Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

219/2018. (12. 18.) A "Beethoven Általános Iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében" című közbeszerzés alapján megkötött szerződés módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

219/2018. (XII.18.) határozata

a „Beethoven Általános Iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” című közbeszerzés alapján megkötött szerződés módosításáról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3)-(4) bekezdésében, valamint Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását és - jóváhagyja - a Martonvásár Város Önkormányzata által a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-3.2.1-15 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívására, a Martonvásári Beethoven Általános Iskola energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódóan - a „Beethoven Általános Iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött vállalkozási szerződés, jelen határozat melléklete szerinti módosítását.

 

                       

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

 

219/2018. (XII.18.) határozat melléklete:

 

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása

 

 

amely létrejött egyrészről

Martonvásár Város Önkormányzata

székhely: 2462 Martonvásár, Budai út 13.    
adószám: 15727433-2-07                  
számlavezető:  OTP Bank Nyrt.         
számlaszám: 17736082-15727433-10180000                      

Telefon: +36 22/460-004       

E-mail: jegyzo@martonvasar.hu                   
képviseli: dr. Szabó Tibor polgármester                                

cím: 2462 Martonvásár, Budai út 13.                                    

Telefon: +36 22/460-004                  

E-mail: polgarmester@martonvasar.hu                                 

 

 mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő)

 

másrészről

Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhely:                                6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6. 

adószám:                                23037108-2-03

MKIK szám:                           34A04065

számlaszám:                           10300002-10669232-49020017 (MKB Bank Zrt)

képviseli:                                 Gulya Balázs ügyvezető

Képviselő elérhetősége:          06-30-6493733

 

mint Vállalkozó (továbbiakban : Vállalkozó)

 

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

 

1. ELŐZMÉNYEK

 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. április 13.  napján megküldött ajánlattételi felhívással a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik része, a Kbt.115.§ (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított „Beethoven Általános Iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában (a továbbiakban: Projekt), amelynek eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a  2018. május 30. napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek 2018. június 6-án szerződést kötöttek. 

 

A Vállalkozó akadályközléssel élt, miszerint a szerződés tárgyát képező homlokzatokon feltárásokat végeztek, ennek során megállapították, hogy a homlokzat egyes részein a kiviteli tervekkel és a műszaki specifikációval ellentétben 5 cm vastag Heratekta hőszigetelés található. A szerződésszerű teljesítéshez a Heratekta hőszigetelést le kell bontani, amire való tekintettel a Szerződés módosítását kezdeményezték a teljesítési határidő és az ellenszolgáltatás összege vonatkozásában.

 

A Megrendelő a Vállalkozó akadályközlését műszaki szempontból megalapozottnak találta.

 

A Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pontja szerint:

A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca)alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

 

A Felek megállapították, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Az épület régi építésű, melynek korabeli tervdokumentációja nem áll rendelkezésre, az építés idején a falazatokon hőszigetelés alkalmazása nem volt bevett építési technológia. A tervezési fázisban a szakemberek kopogtatásos vizsgálattal megvizsgálták az épületet, mely vizsgálat alkalmával a kemény szerkezetű fagyapot szigetelés egyszerű hőszigetelő vakolatnak tűnt, elfedve volt. Egyszerű hőszigetelő vakolatra a rászigetelés megfelelő rendszert eredményez, azonban a fagyapotot el kell távolítani. Az épület folyamatosan használatban volt, roncsolásos vizsgálat elvégzése nem kerülhetett szóba. A roncsolásos vizsgálat a meglévő és megmaradó épületszerkezetek elkerülhetetlen károsodásával jár. A károsodások helyreállítása költséges, mely nem mellőzhető abban az esetben sem, ha a megrendelőnek bármely okból is (pl. nem kapja meg az igényelt támogatást), de nem sikerül a hőszigetelési kivitelezési munkákat elvégeznie.

A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a Szerződés tárgya továbbra is a Beethoven Általános Iskola energetikai felújítása vállalkozási szerződés keretében. A módosítás azt célozza, hogy a közbeszerzési műszaki leírásban megadott teljes homlokzati felületre a közbeszerzési műszaki leírásnak megfelelő homlokzati hőszigetelés kerüljön.

Az ellenérték növekedése nettó 4.500.000,- HUF, ami nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

 

2. A Szerződésmódosítás tartalma:

 

2.1. A Szerződés 3.1. pontját a Felek az alábbi tartamúra módosítják:

 

A felek jelen Szerződés szerinti kiviteli munkák és valamennyi vállalkozói kötelem teljesítésének ellenértékét fix átalányáras vállalkozói díjban határozzák meg.

A Szerződéses Ár (mint vállalkozói díj) nettó 66.485.604,- forint, azaz nettó hatvanhatmillió-négyszáznyolcvanötezer-hatszáznégy forint, mely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt teljes műszaki tartalom megvalósításának az ellenértéke. amelyből

·         a támogatási szerződés terhére elszámolható kivitelezési munkák vállalkozói díja nettó 56.824.000,-forint, azaz nettó ötvenhatmillió-nyolcszázhuszonnégyezer forint

·         a támogatási szerződés terhére el nem számolható kivitelezési munkák vállalkozói díj nettó 9.661.604,- forint, azaz nettó kilencmillió-hatszázhatvanegyezer-hatszáznégy forint

Jelen Szerződésben a Felek tartalékkeretet nem kötnek ki.

Az ÁFA a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően fizetendő.

A Megrendelő a Szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. Az ellenszolgáltatás finanszírozása az elszámolható költségek 100%-ának mértékéig a TOP-3.2.1-FE1-2016-00047 számú, Épületenergetikai korszerűsítés a Martonvásári Beethoven Általános Iskola épületén tárgyú támogatási konstrukció terhére támogatásból, azon túl a Megrendelő saját forrásából történik.

 

2.2. A Szerződés 4.1. pontját a Felek az alábbi tartamúra módosítják:

 

4.1.      A teljesítés legkésőbbi határideje: a szerződéskötést követő 135 nap.

A Ptk.6:247.§ (2) bekezdése szerint határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött, kivéve ha a műszaki átadás-átvételi eljárás a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiányok és hibák miatt meghiúsul.

A teljesítés a Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével. 

A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében – jelen Szerződés alapján – oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.

A teljesítési véghatáridő kötbérterhes.

 

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

3.1. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

3.2. A Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasást és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egymással négy mindenben egyező példányban írták alá, az aláírt példányokból kettő a Vállalkozót, kettő a Megrendelőt illeti meg (Vállalkozó és a Megrendelő a Szerződés őket illető példányainak az átvételét aláírásával elismeri és nyugtázza).

1. sz. melléklet a pótmunkák műszaki tartalmát magában foglaló tételes költségvetés,

 

Kelt: Martonvásár, 2018 szeptember 18.

 

              MEGRENDELŐ