bírságok bevételezése az alábbiak szerint alakul:

A bírságok befizetésére a közterület-felügyeletnek, felügyelőnek semmilyen ráhatása nincs, továbbá a meg nem fizetett bírság behajtásával kapcsolatos hatósági tevékenységre sem.

A szabálysértés, illetve szabályszegés elkövetése miatt kiszabott és meg nem fizetett helyszíni bírság esetén a jegyző a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint megtette a szabálysértési feljelentést a rendőrségen, vagy az illetékes járási kormányhivatalnál. Közlekedési szabályszegés vagy a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt kivetett helyszíni bírság határidőre való meg nem fizetése esetén is kezdeményezi a jegyző az illetékes adóhatóságnál a bírság összeg, adók módjára történő behajtását.

A közterület-felügyelő által a rendőrségnél kezdeményezett szabálysértési, vagy a közigazgatási eljárásban kiszabott bírságösszeg, továbbá a járási kormányhivataloknál kezdeményezett szabálysértési bírságbehajtási eljárásokból befolyó pénzösszeg az Állam bevételét képezi.

A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 141. § (1) bekezdése szerin a pénzbírságot, a helyszíni bírságot, a rendbírságot, a szabálysértési költséget és az okozott kárt a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni. A pénzbírság, a helyszíni bírság, a rendbírság, valamint a szabálysértési költség befizetéséből származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevételét képezi, amelyet a kincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell beszedni. Ez annyit jelent, hogy a közterület-felügyeletek/felügyelők által kivetett szabálysértési bírságbevételek az állam egyedüli bevételét képezik. A szabálysértési helyszíni bírság összeg a közterület-felügyelet/felügyelő által kivetett közigazgatási helyszíni bírság összege a KRESZ szabályszegések elkövetése miatt kivetett helyszíni bírságösszegek.

Sajnos az érintett időszak egy részében a központi állami számlára befizetett bírságok összegeinek jogi sorsa, és hogy abból igényt tarthat-e bármilyen hányadra a közterület-felügyelet vagy az Önkormányzat a jogszabályi összhang hiány miatt nem megállapítható, erre nézve állásfoglalást kérünk.

Javaslatok: A rendelkezésünkre álló információk szerint jelenleg a közterület-felügyelet által kiszabható bírságok közül, egyedül a helyi rendelet által kiszabott bírságok jogi sorsa tisztázott teljes körűen, amely egyértelműen az önkormányzat bevételét képezi. Javasolt az itt meghatározott szabályok[2] áttekintése és felülvizsgálata.

 

Itt szeretném megköszönni a Hivatal és az Önkormányzat vezetőinek, hogy munkámat elősegítve biztosították a megfelelő technikai feltételeket.

 

Kérem beszámolóm szíves elfogadását.

 

Martonvásár, 2018. április 30.                                                              Tóth Tibor

                    közterület-felügyelő[1] Az előző beszámolót érintő 2016 májusa-2017 májusa közötti időszakban sem helyi rendelet, sem a szabálysértési törvény alapján - közterület-felügyelet létrehozását követő türelmi időben, valamint a szabálysértési nyilvántartási rendszer működésének hiánya miatt -  nem került sor helyszíni bírságolásra, sem egyéb közigazgatási bírság kiszabására. Ezen előző időszakban kizárólag 118 db figyelmeztető cédulát helyezett ki a közterület-felügyelő.

[2] Hatályos helyi szabályozásunk:

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg

a) az az ingatlantulajdonos vagy –használó, aki nem gondoskodik az ingatlan előtti járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, akkor az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről,

b) az az ingatlantulajdonos vagy –használó, aki nem gondoskodik tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról, a téli időszakban a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítésről,

c) aki nem gondoskodik az általa használt ingatlanról a járda vagy az úttest fölé nyúló, a közlekedést zavaró vagy akadályozó ágak megfelelő nyeséséről,

d) az a kereskedelmi tevékenységet végző tulajdonos vagy használó, aki nem gondoskodik az üzletek és egyéb elárusítóhelyek, vendéglátó egységek előtti járdaszakasz, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területnek a nyitva tartás ideje alatt a tisztán tartásról, a keletkező hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról,

e) az az ingatlantulajdonos vagy -használó, aki nem gondoskodik az ingatlan előtt a hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakasz környezetet nem veszélyeztető síkosság-mentesítéséről,

f) aki a temetőben keletkezett hulladékot nem a kijelölt helyen helyezi el, aki a nem a temetőben keletkezett hulladékot a temetőben helyezi el, illetve aki a magánterületen keletkezett hulladékot a közterületen helyezi el, kivéve a szelektíven gyűjtött hulladékot, ha azt a megfelelő, arra kijelölt gyűjtőedényben helyezi el,

g) aki belterületen, a kizárólagos tulajdonában álló ingatlanán kívül, az ingatlannal rendelkezésre jogosult hozzájárulása nélkül halotti hamvakat szétszór,

h) közforgalmú intézménybe vagy temetőbe kedvtelésből tartott állatot beenged vagy bevisz, ide nem értve, ha erre az intézményben szervezett ismeretterjesztő program, kulturális vagy más, közösségi, szabadidős célú rendezvény alkalmából kerül sor, továbbá ide nem értve a segítő kutyát, a közfeladatot ellátó őrző-védő kutyát, valamint a mentőkutyát,

i) állatot közterületen lévő közkifolyóban, vízmedencében, vízfolyásban, dísz-, köz-, illetve szökőkútban fürdet,

j) háztartási igényeit kielégítő, zajt keltő tevékenységet hétköznap reggel 7 óra és este 8 óra, szombaton reggel 9 óra és este 8 óra, vasárnap reggel 9 óra és 12 óra közötti időtartamon kívül végez,

k) zöldterületre, különösen gyepfelületre, parkosított területre járművel behajt, arra beáll,

l) aki közterületeken lévő közkifolyót, vízmedencét, vízfolyást, dísz-, köz-, illetve szökőkutat a rendeltetésétől eltérően használ, vagy azt bármely módon beszennyezi,

m) aki közterületről látható módon magánterületeken hulladékot halmoz fel, valamint a növényzetet gondozatlanul tartja,

n) aki Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti,

o) aki megsérti e rendelet V. és VI. fejezetében foglalt szabályokat.